лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

10.4. РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ
При регулюванні роздрібного товарообігу необхідно враховувати безліч факторів, які впливають на попит населення і можливість його товарного забезпечення.
Основою для планового регулювання роздрібного товарообігу є насамперед купівельні фонди населення, тобто сума грошових доходів, які можуть бути використані для придбання різних товарів. Купівельний фонд населення розраховують на основі балансу грошових доходів і витрат, які хоч і не повністю відображають всієї суми доходів, зокрема натуральних, проте є найдієвішим засобом установлення платоспроможного попиту.
Баланс грошових доходів і витрат населення відображає обсяг і джерела грошових доходів, а також обсяг і структуру їх витрат (табл. 10.1).
Зі скороченої схеми балансу грошових доходів і витрат населення видно, що в ньому відображається співвідношення між грошовими доходами населення, роздрібним товарообігом, обсягом платних послуг і заощаджень. На основі балансу встановлюють загальний розмір грошових доходів населення і суми нетовар­них витрат, що слугує основою для розрахунку купівельного фонду, який дорівнює різниці між сумою грошових доходів населення і його нетоварних витрат. За допомогою вказаного балансу планові органи одержують можливість установити співвідношення між грошовими доходами і витратами, виявити структуру витрат і розмір доходів, які направляються на купівлю товарів, тобто платоспроможного попиту населення і ряд інших соціально-економічних показників. На основі балансу визначається рівень забезпечення населення готівкою грошової маси, задаються основні параметри для розрахунку показника емісії грошей.

Таблиця 10.1
СХЕМА  БАЛАНСУ  ГРОШОВИХ  ДОХОДІВ  І  ВИТРАТ  НАСЕЛЕННЯ

Доходи

Сума

Витрати

Сума

1. Доходи працівників від підприємств та організацій

 

1. Купівля товарів і оплата послуг

 

2. Доходи від підприємницької діяльності, спрямовані на особисте споживання

 

2. Обов’язкові платежі та добровільні внески

 

3. Грошові доходи від КСП

 

3. Приріст вкладів, придбання облігацій та інших цінних паперів

 

4. Надходження від продажу продукції сільського господарства

 

4. Придбання акцій і нерухомості

 

5. Трансфертні платежі

 

5. Гроші, відправлені за межі України

 

6. Надходження з фінансової системи

 

6. Інші витрати і збереження

 

7. Гроші, одержані за перекази з-за меж України

 

7. Усього грошових витрат

 

8. Інші доходи

 

9. Усього грошових доходів

 

Перевищення витрат
над доходами

 

Перевищення доходів
над витратами

 

Баланс

 

Баланс

 

