лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Значна частка в роботі спеціалістів відділів УТР припадає на складання й підготовку різноманітних документів з обліку кадрів, виробітку, нарахування заробітної плати, взаємовідносин з бюджетом та різними позабюджетними організаціями. Якісне складання документів забезпечується професійними знаннями спеціалістів служб УТР і технічними операціями з їх оформлення.
На АРМ спеціалістів з УТР різних рівнів складання документів може розглядатись як одна із процедур, що полягає в реалізації основної функції користувача, або виокремлюватись у самостійну функцію в головному меню АРМ. Складання документів відбувається як діалогова процедура, причому організувати її можна по-різному. Це може бути відповідь на запитання за змістом документа з подальшою видачею на екран документа, заповненого за формою, прийнятою на об’єкті; введення даних безпосередньо до макета форми документа на екран відеотермінала; введення даних до електронних таблиць з використанням графічної символіки тощо. Контроль точності введення даних провадиться програмними засобами із застосуванням різних методів виявлення помилок у реквізитах, рядках, зонах документа. Такий контроль може виконати користувач візуально на екрані. Частина умовно сталих і похідних даних формується для документа автоматично (прізвище, ім’я, по батькові працівника, норма часу і розцінка на деталеоперацію, сума ЗП тощо). Примірник документа заноситься до бази даних і може бути роздрукований з подальшим юридичним оформленням (підписи, печатки тощо).
Для автоматизованого складання документів в особистій базі даних користувача необхідно мати макет документів (заголовну та затверджувальну частини), стандартні тексти відповідей на запитання про ситуації, які виникають у процесі формування документа, тощо. Для реалізації зазначеної функції використовуються системи підготовки текстів (текстові процесори) та інші спеціальні програмні засоби.
Інформаційно-довідкова функція та функція складання документів реалізуються за допомогою спеціальних меню, які враховують особливості виконання цих функцій.
У процесі функціонування АРМ спеціалістів служб управління ТР різних рівнів можливе розширення або заміна виконуваних функцій і процедур. Тому програмні засоби мають забезпечувати таке коригування без зміни всього сценарію функціонування АРМ. АРМ спеціалістів з УТР країни створюються з урахуванням рівня управління, організаційної структури об’єкта управління і функціональних обов’язків підрозділів і служб УТР. Наприклад, на промисловому підприємстві організуються АРМ інс­пектора відділу кадрів, АРМ начальника відділу кадрів, АРМ бригадира (майстра), АРМ начальника цеху (дільниці), АРМ інженера з нормування (нормувальника), АРМ бухгалтера розрахункового сектора, АРМ економіста відділу праці та ЗП.
Основною метою створення АРМ у відділі кадрів є удосконалення роботи з персоналом підприємства шляхом автоматизації виконуваних функцій, реалізація елементів «безпаперової» технології, оперативне формування в базі даних відомостей про наявність і рух кадрів. Важливу роль в АРМ інспектора відділу кадрів відіграє інформаційно-довідкова функція.
Основною метою створення АРМ майстра (бригадира) та АРМ начальника цеху (дільниці) є удосконалення оперативного управління виробництвом у цілому та УТР зокрема шляхом скорочення кількості традиційно складаних документів, автоматизації виконання функцій контролю використання робочого часу, виробітку, стану запасів матеріальних цінностей, інструменту, оснащення. При функціонуванні АРМ інженера з нормування (нормувальника) основна увага приділяється впровадженню технічно обґрунтованих норм і нормативів витрат трудових і матеріальних ресурсів на виробництво продукції, а також зниженню її трудо- та матеріаломісткості.
АРМ бухгалтера розрахункового сектора має на меті насамперед розв’язування задач з контролю та обліку щодо використання фонду споживання, інформаційно-довідкове обслуговування інших АРМ і служб підприємства. При цьому забезпечується висока інтеграція даних, здобутих із різних джерел (плановий відділ, відділ праці та заробітної плати, фінансовий відділ, відділ кадрів, цех, дільниця, бригада тощо).
При впровадженні АРМ економіста відділу праці та заробітної плати головна увага приділяється вдосконаленню функцій прогнозування та планування трудовитрат, пошуку найкращого варіанта розв’язування задач засобами людино-машинного діалогу, автоматизації виконуваних на робочому місці функцій. З урахуванням особливостей планових розрахунків доцільно поєднувати централізовану пакетну обробку даних з діалоговим режи­мом роботи з даними плановиків-економістів відділу праці та заробітної плати, які приймають рішення. При перегляді на відеотерміналі одержаних планових показників спеціаліст аналізує ситуацію, враховуючи фактори, що впливають на ситуацію, оцінює можливості виконання планів на практиці, у діалоговому режимі виконує коригування, окремі перерахунки тощо. Засоби АРМ економіста мають забезпечити інформаційну підтримку у важкоформалізовуваних ситуаціях, інформаційно-довідкове обслуговування при прийнятті рішень.
АРМ, створювані нині в управлінні трудовими ресурсами, здебільшого являють собою локальні засоби, які дають змогу автоматизувати окремі види робіт різноманітної професійної орієнтації, але не забезпечують автоматизації функції управління в пов­ному обсязі. Сучасним вимогам управління трудовими ресурсами країни при прийнятті рішень, що передбачають оперативну взаємодію різних служб, відповідає створення мереж АРМ. Їх головною перевагою є автоматизований обмін даними, причому останній сприяє створенню цілісної системи, яка пов’язує керуючу систему та об’єкти управління єдиною інформаційною базою, організованою із застосуванням сучасної техніки управління. У мережах АРМ інтегруються результати праці різних спеціалістів, забезпечується колективна технологія управління, створюються умови для діалогового (інтерактивного) управління трудовими ресурсами країни.
Організація АРМ та їх мереж, масове застосування ПЕОМ створюють передумови для переходу до безпаперової технології. Це особливо важливо в інформаційних процесах управління трудовими ресурсами країни, які супроводжуються великою кількістю як первинних, так і результатних документів. Існуючі централізовані системи автоматизованої обробки даних з праці зорієнтовані, як правило, на використання традиційних форм документів, що призводить до значних витрат часу на їх ручне заповнення і подальше формування даних на машинних носіях. Окрім того, оперативність обробки даних та інформаційне обслуговування користувачів відстають від потреб управління.
Можливість формалізації основних процедур складання як первинних, так і похідних документів, забезпечує автоматизацію цього процесу з використанням сучасних інструментальних засобів.
При безпаперовій технології поняття «документ» в його організаційному, правовому, економічному та інших аспектах не зникає, але змінюються форми та методи складання й використання документів у процесах управління. Основним принципом безпаперової технології є наявність на машинних носіях усіх необхідних даних для складання документів і можливість їх автоматизованого здобування на робочих місцях користувачів. При цьому забезпечується їх друкування або відображення на екранах відеотерміналів у різноманітних формах екранного подання. Слід зазначити, що багато користувачів працює не безпосередньо з первинними документами, а з окремими наборами даних, необхідних для виконання конкретних функцій управління. При безпаперовій технології ці дані можуть бути частиною первинного документа, можуть формуватися з різних документів, доповнюватися розрахунковими та довідковими показниками, виводитися на екран дисплея у формі електронної таблиці, діаграми тощо. Такий рівень безпаперової технології притаманний локальним мережам ЕОМ (мережам АРМ) і добре поєднується з технологією розподіленої обробки даних (одноразове введення даних та багаторазове використання їх різними користувачами мережі).
Основна перевага безпаперової технології полягає не стільки в підвищенні продуктивності праці персоналу управління та якості документів, скільки у формуванні на машинних носіях даних, що описують предметну область (стан трудового потенціалу країни) в реальному масштабі часу. Саме це є визначальним з позицій можливості інформувати різних спеціалістів для оперативного управління трудовими ресурсами.
Із розділу необхідно запам’ятати

