лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12.2. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ОХОРОНОЮ ДОВКІЛЛЯ

Для ефективного екологічного регулювання в Україні існує система органів управління — це юридично відособлені державні, самоврядні та громадські інституції, уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, координаційні, консультативні, організаційно-експертні, контрольні та інші функції в галузі забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища.
Система органів управління в галузі охорони довкілля включає:

  1. Органи загального державного управління.
  2. Органи спеціального державного управління.
  3. Органи місцевого самоврядування.
  4. Органи громадського управління.

В свою чергу, названі органи підрозділяють на ряд підорганів у залежності від їхніх специфічних особливостей.
Органи державного управління з регулювання відносин щодо охорони довкілля отримали такі повноваження:
Верховна Рада України: визначає основні напрями державної політики в галузі охорони природного середовища; затверджує державні екологічні програми; визначає правові основи регулювання відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища; приймає рішення про припинення діяльності підприємств і об’єктів в разі порушення ними законодавства про охоро­ну довкілля; визначає повноваження Рад народних депутатів, порядок організації та діяльності органів управління в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки; встановлює правовий режим зон надзвичайної ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на території країни.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим: визначає порядок організації та діяльності органів управління в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів; визначає повноваження Рад народних депутатів у галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів; забезпечує реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян; затверджує екологічні програми; організує вив­чення довкілля; створює і визначає статус позабюджетних, резервних, в т. ч. й валютних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища; приймає рішення про організацію територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, встановлює додаткові категорії; припиняє діяльність підприємств у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля; встановлює в разі потреби нормативи екологічної безпеки, більш суворі, ніж ті, що діють у цілому на території України.
Кабінет Міністрів України: здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України екологічної політики; забезпечує розробку державних, міждержавних і регіональних екологічних програм; координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій України в питаннях охорони навколишнього середовища; встановлює порядок розробки та затвердження екологічних нормативів, лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля, розміщення відходів; встановлює порядок визначення плати та її граничних розмірів за користування природними ресурсами, забруднення нав­колишнього природного середовища, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу на нього; приймає рішення про організацію категорій та об’єктів природно-заповідного фонду країни; організує екологічне виховання та екологічну освіту громадян; приймає рішення про зупинення або припинення діяльності підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, в разі порушення ними екологічного законодавства.
Міністерство екології та природних ресурсів України та його органи на місцях: здійснюють комплексне управління в галузі охорони довкілля в країні, проводять єдину науково-технічну політику з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, координують діяльність міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій у цій галузі; ведуть державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони держави, а також за додержанням норм екологічної безпеки; забезпечують роботу державної екологічної інформаційної системи; затверджують нормативи, правила, беруть участь у розробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; здійснюють державну екологічну експертизу; одержують безплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; видають дозволи на захоронення (складування) промислових, побутових та інших відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище та спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України; обмежують чи зупиняють діяльність підприємств і об’єктів незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону довкілля, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з підвищенням лімітів, викидів, скидів забруднюючих речовин; подають позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону довкілля; складають протоколи та розглядають справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони довкілля й використання природних ресурсів; керують заповідною справою, ведуть Червону книгу України; координують роботу інших спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів; здійснюють міжнародне співробітництво з питань охорони довкілля, вивчають, узагальнюють і поширюють міжнародний досвід у цій галузі, організують виконання зобов’язань України відповідно до міжнародних угод з питань охорони довкілля.
Місцеві Ради народних депутатів у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють певні повноваження. Вони:
— забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
— дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій;
— затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
— видають і скасовують дозволи на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
— затверджують місцеві екологічні програми;
— організують вивчення довкілля;
— створюють і визначають статус позабюджетних, резервних, у тому числі й валютних фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
— організують у разі необхідності проведення екологічної експертизи;
— затверджують інформування населення про стан довкілля;
— організовують роботу з ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, і громадян;
— приймають рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
— здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону довкілля;
— припиняють господарську діяльність підприємств, установ і організацій місцевого підпорядкування, а також обмежують чи припиняють (тимчасово) діяльність не підпорядкованих Раді підприємств, установ та організацій в разі порушення ними законодавства про охорону довкілля;
— координують діяльність відповідних спеціально уповноважених державних органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів на території місцевої Ради народних депутатів.
Виконавчі та розпорядчі органи місцевих Рад:
— здійснюють реалізацію рішень відповідних Рад народних депутатів;
— координують діяльність місцевих органів управління, підприємств, установ і організацій, розташованих на території місцевої Ради, незалежно від форм власності та підпорядкування;
— організують розробку місцевих екологічних програм;
— визначають нормативи плати і розміри платежів за забруднення навколишнього середовища та розміщення відходів;
— затверджують для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів республіканського значення, ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля, за винятком викидів і скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення чи навколишнього природного середовища за межами території цієї Ради, та ліміти розміщення відходів;
— організують збір, переробку, утилізацію і захоронення промислових, побутових та інших відходів на своїй території;
— формують і використовують місцеві позабюджетні фонди охорони довкілля і використання природних ресурсів;
— забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ та організацій і громадян про стан довкілля, захворюваність населення;
— організують екологічну освіту та екологічне виховання громадян;
— приймають рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
Громадське управління в галузі охорони довкілля здійснюється громадськими об’єднаннями, якщо така діяльність передбачена їхніми статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України. Громадські природоохоронні об’єднання мають право:
— розробляти і пропагувати природоохоронні програми;
— утворювати громадські фонди охорони природи за погодженням з місцевими Радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів громадських об’єднань виконувати роботи з охорони та відтворення природних ресурсів, збереження та поліпшення стану навколишнього середовища;
— брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони довкілля перевірок виконання підприємствами, установами та організаціями природоохоронних планів і заходів;
— проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення;
— одержувати у встановленому порядку інформацію про стан довкілля, джерела його забруднення, програми й заходи щодо охорони навколишнього середовища;
— виступати з ініціативою проведення референдумів з питань, пов’язаних з охороною природи, використанням природних ресурсів та забезпеченням екологічної безпеки;
— вносити до відповідних органів пропозиції про організацію території та об’єктів природно-заповідного фонду.
Метою управління в галузі охорони довкілля є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.