лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Адвокатура в Україні.

Меліхова О. В.

ISBN 966-574-661-8

Анотація на навчально-методичний посібник «Адвокатура»

ВСТУП

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Тема 1. Поняття та сутність адвокатури

Тема 2. Адвокатура в Україні у дореволюційний період (1864—1917 роки)

Тема 3. Адвокатура в Україні у післяреволюційний період (1917 рік кінець XX ст.)

Тема 4. Принципи та гарантії адвокатської діяльності

Тема 5. Організаційні форми діяльності адвокатури

Тема 6. Професійні та соціальні права адвоката, його обов’язки

Тема 7. Дисциплінарна відповідальність адвоката

Тема 8. Адвокат — захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Тема 9. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача

Тема 10. Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі. Процесуально-правове становище адвоката під час ведення цивільних справ у суді першої інстанції

Тема 11. Діяльність адвоката як процесуального представника на стадіях апеляційного, касаційного провадження та під час перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Процесуальне представництво адвоката на стадії судового виконання

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Активізація навчання в економічній освіті

Ковальчук Г. О.

ISBN 966–574–432–1
 

Алгоритмізація і програмування процедур обробки інформації.

Єжова Л. Ф.

ІSBN 966–574–133–0
 

Аналіз банківської діяльності

А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.

ISBN 966–574–567–0
 

Аналіз банківської діяльності

Парасій-Вергуненко І. М.

ISBN 966–574–453–4
 

Аналіз національної економіки

Пухтаєвич Г. О.

ISBN 966–574–503–4
 

Аналіз національної економіки

Пухтаєвич Г. О.

ISВN 966–574–727–4
 

Аналіз регіональної економіки

Стеценко Т. О.

ISBN 966–574–372–4
 

Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком

Вітлінський В. В., Верченко П. І.

ISBN 966–574–019–9

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЯКІСНОГО АНАЛІЗУ РИЗИКУ
1.1. Гносеологічні аспекти економічного ризику
1.1.1. Невизначеність та ризик
1.1.2. Визначення економічного ризику
1.1.3. Ставлення до ризику суб’єктів прийняття рішень
1.1.4. Багатокрокова процедура аналізу ризику
1.2. Аналіз чинників невизначеності, конфліктності та породжуваного ними економічного ризику
1.2.1. Фундаментальний характер невизначеності

 1. 1.2.2. Аналіз чинників невизначеності

1.2.3. Види невизначеності
1.2.4. Причини багатокритеріальності та конфліктності
1.2.5. Аналіз чинників ризику
1.3. Класифікація ризику
1.3.1. Загальні засади класифікації ризику
1.3.2. Політичний ризик
1.3.3. Виробничий ризик
1.3.4. Комерційний ризик
1.3.5. Фінансовий ризик
1.3.6. Інноваційний ризик
1.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
1.5. Завдання для самостійного дослідження
1.6. Теми рефератів
1.7. Основні терміни та поняття
Розділ 2. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ
2.1. Статистична та нестатистична  (суб’єктивна) ймовірність
2.2. Метод аналогій
2.3. Аналіз чутливості (вразливості)
2.4. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
2.4.1. Алгоритм
2.4.2. П’ять спрощених ситуацій прийняття рішення
2.5. Аналіз ризику збитків
2.5.1.Зони ризику збитків
2.5.2. Функція щільності розподілу ймовірності збитків
2.6. Наслідки кількісного аналізу ризику
2.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
2.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
2.9. Теми рефератів
2.10. Основні терміни та поняття
Розділ 3. Система кількісних оцінок ступеня ризику
3.1. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику
3.2. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику
3.3. Інгредієнт економічного показника
3.4. Ризик в абсолютному вираженні
3.4.1. Спрощений підхід до оцінювання ризику
3.4.2. Ризик як величина очікуваної невдачі
3.4.3. Зважене середньогеометричне значення  економічного показника
3.4.4. Ризик як модальне значення міри невдачі
3.4.5. Ризик як міра мінливості результату
3.5. Ризик у відносному вираженні
3.5.1. Коефіцієнт сподіваних збитків
3.5.2. Коефіцієнти варіації, семіваріації, семівідхилення від зваженого середньогеометричного
3.5.3. Правила визначення знака інгредієнта
3.5.4. Коефіцієнти асиметрії та варіації асиметрії
3.5.5. Коефіцієнт ексцесу та варіації ексцесу
3.6. Використання нерівності Чебишева
3.6.1. Уникнення банкрутства при отриманні кредиту
3.6.2. Уникнення банкрутства при наданні кредиту
3.6.3. Визначення меж зон допустимого, критичного  та катастрофічного ризиків
3.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
3.8. Теми рефератів
3.9. Приклади та завдання для самостійної роботи
3.10. Основні терміни та поняття
Розділ 4. Ризик та елементи теорії корисності
4.1. Концепція корисності. Пріоритети та їх числове  відображення
4.2. Корисність за Нейманом
4.2.1. Поняття лотереї
4.2.2. Сподівана корисність
4.2.3. Детермінований еквівалент лотереї. Страхова сума
4.2.4. Премія за ризик. Приклади
4.3. Різне ставлення до ризику та корисність
4.3.1. Несхильність та схильність до ризику
4.3.2. Функція схильності-несхильності до ризику
4.3.3. Нейтральність до ризику
4.3.4. Стратегічна еквівалентність
4.3.5. Продаж лотереї
4.3.6. Купівля лотереї
4.3.7. Функція локальної несхильності до ризику
4.4. Криві байдужості
4.5. Функція корисності з інтервальною  нейтральністю до ризику
4.6. Контрольні запитання та теми для обговорення
4.7. Теми рефератів
4.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
4.9. Основні терміни та поняття

Розділ 5. Управління ризиком

5.1. Основні підходи щодо управління ризиком
5.1.1. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком
5.2. Інваріантні способи зниження ступеня ризику
5.2.1. Зовнішні способи зниження ступеня ризику
5.2.2. Внутрішні способи зниження ступеня ризику
5.3. Таблиця рішень
5.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
5.5. Теми рефератів
5.6. Основні терміни та поняття
Розділ 6. ЗАПАСИ, РЕЗЕРВИ ЯК СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ
6.1. Структура та види резервів і запасів  на непередбачувані витрати
6.1.1. Види матеріальних запасів
6.1.2. Обсяг резерву сировини
6.2. Резервування грошових засобів на покриття  випадкових затрат
6.3. Управління запасами з урахуванням ризику
6.3.1. Модель М. Міллера і Д. Орра
6.3.2. Модель формування оптимального резерву
6.4. Задачі управління виробництвом та резервами
6.5. Контрольні запитання та теми для обговорення
6.6. Приклади та завдання для самостійної роботи
6.7. Теми рефератів
6.8. Основні терміни та поняття
Розділ 7. Диверсифікація як спосіб зниження ризику: елементи теорії портфеля
7.1. Суть диверсифікації
7.2. Суть управління портфелем цінних паперів
7.3. Ризик портфеля  цінних паперів
7.4. Норма прибутку цінних паперів
7.4.1. Сподівана норма прибутку цінних паперів
7.5. Ризик цінних паперів в абсолютному вираженні
7.6. Ризик цінних паперів у відносному вираженні
7.7. Кореляція цінних паперів та її застосування
7.8. Портфель цінних паперів
7.8.1. Однорідний портфель цінних паперів
7.8.2. Портфель з двох видів цінних паперів
7.8.3. Портфель з багатьох видів цінних паперів
7.8.4. Включення в портфель безризикових цінних паперів
7.8.5. Коефіцієнт чутливості бета. Фондові індекси
7.8.6. Спрощена класична модель формування портфеля  (модель Шарпа)
7.8.7. Систематичний та несистематичний ризики
7.9. Тактика фінансового менеджера
7.10. Про ефективність роботи фінансового менеджера та аналітика
7.11. Контрольні запитання та теми для обговорення
7.12. Теми для досліджень та рефератів
7.13. Приклади та завдання для самостійної роботи
7.14. Основні терміни та поняття
Розділ 8. Моделювання економічного ризику
8.1. Теоретико-ігрова модель
8.1.1. Концепція теорії гри
8.1.2. Економічне середовище
8.1.3. Функціонал оцінювання
8.1.4. Функція ризику
8.1.5. Матриця ризику
8.1.6. Неперервний випадок
8.2. Інформаційна ситуація
8.3. Прийняття рішень в умовах ризику
8.4. Критерії прийняття рішень
8.4.1. Перша інформаційна ситуація (І1)
8.4.2. Друга інформаційна ситуація (І2)
8.4.3. Третя інформаційна ситуація (І3)
8.4.4. Четверта інформаційна ситуація (І4)
8.4.5. П’ята інформаційна ситуація (І5)
8.4.6. Шоста інформаційна ситуація (I6)
8.4.7. Критерій Парето
8.5. Стислий підсумок
8.6. Контрольні запитання, теми для обговорення  та дослідження
8.7. Приклади та завдання для самостійної роботи
8.8. Основні терміни та поняття
Розділ 9. Ієрархічні моделі прийняття рішень
9.1. Загальна ієрархічна модель
9.2. Побудова моделі багатоцільової  та багатокритеріальної задачі
9.2.1. Формування набору критеріїв і розробка шкал їх оцінювання
9.2.2. Виявлення системи пріоритетів прийняття рішення
9.2.3. Побудова вирішувальних правил
9.3. Приклад ситуації прийняття багатоцільового  та багатокритеріального рішення
9.4. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття  рішень в полі однієї інформаційної ситуації
9.5. Одноцільова багатокритеріальна задача прийняття  рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
9.6. Багатоцільова та багатокритеріальна задача прийняття  рішень в полі кількох інформаційних ситуацій
9.7. Контрольні запитання та теми для обговорення
9.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
9.9. Теми рефератів
9.10. Основні терміни і поняття
Розділ 10. Вартість, час та ризик
10.1. Вартість і час
10.1.1. Норма дисконту
10.2. Модель рівноваги ринку капіталів (СAPM)
10.3. Вплив ризику та інфляції на величину сподіваної норми відсотка
10.3.1. Інфляція, інфляційний ризик і норма відсотка
10.3.2. Ризик та норма відсотка
10.4. Майбутня вартість
10.4.1. Техніка дисконтування
10.5. Теперішня вартість
10.6. Оцінка ринкової вартості підприємства та ризик
10.7. Контрольні запитання  та теми для обговорення
10.8. Приклади та завдання для самостійної роботи
10.9. Основні терміни та поняття
Розділ 11Деякі типові задачі Урахування ризику у фінансовому менеджменті
11.1. Загальні засади фінансового менеджменту  з урахуванням ризику
11.2. Вартість капіталу
11.3. Формалізований опис невизначеності та урахування  ризику інвестиційних проектів
11.4. Контрольні запитання та теми для обговорення
11.5. Основні терміни та поняття
Додатки
Додаток 1. Навчальна програма з дисципліни «Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком»
Додаток 2. Перелік скорочень
Додаток 3. Перелік математичних об’єктів
Додаток 4. Перелік вживаних символів (операторів, кванторів)

література

Антикризове управління підприємством. Шершньова З.Є., Оборська С.В. ISBN 966–574–633–2

Аудит в АПК

Бондар М. І.

ISBN 966–574–545–Х

Аудит у зарубіжних країнах

Петрик О. А., Фенченко М. Т.

ISBN 966-574-370-8
 

Банківська статистика

А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач.

ISBN 966–574–504–2
 

Банківське право

Костюченко О. А.

ISBN 966–574–101–2
 

Банківське право

Федоренко Г. О.

ISBN 966–574–597–2
 

Банківський нагляд

Раєвський К. Є., Конопатська Л. В., Домрачев В. М.

ISBN 966–574–452–6
 

Банківські інформаційні системи

Єрьоміна Н. В.

ISBN 966–574–183–7
 

Безпека банківської діяльності

Зубок М. І.

ISBN 966–574–497–6
 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

Сопко В. В.

ISBN 966–574–784–3
 

Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках

Кіндрацька Л. М.

 

Бухгалтерський облік у банках України

Кіндрацька Л. М.

ISBN 966–574–243–4
 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Джога Р. Т.

ISBN 966–574–214–0
 

Бухгалтерський облік у галузях економіки

Свідерський Є. І.

ISBN 966–574–636–7
 

Бухгалтерський облік у галузях народного господарства

Грабова Н. М.

ISBN 966–574–525–5
 

Бухгалтерський облік у комерційних банках України

Кіндрацька Л. М.

ISBN 966–574–092–X
 

Бюджетна система

Опарін В. М. та ін.

ISBN 966–574–304–Х
 

Бюджетна система.

Опарін В. М., Малько В. І., Кондратюк С. Я.

ISBN 966–574–083–0
 
Бюджетний менеджмент.  В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ISBN 966–574–637–5

Бюджетний менеджмент

За редакцією доктора економічних наук, професора В.М.Федосова

 

Бюджетний менеджмент.

Сафонова Л. Д.

ISBN 966–574–206–Х
 

Бюджетно-податкова політика

Куценко Т. Ф.

ISBN 966–574–419–4
 

Валютні операції

Петрашко Л. П.

ISBN 966-574-262-0
 

Внутрішній економічний механізм підприємства

Грещак М. Г. та ін.

ІSBN 966-574-258-2
 

Господарське законодавство

Мачуський В. В., Постульга В. Є.

ISBN 966–574–641–3
 

Господарське законодавство.

О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга.

ISBN 966-574-782-7

Вступ

Тема 1. Основи правового регулювання господарської діяльності
1. Поняття та види господарської діяльності
2. Поняття та види господарських відносин
3. Поняття та система господарського законодавства

Тема 2. Основи державного регулювання господарської діяльності
1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності
3. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності
4. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державна підтримка господарської діяльності.

