лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

кредитовий оборот за рахунком 703 + заборгованість перед покупцем на кінець звітного періоду – заборгованість покупців на початок звітного періоду.
Можливість використання цієї формули поясняється так:

 • якщо перша з подій — це відвантаження, то вона відображається за кредитом рахунка 703 і таким чином ця перша подія враховується у складі валового доходу;
 • якщо перша з подій — це попередня оплата, то можливі два варіанти:

а) підприємство протягом звітного періоду відвантажило під попередню оплату товари. Отже, буде відображена реалізація по кредиту рахунка 703, а це означає, що подія, в якій спочатку була попередня оплата, а потім відвантаження, теж врахована у складі валового доходу, оскільки кредитовий оборот рахунка 703 повністю враховується у формулі для обчислення валових доходів;     
б) підприємство протягом звітного періоду не закрило попередньої оплати.
Тож заборгованість, що залишилася перед покупцем на кінець звітного періоду, теж врахована в складі валового доходу підприємства, оскільки вона додається до кредитового обороту рахунка 703.
Отже, або в складі кредитового обороту рахунка 703, або в складі кредитового сальдо розрахунків з покупцями на кінець звітного періоду попередня оплата як перша подія врахована.
Кредитове сальдо рахунка, де ведеться облік розрахунків з покупцями, на початок звітного періоду необхідно відняти, оскільки воно було враховане в складі валового доходу попереднього звітного періоду як попередня оплата. Коли ж цього не зробити, то ця сума буде врахована в складі валових доходів двічі.
Необхідно пам’ятати, що отриманий за такою формулою валовий дохід містить ПДВ та акцизний збір (якщо товар є підакциз­ним). Слід також зважити на те, що в разі відхилення суми валового доходу, розрахованої за вказаною формулою, від суми, відображеної в обліку підприємства, податківцеві необхідно відстежити черговість операцій за період, що перевіряється, і тільки тоді робити висновок щодо заниження чи завищення валового доходу підприємства.
Якщо підприємство здійснює товарообмінні операції або реалізує продукцію пов’язаним особам, то під час перевірки слід упевнитися, що доходи від цих операцій були визначені підприємством виходячи з договірної ціни, але не нижче за звичайну ціну.
При перевірці також потрібно звернути увагу на правильність визначення валового доходу від операцій з розрахунками в іноземній валюті. Для цього потрібно мати на увазі, що з метою оподаткування будь-яка іноземна валюта або заборгованість в іноземній валюті, що перебуває на обліку платника податку на кінець звітного періоду, перераховується в гривні за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на останній робочий день звітного періоду. При цьому позитивна різниця між результатом такого перерахунку та балансовою вартістю іноземної валюти чи заборгованості включається до валового доходу платника. У разі ж від’ємного значення перерахунку збільшуються валові витрати.
У разі виявлення фактів продажу основних фондів податковий інспектор має встановити достовірність відображення в обліку результатів від такої операції та їх вплив на величину оподатковуваного прибутку.
Під час перевірки слід також звернути увагу на правильність включення до валового доходу доходів від позареалізаційних операцій. Склад таких доходів зазначений у Законі «Про оподаткування прибутку підприємств».
Наступний блок питань стосується перевірки достовірності відображення в звітності валових витрат підприємства.
Правильність обліку і списання матеріальних цінностей. Перевірка цього питання складається з двох частин. По-перше, необхідно упевнитися в наявності всіх документів, що підтверджують або списання коштів з банківських рахунків в оплату сировини та матеріалів, або видачу готівкових коштів з каси підприємства, або факт оприбуткування товарів на склад підприємства. Для цього використовуються банківські документи, витратні касові ордери, товарно-транспортні накладні, дані складського обліку. Особливу увагу слід звернути на відображення витрат у зв’язку з придбанням матеріалів у пов’язаних осіб. Такі витрати мають визначатися виходячи з договірної ціни, але не більшої за звичайну ціну.
По-друге, слід перевірити правильність обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції. Для цього використовуються відомості про облік балансової вартості матеріальних активів. Визначення приросту (убутку) балансової вартості матеріальних активів проводиться шляхом порівнювання їх залишків на початок та кінець звітного кварталу. В разі, коли балансова вартість матеріальних активів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, різниця вираховується з суми валових вит­рат платника. У разі, коли балансова вартість матеріальних активів на початок кварталу перевищує їх вартість на кінець того ж звітного кварталу, різниця додається до складу валових вит­рат платника.
Інспектор складає свій розрахунок приросту (убутку) і порівнює результат з даними підприємства. В разі розбіжностей проводиться коригування суми валового доходу чи валових витрат та суми оподатковуваного прибутку.
Правильність відображення витрат на оплату праці. При перевірці цього питання податковому інспекторові слід упевнитися, щоб у складі валових витрат не значилися ті витрати, які не пов’язані безпосередньо з оплатою праці, а мають відноситися на рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств. До таких виплат відносяться: матеріальна допомога, дивіденди, витрати на фінансування особистих потреб фізичних осіб, винагороди чи будь-які інші види заохочень пов’язаним особам, не підтверджені документальними доказами, що такі виплати є компенсацією за фактично надані послуги або відпрацьований час, суми внесених до бюджету податків на доходи фізичних осіб.
Ще один складний момент, який може виникнути під час перевірки, це правомірність включення до складу валових витрат натуроплати. Так, статтею 22 Закону України «Про оплату праці у виняткових випадках» передбачена часткова виплата заробітної плати натурою (за цінами не нижчими від собівартості) в тих галузях або по тих професіях, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці в грошовому виразі, є звичайною чи бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Тож податківцеві необхідно упевнитися, що до витрат на оплату праці не включені виплати, якщо натуроплата здійснюється товарами, не дозволеними поста­новою Кабміну. Крім того, документально має бути доведена «звичайність» або «бажаність» такої форми оплати праці (наприклад, наявність письмових заяв робітників по кожному випадку видачі натуроплати чи колективного договору). В противному разі віднесення таких виплат до валових витрат може класифікуватися податковим інспектором як помилкове.
Законність і правильність створення резервів майбутніх витрат. При перевірці цього питання необхідно встановити:

  • Які види резервів створюються на підприємстві — для цього слід мати на увазі, що П(С)БО передбачають створення резервів на:
  • виплату відпусток працівникам;
  • виконання гарантійних зобов’язань;
  • додаткове пенсійне забезпечення;
  • реструктуризацію;
  • виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами;
  • чи є на підприємстві рішення про створення резервів;
  • чи правильно визначена сума резерву;
  • як змінилася сума резерву на кінець року у порівнянні з даними на початок року;
  • причини невикористання резерву на кінець року;
  • доцільність створення резервів, якщо значні суми переходять із року в рік.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.