 • Ринкові відносини потребують ефективного викорис­тання всього потенціалу країни, і зокрема трудових ресурсів, для чого потрібна своєчасна, вірогідна й повна інформація.
 • Процес управління трудовими ресурсами країни характеризується великими обсягами інформації, яку належить обробити, складними інформаційними зв’язками між рівнями й функціями управління. Через це потрібні спеціальні методи обробки інформації, притаманні даному виду ресурсів.
 • Ефективно застосовувати притаманні управлінню працею методи обробки інформації можна за умови автоматизації інформаційних процесів, тобто шляхом використання в процесах управ­ління економіко-математичних методів та електронно-обчислю­вальної техніки.
 • Практика автоматизації інформаційних процесів управління трудовими ресурсами країни показує, що більшість розрахунків (задач) з УТР можна формалізувати і розв’язати за допомогою засобів обчислювальної техніки. При цьому значна частина задач розв’язується з використанням методу прямих розрахунків (виконуються здебільшого чотири арифметичні дії).
 • Одним із основних напрямів удосконалення управління на сучасному етапі є впровадження інформаційних технологій.
 • Інформаційна технологія – це сукупність методів і процедур, які реалізують функції збирання, передавання, обробки, зберігання та доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах за допомогою обраного комплексу технічних засобів.
 • Інформаційна технологія виникла на Землі разом із виробництвом кілька мільйонів років тому і у своєму розвитку пройшла такі етапи: ручна інформаційна технологія, механічна, електрична та комп’ютерна («нова», сучасна, безпаперова).
 • Основу сучасної інформаційної технології становить розподілена комп’ютерна техніка, «дружнє» програмне забезпечення, розвинені комунікації. При цьому користувачеві-непрогра­місту надано можливість прямого спілкування з ЕОМ шляхом роботи у діалоговому режимі.
 • Новій інформаційній технології, на відміну від попередніх, притаманна персоналізація використання засобів обчислювальної техніки, створення локальних мереж ЕОМ і багаторівневих розподілених систем автоматизованої обробки даних, організація автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціалістів з праці.
 • Автоматизоване робоче місце (АРМ) — це професійноорієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, які призначені для автоматизації функцій спеціаліста, виконуваних на його робочому місці.
 • Організація АРМ змінює техніку і методологію виконання функцій управління. Виникли нові технічні операції, такі як введення даних з клавіатури, робота з відеоекраном як з документом, ведення екранного діалогу, використання нових форм подання даних — у вигляді багатьох вікон, електронних карток і таблиць, графіків і діаграм.
 • Нові форми взаємодії людини з ЕОМ створюють нову інформаційну технологію управління, для якої характерні людино-машинні процедури прийняття рішень.

Запитання для самоконтролю

  • Що являє собою Єдина система управління трудовими ресурсами України і які її головні завдання?
  • Чому виникла потреба в автоматизації інформаційних процесів управління трудовими ресурсами?
  • Що розуміється під терміном «інформаційна технологія»?
  • Які основні напрями розвитку сучасних інформаційних технологій?
  • Які особливості притаманні новій інформаційній технології?
  • Що розуміється під терміном «автоматизоване робоче місце»?
  • Як змінюються методологія і техніка виконання функцій управління фахівців з праці при впровадженні АРМ?
  • Для яких фахівців з праці необхідно створювати АРМ на рівні підприємства (міністерства, району)?
  • У чому переваги «безпаперової» технології?

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.