лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

За умов розвитку ринкових відносин, які змінюють характер та зміст праці, ринок праці повинен розвиватися, пристосовуючись до мінливих економічних та соціальних обставин, але залишаючись вірним таким основним орієнтирам:

 • інституційна, закріплена відповідними правовими та економічними нормами рівність сторін у виробничих відносинах «працедавець—працівник»: кожна зі сторін бере участь у визначенні умов цих відносин у межах тільки економічних обмежень, виключаючи будь-які форми особистої залежності;
 • суспільне визнання унікальної цінності людської праці, зафіксоване у відповідних правових актах. Воно передбачає недопущення використання людини для виконання робіт, що не відповідають її кваліфікації та виробничому досвіду;
 • орієнтація діяльності держави на функцію посередника в сфері праці. Інтереси держави в даному разі полягають в тому, щоб трудові відносини між роботодавцями та працівниками були максимально ефективними з погляду виробничого, а праця використовувалася раціонально.

Перед тим як визначити особливості функціонування та розвитку ринку праці безпосередньо в Україні, слід розглянути різні прояви призначення ринку праці взагалі, тобто його основні функції. Під функціями ринку праці розуміють рід та вид діяльності. Сучасний ринок праці виконує такі з них:

 • суспільного поділу праці. Ринок праці розмежовує найманого працівника та працедавця, розподіляє найманих працівників за професіями та кваліфікацією, галузями виробництва та регіонами;
 • інформаційну. Ринок дає учасникам процесу купівлі-про­дажу товару «робоча сила» інформацію щодо умов найму, рівня заробітної плати, пропозиції робочих місць та робочої сили, якості робочої сили тощо;
 • посередницьку. Ринок праці встановлює зв’язок між роботодавцями та найманими працівниками, які виходять на ринок для задоволення взаємних інтересів і потреб щодо вигідних умов купівлі-продажу товару «робоча сила». В нормально розвинутій економіці найманий працівник має можливість вибору оптимального для нього робочого місця, а працедавцю надається можливість вибору найбільш відповідної робочої сили;
 • ціноутворюючу. Це основна функція ринку праці, який встановлює рівновагу між попитом і пропозицією робочої сили. Основне, на чому базується механізм ціноутворення на ринку праці — це трудова теорія вартості та співвідношення і взаємозв’язок попиту та пропозиції;
 • стимулюючу. Ця функція полягає в тому, що ринок розвертає економіку обличчям до потреб людей, робить усіх учасників конкурентного процесу матеріально зацікавленими в задоволенні цих потреб. З одного боку, завдяки механізму конкуренції ринок праці стимулює краще використання трудових ресурсів з метою забезпечення розвитку й прибутковості виробництва. З іншого боку, він висуває вимоги до робочої сили, стимулюючи найманих працівників поліпшувати їхні якісні характеристики з метою ефективної реалізації цього товару на ринку, що значною мірою залежить від конкурентоздатності робочої сили;
 • оздоровлюючу. Ринок праці дозволяє одержувати перевагу в конкурентній боротьбі працівникам з більш високими якісними показниками робочої сили. Низькі якісні характеристики робочої сили здатні забезпечити найманому працівникові лише низько-
  оплачувану низько кваліфіковану роботу чи статус безробітного. І саме ринок створює таку мотивацію праці, яка, з одного боку, примушує працівників утримувати робочі місця, а отже і дохід, в умовах гострої конкуренції, а з іншого, матеріально зацікавлює, стимулює їхню ініціативність, компетентність, кваліфікацію;
 • регулюючу. Певною мірою ринок праці впливає на формування пропорцій суспільного виробництва, розвиток регіонів, сприяючи переміщенню робочої сили з одних регіонів, господарств в інші, які пріоритетно розвиваються і є високорентабельними. Тобто він регулює надлишки трудових ресурсів, їх оптимальне розміщення, а також ефективне використання. Ринок праці, зокрема, регулює рух трудових ресурсів у народному господарстві, спонукаючи підприємців утримувати саме ту кількість працівників і такої кваліфікації, які забезпечують його прибутковість.

Отже, всі вище розглянуті функції ринку праці свідчать про надзвичайно важливу роль, яку відіграє цей ринок як у системі суспільних відносин, так і в економіці в цілому. І тому держава повинна спрямовувати свої зусилля на розвиток ринку праці і, зокрема, в Україні, де він функціонує недостатньо ефективно, як результат цього — існує чимало невирішених економічних та соціальних проблем. Обсяги фіксованого ринку праці втричі нижчі, ніж прогнозувалося, кількість вивільнених працівників та безробітних менша проти прогнозованої відповідно в 6 та 3 рази. Одночасно збільшується чисельність осіб, які звертаються до державної служби зайнятості по сприяння у працевлаштуванні. Їхня кількість порівняно з 1991 р. зросла більше ніж у 2,1 раза. Кількість вивільнених працівників на 1 січня 1998 р. становила 426,7 тис. чол., а працевлаштованого — 303,5 тис. чол.
Минулого року на обліку в службі зайнятості перебувало 637,1 тис. безробітних. Найгостріша проблема з безробіттям склалася у традиційно трудонадлишкових західних областях, де зосереджено більше 50% загальної кількості безробітних. Тільки за 1991—1997 рр. послугами служби зайнятості скористалося понад 4,9 млн незайнятих громадян. За допомогою служби зайнятості за цей період працевлаштовано 1,6 млн чол. Особлива увага приділяється особам, малоконкурентоспроможним на ринку праці: жінкам, які мають дітей до 6 років, самотнім матерям, які мають дітей до 14 років, молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, ПТУ, звільнилася зі строкової служби, особам пенсійного віку та ін.
Для поліпшення матеріального становища громадян та виконання суспільно корисних робіт служба зайнятості разом з органами місцевої влади, зацікавленими підприємствами та організаціями забезпечує проведення громадських робіт. За останніх сім років у них узяли участь 182 тис. незайнятих громадян і безробіт­них. Крім того, до таких робіт було залучено більше 133 тис. учнів, студентів та іншої незайнятої молоді у віці до 28 років. Нарощуються обсяги професійної підготовки та перепідготовки вивільнених працівників і непрацевлаштованого населення. Так, протягом 1991—1997 рр. професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли майже 275 тис. чол. За останні три роки профорієнтаційні та консультативні послуги одержали майже 3 млн осіб. Вдосконалюється нормативно-пра­вова база регулювання ринку праці. Розроблена Концепція професійної орієнтації. Затверджено низку інструкцій та положень щодо надання безпроцентної позики безробітним, виплати стипендій тим, хто проходить профнавчання, для організації і проведення оплачуваних громадських робіт. Затверджено Положення про організацію робіт щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників. Створюється єдина державна інформаційно-довідкова система, на що витрачено 5 млрд грн. Поповнився Фонд зайнятості до 513,6 млрд грн. Прийнята Державна програма зайнятості. Метою її є реалізація конкретних заходів щодо активного сприяння продуктивній зайнятості, запобігання масовому безробіттю, ефективного захисту тих категорій громадян, які не спроможні повносило конкурувати на ринку праці. Фінансові витрати з Державного Фонду сприяння зайнятості населення на реалізацію передбачених заходів — 6 трл 616 млрд грн. Серед заходів щодо сприяння зайнятості та соціального захисту населення:

  • надання допомоги громадянам у працевлаштуванні;
  • організація професійної перепідготовки кадрів;
  • професійна орієнтація працівників та учнівської молоді;
  • створення додаткових робочих місць;
  • сприяння підприємницькій діяльності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.