лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6. Контроль за правильністю
нарахування та своєчасністю сплати
в бюджет податку на прибуток

У рамках цієї теми потрібно вивчити порядок прийому та перевірки декларацій з податку на прибуток підприємств, а також методику проведення документальної перевірки достовірності обчислення цього податку.
У попередніх темах (4-й і 5-й) були дані досить докладні методичні поради щодо загальних підходів і принципів проведення камеральної перевірки, а також порядку перевірки декларацій з ПДВ і розрахунків акцизного збору. Використовуючи цей матеріал, а також форму декларації податку на прибуток з усіма додатками, студенту необхідно самостійно підготувати відповідь на дане питання. При цьому спочатку слід опрацювати структуру декларації і додатків, зміст кожного рядка і встановити їх взаємозв’язок.
Друга частина цієї теми є дуже широкою за обсягом матеріалу. Вона містить чимало питань, кожне з яких потрібно вивчати окремо. В темі 4 був даний перелік питань, які підлягають документальній перевірці. В рамках даної теми будуть дані методичні поради лише щодо тих питань, які стосуються обчислення податку на прибуток підприємств.
Правильність відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки. Під час перевірки цього питання необхідно упевнитися в тому, що:

  • зміни по фактах порушень, що мали місце в минулому році, відображені у звітності поточного року як прибуток (збиток) минулих років, виявлений у поточному звітному періоді, а не внесені у звітність за минулий рік;
  • помилки в звітності поточного року, виявлені до подання і затвердження річного звіту за поточний рік, виправлені шляхом сторнування неправильних записів і заміни їх правильними в тому місяці, в якому вони виявлені;
  • донараховані за результатами перевірки суми податків, штрафів, пені відображені за дебетом рахунка 948. Зверніть увагу: дуже часто ці суми відносяться на валові витрати, що призводить до заниження оподатковуваного прибутку.

Дотримання положень по інвентаризації і правильність відображення у звітності її результатів. Під час перевірки цього питання спочатку з’ясовують, чи проводилась інвентаризація в тих випадках, коли її проведення згідно з чинним законодавством є обов’язковим, а саме:
а) при передачі майна державних підприємств в оренду, приватизації майна, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство;
б) перед складанням річної бухгалтерської звітності;
в) при зміні матеріально відповідальних осіб;
г) при встановленні фактів крадіжки чи зловживань, псування цінностей, а також за розпорядженням судово-слідчих органів;
д) у разі пожежі чи стихійного лиха.
По тому перевіряється наявність наказу про створення інвентаризаційної комісії і правильність оформлення всіх необхідних документів для проведення інвентаризації та оформлення її результатів (розписки матеріально-відповідальних осіб, акти інвентаризації тощо).
На закінчення встановлюється, чи правильно відображені результати інвентаризації в бухгалтерському обліку. Виявлені надлишки основних фондів, матеріальних цінностей, цінних паперів та іншого майна оприбутковуються, а значить, включаються до валових доходів підприємства. В разі виявлення втрат і нестач повна їх сума має бути відображена за дебетом рахунка 947 та кредитом рахунків 10, 20, 22, 28. Особливу увагу слід звернути на правильність списання сум втрат і нестач. Для цього слід пам’ятати, що нестача підлягає списанню на витрати звітного періоду, але в жодному разі не у податковому обліку. Невідшкодовані суми нестачі відображаються на позабалансовому рахунку 072. Нестача матеріалів понад норми природного убутку стягується з винних осіб. При перевірці слід звернути увагу на достовір­ність визначення суми, яку необхідно утримати з винної особи за розкрадання, знищення чи пошкодження матеріальних цінностей. Згідно з чинним законодавством розмір збитків визначається за формулою:

Рз = [(Бв – А) ? Іінф. + ПДВ + Аз] ? 2,

де Рз — розмір збитків;

Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення, псування матеріальних цінностей;
А — амортизаційні відрахування;
Іінф — загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі щомісячно визначених Мінстатом індексів інфляції;
ПДВ — розмір податку на додану вартість;
Аз — розмір акцизного збору.
Розмір збитків від нестачі цінних паперів і документів суворої звітності обчислюється з застосуванням коефіцієнта:
5 — до номінальної вартості, вказаної на бланках цінних паперів і документів суворої звітності;
50 — до вартості придбання (виготовлення) цінних паперів і документів суворої звітності, якщо номінальна вартість не вказана чи не встановлена чинним законодавством.
Якщо винні особи не встановлені, то сума нестач може бути списана на збитки підприємства.
Повнота відображення в обліку валових доходів підприємства. Відповідно до чинного законодавства датою збільшення валових доходів є або дата зарахування коштів на рахунки платника від покупців, або дата відвантаження товарів, фактичного надання послуг, виконання робіт (перша з двох указаних подій). Виходячи з цього, перевірці підлягають:

  • дебетові обороти рахунків 301, 302, 311, 312 у кореспонденції з кредитом рахунків 361, 362, 371;
  • дебетові обороти за рахунками 361, 362 в кореспонденції з кредитом рахунка 703.

У першому випадку бухгалтерські проводки відображають подію, за якою валовий дохід виникає в разі надходження коштів на рахунки підприємства, у другому — подію, за якою валовий дохід виникає в момент відвантаження. Методика перевірки полягає у відстеженні черговості операцій. Для перевірки використовуються платіжні та касові документи, товарно-транспортні накладні, книга обліку валових доходів і валових витрат, якщо така ведеться на підприємстві, та рахунок обліку валових доходів. Слід бути уважним, щоб операції, які виступатимуть «другою подією», повторно не включити до складу валових доходів.
На рахунку «Валові доходи» та в книзі обліку валових доходів і валових витрат відображаються операції по відвантаженню товарів і по надходженню коштів на рахунки платника як у вигляді авансів, так і у вигляді оплати за відвантажену продукцію. За допомогою касових та платіжних документів, а також товарно-транспортних накладних виявляються випадки відвантаження чи предоплати, які не знайшли відображення на рахунку «Валові доходи» або в книзі обліку валових доходів і валових витрат.
Якщо на підприємстві податковий облік не ведеться, а також на підприємствах з великими обсягами продажу, коли відстежити кожну операцію неможливо, при перевірці можна скористатися правилом:

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.