лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 9. Контроль за правильністю
справляння платежів за ресурси та збору
за геологорозвідувальні роботи

Порядок перевірки розрахунків плати за землю. Своєчасність подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. Правильність застосування ставок земельного податку. Арифметичні підрахунки.
Документальні перевірки плати за землю. Достовірність об’єк­та оподаткування. Обґрунтування застосування пільг. Контроль за цільовим використанням землі.
Порядок перевірки розрахунків плати за воду. Своєчасність подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. Правильність застосування тарифів плати за воду. Штраф за понадлімітне використання води. Арифметичні підрахунки.
Документальні перевірки плати за воду. Достовірність обсягів забраної води. Правильність відображення сум плати за воду у складі валових витрат підприємства.
Порядок перевірки розрахунків плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин. Своєчасність подання розрахунку. Правильність застосування нормативів. Штраф за понадлімітні втрати корисних копалин при видобуванні. Арифметичні підрахунки. Правильність відображення плати за використання надр в складі валових витрат підприємства.
Перевірки розрахунків рентних платежів за нафту й газ.
Збір за геологорозвідувальні роботи. Термін прийняття розрахунків. Правильність застосування нормативів. Арифметичні під­рахунки.
Тема 10. Контроль податкових органів
у сфері майнового оподаткування

Перевірка розрахунків податку з власників транспортних засобів.
Своєчасність подання розрахунку. Правильність застосування ставок податку.
Арифметичні підрахунки.

Документальна перевірка правильності нарахування податку з власників транспортних засобів. Достовірність об’єкта оподаткування. Обґрунтованість застосування пільг.

Тема 11. Податковий контроль
за правильністю нарахування
та своєчасністю сплати до бюджету
місцевих податків та зборів

Податок на рекламу. Попередня перевірка розрахунків. Документальна перевірка податку на рекламу. Достовірність об’єкта оподаткування. Правильність застосування ставок податку. Обґрунтованість застосування пільг.
Комунальний податок. Своєчасність подання розрахунку. Пра­вильність визначення середньоспискової чисельності робітників. Арифметичні підрахунки.
Збір за право використання місцевої символіки. Термін подання розрахунку в податкову інспекцію. Повнота обліку платників збору. Дозвіл на право використання місцевої символіки. Достовірність об’єкта оподаткування.
Особливості контрольної роботи за справлянням готель-
ного збору, збору за паркування автотранспорту, ринково-
го збору, збору за видачу ордера на квартиру, курортного збору.

Тема 12. Митний контроль

Митне оформлення. Вантажна митна декларація. Обов’язки декларанта. Достовірність митної вартості товарів. Обчислення суми мита. Своєчасність перерахування суми мита до бюджету. Штрафні санкції.


2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

2.1. Методичні поради до вивчення тем курсу

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи
податкового менеджменту

Вивчення цієї теми необхідно починати з поняття «податковий менеджмент». Для цього слід відштовхуватися від загального поняття «менеджмент», тобто «управління».
В підручнику «Финансы» за редакцією В. М. Родіонової термін «управління» визначається як сукупність прийомів та методів цілеспрямованого впливу на об’єкт для досягнення певного результату . Отже, потрібно конкретизувати об’єкт впливу та результат, якого треба досягнути в сфері оподаткування.
Об’єктом впливу в податковій сфері є відносини, що виникають між державою та платниками з приводу сплати до бюджету податків і обов’язкових платежів. А результатом такого впливу має бути, з одного боку, формування централізованого фонду держави, а з іншого — створення сприятливих умов для розвитку господарської діяльності; регулювання соціально-еко­номічного життя суспільства. Вказана мета випливає з двох функцій податків — фіскальної та регулюючої.
Тож виходячи з мовленого вище, можна сформулювати поняття «податковий менеджмент». Це сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери.
Далі необхідно визначити складові податкового менеджменту, розглянути їх у логічній послідовності. Очевидно, що управління в сфері оподаткування починається з законотворчої діяльності.
В процесі саме цієї діяльності визначаються принципи оподаткування, встановлюються види податків і обов’язкових платежів та їх елементи (платники, об’єкт, ставки, пільги), розробляється порядок розрахунків з бюджетом.
Другою складовою податкового менеджменту є планування податків. Цей вид діяльності передбачає визначення сум податків та обов’язкових платежів, які мають надійти щороку до бюджету для фінансування видатків.
Щоб забезпечити надходження запланованих сум платежів у бюджет, потрібно здійснювати контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати державі податків та обов’язкових платежів. Отже, податковий контроль — це третя складова податкового менеджменту. Цей вид діяльності передбачає ведення податкового обліку та здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства. Податковий облік, у свою чергу, включає облік платників та облік нарахованих і фактично сплачених сум до бюджету.


 «Финансы» / В. М. Родионова, Ю. Я. Вавилов, Л. М. Гончаренко и др.; Под ред. В. М. Родионовой. М.: Финансы и статистика, 1993. — С. 68.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.