лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.3. ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ТА НАПРЯМИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ
Україна має бути самостійною, демократичною державою, творення якої поєднує соціальну, національну і політичну ідеї, ставлячи в центр людину, громадянина України. В такому підході вбачається джерело стабільності, злагоди, запобігання негативним подіям. Модель соціального устрою повинна забезпечити: свободу, справедливість, братерство та творчу солідарність людей.
В країні повинна бути:

 • економічна, політична й ідеологічна багатоманітність;
 • пріоритет прав і свобод людини;
 • рівноправність усіх форм власності й господарювання;
 • соціально орієнтована ринкова економіка;
 • парламентсько-президентська модель державного правління з широкими повноваженнями регіонів, де управління місцевими справами реалізується населенням і органами, що ним обираються.

У такому суспільстві має поєднуватися:

 • приватна та інші форми власності;
 • пріоритет національних інтересів;
 • приватна та патріотична ініціатива;
 • можливості забезпечення достатку для всіх людей;
 • гідність українського народу;
 • справедливе і братнє господарювання.

Це має бути соціально справедливий устрій, де житиме вільна людина, людина з почуттям власної гідності, в умовах справедливої співпраці і братерського життя з іншими людьми, коли права і свободи захищені, добробут зростає, умови для духовного зростання поліпшуються. Таке суспільство можна створити, спираючись на:

 • підприємницький і організаторський талант людей;
 • живі почуття справедливості народу;
 • органічну християнську доброту людських сердець.

«Нашим переконанням, що наповниться реальним змістом, має бути теза «Держава для народу, а не народ для держави». Нічого не варта держава, яка не в змозі захистити своїх громадян від духовного і матеріального зубожіння… Все державне будівництво повинно бути підпорядковане завданню економічного і духовного відродження» (Л. Кучма). У цьому зв’язку основними завданнями соціальної політики є:

 • забезпечення стабілізації рівня життя населення;
 • сприяння розвитку України як суверенної демократичної, соціальної, правової держави;
 • забезпечення конституційних прав і гарантій населенню;
 • органічне поєднання політики фінансової стабілізації та економічного зростання з соціальною політикою;
 • визначення та здійснення заходів національної безпеки держави у соціальній сфері;
 • орієнтацію соціальної політики на економічно активне населення, збереження і відтворення трудового потенціалу, утворення необхідної мотивації продуктивної праці, запобігання масовому безробіттю, проведення політики заохочення ефективного платоспроможного попиту населення;
 • піднесення якості правових норм, забезпечення збалансованості законодавчих норм та реальних можливостей їх виконання;
 • розробку державної стратегії формування середнього класу, механізму дотримання пропорції співвідношення між рівнями доходів різних верств населення;
 • здійснення реформ у найважливіших напрямах соціальної політики: трудових відносин та оплати праці, рівня життя, зайнятості та соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку й туризму;
 • збалансованість соціальних витрат держави;
 • поетапне забезпечення соціальної спрямованості економіки в національних та регіональних економічних програмах;
 • наближення національного законодавства до міжнародних стандартів відповідно до Європейської соціальної хартії, рішень ООН, конвенцій МОП, інших міжнародних норм;
 • координацію діяльності органів виконавчої влади щодо здійснення державних та регіональних програм.

З метою забезпечення переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки в останні роки відбулися кардинальні зміни. Так, були створені принципово нові організаційні структури, забезпечено грошово-фінансову стабілізацію в економіці, що ґрунтувалася на монетарній концепції, є безперечні успіхи в боротьбі з інфляцією. На жаль, погіршують картину спад виробничої діяльності, зростання безробіття та несплата заробітної плати, змен­шення обсягів ВВП в легальному секторі економіки, подальша її тінізація, доларизація та спад платоспроможного попиту населення. В Україні здійснювалися заходи щодо поліпшення матеріального становища та умов життя населення за рахунок під­вищення мотивації до праці як основного джерела доходів; проведення активної політики зайнятості; створення сприятливих умов для демографічного відтворення населення, реформування пенсійного забезпечення та соціального страхування, соціальної допомоги, адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
В загальному вигляді соціальну політику можна визначити як складову політики, що здійснюється в суспільстві, втілену в соціальні програми та практику задоволення соціальних потреб.
Тож під соціальною політикою слід розуміти сукупність різноманітних заходів, форм діяльності суб’єктів соціально-політичного життя, спрямованих на формування та реалізацію соціальних потреб, що відображають життєво необхідні інтереси людини і суспільства для їхньогонормального матеріального та соціального становища. Виходячи з цього, можна виділити основні напрями соціальної політики в Україні:

 • піднесення добробуту за рахунок особистого трудового вкладу, підприємництва та ділової активності;
 • надання відповідної допомоги по безробіттю, збереження робочих місць, забезпечення фахової перепідготовки осіб, що втратили роботу;
 • проведення глибокої пенсійної реформи, що забезпечуватиме справедливу систему пенсійних виплат з урахуванням трудового вкладу особи;
 • створення адресної допомоги в грошовій та натуральній формах;
 • сприяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу суспільства, його ефективному використанню та примноженню;
 • запобігання комерціалізації, забезпечення стабільного фінансування та державної підтримки розвитку духовної сфери, освіти, науки і культури;
 • широка підтримка сім’ї, материнства та дитинства;
 • проведення активної екологічної політики.

Способом реалізації соціальної політики держави є система соціального захисту і соціальних гарантій. Звичайно, соціальний захист визначається системою заходів із забезпечення доброго матеріального і соціального становища громадян.
Соціальний захист економічно активного населення здійснюється у таких напрямах: по-перше, це заходи держави, які пов’язані з підготовкою кваліфікованої трудової діяльності, по-друге, заходи, що забезпечують доступність реалізації здібностей у процесі трудової та виробничої діяльності, по-третє, пов’язані з забезпеченням процесу трудової і виробничої діяльності, по-четверте, заходи, спрямовані на створення нових робочих місць, і підтримка робітників, які залишилися без робочих місць. Основними елементами системи соціальних гарантій є такі гарантії, як зобов’язання загальнодоступності і безоплатності освіти, зобов’язання реалізації здібностей у процесі трудової і виробничої діяльності, зобов’язання про недопущення примусової праці і зобов’язання мінімізації збитків у зв’язку з закінченням трудової діяльності.

Запитання і завдання для перевірки знань

 • У чому полягає практична функція соціальної політики?
 • Що розуміють під поняттям соціальна політика?
 • Поясніть, у чому сутність побудови нової соціальної політики?
 • Яка основна мета соціальної політики в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки?
 • Назвіть основні цілі державної соціальної політики.
 • Охарактеризуйте основні принципи соціальної політики.
 • Які основні завдання соціальної політики України на сучасному етапі розвитку?
 • Назвіть основні напрями соціальної політики та способи їх реалізації.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.