Тема 3. Суб’єкти господарських правовідносин

 1. 1. Поняття та види суб’єктів господарювання

 2. 2. Поняття та види підприємств

 3. 3. Поняття та види господарських товариств

 4. 4. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання

Тема 4. Майнова основа господарювання
1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання. Цінні папери у господарській діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання
2. Правові режими майна суб’єктів господарювання
3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна.
Приватизація як особливий вид набуття права власності

4. Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання
5. Правове регулювання відносин, пов’язаних з правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності

Тема 5. Господарсько-правові зобов’язання. Господарські договори

 1. 1. Загальні положення про господарські зобов’язання

 2. 2. Господарські договори

3. Виконання господарських зобов’язань. Припинення зобов’язань

Тема 6. Юридична відповідальність суб’єктів господарської діяльності. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання
1. Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності
2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення
3. Види господарсько-правових санкцій
4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи
5. Співвідношення господарських судів, третейських судів та міжнародних арбітражів у вирішенні спорів між суб’єкта ми господарювання. Порядок виконання судових рішень.

Тема 7. Правове регулювання банкрутства
1. Поняття банкрутства
2. Провадження у справах про банкрутство
3. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника

Тема 8. Правовий захист економічної конкуренції
1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції.
2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці
4. Правовий статус Антимонопольного комітету України.
5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності в Україні.
Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Поняття, суб’єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності
2. Зовнішньоекономічний договір (контракт)
3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
3.1. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
4. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Статус вільних економічних зон в Україні
1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні
2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій в розвитку економіки України
3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвестування за межами України
4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове положення концесій
5. Правовий режим вільних економічних зон

Тема 11. Правове регулювання ринку фінансових послуг
1. Поняття та види фінансових послуг, ринку таких послуг та їх учасників
2. Державне регулювання ринків фінансових послуг
3. Правовий статус банків та інших кредитних установ
4. Правовий статус кредитних спілок
5. Поняття та статус страхових компаній
6. Поняття та статус ломбардів, довірчих товариств, установ накопичувального пенсійного забезпечення та інших учасників ринку фінансових послуг

Тема 12. Правові засади безпеки господарської діяльності
1. Поняття та елементи економічної безпеки
2. Система правоохоронних та правозастосовчих органів, які визначають ступінь безпеки суб’єктів господарювання
3. Повноваження посадових осіб Державної податкової служби, Державної контрольно-ревізійної служби, митної служби, Державного департаменту по боротьбі з економіч ною злочинністю МВС України та інших органів

Питання, які виносяться на залік з дисципліни «Господарське законодавство України»
Рекомендована література
Підсумковий контроль і критерії оцінювання знань, умінь і практичних навиків студентів

Господарське право.

Мельник О. О.

ISBN 966–574–779–7 

Вступ

Програма курсу

 Тема 1  Загальна характеристика господарського права й гос-
подарського законодавства

 Тема 2. Підприємництво як різновид господарської діяль-
ності

 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій
 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносинах. Право інтелектуальної власності
 Тема 5. Господарські зобов’язання
 Тема 6. Господарський договір
 Тема 7. Господарсько-правова відповідальність
 Тема 8. Правове регулювання відновлення платоспроможності та банкрутства
 Тема 9. Правове регулювання кредитно-розрахункових відносин
Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 11. Правове регулювання відносин оренди й лізингу
Тема 12. Ціни та ціноутворення в сфері господарювання.
Тема 13. Біржова діяльність в Україні
Тема 14. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання в Україні
Тема 15. Правові засади обмеження монополізму й захисту економічної конкуренції в Україні 
Тема 16. Господарські організації у праві інших держав

Термінологічний словник

Порядок і критерії оцінювання знань студентів з дисципліни під час поточного та підсумкового контролю

Список рекомендованої літератури

Господарське процесуальне право

Балюк І. А.

ISBN 966–574–321–Х 
 

Гроші, фінансова система та економіка

Габбард, Р. Глен.

ISBN 966–574–692–8
 

Демографічна статистика

Пальян З. О.

ISBN 966–574–493–3
 
Державна служба. Оболенський О. Ю. ISBN 966–574–476–3

Державне регулювання зайнятості

Васильченко В. С.

ISBN 966-574-426-7
 

Державний фінансовий контроль

Н. С. Вітвицька, І. Ю. Чумакова.

ISBN 966–574–515–8
 

Дискретний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.

О. Д. Шарапов, Д. Є. Семьонов, В.

ISBN 966–574–380–5
 

Екологія і економіка

Колотило Д. М.

ІSBN 966–574–792–4

Переднє слово
Побудова посібника і загальні методичні рекомендації
Розділ 1. ПРЕДМЕТ «ЕКОЛОГІЯ І ЕКОНОМІКА» ТА ЙОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ОСНОВИ
Концепція предмета
Методичні рекомендації до вивчення розділу
1.1. Екологія, економіка й науково-технічний прогрес та їхні проблеми
Спільне та специфічне в поняттях «екологія», «економіка» і «НТП». Концепції їхньою розвитку, соціальне значення й проблематика
1.1.1. З історії наук екології, економіки та НТП
1.1.2. Феномен людини як суб’єкта ентропійного волюнтаризму в природі
1.1.3. Світова еколого-економічна криза ХХ ст. і проблеми України
Структурно-логічні схеми й висновки для повторення розділу 1.1 

Контрольні запитання до підрозділу 1.1

1.2. Метрологія та номенклатура речовин — засоби наукового пізнання природи, техніки й економіки
Фізичні величини та їх вимірювання. Системи фізичних величин. Речовини, їхній склад і властивості. Системи номенклатури речовин. Стехіометрія в екологічних і техніко-еко­номічних розрахунках.
Загальноосвітнє значення знання міжнародних систем SІ і IUPAC
Рекомендації до опрацювання підрозділу 1.2
1.2.1. Наука вимірювання: становлення та сучасність
1.2.2. Основні терміни та поняття сучасної метрології
1.2.3. Міжнародна система фізичних величин (SI)
Методичні вказівки до застосування одиниць SI
Структурно-логічні схеми для повторення розділу 1.2.3
1.2.4. Номенклатура речовин і стехіометрія
Номенклатура неорганічних речовин
Номенклатура органічних речовин
Стехіометрія, її закони та техніко-економічні й екологічні розрахунки
Структурно-логічні схеми й висновки для повторення розділу 1.2.4
Контрольні запитання та вправи для самоперевірки
Приклади розв’язування задач
Задачі для самостійного розв’язування
1.3. Динаміка та термодинаміка — рух, енергія та процеси в природних і технологічних системах
Енергія та її форми. Внутрішня енергія системи, температура, теплота й робота. Закони термодинаміки, функції стану та процеси природних та технологічних систем
Рекомендації для опрацювання підрозділу 1.3
1.3.1. Динаміка руху, енергія, теплота і робота
1.3.2. Термодинамічні системи. Рівняння стану та процеси
1.3.3. Закони термодинаміки та термодинамічні величини (функції) системи
Структурно-логічні схеми для повторення підрозділу 1.3
Приклади розв’язування задач

Контрольні запитання

Розділ 2. БІОСФЕРА: ПРИРОДНІ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
Методичні рекомендації
2.1. Абіотичні природні середовища біосфери
Поняття біосфери. Сонячна енергія. Атмосфера, гідросфера й літосфера: параметри та процеси
2.1.1. Поняття біосфери, її параметри та енергетика
2.1.2. Атмосфера
Фотосинтез: науково-природнича концепція
Параметри та процеси атмосфери
2.1.3. Гідросфера
Роль води в тепловому балансі та кругообігу речовин у біосфері
2.1.4. Літосфера
Земна кора як термодинамічна система
2.1.5. Іонізація та радіоактивність у біосфері
Контрольні запитання та вправи до підрозділу 2.1
2.2. Природні біотичні та урбанізовані екосистеми в біосфері
Концепція, основні поняття й терміни. Людина в біосфері.
Екологічні, природні й техніко-економічні системи: проблеми їх співіснування в єдиній екосистемі біосфери
2.2.1. Природні екосистеми
2.2.2. Складові та процеси природних екосистем
2.2.3. Урбанізовані екосистеми
Висновки

Контрольні запитання та вправи

Розділ 3. СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ: ЕКОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Короткий історичний огляд соціально-економічного розвитку технологій
3.1. Загальна економічна та екологічна характеристики сучасних систем галузевих технологій економіки
Техніко-економічні та екологічні характеристики виробництва. Сучасний стан техногенного навантаження на навколишнє середовище. Шляхи до оптимізації процесів природокористування
3.1.1. Економічні стимули та екологічні проблеми розвитку сучасних систем технологій
3.1.2. Технологічний процес і системи технологій
Технологічний регламент і матеріальні баланс
3.1.3. Класифікація, техніко-економічні та екологічні харак­теристики сировини
Конструкційні матеріали
Вода й повітря у промисловості
3.2. Матеріально-енергетичні баланси промислового виробництва та шляхи вирішення еколого-виробничих проблем
Енергетика, металургія, хімія — основні галузі економіки та джерела токсичних відходів. Альтернативні екологічно досконалі технології т а економічні проблеми їх упровадження. Людина як носій праці
3.2.1. Технологічні та екологічні проблеми енергозабезпечення економічної діяльності
Якість енергії: техніко-економічна та екологічна характеристика енергоносіїв
Системи технологій електростанцій з невідновлюваним енергоресурсом і шляхи розв’язання проблеми токсичних викидів
Теплові електростанції (ТЕС)
Системи технологій атомних електростанцій (АЕС) і проблеми радіаційної безпеки
Альтернативні технології на природно відновлювальних енергоносіях (ПВЕН) 
Економіка і екологія гідроелектростанцій (ГЕС)
Вітрові електростанції (ВЕС)
Сонячні електростанції (СЕС)
Біохімічні джерела енергетики
Перспектива водневої енергетики
Поклади кристалічного метану на морському дні
Нова «екзотична» енергетична альтернатива ХХІ ст.
Висновки
3.2.2. Системи технологій металургії та перспективи поліпшення її екологічних характеристик
Системи технологій чорної металургії
Від руди до сталі без домни й коксу
Системи електрохімічних технологій і токсичність їхніх відходів
3.2.3. Системи технологій і екологічні проблеми хімічної промисловості
Хімізація економіки та екологічні проблеми
Матеріальний баланс технологій виробництва добрив і токсичні відходи
Основні напрями хімічного перероблення рослинних відходів сільського господарства
3.2.4. Технології конверсії отруйних відходів виробництва в нейтральні природні речовини
Збереження земельних ресурсів
Збереження чистоти повітря й води
3.3. Організм людини як носій праці в техногенному середовищі
Фізико-хімічні параметри та енергетика людини. Дія токсич­них речовин, радіації та шуму на людину
3.3.1. Дія токсичних речовин на організм людини
3.3.2. Радіоактивність і її біологічні наслідки
3.3.3. Вплив на організм людини шуму та вібрації
Висновки до розділу 3
Контрольні запитання та вправи до розділу 3

Післяслово

Додатки

Корифеї вітчизняної науки (біографічні нариси)
Традиційні одиниці фізичних величин, поширені, переважно, в англомовних країнах
Термінологічний словник

Список використаної літератури

Іменний покажчик

Предметний покажчик

Content

Екологія

С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, О. К. Аблова та ін.—2-ге вид., випр.

ISBN 966–574–687–1

 

Екологія

С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, О. К. Аблова.

ISBN 966–574–047–4
 
Екологія: Підручник. С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. ISBN 966–574–752–5

Економіка аграрних підприємств

Андрійчук В. Г.

ІSBN 966–574–376–7
 

Економіка аграрного підприємства.

Андрійчук В. Г.

ISBN 966–574–193–4
 

Економіка зарубіжних країн

Чужиков В. І.

ISВN 966–574–777–0
Передмова
Розділ 1. Національні економіки в системі світового господарства. Варіативність моделей економічного розвитку
1.1. Місце та роль національної економіки в системі світогосподарських зв’язків
1.2. Основні індикатори економічного потенціалу та рівня розвитку країн
1.3. Класифікація країн у світовій економіці
1.4. Особливості взаємовідносин між країнами в умовах глобалізації
1.5. Основні моделі економічного розвитку країн світу
Розділ 2. Детермінанти економічного успіху країн-лідерів
2.1. Основні ознаки країн-лідерів
2.2. Генезис сучасного економічного зростання постіндустріальних країн
2.3. Диференціація та вирівнювання постіндустріальних країн світу
Розділ 3. Економіка США і Канади
3.1. Місце США у світовій економіці. Економічний і науково-технічний потенціал
3.2. Чинники і динаміка економічного розвитку
3.3. Галузева структура економіки
3.4. Особливості внутрішньорегіональної економіки
3.5. Зовнішньоекономічна експансія США
3.5.1. Особливості економічних зв’язків між Україною та США
3.6. Основні напрями державного регулювання економіки у ХХІ ст
3.7. Характерні риси функціонування національної економіки Канади
3.7.1. Еволюція соціальної моделі Канади
Розділ 4. Економіка Японії
4.1. Місце країни у глобальній економіці та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
4.2. Галузева структура господарства
4.3. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
4.4. Еволюція економічних моделей
4.4.1. Чинники економічного успіху Японії у післявоєнний період. Динаміка розвитку японської моделі (1945—1995 рр.)
4.4.2. Причини та наслідки японської кризи 90-х рр. ХХ ст
4.4.3. Японська модель в умовах глобалізації світового господарства
Розділ 5. Країни Європейського Союзу
5.1. Країни Європейського Союзу в системі світогосподарських зв’язків
5.1.1. Цілі та завдання Європейського Союзу
5.2. Сучасні економічні теорії європейської інтеграції
5.3 Економічна модель Німеччини
5.3.1. Місце ФРН у глобальній та європейській економіці
5.3.2. Особливості німецької економічної моделі
5.3.3. Сучасна модель розвитку
5.3.4. Структура господарства
5.3.5. Зовнішньоекономічні зв’язки
5.4. Економіка Франції
5.4.1. Позиції Франції у світовій економіці та в Європейському Союзі
5.4.2. Французька модель економіки
5.4.3. Сучасна структура господарства
5.4.4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
5.5. Економіка Великобританії
5.5.1. Місце країни у світовій економіці та позиції в ЄС
5.5.2. Трансформація британської моделі розвитку
5.5.3. Галузева структура господарства
5.5.4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
5.6. Економіка Італії
5.6.1. Італія в системі міжнародних економічних відносин
5.6.2. Особливості італійської моделі розвитку
5.6.3. Галузева структура господарства Італії
5.6.4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
5.7. Скандинавська модель розвитку
5.7.1. Особливості розвитку економіки скандинавських країн
5.7.2. Суть та основні особливості швецької моделі
5.8. Економіка нових країн — учасниць ЄС
5.8.1. Країни ЦСЄ та Європейський Союз
5.8.2. Спільні та відмітні риси трансформаційних процесів у державах ЦСЄ
5.8.3. Економіка Польщі
5.8.3.1. Загальна характеристика
5.8.3.2. Галузева структура господарства
5.8.3.3. Особливості зовнішньоекономічних відносин
5.8.4. Особливості економіки Чехії
5.8.5. Особливості економіки Словаччини
5.8.6. Особливості економіки Угорщини
5.8.6.1. Специфіка переходу до ринку
5.8.6.2. Сучасна структура економіки
5.8.6.3. Особливості членства в ЄС
5.9. Україна і ЄС
Розділ 6. Економіка країн-аплікантів на вступ до Європейського Союзу
6.1. Особливості економіки Болгарії
6.2. Особливості економіки Румунії
6.3. Особливості економіки Туреччини
Розділ 7. Економіка країн СНД
7.1. Загальна характеристика
7.2. Економіка Росії
7.2.1. Економічний потенціал
7.2.2. Особливості здійснення економічних реформ у 1990-ті рр.
7.2.3. Структура сучасного господарства
7.2.4. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків
7.3. Особливості економіки Республіки Білорусь
7.4. Особливості економіки Республіки Молдова
7.5. Особливості економічних відносин України з країнами СНД
Розділ 8. Економіка Китайської Народної Республіки (КНР)
8.1 Місце КНР у світовій економіці
8.2. Еволюція економічної моделі
8.3. Галузева структура економіки
8.4. Зовнішньоекономічні зв’язки
8.5. Розвиток економічних відносин України з КНР
Розділ 9. Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн
9.1. Спільні та відмінні риси
9.2. Економіка Республіки Корея (Південна Корея)
9.2.1. Особливості положення в глобальній економіці
9.2.2. Особливості корейської моделі розвитку
9.2.3. Галузева структура економіки та зовнішньо економічні зв’язки
9.3. Особливості економіки держав — «драконів»
9.4. Особливості економіки держав — «тигрів»
9.5. Розвиток економічних відносин України з новими індустріальними державами
Розділ 10. Економіка країн Близького, Середнього Сходу (БСС) та Північної Африки (ПА)
10.1. Позиції країн БСС у глобальній та азійській економіці
10.2. Покраїнові відмінності
10. 3. Економічні відносини України з країнами БСС та ПА
Економіка підприємства. Гавриш О. О. Фахова німецька мова. ISBN 966–574–834–3

