лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Методичні вказівки та завдання
для виконання курсових робіт

 

 

Курсова робота з дисципліни «Податковий менеджмент» є складовою навчального плану підготовки спеціалістів за фахом «Державні фінанси». Ця важлива форма навчального процесу сприятиме закріпленню та поглибленню знань у майбутніх фахівців про контрольну роботу податкових органів, забезпечить детальніше оволодіння методикою проведення перевірок, набуття навичок оформлення їх результатів.
У курсовій роботі студент має показати:
знання податкового законодавства;
вміння використовувати літературні джерела та аналізувати різноманітні ситуації, що можуть виникнути в практиці податкового контролю, висловлювати думки з того чи того питання.
Для виконання курсової роботи студент отримує індивідуальне завдання. Воно складається з трьох частин.
У першій частині наведено шість видів податків та обов’яз­кових платежів. Студентові потрібно скласти податковий календар на вказаний місяць, а також графік подання до податкової адміністрації декларацій та розрахунків, зазначених у завданні податків у цьому самому місяці.
До першої частини завдань для варіантів 13 та 14 ставляться дещо інші вимоги. У варіанті 13 надано інформацію про громадянина, який займається підприємницькою діяльністю. Необхідно розрахувати суму авансових платежів, указати терміни їх сплати. Потім на конкретному прикладі описати порядок перерахунку прибуткового податку, виходячи з фактично отриманого доходу за рік (дані про фактичний річний дохід студент наводить самостійно) із визначенням строків подання декларації про доходи за рік, а також термінів доплати чи повернення платникові належних сум у зв’язку з перерахунком прибуткового податку.
Виконуючи першу частину завдання у варіанті 14, потрібно вказати терміни подання декларації про фактичні доходи, отримані громадянами за місцем основної роботи і за сумісництвом, і на конкретному прикладі описати порядок перерахунку прибуткового податку та взаємовідносин із бюджетом (дані для перерахунку студент обирає самостійно).
У другій частині запропоновано програму документальної перевірки, що складається з шести питань. Чотири питання наведені у завданні, решта два — за вибором студента.
Виконувати другу частину завдання рекомендується за такою схемою:

 1. вказати основні нормативні документи, якими слід керуватися при проведенні перевірки даного питання;
 2. вказати бухгалтерські документи, що підлягають перевірці з даного питання;
 3. описати методику проведення перевірки;
 4. змоделювати приклад порушення, ілюструючи його необхідними розрахунками. При виконанні цієї частини завдання можна використовувати матеріали перевірок податкових органів і наводити приклади з практики податкового контролю;
 5. навести приклади суперечностей та слабких сторін чинного законодавства з питання, що перевіряється, висловити свою думку з цього приводу.

Виконання цієї частини завдання потребує творчого підходу, вміння працювати з літературою, узагальнювати думки вчених-економістів і практиків, робити висновки.
У другій частині завдання варіанта 12 студентові необхідно описати методику проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності. При цьому слід звернути увагу на особливості контрольної роботи податкових органів з громадянами, що займаються підприємницькою діяльністю, визначити проблеми, слабкі сторони цієї роботи та шляхи її вдосконалення. При виконанні завдання слід наводити конкретні приклади порушень.
У третій частині завдання вимагається скласти акт документальної перевірки. В акті мають бути відображені факти порушень, змодельовані студентом при виконанні другої частини завдання. Виходячи з прикладів порушень, потрібно на окремому аркуші скласти розрахунок фінансових санкцій і додати його до акта. В розрахунку фінансових санкцій по кожному виду податку виводиться загальна сума платежу, що підлягає сплаті до бюджету.
З урахуванням структури індивідуального завдання складається план курсової роботи. Він має включати три розділи. Назва кожного розділу має відображати зміст відповідної частини завдання. Зразок плану наводиться в додатку 2. З цих трьох розділів і складається курсова робота, в кінці якої потрібно навести список використаної літератури.
Під час виконання курсової роботи не дозволяється переписувати літературні джерела. Якщо наводяться окремі цитати, слід посилатися на автора, назву роботи, місце, рік видання та номер сторінки. Студентам, які не дотримуються цих вимог, повертають роботу на доопрацювання і до захисту не допускають.
Крім того, важливо правильно розмістити використані літературні джерела. Рекомендується така послідовність їх наведення:

 1. Закони України;
 2. Укази Президента України;
 3. декрети та постанови Кабінету Міністрів України;
 4. інструкції та листи ДПА, інші нормативні документи;
 5. спеціальна література (в алфавітному порядку);
 6. періодичні видання.

Курсова робота може бути написана від руки, надрукована на машинці чи комп’ютері без пропусків та скорочень слів, на одному боці зброшурованих аркушів паперу стандартного розміру. Нумерація сторінок — наскрізна (починаючи з титульної). Зразок титульної сторінки наведено в додатку 3. Загальний обсяг роботи — 20—25 сторінок.
Студент самостійно вибирає варіант індивідуального завдання і повідомляє про це наукового керівника. Один варіант завдання дозволяється виконувати не більше як двом студентам у групі.
Термін подання на кафедру курсової роботи встановлюється науковим керівником.
Науковий керівник рецензує виконану курсову роботу. В рецензії зазначаються рівень виконання роботи, відповідність вимогам, викладеним в індивідуальному завданні, оцінюється вміння студента аналізувати чинне законодавство з питань оподаткування, узагальнювати матеріал, висловлювати власну думку, робити висновки. Керівник виставляє попередню оцінку за виконану роботу і робить запис про допуск її до захисту.
Курсову роботу студент захищає перед комісією, до складу якої входять викладачі кафедри фінансів: лектор курсу «Податковий менеджмент», викладач, який проводить у даній групі практичні заняття, науковий керівник.
Науковий керівник знайомить членів комісії з рецензією, звертаючи увагу на недоліки роботи. Студент відповідає на запитання членів комісії. За результатами захисту визначається кінцева оцінка.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.