лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розглянемо порядок перевірки створення резерву на оплату відпусток працівників. Якщо така перевірка проводиться за будь-який період поточного року, необхідно встановити достовірність суми резерву шляхом множення фонду оплати праці за період, що перевіряється, на середній процент відрахувань і скоригувати отриманий результат на розмір зборів на соціальне та пенсійне страхування. Розраховану таким чином суму слід порівняти з даними, відображеними за кредитом рахунка 471. У разі розбіжностей — визначити, як це вплинуло на величину оподатковуваного прибутку.
З наведеної схеми розрахунку суми резерву на оплату відпусток працівників очевидно, що достовірність цієї суми залежить від правильності розрахунку середнього відсотка відрахувань. Для перевірки цього показника необхідно:

 • згрупувати працівників за тривалістю відпусток;
 • визначити кількість працівників у розрізі кожної групи;
 • встановити кількість робочих днів одного працівника за рік;
 • розрахувати кількість людино-днів відпусток і фонд робочого часу працівників;
 • знайти співвідношення кількості людино-днів і календарного фонду робочого часу працівників на рік, яке й дорівнюватиме середньому проценту відрахувань.

Слід звернути увагу, що створення резерву відпусток не спричинює жодних наслідків у податковому обліку. Валові витрати виникнуть у підприємства безпосередньо в момент нарахування відпускних до виплати (тобто в момент використання зарезервованих сум). Отже, податковому інспектору необхідно порівняти суму резерву, віднесеного на валові витрати, з відповідними сумами, відображеними за дебетом рахунку 471. У разі розбіжностей визначити, як це вплинуло на величину оподатковуваного прибутку.
Під час перевірки правильності створення резерву на оплату відпусток працівників за результатами року треба з’ясувати, чи була проведена інвентаризація резерву. Для цього використовується довідка з відділу кадрів про кількість днів невикористаної відпустки. Потім визначається розмір оплати праці за один людино-день. Сума резерву розраховується за такою формулою:


Сума
резерву

=

Кількість днів невикористаної відпустки

?

Оплата за один людино-день

?

Розмір зборів на
соціальне та державне пенсійне страхування

Отримана сума має відповідати кредитовому сальдо за рахунком 471. Якщо результат у податківця більший, ніж за даними підприємства, то це означає, що підприємство списало зайву суму на валові витрати і тим самим занизило оподатковуваний прибуток.
Обґрунтованість витрат на спецодяг, спецвзуття та спец­харчування. При перевірці цього питання увагу слід звернути на такі моменти:

 • У складі валових витрат можуть значитися лише суми на придбання тих видів спецодягу, спецвзуття та спецхарчування, які затверджені в переліку Кабінету Міністрів України у відповідності з встановленими нормами. Найімовірніша помилка з цього приводу — віднесення на валові витрати вартості форменого одягу.
 • У валові витрати можуть включатися лише суми на забезпечення спецодягом та спецвзуттям тільки найманих працівників, тобто засновників підприємства можна забезпечувати вказаними засобами лише за рахунок чистого прибутку з нарахуванням на ці суми прибуткового податку, зборів на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування.
 • Згадані витрати можуть відноситися на валові лише за умови необхідності використання спецодягу, спецвзуття та спецхарчування для виконання професійних обов’язків.

Для перевірки слід використовувати контракти на придбання спецодягу, спецвзуття, спецхарчування та інших засобів індивідуального захисту, документи складського обліку, в яких значаться найменування оприбуткованих товарів стосовно питання, що перевіряється, їхні кількість, загальна вартість, платіжні документи, дані про чисельність найманих працівників на підприємстві тощо.
Обґрунтованість витрат на науково-технічне забезпечення господарської діяльності. Під час перевірки цього питання потрібно враховувати, що до складу валових можуть належати витрати:

 • на винахідництво та раціоналізацію господарських процесів;
 • на проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт;
 • виготовлення та дослідження моделей і зразків;
 • на виплату роялті (винагороди за використання прав промислової та інтелектуальної власності);
 • на придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації).

При цьому всі ці витрати можуть включатися до складу валових не з початку виробництва продукції, що освоюється, а одразу в момент їх здійснення, незалежно від фактичної результативності проведених заходів (тобто сприяли вони зростанню доходу платника чи ні).
Але підставою для включення зазначених витрат до валових є їх обов’язковий зв’язок з напрямом основної діяльності підприємства. Тож основним завданням представника податкового відомства є встановлення документів, які підтверджують цей зв’язок. Це можуть бути проекти, кошториси, акти виконаних робіт, платіжні документи. У разі виникнення сумнівів щодо правильності відображення згаданих витрат у складі валових податковий орган може звернутися з запитом до Міністерства України з питань науки і технологій на проведення незалежної експертизи з метою підтвердження обґрунтованості зв’язку витрат на науково-технічне забезпечення з напрямом основної діяльності підприємства.
Крім того, при перевірці слід також керуватися тим, що на валові можуть відноситися лише витрати на вказані цілі, які не підлягають амортизації.
Особливу увагу під час перевірки слід приділити правильності віднесення витрат на придбання науково-технічної літератури й участь у семінарах. При цьому слід враховувати, що на валові витрати можна відносити вартість передплати періодичних видань, літератури з питань законодавства та іншої спеціалізованої літератури, пов’язаної з основною діяльністю платника податку. Щоб встановити відповідність науково-технічної літератури напряму діяльності підприємства, потрібно керуватися класифікаторами, що використовуються в бібліотечній справі.
Відсутнє також у законодавчих та нормативних документах визначення поняття «науковий семінар». Тож при перевірці слід виходити з суто логічних міркувань, що цей семінар має бути присвячений науковим проблемам, проводитися науково-педаго­гічними працівниками. Документами на підтвердження цього можуть бути програма семінару, тези доповідей та виступів. Обов’язково слід встановити зв’язок теми семінару з напрямом діяльності підприємства. Отже, виходячи з викладеного вище, на валові витрати не можна відносити участь у семінарах, які проводяться для бухгалтерів з питань оподаткування і бухгалтерського обліку. По-перше, такі семінари мають не науковий, а роз’яснювальний, інформаційний характер, а по-друге — вони відповідають основній діяльності лише аудиторських, консалтингових або інформаційних фірм.
Обґрунтованість витрат на підготовку кадрів. При перевірці цього питання необхідно:

  • упевнитися, що будь-які витрати цієї групи включені до валових витрат у межах розмірів, встановлених Кабміном;
  • встановити зв’язок між профілем діяльності підприємства і профілем професійної підготовки. Якщо профілі не збігаються, то сплачувати витрати можна лише за рахунок чистого прибутку підприємства;
  • звернути увагу на те, в яких закладах проводиться підготовка та перепідготовка кадрів. За рахунок валових витрат можна навчати працівників лише в українських навчальних закладах;
  • упевнитися, що до складу валових витрат включене лише навчання осіб, які працюють на даному підприємстві;
  • перевірити, щоб до валових витрат не було включене на­вчання пов’язаних осіб (наприклад, директора підприємства, засновників або членів їхніх родин).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.