Економіка праці

Завіновська Г. Т.

ISBN 966–574–466–6
 

Економіка праці.

Завіновська Г. Т.

ІSBN 966–574–296–5

Розділ 1

Нормативна програма дисципліни «Економіка праці» для всіх спеціальностей підготовки бакалаврів усіх форм навчання
Навчальна програма дисципліни «Економіка праці» для спеціальності «Управління трудовими ресурсами» підготовки бакалаврів усіх форм навчання

Розділ 2

Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни «Економіка праці» для всіх спеціальностей

Розділ 3

Навчально-методичне забезпечення до тем дисципліни «Економіка праці» для спеціальності «Управління трудовими ресурсами»

Розділ 4

Умови задач з усіх тем програми

Розділ 5

5.1. Завдання для блочно-модульного контролю знань студентів усіх спеціальностей
5.2. Завдання для блочно-модульного контролю знань студентів спеціальності «Управління трудовими ресурсами».

Розділ 6

Тематика курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання

Розділ 7

Оцінювання знань студентів з дисципліни
Термінологічний словник
Додатки
Література

Економіка та організація інноваційної діяльності

Павленко І. А., Гончарова Н. П., Швиданенко Г. О.

ISBN 966–574–385–6
 

Економічна діагностика

Євдокимова Н. М., Кірієнко А. В.

ISBN 966–574–531–Х
 

Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності.

Лук’яненко Д. Г. ISВN

966–574–791–6

Вступ
Розділ 1.Інтернаціоналізація і національна конкурентоспроможність
1.1. Інтернаціоналізація як структурований стадійний процес
1.2. Сучасні критерії і виміри національної конкурентоспроможності
1.3. Інтернаціоналізація і конкурентоспроможність економіки України

Розділ 2. Міжнародна економічна інтеграція

2.1. Міжнародна мікроінтеграція
2.2. Міжнародний економічний регіоналізм

Розділ 3. Глобальні проблеми і виклики ХХІ століття

3.1. Глобальні проблеми розвитку
3.2. Сучасні виклики економічної глобалізації
3.3. Становлення економічного антиглобалізму

Розділ 4. Інтеграційна політика України в умовах глобалізації

4.1. Потенціал і проблеми транснаціоналізації
4.2. Пріоритети регіональної інтеграції Україна — Європейський Союз
4.3. Взаємодія з міжнародними організаціями

Рекомендована література

Економічна історія України.

Тимочко Н. О.

ISBN 966-574-759-2

ВСТУП
Особливості економічного розвитку українських земель з найдавніших часів до середини ХVІ століття

Економічний розвиток українських земель у другій половині ХVІ — першій половині ХІХ століття

Аграрні реформи середини ХІХ століття в українських землях

Економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття

Економіка України в роки революційних заворушень та громадянської війни (1917—1920 рр.)

Економічний розвиток українських земель у міжвоєнний період

Економіка України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови

Основні тенденції економічного розвитку та спроби реформування радянської економічної системи у 50—80-ті роки ХХ століття

Економіка незалежної України

Пояснення слів і термінів
Література

Економічна історія.

Н. О. Тимочко, О. А. Пучко, Л. М. Рудомьоткіна та ін.

ІSBN 966–574–014–8
Передмова
Тема 1. Предмет та завдання економічної історії
Тема 2. Господарські форми економіки стародавнього світу
Тема 3. Становлення та розвиток феодальної системи господарства
Тема 4. Мануфактурний період світової економіки та перехід до індустріального суспільства (XVI — перша пол. ХІХ ст.)
Тема 5. Господарство провідних країн світу в останній третині ХІХ — на початку ХХ ст.
Тема 6. Господарство провідних країн світу в міжвоєнний період.
Тема 7. Господарство провідних країн світу після Другої світової війни
Тема 8. Розвиток феодальної системи господарства в українських землях (VI — XVI cт.)
Тема 9. Господарство українських земель в умовах панування феодальної системи (ХVІ — XVIII ст.)
Тема 10. Криза феодально-кріпосницької системи та розвиток капіталістичних відносин в ХІХ ст.
Тема 11. Господарський розвиток України наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.
Тема 12. Господарство України у міжвоєнний період (20—30-ті рр. ХХ ст.)
Тема 13. Економіка України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови (1939 — 1950 рр.)
Тема 14. Господарський розвиток України в 50—80-ті роки
Тема 15. Економіка незалежної України в 90-ті роки ХХ століття.
Література

Економічна кібернетика

Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є.

ISBN 966–574–693–6
 

Економічна політика

М. І. ДИБА, А. С. БЕБЕЛО.

ISBN 966–574–000–0
 

Економічна політика

О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. І. Диба та ін.

ISBN 966–574–579–4
 

Економічний аналіз діяльності підприємств АПК

Ковальчук М. І.

 

Економічний аналіз у сільському господарстві

Ковальчук М. І.

ISBN 966–574–335–Х
 

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Мец В. О.

ISBN 966—574—137—3
 

Економічний аналіз

М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.

ISBN 966–574–416–Х
 

Економічний аналіз.

Івахненко В. М., Горбаток М. І., Льовочкін В. С.

ISBN 966–574–127–6
Вступ
Розділ 1. Програма курсу
Розділ 2. Методичні матеріали до вивчення лекційного курсу
2.1. Теоретичні основи економічного аналізу
2.2. Техніко-економічний аналіз
2.3. Фінансово-економічний аналіз
Розділ 3. Плани практичних і семінарських занять
Розділ 4. Навчальні завдання (задачі)
Розділ 5. Завдання для перевірки знань (40 завдань)
Розділ 6. Ділова гра
Розділ 7. Тематика випускних, контрольних і курсових робіт

Економічний ризик: ігрові моделі

Вітлінський В. В. та ін.

ІSBN 966–574–318–Х
 

Електронна комерція.

Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. 

ISBN 966-574-628-6

Передмова

 1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

  1. Методичні поради до вивчення теми

  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Лабораторна робота № 1. Опис електронного магазину
Лабораторна робота № 2. Робота з демонстраційною версією електронного магазину 

  1. Завдання для перевірки знань

Тема 2. ПЛАТІЖНІ ТА ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ІНТЕРНЕТ
2.1. Методичні поради до вивчення теми
2.2. Термінологічний словник
2.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 3. Використання платіжних систем для розрахунків через Інтернет
2.4. Завдання для перевірки знань
Тема 3. БЕЗПЕКА І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
3.1. Методичні поради до вивчення теми
3.2. Термінологічний словник
3.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
3.4. Завдання для перевірки знань
Тема 4. МАРКЕТИНГ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ
4.1. Методичні поради до вивчення теми
4.2. Термінологічний словник
4.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 4. Пошук товарів в електронних магазинах
4.4. Завдання для перевірки знань
Тема 5. ЕЛЕКТРОННИЙ РИНОК НА БАЗІ Iнтернет
5.1. Методичні поради до вивчення теми
5.2. Термінологічний словник
5.3. Завдання для перевірки знань
Тема 6. ЕЛЕКТРОННА ПІДТРИМКА СПОЖИВАЧІВ
6.1. Методичні поради до вивчення теми
6.2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 5. Створення електронного магазинуза допомогою спеціалізованого програмного забезпечення
Лабораторна робота № 6. Створення електронного магазину на основі стандартних засобів розробки інтернет-систем
Тема 7. ВІРТУАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Методичні поради до вивчення теми
7.2. Термінологічний словник
7.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 7. Створення віртуального торговель­ного підприємства (електронної агенції з купівлі-продажу) за допомогою інструментального засобу AgentBuilder
7.4. Завдання для перевірки знань
Тема 8. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
8.1. Методичні поради до вивчення теми
8.2. Термінологічний словник
8.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота №8. Оптимізація пошуку в системах електронної комерції з використанням програмних агентів
8.4. Завдання для перевірки знань

 1. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ І ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

3.1. Поточний контроль
3.2. Підсумковий контроль
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку. Кочетков В. М.

Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни «Банківські операції»

Керівник авт. кол. А. М. Мороз.

ISBN 966 – 574 – 091 – 1
 

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності.

Білоус В. С.

ISВN 966–574–710–Х

Вступ
1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
1.1. Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
1.2. Основні категорії паблік рилейшнз
Питання для самоконтролю
Література
2. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ, public relations)  
2.1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю
2.2. Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів
Питання для самоконтролю
Література
3. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації
3.1. Принципи організації системи засобів масової комунікації
3.2. Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації
3.3. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
4. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю
4.1. Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю
4.2. Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм
4.3. Планування та організація проведення кампаній зі зв’язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
5. Механізм взаємодії із засобами масової інформації
5.1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки
5.2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії
5.3. Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні
Питання для самоконтролю
Література
6. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності
6.1. Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості
6.2. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності
6.3. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій
Питання для самоконтролю
Література
7. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері
7.1. Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Її завдання та функції
7.2. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами
Питання для самоконтролю
Література
8. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю
8.1. Сутність і основні складові корпоративного іміджу
8.2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу
8.3. Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
9. Зв’язки з громадськістю — передумова успіху в маркетингу і менеджменті
9.1. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу
9.2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу
9.3. Зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях та управління ними
Питання для самоконтролю
Література
10. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою
10.1. Взаємодія з органами державного управління — запорука успіху у виробничій і комерційній діяльності
10.2. Лобіювання
10.3. Зв’язки з громадськістю в державній фінансовій галузі
10.4. Роль держави у становленні інформаційного суспільства
Питання для самоконтролю
Література
11. Політичні зв’язки з громадськістю
11.1. Політична система і зв’язки з громадськістю
11.2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні
11.3. Виборчі технології як найважливіша складова зв’язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
12. Міжнародні зв’язки з громадськістю (PR)
12.1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю
12.2. Імідж країни та його роль у міжнародних зв’язках з громадськістю
12.3. Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інформації
Питання для самоконтролю
Література
13. Формування інформаційного простору й утвердження нових інформаційних технологій в економці України
13.1. Інформаційний простір в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства
13.2. Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-економічному інформаційному просторі
13.3. Нові інформаційні технології та їхня роль у розвитку зв’язків з громадськістю в соціально-економічній діяльності
Питання для самоконтролю
Література
14. Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю
14.1. Сутність ділових переговорів. Їх підготовка, місце і роль в економічній діяльності
14.2. Розробка концепції та сценарію ділових переговорів
14.3. Безпосередня організація і проведення ділових переговорів
Питання для самоконтролю
Література
15. Дослідження в системі зв’язків з громадськістю
15.1. Сутність і роль досліджень у системі зв’язків з громадськістю
15.2. Соціологічні дослідження в системі зв’язків з громадськістю
Питання для самоконтролю
Література
Короткий словник основних термінів курсу «Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз)»
Рекомендована література
Робоча навчальна програма спецкурсу «Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності»
Державні нормативні акти з організації зв’язків з громадськістю.
Міжнародні правові документи з паблік рилейшнз
Кодекс професійної поведінки та етики Міжнародної асоціації ПР (ІПРА)
Афінський кодекс
Кодекс професійної поведінки інституту ПР (Англія)
Європейський кодекс професійної поведінки у сфері ПР (Лісабонський кодекс)
Кодекс професійної етики українського журналіста

Звітність бюджетних установ

Ткаченко І. Т.

ІSBN 966–574–711–8
 

Імітаційне моделювання.

Ситник В. Ф., Орленко Н. С.

