лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Подпись: 7РОЗДІЛ


ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 • Суть та значення державної політики охорони здоров’я населення.
 • Прогнозування розвитку охорони здоров’я.
 • Фінансове забезпечення галузі охорони здоров’я.

7.1. СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Охорона здоров’яце система державних, громадських, індивідуальних заходів та засобів, що сприяють здоров’ю, запобіганню захворювань та попередженню передчасної смерті, забезпеченню активної життєдіяльності та працездатності людини.
Охорона здоров’я — це поняття, що охоплює весь комплекс заходів та засобів, які мають відношення до здоров’я людини, іншими словами, вона враховує весь комплекс чинників, що впливають на здоров’я людини. Державна політика у сфері охорони здоров’я спрямовується на збереження і зміцнення здоров’я населення. Вона передбачає:

 • створення відповідних умов життя та праці громадян, їхнього відпочинку й оздоровлення, належного рівня матеріального забезпечення;
 • здійснення державою заходів з оздоровлення довкілля, забезпечення екологічного благополуччя;
 • відповідальність держави за ефективну діяльність у сфері охорони здоров’я, її профілактичну спрямованість;
 • структурну перебудову системи охорони здоров’я на засадах ринкових відносин;
 • задоволення потреб громадян в одержанні гарантованого рівня безоплатної медико-санітарної допомоги;
 • забезпечення фінансування охорони здоров’я в обсягах, що відповідають її науково обґрунтованим потребам;
 • розвиток багатоукладності форм охорони здоров’я.

У перехідний період розбудови національної економіки стратегія державної політики в галузі охорони здоров’я передбачає забезпечення збалансованості та ефективність діяльності всіх секторів охорони здоров’я незалежно від форм власності. При цьому держава зберігає за собою надання громадянам необхідного рівня профілактичної, лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги на основі економічно виправданого поєднання бюджетного, страхового та інших фінансувань.
Державний сектор охорони здоров’я забезпечує населення необхідним обсягом медичних послуг і бере участь в обов’язковому медичному страхуванні.
Комунальний сектор охорони здоров’я базується на комунальній формі власності, управляється органами місцевої влади на основі державних стандартів якості медичної допомоги, ліцензування медичної допомоги, ліцензування медичної діяльності, акредитації закладів охорони здоров’я.
Приватна медична практика є складовою системи охорони здоров’я, набуває свого поширення за умов розвитку ринкових відносин в економіці країни й тісно пов’язана з добровільним медичним страхуванням. Держава регламентує частку платних медичних послуг у загальному обсязі медико-санітарної допомоги, враховуючи, що більшість населення ще тривалий час не буде спроможна сплачувати страхові внески.
В державній доктрині «Охорона здоров’я в Україні» зазначається, що:

 • здоров’я — це багатство нації, джерело її духовного й матеріального розвитку;
 • державна політика у сфері охорони здоров’я ґрунтується на Конституції, законах України, здійснюється за рахунок бюджетно-страхового фінансування;
 • охорона здоров’я забезпечується системою закладів охорони здоров’я та державними і недержавними інститутами;
 • держава гарантує бюджетне утримання окремих соціально важливих закладів охорони здоров’я, реалізує програми та фінансує допомогу окремим категоріям населення;
 • держава створює умови для задоволення потреб громадян у медичній допомозі, крім бюджетного фінансування, використання інших видів її оплати, насамперед страхуванням здоров’я.

