лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Регулювання міжнародних фондових ринків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

· В окрему групу країн з «виникаючими ринками» виділяються фондові ринки країн Східної Європи. Маючи перед собою приклади регулювання ринків цінних паперів в інших країнах, держави Східної Європи будують свою політику в цій галузі, використовуючи міжнародний досвід у сфері регулювання, пристосовуючи його до національної специфіки.
Нормативною основою ринку цінних паперів Польщі є Закон про торгівлю цінними паперами і довірчі фонди, прийнятий у 1991 р. (поправки внесено в 1993 р.). Цей Закон заснував основний орган регулювання фондового ринку — Комісію з цінних паперів, функції якої майже повністю ідентичні функціям SEC США.
Комісія реєструє випуск цінних паперів приватних емітентів, ліцензує діяльність компаній з цінних паперів і банків і наділена правом позбавляти їх такої ліцензії. Комісія атестує також фахівців фондового ринку на основі іспиту, що проводиться нею, який є досить складним. У компанії з цінних паперів повинно працювати щонайменше 2 атестованих фахівця.
В цілому законодавство Польщі відповідає Директивам ЄС відносно ринку цінних паперів, зокрема у придбанні великих пакетів акцій, торгівлі з використанням внутрішньої інформації, вимогах до проспекту емісій, діяльності інститутів колективного інвестування і т. д.
Фондовий ринок Угорщини — найстаріший з усіх ринків цінних паперів східноєвропейських країн. Закон про компанії було прийнято у 1988 р., а Акт про цінні папери — у 1990 р. Загальне визначення поняття цінного папера наводиться у Цивільному кодексі країни.
У 1990 р. в Угорщині була створена Державна інспекція з цінних паперів, склад якої призначався урядом, а діяльність контролювалася Міністерством фінансів. На Інспекцію були покладені всі функції з регулювання відкритої емісії цінних паперів, ліцензування професійних учасників ринку, контролю і регулювання емітентів і професійних учасників.
У 1997 р. сталися значні зміни в регулюванні ринку капі-
талів в Угорщині. Законодавче регулювання фондового ринку, яке застосовувалося протягом попередніх років, було значною мірою переглянуто відповідно до нових економічних умов. Новий Акт про цінні папери, що набув чинності 1 січня 1997 р., порівняно з попереднім більш чітко визначає правила емісії цінних паперів, функціонування інститутів ринку капіталів, а також передбачає суворіший контроль на ринку. У ньому також порушені питання регулювання діяльності фінансових інститутів. Особлива роль відводиться системі забезпечення прозорості інформації. Акт зобов’язує учасників ринку ство-
рити Фонд захисту інвесторів, з якого здійснюється часткова компенсація втрат дрібних інвесторів. Акт забороняє розголошення інсайдерської інформації та її використання у біржових угодах.
Серйозні зміни відбулися також у системі державних регулюючих органів. З метою координації регулювання ринку капіталів замість Державної інспекції з цінних паперів і бірж і Державного нагляду за банками була створена Інспекція за ринком капіталів і банками.
· Ринок цінних паперів Росії — це молодий динамічний ринок з швидко зростаючими (до серпня 1998 р.) обсягами операцій, з дедалі більш витонченими фінансовими інструментами і диверсифікованою регулятивною та інформаційною інфраструктурою. Приватизація, структурна перебудова промисловості, зміни в фінансово-кредитній сфері спричинили такий стрімкий розвиток російського ринку цінних паперів. У 1995 р. була створена та успішно функціонує Російська торговельна система (РТС) — аналог американського NASDAQ. Разом з тим саме фондовий ринок Росії внаслідок системної фінансової кризи зазнав у 1998 р. найбільш значних втрат.
Цивільний кодекс, прийнятий у 1994 р., безумовно, визначив головний напрям розвитку ринку цінних паперів, оскільки дав відповідь на питання класифікації, порядку обігу цінних паперів. Але для ефективної роботи ринку необхідна обсягова нормативна база. Основним законом, що регулює діяльність компаній у Росії, є Федеральний Закон «Про акціонерні товариства». Значною подією в розвитку російського фондового ринку стало прийняття в квітні 1996 р. Федерального закону «Про ринок цінних паперів». Однак цей Закон не вирішив усіх проблем, і до цього часу багато питань функціонування фондового ринку вирішуються за допомогою постанов Уряду Російської Федерації і Федеральної комісії з ринку цінних па-
