лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. Короткий термінологічний словник

 

 

Авансовий внесок — сума платежу в рахунок сплати податків і обов’язкових платежів, яка підлягає внесенню до бюджету протягом звітного періоду в установлений термін у розмірі, визначеному виходячи з прогнозних оцінок об’єкта оподаткування чи його фактичних розмірів за певний проміжок звітного періоду.
Адміністративні стягнення — штрафи, що накладаються на керівників, посадових осіб підприємств, установ та організацій і на громадян за порушення податкового законодавства.
Акт перевірки — документ, у якому відображаються результати перевірки; містить докладно викладені порушення податкового законодавства з посиланням на законодавчі акти, статті та пункти, які по-
рушено.
Амортизація основних фондів — поступове віднесення витрат на придбання, виготовлення або поліпшення основних фондів на зменшення оподатковуваного прибутку платника у межах норм амортизаційних відрахувань.
Безнадійна заборгованість — заборгованість, яка виявилася непогашеною за таких умов: минув термін позовної давності; позичальника оголошено банкрутом; стягнення стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха; коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах майна позичальника, переданого в заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, виявилося недостатньо для покриття заборгованості; позичальником є фізична особа, яка померла чи засуджена до позбавлення волі, чи визнана безвісті відсутньою чи недієздатною.
Безповоротна фінансова допомога — сума коштів, передана платникові податку без відповідної компенсації чи повернення таких коштів. Безповоротною фінансовою допомогою вважаються: кошти, передані платнику податку згідно з договорами дарування, іншими подібними угодами, або без укладання таких угод (виняток становлять бюджетні дотації та субсидії); кошти, що надходять платникові на погашення заборгованості, яка вже була списана як безнадійна; сума заборгованості платника перед іншою особою, не повернута кредитору після закінчення терміну позовної давності; кредит, наданий платникові без встановлення строків повернення його основної суми (винятком є кредити, надані під безстрокові облігації); депозит, наданий платникові без встановлення термінів повернення його основної суми (винятком є депозити до запитання в банківських установах).
Валовий дохід — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.
Валові витрати — сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, пов’язаних з веденням основної діяльності.
Вантажна митна декларація — документ, який подається митним органом при перетині товарами митного кордону і містить дані, на підставі яких стягується мито.
Відомість про облік балансової вартості матеріальних активів — документ податкового обліку, в якому накопичуються дані про рух матеріальних активів протягом звітного періоду і визначається їх приріст або убуток.
Відстрочка платежу — перенесення на більш пізній термін сплати податку чи обов’язкового платежу за рішенням відповідного фінансового органу.
Відшкодування ПДВ — повернення з бюджету сум ПДВ платникам у випадках, установлених законодавством.
Декларація — документ, у якому платник відображає відомості про обсяги об’єкта оподаткування та інші дані, необхідні для визначення суми податку.
Державна податкова служба — сукупність державних органів, що організують і контролюють надходження податків і податкових платежів. До системи органів державної податкової служби в Україні входять Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах і в районах у містах. У складі органів державної податкової служби є спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями — податкова міліція.
Державний реєстр фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів — автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб-платників; містить загальні відомості про громадян, дані про отримані ними доходи та сплачені суми прибуткового податку.
Документальна перевірка — перевірка правильності розрахунків платників із бюджетом, що проводиться безпосередньо в платника на підставі даних бухгалтерського та податкового обліку й первинних документів. Бувають планові та зустрічні. Планові — проводяться згідно з графіками перевірок не рідше одного разу на два роки і не частіше одного разу на рік. Зустрічні — проводяться, як тільки виникає необхідність на тих підприємствах, діяльність яких пов’язана з діяльністю платника, в якого проводиться планова документальна перевірка.
Емісійний дохід — дохід, отриманий підприємством від первинної емісії власних акцій та інших корпоративних прав у результаті перевищення ціни продажу над їхньою номінальною вартістю.
Законодавча діяльність у сфері оподаткування — вихідна складова податкового менеджменту, являє собою діяльність відповідних державних органів із залученням наукових працівників і фахівців з питань оподаткування, пов’язану з розробкою законів та інших нормативно-правових документів, які регламентують справляння податків та обов’язкових платежів.
