лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика охорони здоров’я

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Бази даних «Народжуваність» і «Статево-вікова структура населення» дають можливість розраховувати демографічні показники. На їх основі розраховується найбільш інтегрований показник здоров’я населення — очікувана тривалість життя.
До банку даних «Захворюваність населення» інформація надходить щомісячно, щоквартально і щорічно. Її обробка дає змогу одержувати показники загальної та первинної захворюваності населення в динаміці, за класами хвороб та групами захворювань, за віковими групами, за статтю в розрізі районів міста або окремих лікувальних закладів, розраховувати відхилення показників від середньоміських і попереднього періоду.
Бази даних про захворюваність та контингенти хворих по спеціалізованих службах (онкологія, туберкульоз, дерматологія, психіатрія, наркологія та ін.), про захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, про первинну інвалідність створені на основі відповідних форм зведених звітів у цілому по місту, які надходять один раз на рік.
У банк даних з травматизму інформація надходить з ЛПЗ щоквартально. Всі травми, з приводу яких травмовані зверталися до лікувальних закладів, реєструються за місцем (районом), де стався нещасний випадок. Таким чином виявляються причини, з яких частіше відбуваються нещасні випадки, та райони, де рівень травматизму найвищий, для вжиття подальших заходів, спрямованих на зниження травматизму.
Щоквартально матеріали про кількість травмованих, згруповані за місцем, де сталися травми, за характером пошкодження та віковими групами, передаються до Київської міської державної адміністрації.
У банк даних «Ліжковий фонд та його використання» інформація надходить щомісячно. Це дає можливість проводити оперативний аналіз використання ліжкового фонду по окремих лікувальних закладах і по районах міста, за профілем тощо. Роз­раховуються основні показники діяльності ліжкового фонду, простої ліжка з поважних причин та без них, зайві ліжка, розрахункові втрати ліжко-днів та ін.
Банк даних «Діяльність лікувально-профілактичного закладу» формується на основі звіту лікувального закладу щоквартально. Обчислюються показники, які характеризують діяльність окремих служб кабінетів, навантаження на лікувально-діагностичну апаратуру в розрізі лікувальних закладів, районів, міста.
Особливе соціальне значення має розробка та експлуатація комплексів програм «Дитяча смертність». Це дає змогу оперативно одержувати дані про дитячу смертність за віком, за причинами, за місцем смерті. Система оперативного спостереження за смертністю дітей у віці 0—14 років, щоденне надходження інформації дає змогу щоденно інформувати відповідних головних спеціалістів, апарат ГУОЗ про стан дитячої смертності.
У Центрі провадиться підготовка довідників, в яких подаються статистичні матеріали про стан здоров’я населення міста, його динаміку, про ресурси охорони здоров’я та діяльність лікувальних закладів. Щорічно готується не менше 20 таких довідників.
Значне місце в інформаційній системі Центру посідає банк даних нормативно-правової та директивної інформації. Ця інформаційно-пошукова система повинна забезпечувати керівників усіх ланок галузі охорони здоров’я необхідними матеріалами для прийняття управлінських рішень, перевірки їх виконання та своєчасного забезпечення працівників галузі нормативною та директивно-правовою інформацією.
Система дає змогу:

 • проводити комп’ютерну реєстрацію документів за типами; перевіряти відповідність їх Законам України; постановам Верховної Ради України; Указам Президента України; постановам Кабінету Міністрів України; розпорядженням Київської міської держадміністрації; наказам Головного управління охорони здоров’я м. Києва;
 • проводити пошук документів за реквізитами (назва, номер, дата прийняття, орган видання та тип документа), за ключовими словами, медичними спеціальностями, напрямами діяльності;
 • переглядати, сортувати, друкувати, виводити у файл перелік відібраних документів;
 • переглядати і друкувати повні тексти документів.

Наступним рівнем інформаційної системи медичної статистики є інформаційна система на базі потужного медичного закладу — територіального медичного об’єднання (ТМО), госпіталю, диспансеру тощо.
Комплекси задач обумовлені відповідними функціями, що реалізуються системами цього рівня. В складі ТМО з інформаційно-аналітичною роботою пов’язані такі підрозділи:

 • методології охорони здоров’я (організація систем і процесів управління, маркетингові дослідження, наукове та нормативно-правове забезпечення);
 • прогнозування та перспективи розвитку (розробка комплексних цільових програм, нормативів діяльності, формування цін і тарифів);
 • статистики здоров’я населення (вивчення медичної демо­графії, захворюваність окремих контингентів, епідемічний стан, медико-соціологічні дослідження, аналіз використання ресурсів комп’ютерної обробки даних).

Організаційно-методологічний відділ (ОМВ) повинен забезпечити високу якість лікувально-профілактичного обслуговування населення району. На нього накладено основні задачі інформаційно-аналітичної роботи.
Основними функціями ОМВ є:

 • Вивчення за даними статистичної звітності та перевірок роботи закладів охорони здоров’я району стану медичного обслуговування населення.
 • Розроблення на підставі даних аналізу заходів щодо покращання лікувально-профілактичної роботи.
 • Розроблення за участю спеціалістів району поточних і перспективних планів організаційної роботи, що проводиться по району.
 • Забезпечення разом з головними спеціалістами району розробки та реалізації заходів щодо зменшення загальної та дитячої смертності, зниження найбільш поширених захворювань, в у. ч. з втратою працездатності, поліпшення діяльності ЛПЗ.
 • Забезпечення збирання, опрацювання, накопичення та аналізу інформації, що характеризує стан здоров’я населення та діяльність ЛПЗ району.
 • Впровадження в роботу медичних закладів району передового досвіду, сучасних технологій; забезпечення організації та контролю якості статистичної роботи, зведення статистичної звітності по району.

