лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

1.2. ПЕРСПЕКТИВИ, ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ
ТА НАПРЯМИ СТВОРЕННЯ І РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ КРАЇНИ

На сучасному етапі одним із основних напрямів удосконалення системи управління є впровадження інформаційних технологій (ІТ). Наприклад, 1990 року світове споживання ІТ становило до 2 трлн доларів США. Проте низький рівень інформатизації в Україні є одним з головних факторів, що заважають ефективно застосовувати нагромаджений у країні потенціал. Саме тому одним з головних завдань сьогодення є прискорення інформатизації суспільства. Адже без цього не можна ефективно організувати управління трудовими ресурсами.
Інформаційна технологія — це сукупність методів і процедур, які реалізують функції збирання, передавання, опрацювання, зберігання та доведення до користувачів інформації в організаційно-управлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів.
У нових умовах господарювання стрімко зростає роль інформаційної бази, яка за змістом, методами доступу до неї користувачів і можливостями обміну даними між користувачами різних рівнів управління має відповідати вимогам господарювання. Для практичної реалізації наданої самостійності об’єктам господарювання постійно існує потреба в оперативній, вірогідній і доступній інформації про такі показники: потреба в їхній продукції, забезпеченість процесу її виготовлення різноманітними видами ресурсів, ціни на продукцію, фактичний стан виробництва тощо. Усе це створює передумови для пошуку нових інформаційних технологій управління, що грунтуються на сучасних засобах обчислювальної техніки.
Новій ІТ, на відміну від попередніх, притаманна персоналізація використання засобів обчислювальної техніки, створення локальних мереж ЕОМ і багаторівневих розподілених систем обробки даних, організація автоматизованих робочих місць (АРМ) спеціалістів з праці. Водночас нова інформаційна технологія має деякі нетехнічні особливості, а саме: врахування людського фактора у процесах управління, колективне використання інформаційних ресурсів, удосконалення методик виконання розрахунків і прийняття управлінських рішень на підставі цілісного уявлення про об’єкт.
Сучасний напрям використання обчислювальної техніки для автоматизації розрахунків, пов’язаних з УТР, визначається спільними для організаційно-економічних систем управління тенден­ціями розвитку засобів обчислювальної техніки, форм і методів їх використання.
Аналіз теперішнього рівня функціонування інформаційних систем обробки даних з праці показує, що здебільшого автоматизуються рутинні роботи і традиційні розрахунки (наприклад, нарахування заробітної плати), переважає централізоване розв’язу­вання задач з УТР. При цьому не змінюються організаційні структури і технологія виконання функцій управління. Значна кількість користувачів, особливо низової ланки управління, позбавлені доступу до обчислювальних та інформаційних ресурсів, які розміщені централізовано. Водночас автоматизована обробка даних, здійснювана централізовано, не узгоджується з розподільною обробкою даних в службах управління трудовими ресурсами різних рівнів, що негативно впливає на якість управління. Тому нарощування можливостей автоматизованих ІС лише за рахунок застосування дедалі сучасніших моделей ЕОМ для централізованої обробки інформації вже не є достатньо ефективним.
У процесі переходу від централізованої до децентралізованої (персональної) обробки даних вирішальна роль належить персональним ЕОМ (ПЕОМ). Такі обчислювальні машини, зорієнтовані на якусь певну предметну область, називають професійними персональними ЕОМ. Особливості ПЕОМ полягають у доступності широкому загалу користувачів, універсальності застосування при виконанні різних управлінських функцій, автономності експлуатації. Роботи з ПЕОМ виконуються безпосередньо на робочому місці конкретного користувача, який не має знань з програмування.
Багатофункціональне застосування ПЕОМ забезпечується значною кількістю прикладних програм та інтегрованих пакетів. Такі програми й пакети дають змогу задовольнити різноманітні потреби користувачів щодо обробки текстів, роботи з базами даних (БД) під керуванням систем управління базами даних (СУБД) і окремими файлами, виконання розрахунків у різних режимах (пакетному, діалоговому, запитовому), роботи в локальній мережі ПЕОМ тощо.
Найпоширенішим є індивідуальне використання ПЕОМ на робочому місці користувача для розв’язування локальних задач (на дільницях, у цехах, відділах тощо), що дає змогу застосувати персональну технологію обробки даних. Водночас на різних рівнях УТР у процесі оперативної взаємодії різних служб і виконавців відбувається обмін даними (інформаційний обмін), у зв’язку з чим постає потреба колективно використовувати інформаційно-обчис­лювальні ресурси. Наприклад, спільне використання периферійного спорядження, підімкнення кількох ПЕОМ до спільного центру (головної ЕОМ), який реалізує функції колективної бази даних. Використання такої БД виключає дублювання, забезпечує оперативний вибір інформації, а також доводить переваги індивідуальної роботи на ПЕОМ з ефективним зверненням до великих БД.
Важливою особливістю нової інформаційної технології є створення локальних мереж ПЕОМ, в яких ефективно поєднуються можливості ПЕОМ для персональної обробки даних з перевагами розподіленої обробки даних, що забезпечують колективне використання загальних інформаційних ресурсів для управління об’єктами.
У локальних мережах ПЕОМ виникає новий тип взаємодії користувачів, за якого по каналах зв’язку відбувається обмін текстами, документами, іншою інформацією, реалізуються елементи «безпаперової» технології обробки даних, організується «електронна пошта» тощо. У таких мережах ЕОМ ефективно виконуються операції первинного введення даних до системи, провадиться діалогове та регламентне розв’язування задач, виробляються і застосовуються управлінські рішення на підставі наскрізної інформаційної підтримки засобами БД мережі.