Звичайна ціна — ціна продажу товарів (робіт, послуг) особам, не пов’язаним з продавцем, яка склалася при звичайних умовах ведення господарської діяльності.
Камеральна перевірка — попередня перевірка правильності розрахунків платників з бюджетом, яка проводиться в податковому органі на підставі поданих декларацій, розрахунків, звітів.
Картка особового рахунка — обліковий документ, який відображає стан розрахунків з бюджетом. Відкривається на кожний вид платежу. В нього заносяться дані про нараховані суми податків, фактично внесені, та виводиться сальдо розрахунків з бюджетом — переплата чи недоїмка.
Капітальний дохід — дохід, що виникає в результаті індексації основних фондів і дорівнює різниці між балансовою вартістю відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів), визначеною на початок звітного року із застосуванням коефіцієнта індексації, і балансовою вартістю такої групи основних фондів (нематеріальних активів) до такої індексації. Визначений капітальний дохід належить до складу валових доходів платника податку кожного звітного кварталу поточного
року в сумі, що дорівнює одній четвертій відсотка річної норми амортизації відповідної групи основних фондів (нематеріальних активів) від суми капітального доходу такої групи.
Книга обліку придбання товарів (робіт, послуг) — обліковий документ, у якому накопичуються дані про обсяги придбаних товарів (робіт, послуг) та сплачені суми ПДВ.
Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг) — обліковий документ, у якому накопичуються дані про обсяги продажу товарів (робіт, послуг) і нараховані суми ПДВ. Записи в книгу проводяться в момент виникнення податкових зобов’язань. Порядковий номер запису операції в книзі продажу має збігатися з номером податкової накладної, виписаної на цю операцію.
Митний контроль — діяльність митних органів з перевірки дотримання встановлених правил ввезення, вивезення чи транзиту товарів через митний кордон, їх митного оформлення, нарахування та стягнення мита.
Недоїмка — суми податків та інших обов’язкових платежів, не внесені в установлений термін. Стягується з нарахуванням пені.
Облік надходжень податків — накопичення інформації в картках особових рахунків про платежі до бюджету в розрізі окремих платників і видів податків та обов’язкових платежів.
Облік платників — реєстрація платників податків, включення їх та даних про них до відповідних облікових реєстрів, вжиття заходів щодо виявлення платників з метою забезпечення повноти обліку.
Оперативний лізинг — господарська операція, що передбачає надання фізичними чи юридичними особами права користування основними фондами. Наприклад, орендарю на певний строк з обов’язковим поверненням орендованих основних фондів їх власнику після закінчення терміну лізингової угоди. Строк дії лізингової угоди не може перевищувати терміну повної амортизації орендованих основних фондів. При оперативному лізингу передані основні фонди залишаються на балансі орендодавця.
Оподатковуваний прибуток — прибуток платника податку, визначений шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань.
Оренда землі — господарська операція, що передбачає надання орендодавцями землі в користування орендареві на визначений термін. За землю, передану в оренду, справляється орендна плата.
Оренда (лізинг) — господарська операція, що передбачає надання фізичними чи юридичними особами (орендодавцями) основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за певну плату і на визначений термін. Різновидами орендних операцій є: оперативний лізинг, фінансовий лізинг, зворотний лізинг, оренда землі та житлових приміщень.
Основні фонди — матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку понад 365 календарних днів з дати введення їх в експлуатацію, вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.
Пеня — фінансова санкція, що стягується з платників за порушення встановлених термінів сплати податків та обов’язкових платежів.
Планування податків — діяльність відповідних державних органів, спрямована на визначення сум податків, що мають надійти до бюджету наступного звітного року.
Пов’язана особа — посадова особа підприємства (та члени її сім’ї), яка уповноважена здійснювати від його імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну чи зупинення правових відносин; юридична або фізична особа (включаючи членів її сім’ї), яка здійснює контроль над підприємством-платником, а також юридична особа, яка контролюється платником податку чи перебуває під спільним контролем з платником податку.
Податкова заборгованість — суми несплачених в установлені строки податків та обов’язкових платежів, а також нараховані на них суми пені, штрафів та інших фінансових санкцій.
Податкова застава — усе майно і майнові права платника незалежно від суми податкової заборгованості. Запроваджується як спосіб забезпечення погашення платником податкової заборгованості.