ISBN 966-574-077-6
ВСТУП
1. Типова програма
2. Блок навчально-методичного забезпечення до кожної теми дисципліни
Тема 1. Вступ до курсу «Імітаційне моделювання»
Тема 2Сутність  імітаційного моделювання
Тема 3. Основні етапи побудови імітаційної моделі
Тема 4. Імітаційна модель керування запасами
Тема 5. Поняття про метод Монте-Карло
Тема 6. Генерування РВП [0, 1]
Тема 7. Генерування випадкових подій і дискретно розподілених випадкових величин
Тема 8. Генерування неперервних випадкових величин
Тема 9. Планування імітаційних експериментів: основні визначення
Тема 10. Утворення апроксимуючих поліномів
Тема 11. Статистична перевірка результатів експериментальних досліджень
Тема 12. Планування імітаційних експериментів під час дослідження та оптимізації систем
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
4. Критерії оцінювання знань з дисципліни під час підсумкового іспиту
5. Список літератури

Інвестиційне кредитування

Пересада А. А., Майорова Т. В.

ISBN 966-574-408-9
 

Інвестиційний аналіз

Пересада А. А., Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М.

ISBN 966–574–433–Х
 
Інноваційний менеджмент. Краснокутська Н. В., Гарбуз С. В. ISBN 966–574–702–9

Інформатика інвестування

Брусіловський Б. Я.

ISBN 966–574–414–3
 

Інформатика та комп’ютерна техніка

Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д.

ISBN 966–574–378–3
 

Інформаційне забезпечення менеджменту

Твердохліб М. Г.

ISBN 966–574–309–0
 
Інформаційний маркетинг. Єжова Л. Ф. ISBN 966–574–349–Х

Інформаційний маркетинг.

Л. Ф. Єжова.

ISBN 966–574–659–6

Вступ
Основи ситуаційного аналізу
Розгорнута програма дисципліни

 1. Введення в інформаційний маркетинг
 2. Маркетингова інформація
 3. Економіко-математичні методи та моделі у маркетингу
 4. Методи дослідження маркетингової інформації
 5. Проведення маркетингових досліджень
 6. Управління маркетинговою діяльністю
 7. Стратегія маркетингу
 8. Виробнича політика інформаційної фірми
 9. Розподільна та рекламно-збутова політика інформаційної фірми
 10. Загальний аналіз інформаційного ринку
 11. Дослідження ринку апаратних засобів
 12. Дослідження ринку програмних засобів
 13. Дослідження ринку інформаційних ресурсів і послуг
 14. Дослідження ринку Internet-послуг
 15. Дослідження ринку маркетингових і консалтингових послуг
 16. Дослідження ринку праці в інформаційній галузі
 17. Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку
 18. Ціноутворення в інформаційній галузі
 19. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг
 20. Ціноутворення на ринку програмних продуктів

21. Програмна реалізація методів маркетингових досліджень
Приклад роботи з пакетом «БЭСТ-маркетинг»
Ділова гра «Організація служби маркетингу на фірмі»
Контроль самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни.
Рекомендована література

Інформаційні системи в аграрному менеджменті.

Тесленко Г. С.

ISBN 966–574–032–6
Передмова
Розділ 1. Роль комп’ютерних технологій в управлінні галуззю сільського господарства
1.1. Комп’ютеризація аграрного менеджменту — складова частина удосконалення управління
1.2. Стан і перспективи розвитку інформаційних технологій у сільському господарстві
Розділ 2. Класифікація і загальна характеристика інформаційних систем в управлінні народним господарством
2.1. Поняття систем. Класифікація інформаційних систем
2.2. Структурні і кібернетичні моделі ІС
Розділ 3. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки
3.1. Поняття і різновиди економічної інформації
3.2. Структуризація економічної інформації
3.3. Подання і оцінювання інформації
3.4. Інформаційні процедури та дослідження інформації
Розділ 4. Засоби формалізованого опису економічної інформації
4.1. Загальні поняття класифікації та кодування
4.2. Поняття і види класифікаторів
4.3. Моделювання елементів економічної інформації
Розділ 5. Організація позамашинної інформаційної бази
5.1. Поняття позамашинної інформаційної бази
5.2. Основні вимоги до носіїв, організації позамашинної ІБ і документообігу
Розділ 6. Організація машинної інформаційної бази
6.1. Склад та характеристика машинної ІБ
6.2. Автоматизований банк даних
Розділ 7. Основи створення комп’ютерних технологій
7.1. Технологічні процеси обробки даних
7.2. Технологія створення і функціонування АБД
7.3. Режими обробки даних у комп’ютерних технологіях і принципи створення технологій
Розділ 8. Організація діалогового та пакетного режимів обробки інформації
8.1. Організація діалогового режиму обробки інформації
8.2. Організація пакетного режиму обробки інформації
Розділ 9. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем
9.1. Склад та характеристика основних видів підтримки (забезпечення) функціонування інформаційних систем
9.2. Організація робіт зі створення та впровадження систем
9.3. Документація на розробку ІС
Розділ 10. Управлінські інформаційні системи
10.1. Суть і етапи створення управлінських ІС
10.2. Принципи побудови і структура управлінських ІС
Розділ 11. Інформаційно-пошукові системи в економіці
11.1. Поняття і класифікація інформаційно-пошукових систем
11.2. Структура ІПС і особливості використання в сільському господарстві
Розділ 12. Системи підтримки прийняття рішень
12.1. Поняття системи підтримки прийняття рішень
12.2. Структура СППР
12.3. Застосування СППР у сільському господарстві
Розділ 13. Інтелектуальні інформаційні системи в економіці
13.1. Загальні відомості про системи із штучним інтелектом
13.2. Експертні системи в економіці
Розділ 14. Інформаційні системи нормування в аграрному менеджменті
14.1. Склад робіт, задач і засобів їх автоматизованого розв’язування
в інформаційних системах нормування

14.2. Вихідна і вхідна інформація при розв’язуванні задач нормування
14.3. Технологія розв’язування задач в ІС нормування
Розділ 15. Інформаційні системи планування в аграрному менеджменті
15.1. Основні комплекси і різновиди задач в ІС планування
15.2. Особливості використовуваних в ІС планування основних програмних продуктів
15.3. Вихідна і вхідна інформація для розв’язування задач в ІС планування
15.4. Технологія розв’язування задач в ІС планування
Розділ 16. Інформаційні системи обліку, контролю, аудиту, аналізу та регулювання в аграрному менеджменті
16.1. Організаційні особливості, склад та засоби розв’язування задач обліку, контролю, аудиту, аналізу та регулювання в аграрному менеджменті
16.2. Вихідна і вхідна інформація при розв’язуванні задач обліку, контролю, аудиту, аналізу і регулювання
16.3. Технології розв’язування задач в ІС обліку, контролю, аудиту, аналізу і регулювання
Розділ 17. Інформаційні системи аграрного менеджменту на регіональному рівні
17.1. Основні задачі і організація їх розв’язування в інформаційних системах аграрного менеджменту на регіональному рівні
17.2. Інформаційні і технологічні аспекти розв’язування задач в ІС аграрного менеджменту на регіональному рівні
Література

Інформаційні системи в міжнародному бізнесі

Гужва В. М., Постєвой А. Г

ISBN 996–574–007–5
 

Інформаційні системи і технології в обліку

Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І.

ISBN 966–574–575–1
 

Інформаційні системи і технології в статистиці

Годун В. М., Орленко Н. С., Сендзюк М. А.

ISBN 966–574–552–2
 

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами.

Писаревська Т. А.

ISBN 966–574–104–7
 

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Денісова О. О.

ISBN 966–574–481–Х
 

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Денісова О.О. 

 
Інформаційні системи і технології на підприємствах. Гужва В. М. ISBN 966–574–261–2

Інформаційні системи обліку та аудиту

Писаревська Т. А.

ISBN 966–574–638–3
 

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк, О. О. Денісова.

ISBN 966-574-292-2
 

Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах

Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А.

ISBN 966–574–132–2
 
Інформаційні системи фондового ринку. Орленко Н. С., Гужва В. М. ISBN 966–574–658–8

Інформаційні технології віртуальних організацій

Козак І. А.

ISBN 966–574–742–8
 

Інформаційні технології віртуальних організацій.

Козак І. А., Мелащенко О. Б.

ISBN 966–574–747–9

Передмова

1. Програма дисципліни
2. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Тема 1. Основні поняття
1.1. Методичні поради до вивчення теми
1.2. Термінологічний словник
1.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 1 «Знайомство з віртуальними організаціями»
1.4. Завдання для перевірки знань
Тема 2. Технології розробки Web-додатків
2.1. Методичні поради до вивчення теми
2.2. Термінологічний словник
2.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 2.1 «Установка Web-сервера APACHE, PHP та СКБД MYSQL на основі комплексу програм «Денвер-2»
Лабораторна робота № 2.2 «Створення Web-сторінки віртуальної організації засобами HTML та JavaScript»
Лабораторна робота № 2.3 «Розробка та трансформація XML-сторінок»
2.4. Завдання для перевірки знань
Тема 3. Технології інтеграції розподілених Web-додатків — CORBA, Web-сервіси та ін.
3.1. Методичні поради до вивчення теми
3.2. Термінологічний словник
3.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 3 «Розробка Web-сервісу»
3.4. Завдання для перевірки знань
Тема 4. СКБД для віртуальних організацій
4.1. Методичні поради до вивчення теми
4.2. Термінологічний словник
4.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 4.1 «Робота з базами даних MYSQL»
Лабораторна робота № 4.2 «Отримання даних з СКБД MYSQL за допомогою PHP-скриптів»
Лабораторна робота № 4.3 «Занесення даних у СКБД MYSQL з ХML-файлів за допомогою PHP-скриптів»
4.4. Завдання для перевірки знань
Тема 5. Технології і системи керування знаннями віртуальної організації
5.1. Методичні поради до вивчення теми
5.2. Термінологічний словник
5.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 5.1 «Створення RSS-списку для подання новин на сайті віртуальної організації»
Лабораторна робота № 5.2 «Розробка онтології з використанням пакету Protege»   
5.4. Завдання для перевірки знань
Тема 6. Технології програмних агентів
6.1. Методичні поради до вивчення теми
6.2. Термінологічний словник
6.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 6 «Розробка мультиагентної системи в середовищі Madkit» 
6.4. Завдання для перевірки знань
Тема 7. Технології підтримки групової діяльності: системи документообігу, ГСППР, Workflow-системи
7.1. Методичні поради до вивчення теми
7.2. Термінологічний словник
7.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 7 «Робота з workflow-системою IvyGrid Desiner»
7.4. Завдання для перевірки знань
Тема 8. Технології електронного обміну даними: електронна пошта та телеконференцзв’язок для віртуальних організацій
8.1. Методичні поради до вивчення теми
8.2. Термінологічний словник
8.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
8.4. Завдання для перевірки знань
Тема 9. CALS-технології у віртуальних організаціях
9.1. Методичні поради до вивчення теми
9.2. Термінологічний словник
9.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Лабораторна робота № 9 «Робота з PDM-системою (на прикладі QuіckConcept)»   
9.4. Завдання для перевірки знань
Тема 10. Безпека віртуальних організацій
10.1. Методичні поради до вивчення теми
10.2. Термінологічний словник
10.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.
Лабораторна робота № 10.1 «Використання пакету PGP для захисту повідомлень електронної пошти»
Лабораторна робота № 10.2 «Використання PHP для авторизації користувачів»    
10.4. Завдання для перевірки знань
3. Порядок та критерії оцінювання знань студентів при поточному і підсумковому контролі
4. Рекомендована література

Інфраструктура товарного ринку

Савощенко А. С.

ISBN 966–574–680–4
 
Історія держави і права України. Боярська З. І. ISВN 966–574–251–5

Історія економіки та економічних учень

Проскурін П. В.

ISВN 966–574–800–9

Вступ

Розділ 1. Економічна думка початку аграрної технологічної революції. Розвиток ринкових відносин та їх криза в Римській імперії
Розділ 2. Відродження ринкових відносин в умовах гільдійської організації виробництва в Європі (ХVI—XVIII ст.)

Розділ 3. Аграрна технологічна революція в Англії. Фізіократи

Розділ 4. Нова економіка — економіка індустріальної цивілізації. А. Сміт — засновник політичної економії

Розділ 5. Економічні концепції індустріального суспільства

Розділ 6. Економічна концепція К. Маркса

Розділ 7. Індустріальна технологічна революція реалізувалася. Суперечності індустріальної цивілізації. Економічні концепції

Розділ 8. Економічна думка в Україні

Розділ 9. Епоха історичних експериментів. Змішана економіка. В. І. Ленін, Дж. М. Кейнс, інституціоналізм. Фрайбурзька школа

Розділ 10. Світова економіка останньої третини XX століття. Глобалізація ринків. Монетаризм

Історія економічних учень

Корнійчук Л. Я. та ін.

ISBN 966–574–334–1
 

Історія економічних учень

Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін.

ISBN 966–574–152–7
 

Кількісні методи в управлінні інвестиціями.

Бакаєв Л. О.

ISBN 966–574–154–3
 

Конституційне право України.

Костюченко О. А.

ISBN 966–574–208–6
 

Контроль і ревізія.

Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е.

ISBN 966–574–149–7
 

Конфліктологія

Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М.

ISBN 966–574–555–7
 

Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів

Козловська Л. С. 

 

Корпоративні інформаційні системи

Татарчук М. І.

ISBN 966–574–717–7
 

Кредитування і контроль

Шевченко Р. І.

ISBN 966–574–316–3
 

Кримінальне право України

Іванов Ю. Ф.

ІSBN 966–574–420–8
 

Курс економічного аналізу

Івахненко В. М.

ISВN 966–574–024–5
 

Курс економічного аналізу

Івахненко В. М., Горбаток М. І.

ISВN 966–574–698–7
 

Макроекономічна політика

Савченко А. Г.

ISBN 966–574–403–8
 
Макроекономічне прогнозування. Равікович Є. І. ISBN 966–574–479–8

Маркетинг у банку.

Нікітін А. В.

ISВN 966–574–201–9
 

Маркетинг

Гончарук Я. А., Павленко А. Ф., Скибінський С. В.

ISBN 966–574–566–2
 

Маркетингова політика комунікацій

Лук’янець Т. І.

ISBN 966–574–317–1
 

Маркетингова політика комунікацій

Лук’янець Т. І.

