лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1. ТИПОВА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи
податкового менеджменту

Поняття податкового менеджменту. Суб’єкти, об’єкт та мета податкового менеджменту. Стратегічне та оперативне управління в сфері оподаткування. Законотворча діяльність. Планування податків. Податковий контроль. Податковий облік. Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати в бюджет податків і обов’яз­кових платежів. Податковий менеджмент на рівні підприємств.
Органи управління в сфері оподаткування та їхні функції. Органи законодавчої та виконавчої влади. Органи оперативного управління в сфері оподаткування. Органи нефінансового профілю.
Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування. Завдання державної податкової служби. Функції вищої, середньої та низової ланок. Права керівників органів податкової служби та їхніх заступників. Права посадових осіб податкових органів. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність платників податків. Фінансові санкції. Адміністративні штрафи. Кримінальна відповідальність.
Правове регламентування діяльності податкових органів. Інструктивно-методичне забезпечення.
Форми розрахунків з бюджетом. Способи утримання податків.

Тема 2. Облік платників податків

Облік платників податків—юридичних осіб. Обліковий реєстр, його структура, порядок ведення. Порядок подання документів для взяття на облік у податкових органах. Робота податкових інспекцій з метою встановлення повноти обліку. Порядок внесення змін до облікового реєстру. Облік платників ПДВ. Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток. Облік неприбуткових підприємств.
Облік платників податків—фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб—платників податків та інших обов’язкових платежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єдиного інформаційного фонду. Порядок реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Організація роботи податкових органів при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Використання даних Державного реєстру фізичних осіб—платників податків та інших обов’язкових платежів.

Тема 3. Нарахування податків
та облік податкових надходжень

Особовий рахунок платника податку. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів.

Недоїмка. Порядок погашення недоїмки. Розміри пені. Заходи безспірного стягнення недоїмки. Податкова застава.

Шляхи ліквідації податкової заборгованості. Розстрочка. Відстрочка. Списання. Реструктуризація.

Тема 4. Види перевірок податкових органів

Камеральна перевірка. Загальні підходи і принципи до проведення камеральної перевірки. Повнота і своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків. Дотримання вимог щодо порядку заповнення поданих документів. Узгодженість звітних даних. Послідовність даних у формах звітності. Оформлення результатів камеральної перевірки.
Документальна перевірка. Планові та зустрічні документальні перевірки, періодичність їх проведення. Підготовка до проведення документальної перевірки. Посвідчення на право проведення перевірки. Програма перевірки. Оформлення результатів документальної перевірки. Акт перевірки. Порядок вилучення документів. Оскарження дій податкових органів.
Тема 5. Контрольна робота податкових органів
у сфері непрямого оподаткування

Камеральна перевірка декларацій з ПДВ. Своєчасність подання декларації, наявність додатків та довідок. Перевірка податкових зобов’язань з ПДВ. Правильність відображення оподатковуваних операцій. Обґрунтованість операцій, що не є об’єктом опо­даткування та звільнених від оподаткування. Коригування зобов’язань з ПДВ. Перевірка податкового кредиту. Коригування податкового кредиту. Достовірність чистої суми зобов’язань з ПДВ. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування. Результати розрахунків з ПДВ.
Документальна перевірка ПДВ. Достовірність обсягів відвантаженої продукції. Перевірка сум, що надійшли на рахун-
ки підприємства і не знайшли відображення на рахунку «Реалізація». Повнота включення до об’єкта оподаткування опера-
цій з передачі товарів безплатно, з частковою оплатою, в ра-
хунок оплати праці працівників, для невиробничого спожи-
вання всередині підприємства, бартерного обміну та інших операцій, що є об’єктами оподаткування. Правильність визначення бази оподаткування. Звичайна ціна. Порядок її розрахунку.
Документальна перевірка податкового кредиту. Докумен-
ти, що дають право на податковий кредит. Розподіл ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах). Правильність відображення сум ПДВ по придбаних товарах, використаних на невиробничі цілі. Перевірка цільового використання імпортованих товарів для власних потреб. Обґрунтованість застосування пільг.
Камеральна перевірка розрахунків акцизного збору. Своєчасність подання розрахунку. Правильність обчислення суми акцизного збору. Достовірність результатів перерахунку акцизного збору. Обґрунтованість зменшення акцизного збору при експорті підакцизних товарів. Документальне підтвердження здійснення експортної операції.
Документальна перевірка акцизного збору. Достовірність об’єкта оподаткування. Правильність визначення оподатковуваного обороту. Обґрунтованість застосування пільг.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.