Податкова звітність — сукупність документів зі звітними даними про нарахування та сплату до бюджету податків і податкових платежів. Складається і подається до податкових органів платниками податків у визначений термін.
Податкова міліція — спеціальний підрозділ по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діє в складі органів державної податкової служби і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Податкова накладна — звітний податковий документ, що виписується на кожну повну або часткову поставку товарів (робіт, послуг) і містить дані щодо нарахування ПДВ по даній операції.
Податкове законодавство — сукупність нормативно-правових документів, що встановлюють та регулюють порядок нарахування та сплати до бюджету податків і обов’язкових платежів. Включає закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, інструкції Державної податкової адміністрації України та інших державних органів, роз’яснювальні листи.
Податковий контроль — діяльність, спрямована на встановлення кола платників податків, правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету та до цільових державних фондів податків і обов’язкових платежів. Є важливою складовою податкового менеджменту. Включає: облік платників податків, облік надходжень податків, проведення перевірок достовірності об’єктів оподаткування, правильності нарахування податків та своєчасності їх сплати до
бюджету.
Податковий кредит з ПДВ — суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості придбаних сировини та матеріалів. На суму податкового кредиту зменшуються податкові зобов’язання по ПДВ.
Податковий менеджмент — сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери.
Податковий облік — на рівні держави: облік у податкових органах платників податків та стану їхніх розрахунків з бюджетом; на рівні підприємств — облік валових доходів і валових витрат у зв’язку з визначенням оподатковуваного прибутку.
Податковий період — період, протягом якого платник податку
зобов’язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до
бюджету.
Податкові зобов’язання по ПДВ — суми ПДВ, нараховані у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) або здійсненням інших оподатковуваних операцій.
Посвідчення на перевірку — документ, що надає право на проведення перевірки; засвідчує посадову особу податкового органу, яка уповноважена здійснювати перевірку, встановлює перелік об’єктів, що їх доручається перевіряти. Друкується на бланку державної податкової адміністрації та реєструється в журналі обліку видачі посвідчень на перевірку. Дійсне на час, зазначений у ньому.
Приріст балансової вартості матеріальних активів — перевищення балансової вартості матеріальних активів на кінець звітного періоду проти їх балансової вартості на початок звітного періоду.
Програма документальної перевірки — перелік питань, які мають бути перевірені під час проведення документальної перевірки.
Реструктуризація податкової заборгованості — різновид розстрочки: розстрочення сплати податкової заборгованості платників податків рівними частками на певний термін.
Розстрочка платежу — розподіл суми платежу на декілька термінів сплати за рішенням відповідного фінансового органу.
Роялті — винагорода за використання прав інтелектуальної власності.
Списання податкової заборгованості — анулювання заборгованості як безнадійної щодо сплати.
Тематична перевірка — перевірка одного чи кількох питань, пов’язаних зі справлянням податків.
Убуток балансової вартості матеріальних активів — пере-
вищення балансової вартості матеріальних активів на початок звітного періоду порівняно з їх балансовою вартістю на кінець звітного періоду.
Управління документальних перевірок юридичних осіб — підрозділ державної податкової адміністрації (інспекції), який здійснює на підприємствах документальні перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів, достовірність бухгалтерського та податкового обліку.
Управління (відділ) обліку та обробки даних — підрозділ державної податкової адміністрації (інспекції), який здійснює облік платників і надходжень податків та обов’язкових платежів до бюджету.
Управління (відділ) обслуговування платників податків — підрозділ державної податкової адміністрації (інспекції), на який покладено функції роз’яснення податкового законодавства й надання методичної допомоги платникам.
Управління податків і зборів — підрозділ державної податкової адміністрації (інспекції), який приймає декларації по ПДВ, податку на прибуток та розрахунки акцизного збору та здійснює їх камеральну (попередню) перевірку.
Фінансовий лізинг — господарська операція, що передбачає придбання орендодавцем основних фондів за замовленням орендаря, надання їх у користування орендареві на певний термін з обов’язковою подальшою передачею права власності на орендовані основні фонди орендарю. Строк дії угоди в сфері фінансового лізингу не може перевищувати терміну повної амортизації переданих основних фондів. Об’єкти фінансового лізингу включаються до складу основних фондів орендаря.
Фінансові санкції — штрафи та пені, які стягуються з платників податків за порушення податкового законодавства.

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.