лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Статистика охорони здоров’я

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Г. С. Столяров, Ю. В. Вороненко, М. В. Голубчиков

 

СТАТИСТИКА
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2000


 

 

 

 

Рецензенти:
Т. В. Грабовська, канд. мед. наук
(Центр медстатистики МОЗ України);
О. С. Коваленко, д-р мед. наук
(Головне упр. охорони здоров’я
Київ. міськ. держадміністрації)

 

 

 

 

 

 

 

Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В.
С 81          Статистика охорони здоров’я: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 2000. — 187 с.
ISBN 966—574—191—8
Навчальний посібник є методичним і практичним забезпеченням викладання дисципліни «Статистика охорони здоров’я» для підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Статистичний аналіз соціально-економічних явищ і процесів», а також магістрів
за програмою «Організація та управління статистичних досліджень». Це перший нав­чальний посібник для студентів немедичного профілю, який дає їм змогу засвоїти теоретичні знання та набути практичних навичок з найбільш загальних питань організації системи охорони здоров’я та медичної статистики, вибору показників, статистичних методів та інформаційних технологій розв’язування конкретних задач управління галуззю охорони здоров’я та клінічної статистики. У ньому розглянуто основні напрями застосування статистичних методів для вивчення процесів формування ринку медичних послуг; містяться завдання для контрольних і самостійних робіт, докладний список літератури та відповідні додатки.
Для студентів, аспірантів, працівників закладів охорони здоров’я та установ державної статистики.

ББК 65.051

   © Г. С. Столяров,
Ю. В. Вороненко,
М. В. Голубчиков, 2000
ІSBN  966—574—191—8                                                               © КНЕУ, 2000

Навчальне видання

 

 

 

СТОЛЯРОВ Георгій Степанович

ВОРОНЕНКО Юрій Васильович
ГОЛУБЧИКОВ Михайло Васильович

 

статистика
охорони здоров’я

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Редактор І. Стремовська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор  А. Бородавко
Комп’ютерна верстка І. Пантюхової, Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.