перів, інструкцій Міністерства фінансів, інструкцій і листів Центрального банку.
Потреба в координації діяльності органів держави на ринку цінних паперів виявилася настільки значною, що в жовтні 1992 р. при Президентові Російської Федерації була створена Комісія з цінних паперів і фондових бірж, що об’єднувала представників Міндержмайна, Мінфіну, Державного комітету з антимонопольної політики, Банку Росії, Російського фонду федерального майна і фондових бірж. У 1993 р. — на початку 1994 р. Комісія виконувала функції консультативного і координуючого органу. У листопаді 1994 р. вона була перетворена на Федеральну комісію з цінних паперів і фондового ринку при Уряді Російської Федерації, яка формально володіла всіма повноваженнями по регулюванню фондового ринку.
Указом Президента Росії від 1 липня 1996 р. вона перетворена на Федеральну комісію з ринку цінних паперів (ФКЦБ). Цим Указом визначено, що ФКЦБ Росії є федеральним органом виконавчої влади по проведенню державної політики в галузі ринку цінних паперів, контролю за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів, забезпеченню прав інвесторів, акціонерів і вкладників. Правовий статус ФКЦБ визначається Законом «Про ринок цінних паперів». Комісія підпорядкована безпосередньо Президентові Росії з питань, закріплених за ним Конституцією і законодавством.
ФКЦБ Росії складається з 6 членів: керівника — голови Комісії, першого заступника голови, трьох заступників голови і секретаря. Голова ФКЦБ за посадою є федеральним міністром.
Федеральна комісія приймає рішення з питань регулювання ринку цінних паперів, діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів і контролю за дотриманням законодавства Російської Федерації та нормативних актів про цінні папери. Рішення приймаються в формі постанов, які підлягають обов’яз­ковому опублікуванню.
Федеральна комісія з ринку цінних паперів має багато повноважень у сфері координації, розробки стандартів, ліцензування, встановлення кваліфікаційних вимог і т. д. ФКЦБ Росії видає розпорядження з питань видачі, припинення та анулювання генеральних ліцензій на здійснення ліцензування професійних учасників ринку цінних паперів, ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та інших ліцензій.
За два останніх роки ФКЦБ Росії розробила практично повну нормативну базу функціонування ринку цінних паперів: регламентована діяльність професійних учасників, емітентів і реєстраторських органів при здійсненні випусків цінних паперів, діяльність усіх структурних елементів пайових інвестиційних фондів.
Найважливішим етапом у роботі Федеральної комісії виявилося створення цілісної системи регулювання фондового ринку, яка базується на чіткому розподілі повноважень і сфер відповідальності між державними органами і саморегулівними організаціями професійних учасників.
На сьогодні частину функцій ФКЦБ Росії з регулювання регіо­нальних фондових ринків взяли на себе регіональні відділення Комісії, яких налічується 15. Їм передані питання реєстрації проспектів емісії більшості емітентів, питання ліцензування, атестації фахівців, контролю за діяльністю професійних учасників на регіональних ринках.
Розподілені повноваження між ФКЦБ Росії, Центробанком і Мінфіном Росії. Банку Росії передані повноваження по реєстрації випусків цінних паперів кредитних організацій, регулюванню їх діяльності як професійних учасників фондового ринку. Мінфіном здійснюються функції з реєстрації випусків федеральних і субфедеральних паперів, цінних паперів страхових компаній, а також цінних паперів компаній, що випускаються з метою реструктуризації заборгованості перед бюджетом. Нормативні акти щодо регулювання ринку цінних паперів приймаються іншими органами влади в межах їх компетенції за згодою ФКЦБ.
Активно включилися в процес регулювання ринку дві саморегулівні організації — ПАРТАД і НАУФОР.
· Цікаво, що перша державна організація, яка регулює ринок цінних паперів, у країнах СНД була створена в Киргизії в 1991 р. — Державне агентство при Уряді Киргизької Республіки по нагляду за операціями з цінними паперами.