ISBN 966–574–521–2
 

Маркетингова товарна політика

Кардаш В. Я.

ISBN 966–574–553–0
 

Маркетингова цінова політика

Дугіна С. І.

ISBN 966–574–386–4
 

Маркетингова цінова політика

Дугіна С. І.

ISBN 966–574–681–2
 

Маркетинговий менеджмент.

Войчак А. В.

ІSBN 966–574–168–3
 

Маркетингові дослідження

Войчак А. В.

ISBN 966–574–225–6
 

Математичне програмування

Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Терещенко Т.О.

ISBN 966–574–263–9
 
Матетатичний аналіз

Менеджмент аграрних підприємств

Дем’яненко С. І.

ISBN 966–574–703–7
 

Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві

Дем’яненко С. І.

ISBN 966-574-185-3
 

Менеджмент персоналу

В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.

ISBN 996–574–582–4
 

Менеджмент продуктивності

Ласкавий

Менеджмент у державних організаціях.

Цуруль О. А.

ISBN 966–574–543–3

Передмова

І. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

ІІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Основи менеджменту
Тема 2. Становлення та розвиток системи державної служби
Тема 3. Державна організація в менеджменті
Тема 4. Діяльність державного керівника в організації
Тема 5. Процес управління людськими ресурсами та його особливості в системі державної служби
Тема 6. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації державного управління
Тема 7. Контролінг у системі державної служби

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ

VI. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

VIII. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Менеджмент у державних організаціях

Цуруль О. А.

ІSBN 966–574–384–8
 

Менеджмент: прийняття рішень і ризик

Андрійчук В., Бауер Л.

ISBN 966 – 574 – 051 – 2.
 

Методологія системного підходу та наукових досліджень

Абрамов В. І., Арутюнов В. Х.

ISВN 966–574–735–5
 

Методологія соціально-економічного пізнання.

Арутюнов В. Х., Мішин В. М., Свінціцький В. М. 

Передмова
Розділ 1. Предмет, структура і призначення курсу «Методологія соціально-економічного пізнання» (тема перша)
Розділ 2. Типологія філософських і методологічних проблем науки (тема друга)
Розділ 3. Гносеологічні засади науково-практичної діяльності (тема третя)
Розділ 4. Логічні основи наукового пізнання (тема четверта)
Розділ 5. Методологічне забезпечення соціально-економічних досліджень (тема п’ята)
Розділ 6. Економічна свідомість та економічне мислення (тема шоста)
Розділ 7. Наукове пізнання як творчість (тема сьома)
Розділ 8. Спеціальні евристичні методи наукового дослідження і правила оформлення його результатів (тема восьма)
Додаток 1. Нормативна програма дисципліни
Додаток 2. Питання для підготовки до іспитів
Список рекомендованої літератури

Міжнародна економічна діяльність України

Новицький В. Є., Мартинюк О. В., Руденко Ю. М.

ІSBN 966–574–509–3
 

Міжнародна інвестиційна діяльність.

Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін.

 

Міжнародна торгівля

Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В.

ISBN 966–574–487–9
 

Міжнародна торгівля

Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В.

ISВN 966–574–275–2
 

Міжнародне економічне право

Опришко В. Ф.

ІSBN 966–574–518–2
 

Міжнародне комерційне право

Боярська З. І.

ISBN 966–574–342–2
 

Міжнародний маркетинг

Циганкова Т. М.

ISBN 966-574-175-6

 

Міжнародний маркетинг

Циганкова Т. М.

ISBN 966–574–704–5
 

Міжнародний менеджмент

Панченко Є. Г.

ISBN 966–574–643–Х
 

Міжнародні розрахунки та валютні операції

О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.

ІSBN 966–574–331–7
 

Міжнародні фінанси

Мозговий О. М.

ISBN 966–574–000–0
 
Міжнародні фінанси. Петрашко Л. П. ISBN 966–574–517–4

Міжнародні фінанси

Рязанова Н. С.

ISBN 966–574–174–8
 

Мікроекономічна теорія виробництва і витрат

Задорожна Н. В.

ISBN 966–574–457–7
 

Місцеві фінанси

М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова.

ISBN 966–574–361–9
 

Моделювання економіки

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г.І.

 

Мотивація персоналу

Колот А. М.

Національний банк і грошово-кредитна політика

За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної.

ISBN 966–574–121–7
 

Німецька мова. Граматика та вправи для початківців

Уклад. Т. А. Микал.

ISBN 966–574–516–6
 

Нормування праці.

Чернов В. І., Оленич Є. І.

ІSBN 966–574–113–6
 

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

Клименко С. М., Дуброва О. С.

ISBN 966–574–718–5
 

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків.

Клименко С. М., Дуброва О. С.

ISBN 966–574–826–2

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. Навчальна програма
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Частина І. Господарські рішення в різних сферах підприємницької діяльності
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності
Тема 3. Методичні основи розробки та обґрунтування господарських рішень
Частина ІІ. Ризик і невизначеність під час обґрунтування господарських рішень
Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності
Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень
Тема 6. Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень
Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків
Тема 8. Основи ризик-менеджменту
Розділ 2. Методичні вказівки та навчальні завдання до тем дисципліни
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності
Тема 3. Методичні основи розроблення та обґрунтування господарських рішень
Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності
Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень
Тема 6. Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень
Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків
Тема 8. Основи ризик-менеджменту
Розділ 3. Контроль знань студентів
3.1. Система поточного модульного контролю
3.2. Методичні поради до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання)
3.3. Підсумковий контроль знань студентів

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності

Швиданенко Г. О., Оголь О. В., Заїкіна В. В.

ISBN 966-574-150-0
 

Облік виконання бюджету

Свірко С. В.

ISBN 966-574-649-9
 

Облік і аудит у банках

А. М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.

ISBN 966-574-648-0
 

Облік і аудит у страхових організаціях

Гаманкова О. О.

ISBN 966–574–573–5
 

Облік у банках

Кіндрацька Л. М., Семеніченко Ю. К., Тюхляєва М. Ю.

ISBN 966-574-820-3
 

Облік у бюджетних установах.

Джога Р. Т., Сінельник Л. М., Кондратюк І. О., Петруніна В. В.

ISBN 966–574–822–Х
Вступ
1. Програма курсу «Облік в бюджетних установах»
2. Методичні поради до вивчення курсу
Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання
Тема 2. Облік доходів і видатків
Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, страхування та стипендій
Тема 5Облік необоротних активів
Тема 6. Облік запасів
Тема 7. Облік виробничих витрат
Тема 8. Облік власного капіталу
3. Плани практичних занять
4. Навчальні завдання
5. Термінологічний словник ключових понять
6. Типові завдання для блоково-модульного контролю
7. Порядок та критерії оцінювання знань студентів за поточного та підсумкового контролю
8. Список літератури
9. Додатки

Облік у зарубіжних країнах

Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І.

ISBN 966–574–722–3
 

Операційний менеджмент

Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В.

ISBN 966–574–506–9
 
Організаційна поведінка. Л. М. Савчук, Н. Ю. Бутенко, А. М. Власова та ін. ISBN 966-574-222-1
Організація агропромислового комплексу. Хорунжий М. Й.  ISBN 966–000–000–0
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Свірко С. В. ISBN 966–574–534–4

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу.

Сопко В., Завгородній В.

ISBN 966–574–063–6
 

Організація виробництва

Васильков В. Г.

ISBN 966-574-474-7
 

Організація виробництва

Васильков В. Г., Дзюбенко Л. М.

ISBN 966–574–527–1

 

Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств

Білик М. Д.

ISBN 966–574–496–8
 

Організація і стимулювання праці

Боброва О. Г.

ISBN 966–574–634–0
 

Організація і стимулювання праці

Медвецький О. О.

ISBN 966–574–364–3
 

Організація консалтингової дяльності

Верба В. А., Решетняк Т. І.

 

Організація обліку в банках

Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б.

ISBN 966–574–332–5
 

Організація управління промисловим підприємством

Бабічев М. П., Карпенко С. В., Шевчук Є. В.

ISBN 966–574–563–8
 

Основи інформаційних систем

Ситник В. Ф. та ін.

ІSBN 966–574–241–8
 

Основи інформаційних систем

Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С.

ISBN 966–574–065–2
 

Основи охорони праці

Керб Л. П.

ISBN 966–574–522–0
 

Основи психології та педагогіки

Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л.

ISBN 966–574–311–2
 

Основи статистики сільського господарства

Чекотовський Е. В.

ІSBN 966–574–249–3
 

Паблік рилейшнз у бізнесі

Примак Т. О.

ISВN 966–574–807–6
 

Перспективні технологічні засоби оброблення інформації

Галузинський Г. П., Гордієнко І. В.

ISBN 966–574–359–7
 

Підприємництво

Колот В. М., Щербина О. В.

ISBN 966–574–535–2
 

Планування діяльності підприємства

За заг. ред. В. Є. Москалюка.

ІSBN 966–574–819–Х
 

Планування діяльності підприємства

М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк.

ISBN 966–574–312–0
 

Планування на аграрному підприємстві

Нелеп В. М.

ISBN 966–574–642–1
 

Планування на аграрному підприємстві.

Нелеп В. М. 

ІSBN 966–574–118–7
 
Планування на аграрному підприємстві. Нелеп В. М. ISBN 966–574–363–5

Податкова система України.

Білик М. Д., Золотько І. А.

ISBN 966–574–178–0
 

Податкове право

Марченко В. Б., Легкова М. Ф.

ISBN 966–574–587–5
 

Податковий менеджмент.

Тимченко О. М.

ISBN 966–574–205–1
 

Політична економія

За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка.

ISBN 966–574–523–9
 

Портфельне інвестування

А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева.

ISBN 966–574–604–9
 
Потенціал підприємства: формування та оцінка. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. ISBN 966–574–519–0

Потенціал підприємства: формування та оцінка

Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І.

ISBN 966–574–738–Х
 

Право соціального забезпечення.

Ярошенко І. С.

ISBN 966–574–644–8
Вступ
ПРОГРАМА КУРСУ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
БЛОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Навчально-методичні матеріали до теми 1
Тема 1. Поняття та система права соціального забезпечення
Навчально-методичні матеріали до теми 2
Тема 2. Принципи та джерела права соціального забезпечення. Правовідносини із соціального забезпечення
Навчально-методичні матеріали до теми 3
Тема 3. Організаційно-правові основи соціального страхування
Навчально-методичні матеріали до теми 4
Тема 4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб
Навчально-методичні матеріали до теми 5
Тема 5. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Навчально-методичні матеріали до теми 6
Тема 6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
Навчально-методичні матеріали до теми 7
Тема 7. Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги. Види і загальна характеристика допомог по соціаль­ному забезпеченню
Навчально-методичні матеріали до теми 8
Тема 8. Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
Навчально-методичні матеріали до теми 9
Тема 9. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших осіб похилого віку
СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Блок (модуль) 1
Блок (модуль) 2
Питання для контролю знань
Програмні питання
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ, ЗАСТОСОВАНИХ У ПОСІБНИКУ
Література

Право соціального забезпечення

Ярошенко І. С.

ISBN 966–574–786–Х

Тема 1. Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення

Тема 2. Правовідносини із соціального забезпечення. Джерела права соціального забезпечення

Тема 3. Організаційно-правові основи соціального страхування

Тема 4. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійне забезпечення окремих категорій осіб

Тема 5. Обов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням

Тема 6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Тема 7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Тема 8. Організаційно-правові основи державної соціальної допомоги

Тема 9. Статус та соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Тема 10. Соціальний захист ветеранів війни, інвалідів, ветеранів праці та інших осіб похилого віку

Тема 11. Соціальний захист у зарубіжних країнах

Словник термінів

Правова статистика

Калачова І. В., Трофімова Г. Г.

ISBN 966-574-746-0
 

Правова статистика

Трофімова Г. Г.

ISВN 966–574–212–4
 

Правове середовище малого бізнесу

Мачуський В. В., Ієрусалімова І. О.

ISBN 966–574–723–1
Вступ
Тематичний план дисципліни
Програма дисципліни «Правове середовище малого бізнесу».
Методичні поради до вивчення тем дисципліни
Тема 1. Загальноправова характеристика малого підприємництва
Тема 2. Суб’єкти малого підприємництва
Тема 3. Державна підтримка малого підприємництва
Тема 4. Майнова основа малого підприємництва
Тема 5. Правочини та зобов’язання у сфері малого підприємництва
Тема 6. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва
Тема 7. Правове регулювання підприємництва в країнах Європейського Союзу
Типові тестові завдання
Індивідуальні завдання
Система поточного та підсумкового контролю знань
Перелік питань за робочою програмою дисципліни
Рекомендована література
Нормативно-правові акти
Термінологічний словник

Правові основи державного управління економікою України

Крегул Ю. І.

ISBN 966–574–528–Х
 

Правові основи зовнішньоекономічної діяльності

Марченко В. Б., Шаповалов Д. В.

ISBN 966–574–724–Х
 

Правові основи митної справи в Україні

Жорін Ф. Л.

ISBN 966–574–257–4
 

Правові основи місцевого самоврядування

Куколевська Ж. Д.

ISBN 966–574–631–6
 

Правові основи приватизації в Україні

Кагал. Т. О.

ISBN 966–574–574–3
 

Прикладне програмне забезпечення

Молодцова О. П.

ISBN 966–574–098–9
 

Прогнозування соціально-економічних процесів

Присенко Г. В., Равікович Є. І.

ISBN 966–574–739–8
 
Проектне фінансування. Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О. ISВN 966-574-795-9

Проектний аналіз

Верба В. А., Загородніх О. А.

ISBN 966–574–109–8
 

Промислова політика

Никифоров А. Є.

ISBN 966–574–460–7
 

Регулювання міжнародних фондових ринків.

Ромашко О. Ю.

ISBN 966–574–119–5
 

Рекламний креатив.

Примак Т. О.