Кабінет обліку та медичної статистики (КМС) входить як підрозділ до ІАВ, а в деяких медичних закладах (наприклад, поліклініках) може існувати як самостійний підрозділ. КМС є низовою ланкою системи медичної статистики.
Функції кабінету:

 • збирання, опрацювання, накопичення та аналіз інформації згідно із затвердженим переліком статистичних форм, зокрема: облік народжуваності та смертності в районі діяльності амбулаторно-поліклінічного відділення; аналіз структури та складу населення, стану його здоров’я; аналіз діяльності лікувального закладу; проведення спеціально організованих обстежень;
 • інструктаж та організація роботи лікарів-статистиків.

Загальна схема роботи КМС така.
Щоденна статистична інформація, носіями якої є затверджені облікові форми, що надходять від медпрацівників, які безпосеред­ньо їх заповнюють, проходить ретельний контроль і комп’ютерну обробку. Щоденно також, залежно від потреб апарату управління в оперативній інформації, в КМС накопичуються дані про діяльність денного стаціонару, материнську та дитячу смертність та ін., які потребують контролю і вжиття невідкладних заходів.
Щомісячно в КМС накопичується інформація про діяльність ок­ремих підрозділів, денного стаціонару, про хірургічну роботу тощо.
Основною обліково-статистичною формою в амбулаторно-по­ліклінічному закладі є Талон амбулаторного пацієнта (ТАП) (додаток 1).
ТАП формується в кабінеті лікаря, що веде прийом, на конкретного пацієнта, що звернувся в поліклініку, і зберігається там не довше трьох тижнів. Потім інформація з ТАП вводиться в комп’ютер і проходить відповідну обробку. В результаті отримують такі форми:

 • Зведені дані про звернення в розрізі територіальних дільниць, віку, статі, соціального складу;
 • Структура патології пролікованих у денному стаціонарі;
 • Зведені дані про діяльність амбулаторно-поліклінічного закладу;
 • Дані про первинні та повторні звернення;
 • Дані по окремих видах захворювань;
 • Зведені дані по нещасних випадках, отруєннях, травмах;
 • Дані про вихід на інвалідність;
 • Дані про планову госпіталізацію та ін.

Отже, накопичення та опрацювання інформації ТАП дає змогу:

 • аналізувати стан здоров’я населення в цілому, а також в окремих розрізах (стать, вік, територія та ін.);
 • аналізувати роботу окремого лікаря, відділення, амбулаторно-поліклінічного закладу;
 • підготувати інформацію для розробки управлінських рішень.

Ефективність діяльності системи медичної статистики залежить не тільки від досконалості її організаційної та функціональної структур, а й від досконалості інформаційної системи, впровадження інформаційних технологій, здатності системи адапту­ватися до вимог часу, які, як відомо, постійно змінюються.
Статистична інформація про кількісний аспект масових явищ та процесів, що відбуваються в галузі охорони здоров’я, виражена в системі статистичних показників.
Показники лише приблизно відображають реальні процеси і є моделлю, більш чи менш вдалою, наближеною до істинного і повного відображення реальності. Між матеріально-речовими та інформаційними потоками, що обумовлюються та аналізуються людиною, нема повної відповідності [100]. Отже, показник криє в собі певну умовність, неповноту. Тому при проведенні будь-якого статистичного аналізу постає питання щодо ступеня допустимості такої умовності, тобто про вірогідність показника. Ос­тання визначається його правильністю, точністю, надійністю та стійкістю. Під правильністю показника розуміється правильність теорії його побудови, тобто наукова обґрунтованість методології. Чутливість — властивість показника реагувати на зміни або помилки у вихідних даних. Показник вважається стійким щодо вихідних величин, якщо їх обмеження на величину зміни або помилки викликають зміну результату в практично допустимих межах [100].
Система показників і система методів дослідження визначаються основними задачами, що стоять перед ними.
Розв’язування задач медичної статистики забезпечується наявністю системи показників. Система показників являє собою
ієрархічну структуру, окремі фрагменти якої відображені в облікових, звітних та аналітичних документах.
Разом з розвитком системи медичної статистики, з вдосконаленням методології аналізу та виникненням нових задач вдосконалюються форми документації, потоки інформації, технологія її обробки.
В Україні у зв’язку з переходом закладів охорони здоров’я до застосування Міжнародної статистичної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ — 10) та з метою вдосконалення галузевої статистичної звітності в 1999 р. впроваджено нові форми облікових і звітних документів.
Загальна кількість форм облікової документації становить 400, звітної — 45.
Медична облікова документація поділяється на 7 груп, кожна з яких представлена в одному із зазначених нижче альбомів:

  • Медична облікова документація, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів.
  • Медична облікова документація, що використовується в поліклініках (амбулаторіях).
  • Медична облікова документація інших типів лікувальних закладів.
  • Медична облікова документація закладів судово-медичної
   експертизи.
  • Медична облікова документація, що використовується в санітарно-профілактичних закладах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.