Ключові терміни і поняття

Виникаючий ринок
Країни з emerging market
Міжнародна фінансова корпорація (IFС)
Індекси IFС
Фондові ринки, що розвиваються (emerging market)
Агентство з нагляду за банківською діяльністю та ринком капіталів Угорщини
Банк Росії
Професійна асоціація учасників фондового ринку Росії (НАУФОР)
Професійна асоціація реєстраторів, трансферагентів і депозитаріїв (ПАРТАД)
Російська торговельна система (РТС)
Федеральна комісія з ринку цінних паперів Росії (ФКЦБ)
Варшавська фондова біржа
Комісія з цінних паперів Польщі
Центральний депозитарій цінних паперів Польщі
Комісія з цінних паперів та фондової біржі Кореї
Сеульська фондова біржа (КSE)
Корейська асоціація фондових дилерів


Література

1. Глазачев М. Интернационализация российского рынка ценных бумаг создает проблемы его участникам.
2. Гольцберг М. А., Воронова А. В. Международная торговля: Финансовые операции, страхование и другие услуги.
3. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок.
4. Мобиус М. Руководство для инвестора по развивающимся рынкам.
5. Мозговой О. Н. Зарубежный фондовый рынок.
6. Оскольский В. В. Фондовый рынок Республики Корея.
7. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки: Инструменты, структура, механизм функционирования.
8. New legislation on financial and capital market in Hungary.
9. Hungarian banking and capital market supervision. — Annual Report, 1996.


Контрольні запитання

1. Дайте визначення поняття «emerging market».
2. Які країни належать до країн з «emerging market» за класифікацією IFC?
3. Які особливості країн з «emerging market» у Латинській Америці? Азії? Східній Європі?
4. За якими показниками визначаються глобальний та інвестиційний індекси країн з «emerging market», які публікуються IFC?
5. Чи має Україна інвестиційний індекс IFC? А Росія?
6. Чим відрізняються «emerging market» Латинської Америки та Азії від аналогічного ринку Східної Європи?
7. У чому полягають особливості розвитку та регулювання «emerging market»?
8. Дайте коротку характеристику фондового ринку Польщі, Чехії, Росії, Молдови, країн Прибалтики.
9. Яким чином йде становлення законодавчого регулювання фондових ринків у країнах Східної Європи?
10. Які особливості становлення та функціонування державних органів, що регулюють «emerging market»?
11. Які міжнародні організації та інституції узагальнюють інформацію про міжнародні фінансові ринки?
12. Дайте перелік найбільших фондових бірж у країнах з «emerging market».


Проблемні запитання

1. Курси акцій на «emerging market» відрізняються значними коливаннями. Наприклад, приріст (падіння) курсу акцій за рік може становити десятки і навіть сотні процентів. Які причини такого стану?
2. Чи правильне твердження, що «emerging market» надзвичайно доступні для іноземного капіталу? Обґрунтуйте свою точку зору.
Тема 8
Розвиток фондового ринку України
та його регулювання

Концепція та принципи формування і функціонування ринку цінних паперів в Україні. Вплив приватизаційних процесів на розвиток фондового ринку. Необхідність підвищення рівня організаційної оформленості ринку. Проблематика державного боргу та запозичень державного і місцевих бюджетів шляхом випуску цінних паперів. Органи державного регулювання та контролю фондового ринку. Саморегулівні організації. Розвиток зако­нодавства та його адаптація до міжнародних стандартів.
· Особливою частиною «emerging market» є країни, які входять до так званого «frontier іndex IFC». Україна належить сьогодні саме до цього розряду.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.