Для розрахунку балансу грошових доходів і витрат використовують дані Міністерства фінансів, Національного банку, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, інших позабюджетних державних та суспі­льних фондів, які є учасниками готівкового грошового обігу.
Методика розрахунку окремих статей балансу здійснюється окремо по доходах і витратах. До доходів робітників і службовців підприємств і організацій включають фондові доходи населення, одержані за результати праці від державних, кооперативних, спільних, орендних, акціонерних, приватних, громадських та інших уста­нов і закладів, фондів, прибутки від підприємницької діяльності.
До грошових доходів від КСП — включають грошові доходи членів сільськогосподарських, риболовецьких господарств, а також заробітки робітників, залучених до сільськогосподарських робіт у КСП.
Надходження від продажу продуктів сільського господарства включають виручку від продажу сільгосппродуктів заготівельним організаціям у порядку державних закупок, продукції сільського господарства державним підприємствам і організаціям для потреб торгівлі, промислової переробки і для громадського харчування (окрім держзакупівель), продуктів сільського господарства споживчій кооперації за цінами за домовленістю, продуктів сільського господарства підприємствам на колгоспному ринку, худоби і сільськогосподарської продукції КСП та державним господарствам.
До трансфертних платежів включають усі види одержуваних населенням пенсій, допомог, стипендій та інших видів соціального забезпечення, отриманих через бюджет, спеціально створені соціальні позабюджетні фонди та інші джерела.
Надходження з фінансової системи включають грошові виплати з державного страхування, позики, виграші, погашення позик, дивіденди, прибутки та обмін іноземної валюти на українську.
До складу витрат належать усі грошові витрати населення щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, оплати послуг, купівлі цінних паперів, сплати обов’язкових податків і зборів.
До статті «Придбання товарів і оплата послуг» включають грошові витрати населення, пов’язані з купівлею товарів у державній і недержавній торгівлі, на базарах, оплату послуг, наданих державними, суспільними, спільними, приватними та іншими підприємствами, що обслуговують населення.
До обов’язкових платежів та добровільних внесків включають грошові витрати населення щодо виплати державних податків, платежів зі страхування, внесків до різних фондів і організацій, повернення кредитів, позик та інші добровільні та обов’язкові платежі.
Стаття «Приріст вкладів, придбання облігацій та інших цінних паперів» відображає грошові витрати населення, спрямовані на приріст вкладів в ощадних і комерційних банках, придбання сертифікатів, облігацій тощо.
До статті «Придбання акцій і нерухомості» належать грошові витрати населення на придбання акцій державних, приватних суб’єктів сільськогосподарської діяльності, а також придбання нерухомості.
Визначення обсягу роздрібного товарообігу не може ґрунтуватися лише на даних балансу грошових доходів і витрат населення, через те що обсяг товарообігу державної і кооперативної торгівлі хоч і залежить, але не рівнозначний розміру купівельного фонду населення.
Таким чином, обсяг роздрібного товарообігу державної і коопе­ративної торгівлі має відповідати купівельному фонду населення, скоригованому у зв’язку з переміщенням грошей закупками на базарах і в комісійній торгівлі, а також обсягом запланованого дрібного опту. Розрахунок обсягу роздрібного товарообігу наводиться в табл. 10.2.
Таблиця 10.2
РОЗРАХУНОК  РОЗДРІБНОГО  ТОВАРООБІГУ


№ з/п

Показники

Сума, млн грн.

1

Сума грошових доходів населення

 

2

Нетоварні витрати населення

 

3

Купівельний фонд (п. 1 – п. 2)

 

4

Перевищення доходів над витратами, спрямовані на придбання товарів

 

5

Купівельний фонд з урахуванням перевищення доходів над витратами (п. 3 – п. 4)

 

6

Закупки населення на базарах

 

7

Комісійні винагороди споживчої кооперації

 

8

Купівельний фонд, спрямований для купівлі товарів у державній і кооперативній торгівлі (п. 5 – – п. 6 – п. 7)

 

9

Обсяг дрібної оптової торгівлі

 

10

Обсяг роздрібного товарообігу в державній і кооперативній торгівлі (п. 8 – п. 9)

 

Запитання і завдання для перевірки знань

1. Що розуміють під поняттям «торгівля» та «громадське харчування»?
2. Назвіть основні функції органів місцевого управління в галузі торгівлі та громадського харчування.
3. Дайте характеристику основного показника торгівлі — роздрібного товарообігу.
4. За допомогою яких методів здійснюється вивчення попиту населення в товарах та послугах?
5. Яка методика вивчення обсягу реалізації товарів?
6. Як розраховується розмір незадоволеного попиту на товари та послуги?
7. Які фактори впливають на формування та розвиток попиту населення на товари та послуги?
8. Що розуміють під поняттям «оптова» і «роздрібна» торгівля?
9. Дайте характеристику системі показників, які використовуються в прогнозуванні торгівлі та громадського харчування.
10. Якою є методика розрахунку обсягу роздрібного товарообігу?
11. Які фактори враховуються при прогнозуванні структури товарообігу?
12. Які баланси використовуються під час прогнозування обсягу і структури роздрібного товарообігу?
13. За допомогою якої формули розраховується загальна потреба в новому будівництві торговельних підприємств?
14. Як розраховують обсяг випуску продукції громадського харчування?
15. Як обчислюють коефіцієнт еластичності попиту?
16. Що розуміють під терміном «соціальна ефективність»?
17. Яка спостерігається тенденція в розвитку торгівлі?
18. Що необхідно зробити для піднесення ефективності торгівлі?
19. Дайте характеристику основним елементам балансу грошових доходів і витрат.
20. Як розраховується обсяг роздрібного товарообігу?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.