ISВN 966–574–793–2 

Вступ
І. Типова програма навчальної дисципліни «Рекламний креатив»
ІІ. Навчально-методичне забезпечення дисципліни
Тема 1. Сутність і значення рекламного креативу
Тема 2. Управління креативними процесами у рекламі
Тема 3. Сучасні комунікативні технології у рекламі
Тема 4. Стилістика та структуралізм у рекламному креативі
Тема 5. Креатив рекламних текстів
Тема 6. Дизайн реклами
Тема 7. Сценаристика та режисура теле- і радіореклами
Тема 8. Креативні прийоми формування реклами

ІІІ. Плани практичних і семінарських занять
Практичні завдання
Контрольні питання для тестування
Словник термінів
Література

 

Рекламний менеджмент. Лук’янець Т. І. ISBN 966–574–330–9

Рекламний менеджмент

Лук’янець Т. І.

ISBN 966–574–482–8
 

Рекламний менеджмент

Лук’янець Т. І.

ISBN 966–577–026–1.
 

Римське право.

Агафонов С. А.

ISBN 966-574-672-3

Вступ
Типова програма дисципліни

Блок навчально-методичного забезпечення курсу
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Поняття, система та предмет римського права
Тема 2. Джерела римського права
Тема 3. Позови
Тема 4. Особи
Тема 5. Сімейні правовідносини
ЧАСТИНА ДРУГА. Речове право
Тема 6. Речі та їх класифікація
Тема 7. Володіння
Тема 8. Право власності
Тема 9. Права на чужі речі
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Зобов’язальне право
Тема 10. Поняття та види зобов’язань
Тема 11. Сторони в зобов’язанні
Тема 12. Виконання зобов’язань та відповідальність за невиконання або неналежне їх виконання
Тема 13. Гарантії виконання зобов’язання
Тема 14. Припинення зобов’язання
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. Окремі види зобов’язань
Тема 15. Зобов’язання з договору. Класифікація договорів
Тема 16. Пакти
Тема 17. Зобов’язання нібито з контракту
Тема 18. Зобов’язання з деліктів та нібито з деліктів
ЧАСТИНА П’ЯТА. Спадкове право
Тема 19. Поняття та види спадкування
Тема 20. Прийняття спадщини. Легати та фідеікоміси

Завдання для блочно-модульного контролю
Критерії оцінки знань
Список рекомендованої літератури

Ринок праці

Петюх В. М.

ISBN 966–574–002–4

Ринок праці.

Петюх В. М.

ISBN 966–574–078–4

Ринок цінних паперів.

Мендрул О. Г., Шевчук І. А.

ISBN 966–574–006–7
 

Розміщення продуктивних сил України.

С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін.

ISBN 966–574–049–0
 

Система економічних законів і категорій

Бєляєв О. О., Диба М. І., Кириленко В. І., Комяков О. М.

ISBN 966–574–734–7
 

Система макроекономічного рахівництва

Тітьонко О. М.

ІSBN 966–574–326–0
 

Система національних рахунків

Моторин Р. М., Моторина Т. М.

ІSBN 966-574-278-7
 

Система національних рахунків

Моторин Р. М., Трубнік-Шаковяш Т. Є., Мазур М. В.

ISBN 966–574–585–9
 

Система правоохоронних органів України

Опришко І. В., Сидорчук Л. А.

ISBN 966–574–537–9
 

Системи макроекономічного рахівництва.

Тітьонко О. М. ISBN

966—574—172—1

Вступ

1. Типова програма дисципліни

2. Блок навчально-методичного забезпечення
3. Блочно-модульний контроль засвоєння навчального матеріалу

3.1. Форми поточного контролю

3.2. Типові завдання для блочно-модульного контролю
4. Критерії оцінювання знань студентів із дисципліни при підсумковому контролі (заліку, іспиті)
Список літератури

Системи оброблення економічної інформації. В. Ф. Ситник. ISBN 966–574–655–3
Системи підтримки прийняття рішень. Ситник В. Ф. ISBN 966–574–606–5

Системи підтримки прийняття рішень.

Ситник В. Ф., Гордієнко І. В.

ISBN 966–574–588–3

ПЕРЕДМОВА

Частина перша

ОСНОВИ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Розділ 1. Вступ до систем підтримки прийняття рішень

1.1. Сутність та призначення систем підтримки прийняття рішень

1.2. Стисла історія розвитку систем підтримки прийняття рішень

1.3. Цілі СППР та чинники, що сприяють їх досягненню
1.4. Посилення конкурентної переваги завдяки СППР

Розділ 2. Ретроспективний аналіз еволюції інформа­ційних технологій і інформаційних систем

2.1. Сучасне розуміння поняття «інформація»

2.2. Ознаки корисності інформації для користувачів СППР

2.3. Інформаційні ресурси та інформаційне обслуговування

2.4. Розвиток інформаційних технологій
2.5. Три покоління розвитку інформаційних систем
2.6. Перспективні засоби і напрями розвитку інформаційних систем
2.7. Віртуальний офіс і віртуальна організація
Розділ 3. Організаційно-технологічні засади прийняття рішень
3.1. Рішення в організаційному управлінні
3.2. Процеси створення рішень
3.3. Управлінські аспекти, функції і ролі в організаційній діяльності
3.4. Управління організаційними змінами і підтримка рішень
3.5. Моделі підтримки управлінських рішень
3.6. Системний підхід в організаційному управлінні

Розділ 4. Розвиток і запровадження систем підтримки прийняття рішень

4.1. Структура і загальна характеристика СППР

4.1.1. Еволюція концепції і структури СППР
4.1.2. Способи взаємодії особи, що приймає рішення, з СППР
4.1.3. Еволюція СППР
4.1.4. Характеристики сучасних СППР
4.1.5. Підсистеми програмного забезпечення СППР

4.2. Сфери та приклади застосування СППР

4.2.1. Галузі застосування СППР
4.2.2. Приклади застосування СППР
4.2.3. СППР Marketing Expert
4.2.4. СППР Decision Grid
4.2.5. СППР RealPlan
4.2.6. СППР TAX ADVISOR
4.2.7. СППР Advanced Scout
4.2.8. Система бізнесової інформації (Business Intelligence) FedEx
4.2.9. СППР ShopKo

4.3. СППР Visual IFPS/Plus

4.3.1. Загальне описання Visual IFPS/Plus
4.3.2. Короткий огляд Visual IFPS/Plus
4.3.3. Розв’язання задач за моделями у Visual IFPS/Plus.
4.3.4. Властивості мови IFPS
4.3.5. База даних IFPS/Plus (Відношення та запити)
4.3.6. Приклади галузей застосування IFPS/Plus
4.3.7. Імітаційне моделювання (аналіз ризику) у Visual IFPS/Plus
4.4. Система підтримки прийняття рішень PLEXSYS
Розділ 5. Базові компоненти систем підтримки прийняття рішень
5.1. Архітектура СППР та суміжні питання
5.2. Компоненти користувацького інтерфейсу
5.2.1. Призначення та загальні ознаки користувацького інтерфейсу
5.2.2. Компоненти мови дій користувача
5.2.3. Компоненти мови відображень (презентацій)
5.2.4. Роль знань у користувацькому інтерфейсі
5.2.5. Питання проектування користувацького інтерфейсу
5.3. База даних і система керування базою даних у СППР

5.3.1. База даних у СППР

5.3.2. Підсистема даних у СППР
5.3.3. Системи керування даними в СППР
5.4. Бази моделей і системи керування базами моделей у СППР
5.4.1. Моделювання і його роль у підтримці прийняття рішень
5.4.2. База моделей у СППР
5.4.3. Системи керування базою моделей у СППР
5.4.4. Структурне моделювання
5.5. Управління поштою (повідомленнями) в СППР


Розділ 6. Класифікація систем підтримки прийняття рішень

6.1. Концептуальні засади класифікації
6.1.1. Загальна схема класифікації
6.1.2. Таксономія СППР Альтера
6.1.3. Розширена рамка СППР Пауера

6.2. Класифікаційні групи та моделі СППР

6.2.1. Класифікація на основі інструментального підходу

6.2.2. Класифікація за ступенем залежності ОПР у процесі прийняття рішень

6.2.3. Класифікація за часовим горизонтом
6.2.4. Інституційні сппр та сппр на даний випадок
6.2.5. Моделі систем підтримки прийняття рішень


6.3. Орієнтовані на моделі СППР
6.3.1. Концептуальні засади орієнтованих на моделі СППР
6.3.2. Загальні категорії моделей
6.3.2.1. Облікові і фінансові моделі
6.3.2.2. Моделі аналізу рішень

6.3.2.3. Моделі прогнозування

6.3.2.4. Сітьові і оптимізаційні моделі
6.3.2.5. Імітаційні (симуляційні) моделі
6.3.2.6. Мови моделювання і електронні таблиці

6.3.3. Приклади орієнтованих на моделі СППР

6.3.3.1. СППР Analytica 2.0
6.3.3.2. СППР Expert Choice
6.3.3.3. Стислий виклад деяких інших орієнтованих на моделі СППР


Розділ 7. Стратегія оцінювання і вибору методів підтримки прийняття рішень
7.1. Методологічна база СППР
7.1.1. Стратегія оцінювання і вибору методів підтримки прийняття рішень у СППР
7.1.2. Процес прийняття рішень
7.1.3. Ситуації, пов’язані з прийняттям рішень
7.1.4. Функції і завдання прийняття рішень
7.1.5. Узагальнена матриця методів/ситуацій, пов’язаних з прийняттям рішень
7.2. Методи оцінювання програмного забезпечення СППР
7.2.1. Техніко-економічний аналіз
7.2.2. Метод визначення цінності (вартості) інформації.
7.2.3. Моделі багатоатрибутної корисності
7.3. «Школи» створення СППР
7.3.1. Аналіз рішень
7.3.2. Числення рішень
7.3.3. Дослідження рішень
7.3.4. Процес впровадження (реалізації)
7.3.5. Порівняння альтернативних шкіл СППР
Розділ 8. Створення, впровадження та оцінювання СППР
8.1. Концептуальні засади розроблення СППР
8.1.1. Підходи до створення СППР
8.1.2. Фактори, які визначають інжиніринг СППР
8.1.3. Рекомендації щодо проектування СППР на основі підходу з урахуванням життєвого циклу системи
8.1.4. Проектувальники та управління проектом СППР
8.1.5. Проектування СППР і реінжиніринг бізнес-процесів
8.2. Загальна схема, методологія SDLC та технології створення СППР
8.2.1. Загальна схема процесу створення СППР
8.2.2. СППР-адаптована методологія розроблення життєвого циклу системи
8.2.3. Використання СППР-генераторів для створення специфічних СППР
8.3. Макетування СППР
8.3.1. Суть і стратегія макетування
8.3.2. Дев’ятиетапна модель макетування
8.4. Впровадження та оцінювання СППР
8.4.1. Стратегії впровадження
8.4.2. Оцінювання впровадження СППР


Частина друга


ПЕРСПЕКТИвНІ ПРИКЛАДНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ


Розділ 9. Засоби штучного інтелекту в системах
підтримки прийняття рішень

9.1. Базові засоби штучного інтелекту і їх застосування в системах оброблення інформації

9.1.1. Розвиток та застосування штучного інтелекту
9.1.2. Сімейство додатків штучного інтелекту
9.1.3. Знання та їх використання в СППР
9.1.4. Моделі подання знань в інформаційних системах.
9.2. Орієнтовані на знання системи підтримки прийняття
рішень

9.2.1. Загальна характеристика орієнтованих на знання систем підтримки прийняття рішень
9.2.2. Технології експертних систем у системах підтримки прийняття рішень
9.2.3. Методи оброблення правил в орієнтованих на правила СППР
9.2.4. Зіставлення технологій експертних систем і СППР
9.3. Дейтамайнінг — засоби інтелектуального аналізу даних у СППР
9.3.1. Розвиток і призначення дейтамайнінгу (Data Mining)
9.3.2. Доступне програмне забезпечення дейтамайнінгу
9.3.3. Характеристика процесів і активностей дейтамайнінгу
9.3.4. Дерево методів дейтамайнінгу
9.4. Нейронні мережі
9.4.1. Визначення та еволюція нейронних мереж
9.4.2. Застосування нейронних мереж
9.4.3. Біологічні нейрони і нейромережі
9.4.4. Математична модель штучного нейрона
9.4.5. Архітектура нейромереж
9.4.6. Навчання та використання нейромереж
9.4.7. Готове програмне забезпечення нейромереж (нейропакети)
9.5. Генетичні алгоритми
9.5.1. Генетичні успадкування — концептуальна засада генетичних алгоритмів
9.5.2. Загальна схема генетичних алгоритмів

9.5.3. Доступне програмне забезпечення генетичних алгоритмів

9.6. Програмні агенти в СППР
9.6.1. Призначення і основні характеристики програмних агентів
9.6.2. Програмні агенти у СППР та ВІС
Розділ 10. Системи підтримки прийняття рішень на основі сховищ даних та OLAP-систем
10.1. Розвиток та застосування СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем
10.1.1. Передумови та сутність СППР на основі сховищ даних та OLAP-систем
10.1.2. Базові концепції та визначення
10.1.3. Взаємопов’язана архітектура орієнтованих на дані СППР
10.1.4. Загальне проектування і процес розроблення орієнтованих на дані СППР
10.2. Концепція сховищ даних і її реалізація в інформаційних системах
10.2.1. Побудова сховищ даних
10.2.2. Архітектура сховищ даних
10.2.3. Моделі побудови сховищ даних
10.2.4. Проектування сховищ даних
10.3. Система аналітичного інтерактивного оброблення OLAP
10.3.1. Зародження і розвиток OLAP-систем
10.3.2. Інструментальні засоби кінцевих користувачів в OLAP
10.3.3. Система оперативного аналітичного оброблення Oracle Express OLAP
Розділ 11. Групові системи підтримки прийняття рішень
11.1. Групові рішення та їх підтримка
11.1.1. Сутність групової роботи
11.1.2. Ситуації підтримки групових рішень
11.2. Групове програмне забезпечення Groupware
11.2.1. Суть і призначення Groupware
11.2.2. Таксономії продуктів Groupware
11.2.3. Синхронне і асинхронне Groupware
11.2.4. Групове програмне забезпечення Lotus Notes
11.3. Розвиток та запровадження групових систем підтримки прийняття рішень
11.3.1. Визначення та призначення ГСППР
11.3.2. Підтримуючі засоби ГСППР
11.4. Групова система підтримки прийняття рішень Group­Systems
11.4.1. Загальне описання GroupSystems
11.4.2. Інструменти GroupSystems
11.4.3. Додаткові інструментальні засоби
11.4.4. Інструменти діяльності
11.4.5. Вибір відповідного інструмента
Розділ 12. Виконавчі інформаційні системи
12.1. Вступ до виконавчих інформаційних систем
12.1.1. Визначення виконавчих інформаційних систем
12.1.2. Призначення ВІС

12.1.3. Визначальні характеристики ВІС

12.2. Організаційно-технологічні засади створення та прийняття виконавчих рішень
12.2.1. Загальна характеристика виконавців
12.2.2. Виконавські завдання та функції
12.2.3. Виконавчі ролі
12.2.4. Створення рішень виконавцями
12.2.5. Виконавська інформація

12.2.6. ВІС та робота виконавців

12.3. Розвиток і запровадження виконавчих інформаційних систем
12.3.1. Історична довідка про появу і розвиток ВІС
12.3.2. Модель та компоненти ВІС
12.3.3. Зіставлення ІСМ, СППР та ВІС
12.3.4. Деякі особливості побудови ВІС
12.3.5. Доступне програмне забезпечення ВІС
12.3.6. Майбутні тенденції розвитку виконавчих інформаційних систем

Література

Сімейне право

Шимон С. І.

