лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Контроль за правильністю нарахування
та своєчасністю сплати до бюджету
податку на прибуток

Камеральна перевірка декларацій про прибуток підприємства. Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених у декларації, з відповідними даними, відображеними в додатках. Логіка арифметичних підрахунків. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.
Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток. Повнота і правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки.
Дотримання положень по інвентаризації і правильність відоб­раження в обліку її результатів. Випадки, в яких проводиться інвентаризація. Наявність документів для проведення інвентаризації, правильність їх оформлення. Вплив результатів інвентаризації на величину оподатковуваного прибутку. Правильність визна­чення розміру збитків від розкрадання цінностей.
Достовірність відображення в обліку валових доходів платника.
Відстеження послідовності операцій з відвантаження та оплати товарів. Перевірка валових доходів за відсутності податкового обліку. Повнота включення в об’єкт оподаткування доходів від позареалізаційних операцій. Правильність визначення валового доходу від операцій з розрахунками в іноземній валюті. Повнота включення до валового доходу доходів від операцій з основними фондами.
Обґрунтованість валових витрат платника. Правильність обліку та списання матеріальних цінностей. Перевірка розрахунку приросту (убутку) вартості сировини, матеріалів, товарів. Достовірність витрат на оплату праці. Законність створення резервів майбутніх витрат. Обґрунтованість витрат на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування; на науково-технічне забезпечення; на підготовку кадрів; на рекламу; представницьких витрат; на відрядження; на сплату орендних платежів; на утримання об’єктів соціаль­но-культурної сфери; інших витрат.
Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати зборів до державних цільових фондів. Достовірність об’єкта нарахування зборів. Виплати, які не включаються в об’єкт оподаткування. Правильність застосування ставок зборів. Встановлення термінів перерахування зборів до державних цільових фондів.
Контроль за повнотою нарахування збору на розвиток вино-гра­дарства, садівництва та хмелярства. Суб’єкти, що підлягають контролю. Своєчасність подання звіту про суму нарахування збору. Попередня перевірка звіту: наявність усіх реквізитів, правильність заповнення рядків та колонок. Арифметичні підрахунки. Документальна перевірка: достовірність об’єкта нарахування збору. Штрафні санкції.
Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації. Обґрунтованість об’єктів амортизації. Правильність застосування норм амортизаційних відрахувань. Достовірність ба­лансової вартості груп основних фондів. Обґрунтованість збільшення (зменшення) балансової вартості у зв’язку з придбанням, реконструкцією, ремонтом, продажем, ліквідацією основних фон­дів. Своєчасність припинення нарахування амортизації. Правильність списання залишкової вартості основних фондів на валові витрати. Законність нарахування прискореної амортизації.

Правильність відображення в обліку сум кредиторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності. Своєчасність перерахування до бюджету простроченої кредиторської заборгованості підприємствами державної форми власності. Збільшення валового доходу на суми простроченої кредиторської заборгованості недержавними підприємствами. Включення простроченої дебіторської заборгованості до бази оподаткування для нарахування ПДВ.

Обґрунтованість зменшення валового доходу на суми безнадійної заборгованості.

Тема 7. Контроль податкових інспекцій
у сфері оподаткування доходів громадян

Контроль за утриманням податків у джерела доходів. Перевірки правильності нарахування прибуткового податку з доходів, одержаних за місцем основної роботи. Достовірність об’єкта оподаткування. Обґрунтованість пільг. Правильність арифметичних підрахунків. Звірка даних розрахунково-платіжних відомостей з даними касової книги. Повнота та своєчасність перерахування до бюджету утриманих податків. Своєчасність подання до податкових органів відомостей про сплачені доходи та утримані податки. Оформлення акту перевірки.

Порядок подання до податкових органів декларацій про доходи громадян.
Перевірка достовірності даних, наведених у декларації. Перерахунок прибуткового податку з сукупного річного доходу. Визначення сальдо розрахунків. Термін сплати донарахованих сум.

Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності. Розрахунок авансових сум прибуткового податку, терміни їх сплати. Перевірка декларацій про фактично одержані доходи. Обстеження доходів від підприєм­ницької діяльності за місцем виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг. Перевірка книги обліку доходів та витрат.

Контроль за сплатою податку на промисел.
Тема 8. Особливості податкового контролю
при спрощеній системі оподаткування

Облік платників єдиного податку. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. Заява про видачу свідоцтва. Перевірка даних, наведених у заяві. Відповідність даних умовам переходу на спрощену систему оподаткування. Термін дії свідоцтва.
Попередня перевірка розрахунків сплати єдиного податку. Своєчасність подання розрахунку. Наявність усіх реквізитів. Правильність заповнення рядків та колонок. Арифметичні підрахунки.
Документальна перевірка. Документи, що підлягають перевірці. Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг). Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг). Книга обліку доходів і витрат.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.