В галузі охорони здоров’я держава визначає мету, головні завдання, напрями, принципи і пріоритети державної політики охорони здоров’я, встановлює нормативи й обсяги бюджетного фінансування, створює систему кредитно-фінансових, податкових, митних та інших регуляторів. Державні структури розробляють комплексні цільові програми охорони здоров’я.
Уряд країни створює економічні, правові та організаційні механізми, що стимулюють ефективну діяльність у галузі охорони здоров’я, забезпечує розвиток мережі закладів охорони здоров’я, укладає міжурядові угоди і координує міжнародне співробітництво з питань охорони здоров’я, здійснює інші повноваження в даній галузі.
Держава створює систему стимулів та регуляторів, спрямованих на дотримання санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепіде­мічних правил, норм та заходів, що здійснюються організацією державного санітарного нагляду.
Держава забезпечує нагляд і контроль за відходами і покидями, утриманням та використанням житлових, виробничих і службових приміщень та територій, на яких вони розташовані, за організацією харчування і водопостачання населення, за виробни­цтвом, застосуванням, зберіганням, транспортуванням та захороненням сильнодіючих радіоактивних і отруйних речовин, за утриманням, забоєм свійських та хижих тварин, а також за іншою діяльністю, що може загрожувати санітарно-епідемічному благополуччю територій і населених пунктів.
Держава здійснює комплекс заходів, спрямованих на усунення факторів, що шкідливо впливають на генетичний апарат людини, а також створює систему державного генетичного моніторингу, організовує медико-генетичну допомогу населенню, сприяє забезпеченню і поширенню наукових знань у галузі генетики і демографії.
Під державним наглядом у випадках небезпечних інфекційних захворювань здійснюються обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи. В разі виникнення епідемічних захворювань уряд запроваджує особливі умови і режими праці, навчання, пересування територією країни чи в окремих її місцевостях.
Держава розповсюджує наукові знання з питань охорони здоров’я, організації медичного, екологічного та фізичного виховання населення, здійснює заходи, спрямовані на піднесення гігієніч­ної культури населення. Вона сприяє матеріально-технічному забезпеченню підприємств, що виготовляють ліки, вироби медичного призначення, медичне скло, технологічне устаткування для фармацевтичної індустрії. Реалізація державної політики охорони здоров’я покладається на органи державної влади.
Президент щорічно звітує про стан реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, виступає гарантом права громадян на охорону здоров’я. Держава повинна забезпечувати виконання законодавства про охорону здоров’я через систему органів виконавчої влади і проводить у життя державну політику охорони здоров’я та здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією.
Міністерства, відомства та інші централізовані органи державної виконавчої влади в межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози в галузі охорони здоров’я, визначають єдині науково обґрунтовані державні стандарти, критерії та вимоги, що мають сприяти охороні здоров’я населення, формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного забезпечення галузі, здійснюють державний контроль і нагляд та іншу виконавчу розпорядчу діяльність у галузі охорони здоров’я.
Держава забезпечує життєвий рівень населення, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд, соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання його здоров’я.
З цією метою на основі науково обґрунтованих медичних, фізіологічних та санітарно-гігієнічних вимог:

 • встановлюються єдині мінімальні норми заробітної плати, пенсій, стипендій, соціальних допомог та інших доходів населення;
 • організується натуральне, в тому числі безплатне, забезпечення найвразливіших верств населення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими предметами першої необхідності;
 • здійснюється комплекс заходів щодо задоволення потреб біженців, безпритульних та інших осіб, які не мають певного місця проживання;
 • надаються безплатна медична допомога і соціальне обслуговування особам, які перебувають у важкому матеріальному становищі, загрозливому для їхнього життя і здоров’я.

Санітарно-епідемічне благополуччя територій і населення забезпечується системою державних стимулів та регуляторів, спрямованих на суворе дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил та норм, комплексом спеціальних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних заходів та організацією державного санітарного нагляду.
В Україні встановлюються єдині санітарно-гігієнічні вимоги до:

  • планування і забудови населених пунктів;
  • будівництва й експлуатації промислових та інших об’єктів;
  • очистки і знешкодження промислових та комунально-побутових викидів відходів і покидів;
  • утримання та використання житлових, виробничих і службових приміщень і територій, на яких вони розташовані;
  • організації харчування і водопостачання населення;
  • виробництва, застосування, зберігання, транспортування та захоронення радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин;
  • утримання і забою свійських та хижих тварин, а також до іншої діяльності, що може загрожувати санітарно-епідемічному благополуччю територій і населених пунктів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.