ISBN 966-574-652-9

Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю

Укл. А. Д. Дудник.

 

Соціальна економіка

Кол. авт. О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко та ін.

ISВN 966–574–726–6
 

Соціальна інфраструктура і політика.

Ягодка А. Г.

ISBN 966–574–074–1
 

Соціальна інфраструктура і політика

Ягодка А. Г.

ISBN 966–574–367–8
 

Соціальна політика

Гриненко А. М.

ISBN 966–574–512–3
 

Соціальна психологія в рекламі.

Бутенко Н. Ю. ISBN

966–574–837–8

Вступ
Розділ 1. Концептуальні основи психології реклами
Глава 1. Теоретичні та методологічні проблеми психології реклами
1.1. Рекламна діяльність як явище економіки, психології та культури
1.2. Основні етапи становлення реклами та їх психологічна сутність
1.3. Реклама як комунікація
1.4. Психологія сприйняття і рекламний бізнес
1.5. Психологічні основи рекламних комунікацій
Глава 2. Соціально-психологічні засади рекламної діяльності
2.1. Соціальна психологія як наука
2.2. Системний підхід і психологія рекламної діяльності
2.3. Спілкування та його роль у рекламній діяльності
2.4. Соціальна орієнтованість людини як психологічний чинник рекламної діяльності
2.5. Основні характеристики ефективності рекламної діяльності як системи комунікацій
2.5.1. Соціальні оцінки
2.5.2. Соціальні порівняння
2.5.3. Соціальна мода
2.6. Людина як суб’єкт рекламних комунікацій
Глава 3. Психологічні проблеми рекламної діяльності з погляду культури і суспільства
3.1. Реклама як елемент культури
3.2. Міф у рекламі як соціально-психологічний феномен
3.3. Змістові і формально-динамічні характеристики реклами
3.4. Проблема ставлення суспільства до реклами
3.5. Реклама як соціально-психологічний феномен
3.6. «Адвертологічний» підхід у психології реклами
Глава 4. Об’єкти психологічного впливу в рекламній діяльності
4.1. Особистість. Моделі поведінки особистості
4.1.1. Людина як об’єкт управління
4.1.2. «Я» у структурі особистості
4.2. Соціально-психологічні детермінанти поведінки людини
4.3. Свідоме і несвідоме в регулюванні поведінкою
4.3.1. Установка та процес її формування
4.3.2. Вплив установки на поведінку
4.3.3. Психоаналіз у рекламі
4.4. Психологія самореклами
4.4.1. Особистість і самореклама
4.4.2. Дві стратегії поведінки людини в умовах самореклами
Розділ 2. Психологія рекламної діяльності
Глава 5. Психологічні процеси забезпечення ефективності впливу в рекламі
5.1. Психологічні аспекти розуміння рекламної інформації.
5.2. Реклама та емоції людини
5.3. Психічні процеси та психологічні впливи
5.3.1. Відчуття
5.3.2. Сприйняття
5.3.3. Увага
5.3.4. Пам’ять
5.3.5. Мислення
5.3.6. Уява
Глава 6. Реклама як спосіб психологічного впливу
6.1. Структура соціально-психологічного впливу реклами на споживача
6.1.1. Когнітивний напрям рекламного впливу
6.1.2. Емоційний напрям рекламного впливу
6.1.3. Поведінковий компонент рекламного впливу
6.2. Концепція реклами як способу психологічного впливу.
6.3. Види психологічних впливів у рекламних повідомленнях
6.3.1. Гіпноз
6.3.2. Навіювання
6.3.3. Наслідування
6.3.4. Зараження
6.3.5. Переконання
6.3.6. Стереотип
6.3.7. Імідж
6.3.8. Механізм «ореола»
6.3.9. Ідентифікація
6.3.10. Технологія «25-го кадру»
6.3.11. Рекламні шоу
6.3.12. Нейролінгвістичне програмування
6.3.13. Соціально-психологічна установка
6.4. Етичні проблеми психологічних впливів у рекламі
Глава 7. Соціально-психологічне маніпулювання в рекламі

7.1 Приховане управління — основа ефективної реклами

7.1.1. Як управляти споживачем
7.1.2. Універсальна схема прихованого управління
7.1.3. Мішені рекламного впливу
7.1.4. Реклама і задоволення потреб
7.1.5. Мотиви і мотивація споживчої поведінки
7.1.6. Мода і реклама
7.1.7. Принади в рекламних повідомленнях
7.1.8. Атракція як спосіб викликати довіру до реклами
7.1.9. Як реклама спонукає до дії

  1. Маніпулювання людьми як соціально-психологічна проблема
  2. Соціально-психологічні засади маніпуляцій у рекламі

7.4. Здійснення (процес) маніпулятивного впливу

7.4.1. Основні складові маніпулятивного впливу

7.4.2. Техніка маніпулятивного впливу

  1. Структура і прийоми маніпуляцій у рекламі

7.5.1. Структура маніпуляцій
7.5.2. Маніпулятивні прийоми
7.5.3. Маніпулятивні прийоми у рекламі
7.5.4. Метод лінгвістичного маніпулювання
Глава 8. Психологія реклами в маркетингу

  1. Рекламні комунікації як об’єкт психологічного дослідження в маркетингу    
  2. Сугестивний і маркетинговий підходи в психології рекламної діяльності
  3. Психографічний аналіз у маркетингу і рекламі
  4. Психологія реклами і комплекс маркетингових комунікацій
  5. Типи рекламних комунікацій у маркетингу
  6. Процес мотивації споживачів у рекламній діяльності

8.6.1. Психологічні аспекти дослідження мотивації споживача
8.6.2. Процес мотивації споживачів як психологічна проблема
8.6.3. Мотиваційна психологія споживача в рекламній практиці
8.6.4. Формування установки як вирішальна умова ефективної мотивації споживача 

  1. «Опредметнення» потреб у маркетингу і рекламі
  2. Іміджі і бренди як предмети соціальних потреб

Глава 9. Психологія пропаганди і реклами в засобах масової інформації
9.1. Пропаганда як вид рекламної діяльності
9.2. Механізми впливу пропаганди на психіку людини
9.3. Роль ЗМІ в маніпулюванні суспільною свідомістю
9.4. Вплив соціально-психологічних стереотипів на сприй­няття змісту пропаганди
9.5. Пропаганда і реклама як елементи системи рекламної діяльності
9.6. Політична реклама та іміджмейкинг
9.7. Психологічні особливості розміщення реклами в різних засобах масової інформації
Глосарій
Література

Соціальна статистика

Столяров Г. С., Огай М. Ю.

ISBN 966–574–544–1
 

Соціологія праці

Дворецька Г. В.

ISBN 966–574–736–3
 

Спеціалізована англійська мова для економістів.

Шевченко О. Л.

ISBN 966–574–200–0

Aims and Objectives. Мета та завдання курсу.

Unit 1. Text: What is a Report?
Drawing up the Specifications.
Що таке звіт. Складання деталізованого завдання.
Key terms. Exercises.  
Unit 2. Text: Deciding What to Include.
Що включати в звіт.
Key terms. Exercises.
Unit 3. Text: Structure of Reports.
Структура звіту.
Key terms. Exercises. 
Unit 4. Illustrations.
Ілюстрації.
Key terms. Exercises.  
Unit 5. Effective Writing.
Ефективне написання звіту.
Key terms. Exercises.     
Unit 6. Analytical and Informational Reports.
Аналітичні та інформаційні звіти. 
Key terms. Exercises.
Unit 7. Memos, Messages, Routing Slips.
Службові записки.                                                                 
Key terms. Exercises.
Unit 8. Minutes.
Протоколи.
Key terms. Exercises.
Unit 9. ORAL PRESENTATIONS.
Усні презентації.
Key terms. Exercises.
APPENDIХ. Додатки.
KEYS TO EXERCISES. Ключі до вправ.
LITERATURE. Література.

Статистика охорони здоров’я.

Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В.

ISBN 966—574—191—8
 

Статистика праці

Бараник З. П.

ISBN 966-574-478-Х
 

Статистика ринку праці

Бараник З. П.

ISBN 966–574–520–4
 

Статистика ринку праці

Бараник З. П.

ISBN 966–574–689–8
 

Статистика ринку товарів і послуг

Рождєственська Л. Г.

ISBN 966–574–691–Х
 

Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика

А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. 

 

Стохастичні процеси та моделі в економіці, соціології

Жлуктенко В. І., Наконечний С. І., Савіна С. С.

ISBN 966–574–346–5
 

Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання

Герасимчук В. Г.

ISBN 966–574–124–1
 

Стратегічне управління

Шершньова З. Є.

ISBN 966–574–615–4
 

Стратегічне управління

Шершньова З. Є., Оборська С. В.

ISBN 966–574–027–Х
 

Стратегічне управління

Шершньова З. Є., Оборська С. В., Ратушний Ю. М.

ISBN 966—574—234—5
 

Стратегічний аналіз

Головко Т. В., Сагова С. В.

ІSBN 966–574–313–9
 

Страхові послуги.

Артюх Т. М.

ISBN 966–574–188–8
 

Судово-бухгалтерська експертиза

Мумінова-Савіна Г. Г.

ISBN 966–574–607–3
 

Сучасні економічні системи

О. О. Бєляєв, М. І. Диба, В. І. Кириленко.

 

Телекомунікації в бізнесі

Козак І. А.

ISBN 966–574–614–6
 

Телекомунікації в бізнесі

Ситник В. Ф., Козак І. А.

ISBN 966—574—097—0
 
Теорії інвестицій. Татаренко Н. О., Поручник А. М. ISBN 966–574–073–3

Теорія держави і права

Федоренко Г. О.

ISВN 966–574–802–5

Вступ
І. Зміст дисципліни «Теорія держави і права» за темами
ІІ. Навчально-методичне забезпечення до тем курсу «Теорія держави і права»
Розділ І. Загальні положення
Тема 1. Теорія держави і права: її предмет, методи пізнання та місце
в системі юридичних наук

Розділ ІІ. Закономірності формування загальнотеоретичної юридичної науки в процесі розвитку світової та вітчизняної державно-правової ідеології
Тема 2. Виникнення уявлень про державу і право в країнах стародавнього світу
Тема 3. Становлення та розвиток державно-правової ідеології у країнах Західної Європи, Північної Америки та в Росії
Тема 4. Особливості розвитку вітчизняної державно-правової ідеології
Розділ ІІІ. Особливості сучасного розуміння сутності держави
Тема 5. Держава: її походження та поняття
Тема 6. Сутність та типи держави. Правова, соціальна держава як гарант здійснення та захисту прав людини
Тема 7. Місце держави в політичній системі суспільства
Тема 8. Форми держави
Тема 9. Держава: її мета, механізм та функції
Розділ ІV. Особливості сучасного праворозуміння
Тема 10. Право: його поняття, сутність, функції та принципи
Тема 11. Джерела (форми) права
Тема 12. Правові сім’ї світу: порівняна характеристика
Тема 13. Право в системі соціально-політичних явищ, цінностей та матеріальних відносин
Тема 14. Правосвідомість, правове виховання та правова культура: поняття та взаємодія
Тема 15. Нормотворча діяльність: поняття, види та стадії
Тема 16. Норми права в системі соціальних норм: поняття, види
та структура

Тема 17. Система права та система законодавства: поняття, зміст і їх співвідношення
Тема 18. Форми реалізації норм права: поняття та види
Тема 19. Застосування права як особлива форма його реалізації
Тема 20. Правовідносини: поняття, склад, підстави виникнення, зміни та припинення
Тема 21. Механізм правового регулювання: поняття та структура
Тема 22. Правопорушення: поняття та склад
Тема 23. Юридична відповідальність: поняття та види
Тема 24. Законність, правопорядок, дисципліна
ІІІ. Тематика курсових робіт
ІV. Завдання для блочно-модельного контролю
V. Критерії оцінювання знань студентів
Рекомендована література

Технологічні процеси галузей промисловості

Д.М. Колотило, А.Т. Соколовський, С.В. Гарбуз.

ISBN 966–574–494–1
 

Технологічні процеси галузей промисловості.

Соколовський А. Т., Афтанділянц В. В., Коваленко О. М. та ін.

ISBN 966–574–814–9 

 

Слово до студента
1. ВСТУП (до структури посібника)
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»
3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ЗА ТЕМАМИ

ВСТУП. Предмет, завдання курсу і значення дисципліни для підготовки бакалаврів економістів-менеджерів. Проблеми і пріоритети розвитку промисловості України

Тема 1.Міжнародні системи вимірювання та номенклатури речовин у підприємницькій діяльності
Тема 2.Теплові і масообмінні процеси в промислових технологіях та їх техніко-економічні характеристики
Тема 3.Технологічні процеси виробництв паливно-енергетич­ного комплексу та їх техніко-економічні показники
Тема 4.Технологічні процеси та техніко-економічний аналіз металургійного комплексу
Тема 5. Технологічні процеси машинобудування, раціоналізація і винахідництво
Тема 6. Процеси виробництв базових технологій хімічної промисловості. Екологічні проблеми
Тема 7.Технологічні процеси виробництва деяких будівельних матеріалів
Тема 8.Технологічні процеси деяких виробництв аграрно-про­мислового комплексу
Додатки

Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід.

Бєгун А. В.

ISBN 966–574–138–1
 

Товарна інноваційна політика.

Кардаш В. Я.

ISBN 966–574–116–0
Вступ
Розділ 1 ТОВАР ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
1.1. Визначення та класифікаційні ознаки товарів і послуг
1.2. Маркетингове розуміння товару
1.3. Головні ринкові характеристики товару
Розділ 2 УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ
2.1. Товарний асортимент і його показники
2.2. Формування товарного асортименту
2.3. Товарна політика підприємства
Розділ 3 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
3.1. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг
3.2. Показники якості товарів і послуг
3.3. Нормативно-технічне забезпечення систем якості
3.4. Вимоги системи до окремих складових «петлі якості»
Розділ 4 ОЦІНЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
4.1. Зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації
4.2. Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту
4.3. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми
Розділ 5 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ
5.1. Основні завдання планування продукту
5.2. Загальні поняття та класифікаційні ознаки нового товару
5.3. Інформаційне забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції
5.4. Етапи планування нового продукту
Розділ 6 СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ
6.1. Основні принципи та етапи творчої діяльності для ствoрення нового продукту
6.2. Методи прогностики
6.3. Логічні методи
6.4. Системи автоматизованого проектування продукції
Розділ 7 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
7.1. Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності
7.2. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу
7.3. Форми і процедури функціонально-вартісного аналізу
Розділ 8 ДИЗАЙН НОВОГО ТОВАРУ
8.1. Роль технічної естетики та ергономіки в підвищенні конкурентоспроможності нового товару
8.2. Дизайн, його об’єкти та програми
8.3. Ергономічні вимоги до товару

Література

Товарна інноваційна політика

Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К.

ISBN 966–574–299–Х
 
Транснаціональні корпорації. Руденко Л. В. ISBN 966–574–589–1

Транспортне право

Шульженко Ф. П., Гайдулін О. О., Кундрик Р. С.

ISBN 966-574-748-7

Передмова

Загальна частина
Тема 1. Загальні питання теорії транспортного права

  1. Поняття транспортної діяльності
  2. Місце транспортного права в системі права України
  3. Джерела транспортного права

Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 1

Тема 2. Транспортні правовідносини
2.1. Матеріальний зміст транспортних правовідносин
2.2. Юридичний зміст транспортних правовідносин
2.3. Основні зобов’язання за договорами перевезення
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 2

Тема 3. Організаційно-правові засади управління транспортом в Україні
3.1. Поняття транспорту і транспортної системи України
3.2. Мета, завдання, методи та суб’єкти державного управління транспортом України
3.3. Основні напрями державного управління транспортом України
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 3
Тема 4. Транспортні правопорушення та юридична відповідальність
4.1. Поняття та види правопорушень на транспорті. Транспортні злочини
4.2. Адміністративні та дисциплінарні проступки на транспорті та відповідальність за їх скоєння
4.3. Особливості цивільно-правової відповідальності на транспорті
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 4

Особлива частина

Тема 5. Основи автотранспортного права
5.1. Державне управління автомобільним транспортом і правове регулювання дорожнього руху
5.2. Договір перевезення вантажів, пасажирів і багажу автотранспортом
5.3. Претензії до перевізника, відправника й одержувача вантажів і порядок вирішення спорів
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 5

Тема 6. Основи залізничного права
6.1. Правові основи державного управління залізничним транспортом України
6.2. Правове регулювання залізничних перевезень
6.3. Претензійно-позовна діяльність на залізничному транспорті
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 6

Тема 7. Основи повітряного права
7.1. Правові засади державного управління повітряним транспортом України
7.2. Правове регулювання повітряних перевезень
7.3. Відповідальність сторін за договором повітряного перевезення
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 7

Тема 8. Основи морського права

8.1. Система управління морським транспортом України

8.2. Договірні відносини на морському транспорті

8.3. Претензійно-позовна діяльність на морському транспорті

Нормативно-правові акти
Література

 Тема 9. Основи річкового транспорту

9.1. Річковий транспорт України, його склад і система управління
9.2. Договори річкового перевезення
9.3. Відповідальність перевізника, відправника та одержувача вантажів
Нормативно-правові акти
Література
Завдання на самопідготовку за темою № 8 і № 9

Тема 10. Правове регулювання трубопровідного транспорту
10.1. Особливості правового регулювання трубопровідного транспорту
10.2. Правовідносини у галузі трубопровідного транспорту
Нормативно-правові акти
Література

Словник основних термінів з транспортного права

Транспортне право

Шульженко Ф. П., Кундрик Р. С.

ISBN 966–574–570–0
 

Трудове право України

Приходько С. Г., Меліхова О. В.

ISBN 966–574–513–1
 

Українська література.

Козловська Л. С., Терещенко С. І.

ISBN 966-574-745-2

Вступ
ТЕМА 1. Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури
§ 1. Українська художня література як фактор гуманізації сучасної професійної освіти
§ 2. Давня українська література. Її оригінальний і перекладний варіанти
§ 3. «Слово о полку Ігоревім» — найвидатніша пам’ятка Русі
§ 4. Розвиток прозових жанрів у давній українській літературі
§ 5. Становлення і розвиток жанрової системи української поезії
§ 6. Розвиток жанру драми у давній українській літературі
§ 7. Г. Сковорода як предтеча нової української літератури

Питання для самоперевірки

Література для самостійного опрацювання

ТЕМА 2. Особливості розвитку української поезії

§ 1. Ознаки нової літературної доби в українській поезії І половини ХІХ ст
§ 2. Поетичне новаторство Т. Шевченка
§ 3. Українська поезія ІІ половини ХІХ ст. Поетична твор чість І. Франка і Лесі Українки
§ 4. Здобутки української поезії І половини ХХ ст. Українська поезія зарубіжжя
§ 5. Українська поезія ІІ половини ХХ ст. Феномен шістдесятників 

Питання для самоперевірки

Література для самостійного опрацювання

ТЕМА 3. Особливості розвитку української прози

§ 1. Українська проза І половини ХІХ ст. Новаторство Г. Квітки-Основ’яненка
§ 2. Українська проза ІІ половини ХІХ ст
§ 3. Новаторський характер прози кінця ХІХ — початку ХХ ст
§ 4. Епоха «експерименту» в українській прозі 20—30-х рр. ХХ ст. Проза воєнного і повоєнного часу
§ 5. Українська проза ІІ половини ХХ ст

Питання для самоперевірки

Література для самостійного опрацювання

ТЕМА 4. Особливості розвитку української драматургії

§ 1. Зародження нової української драматургії
§ 2. Український професійний театр і драматургія ІІ половини ХІХ ст.
§ 3. Досягнення української драматургії І третини ХХ ст
§ 4. Українська драматургія 20—30-х рр. ХХ ст
§ 5. Українська драматургія ІІ половини ХХ ст

Питання для самоперевірки

Література для самостійного опрацювання

ТЕМА 5. Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця ХХ — початку ХХІ ст. 
§ 1. Сучасна українська література, її особливості
§ 2. Здобутки сучасної української поезії
§ 3. Тематика і проблематика сучасної української прози
§ 4. Сучасна українська драматургія
§ 5. Тенденції розвитку сучасної української літератури
Питання для самоперевірки
Література для самостійного опрацювання
Плани семінарських занять
Завдання для творчої роботи
Перелік питань, що охоплюють зміст курсу
Словник ключових понять
Література до курсу

Українська мова. Я. В. Януш, Л. М. Бондарчук. ISBN 966–574–401–1

Управління витратами

Грещак М. Г., Коцюба О. С.

ISBN 966–574–390–2
 

Управління інфраструктурою підприємства

Бєлов М. А., Павленко І. А., Решетняк Т. І. та ін.

ISBN 966–574–456–9
 

Управління персоналом.

Петюх В. М.

ІSBN 966–574–043–1
 

Управління проектами

Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В.

ISBN 966–574–426–7
 
Управління розвитком персоналу. Савченко В. А. ISBN 966–574–409–7

Управління трудовим потенціалом

Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П.

 

Управління якістю програмної продукції

Молодцова О. П.

ISВN 966-574-230-2
 

Управління якістю

Вакуленко А. В.

ISBN 966–574–605–7
 

Управлінський облік

Добровський В. М., Гнилицька Л. В., Коршикова Р. С.

ISBN 966–574–549–2
 

Фізіологія і психологія праці

Крушельницька Я. В.

ISBN 966–574–008–3
 

Філософія глобальних проблем сучасності

Арутюнов В. Х., Свінціцький В. М.

ISBN 966–574–463–1
 

Фінанси зарубіжних корпорацій

В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко.

ISBN 966–574–333–3
 

Фінанси зарубіжних корпорацій

Суторміна В. М.

ISBN 966–574–600–6
 

Фінанси підприємств

Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид.

ISBN 966–574–010–5
 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

О. Терещенко, Я. І. Невмержицький, А. П. Куліш.

ISBN 966–574–808–4
 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Терещенко О. О.

ISBN 966-574-441-0
 

Фінансова санація та банкрутство підприємств.

Терещенко О. О.

ISBN 966–574–144–6
 

Фінансова статистика

Шустіков А. А.

ISBN 966-574-492-5
 

Фінансова статистика

Шустіков А. А.

ІSBN 966–574–404–6
 

Фінансове право

Легкова М. Ф.

ISBN 966–574–737–1
 

Фінансовий аналіз

Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю.

ISВN 966–574–799–1
 
Фінансовий менеджмент банку. Примостка Л. О. ISBN 966–574–012–1
Фінансовий менеджмент у банку. Примостка Л. О. ISBN 966–574–626–х

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Буряк Л. Д.

ISBN 966–574–397–Х
 

Фінансовий облік (облік активів).

Бабіч В. В., Сагова С. В.

ISBN 966–574–815–7

Тема 1. Основи організації фінансового обліку
1.1. Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку
1.2. Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві
1.3. Формування облікової політики  підприємства

Тема 2. Облік грошових коштів

2.1. Облік касових операцій
2.2. Облік коштів на рахунках у банках
2.3. Особливості обліку операцій на поточному рахунку в іноземній валюті
2.4. Облік грошових коштів на інших рахунках у банках
Тема 3. Облік фінансових інвестицій
3.1. Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій
3.2. Оцінка фінансових інвестицій
3.3. Облік поточних фінансових інвестицій
3.4. Облік довгострокових інвестицій
3.5. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності
Тема 4. Облік дебіторської заборгованості
4.1. Визначення та види дебіторської заборгованості
4.2. Облік розрахунків з покупцями (замовниками) та сумнівних боргів
4.3. Облік векселів отриманих
4.4. Облік розрахунків з підзвітними особами
Тема 5. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів
5.1. Визнання, оцінка, класифікація основних засобів та їх інвентарний облік
5.2. Облік надходження основних засобів
5.3. Облік амортизації основних засобів
5.4. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів
5.5. Облік переоцінки та зменшення корисності основних засобів
5.6. Облік вибуття основних засобів  та їх переміщення на підприємстві
5.7. Облік орендних операцій з основними засобами
5.8. Облік нематеріальних активів
5.9. Інвентаризація
5.10. Розкриття інформації про основні засоби та нематеріальні активи в примітках до фінансової звітності
Тема 6. Облік виробничих запасів
6.1. Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка виробничих запасів
6.2. Оцінка виробничих запасів на дату балансу
6.3. Документальне оформлення руху виробничих запасів
6.4. Аналітичний і статистичний облік наявності та виробничих запасів
6.5. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів
6.6. Інвентаризація виробничих запасів
6.7. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності

Тема 7. Облік витрат виробництва та випуску готової продукції

7.1. Визначення, визнання та класифікація витрат виробництва
7.2. Облік прямих виробничих витрат
7.3. Облік загальновиробничих витрат
7.4. Облік інших витрат виробництва
7.5. Зведений облік витрат і визначення собівартості готової продукції
7.6. Облік готової продукції

Додатки

Фінансовий ринок

Суторміна В. М., Радзієвська В. М., Стеценко Б. С.

ISBN 966–574–247–7
 

Фондовий ринок.

Мозговий О. М.   ISBN

966–574–235–3

Вступ

1. Типова програма навчальної дисципліни «Фондовий ринок»
2. Методичне забезпечення
3. Плани семінарських занять
4. Задачі для розв’язання на практичних заняттях
5. Тестові завдання для перевірки знань студентів
6. Термінологічний словник
7. Критерії оцінки знань студентів при поточному та підсумковому контролі
Література з дисципліни «Фондовий ринок»

Фондовий ринок

Мозговий О. М.

ISBN 966-574-142-Х
 
Фондовий ринок. Суторміна В. М., Савчук Н. В. ISBN 966–574–215–9

Французька мова

Колечко О. Д., Крилова В. Г.

ISBN 966–574–319–8
 

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Пуховкіна М. Ф.

 

Центральний банк і грошово-кредитна політика

Пуховкіна М. Ф., Остапішин Т. П., Білошапка В. С.

ISBN 966-574-469-0
 

Центральний банк та грошово-кредитна політика

А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.

ISBN 966–574–725–8
 

Цивільне процесуальне право.

Ярошенко І. С.

ISBN 966-574-438-0 

Вступ
Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи
Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право»
Методичні вказівки
Плани семінарських занять і практичні завдання
Словник основних термінів
Поточний контроль знань студентів
Програмні запитання з дисципліни
Критерії оцінки знань студентів з дисципліни «Цивільне процесуальне право»
Список рекомендованої літератури

Цивільне та торгове право зарубіжних країн

Шимон С. І.

ISBN 966–574–590–5
 

Ціни та цінова політика

Тормоса Ю. Г.

ISBN 966–574–421–6
 

Юридична відповідальність за правопорушення у сфері економіки

Жорін Ф. Л.

ISBN 966–574–505–0
 

ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.