Створення локальних мереж ЕОМ, організація нових методів діалогової взаємодії користувачів з інформаційно-обчислюваль­ною системою, а також масове виробництво персональних ЕОМ сприяють організації розподіленої обробки даних.
Єдина система управління трудовими ресурсами, як складова управління народногосподарським комплексом, належить до багаторівневої ієрархічної системи. На кожному рівні цієї системи розв’язуються комплекси локальних (персональних) задач за індивідуальними алгоритмами та даними, які лише в певній частині виходять на інформаційний обмін з іншими рівнями. Це зумов­лює потребу створення автоматизованих обчислювальних систем, які охоплювали б усі рівні управління і забезпечували б ефективну обробку даних на кожному рівні, інформаційну взаємодію між рівнями, а також гнучкий доступ користувачів до загальносистемних обчислювальних та інформаційних ресурсів, що відповідає концепції багаторівневих розподілених автоматизованих систем обробки даних.
Такі системи за своїми функціональними можливостями поєднують позитивні властивості централізованої і децентралізованої автоматизованої обробки даних. Наприклад, розподілена багаторівнева система автоматизованої обробки даних на промис­ловому підприємстві може об’єднувати три рівні. На верхньому рівні розв’язуються складні задачі з великими обсягами оброблюваних даних, які потребують значних витрат обчислювальних ресурсів, і до того ж (за окремими винятками) у пакетному режимі. Тому на цьому рівні мають перебувати досить великі й потужні обчислювальні ресурси (суперЕОМ). Для управління трудовими ресурсами на верхньому рівні розв’язуються задачі з прогнозування потреби в трудових ресурсах, фонду споживання, продуктивності праці, соціального розвитку тощо.
На середньому рівні використовуються професійні ПЕОМ і створюються локальні бази даних. Ці засоби можуть слугувати основою для створення мережі автоматизованих робочих місць спеціалістів різноманітних служб. На цьому рівні виконуються розрахунки з планування фонду споживання (АРМ економіста відділу праці й заробітної плати), його контролю та обліку (АРМ бухгалтера), інші розрахунки (АРМ спеціалістів у відділі праці, АРМ інспектора відділу кадрів тощо). На середньому рівні переглядаються й коригуються дані, виконуються окремі перерахунки, друкуються результатні документи.
На нижньому рівні використовуються ПЕОМ для створення АРМ управлінського персоналу, безпосередньо зайнятого на виробництві (АРМ нормувальника, АРМ табельника, АРМ начальника цеху тощо), і формуються індивідуальні бази даних. Основними процедурами обробки даних на цьому рівні є введення первинних даних (наприклад, введення даних про виробіток чи використання робочого часу), формування і друкування документів первинного обліку (наряд, табель тощо), первинна обробка даних (нарахування відрядної заробітної плати бригаді, облік продуктивності праці тощо).
У системах управління одна й та сама задача може розв’язу­ватися на кількох рівнях, але з різним ступенем деталізації. Наприклад, продуктивність праці на нижньому рівні (дільниця, бригада) визначають поіменно, побригадно; на середньому рівні (цех) — за структурними підрозділами; на верхньому рівні (відділ праці) — за професіями, розрядами робіт.
Основою для реалізації інформаційного обслуговування користувачів у розподілених системах автоматизованої обробки даних є роз­поділені бази даних. Вони являють собою сукупність баз даних, фізично розміщених на різноманітних ЕОМ і рівнях системи, які об’єднані в мережу і підтримуються однією або кількома СУБД.
Широкі можливості сучасних засобів обчислювальної техніки та форм їх використання дали поштовх до організації АРМ працівників апарату управління.
АРМ — це професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, які призначені для автоматизації функцій спеціаліста, виконуваних на його робочому місці.
Головне призначення АРМ — забезпечити персонал дільниць, відділів праці та заробітної плати (ЗП), виробничого, а також інших служб новими засобами техніки і технології управління. Ідеться, зокрема, про засоби, основними можливостями яких є автоматизоване діалогове виконання головних функцій УТР, діалогова інформаційна взаємодія користувачів та оперативний доступ до даних, які нагромаджуються в центральній базі даних автоматизованої ІС або в розподіленій БД мережі АРМ.
Організація АРМ змінює техніку і методологію виконання функцій управління. Так, новими технічними операціями є введення даних з клавіатури, робота з відеоекраном як з документом, ведення екранного діалогу, використання нових форм подання даних – у вигляді багатьох вікон, електронних карток і таблиць, графіків і діаграм. Засоби АРМ дають змогу автоматизувати формалізовувані задачі в різних режимах і забезпечити інформаційну підтримку важкоформалізовуваних задач, результати яких використовуються для прийняття рішень. З урахуванням професійних знань і практичних навичок користувач може вибрати методику розв’язування задачі, маніпулювати даними для розрахунку, проаналізувати одержані на ЕОМ результати розрахунків і прийняти найраціональніше в даній ситуації рішення.
Нові форми взаємодії людини з ЕОМ створюють нову інформаційну технологію управління, для якої характерні людино-машинні процедури прийняття рішень. При цьому змінюються методи професійної діяльності спеціалістів, соціально-психоло­гічні навантаження, ритм праці, а в перспективі — створюються умови для зміни структури економічних служб і переходу від функціонального до цільового принципу управління. Формуються нові вимоги до постановки економічних задач, розширюються можливості використання економіко-математичних методів на робочих місцях спеціалістів.
АРМ спеціалістів, які беруть участь в управлінні ТР, є багатофункціональними й реалізують кілька режимів роботи. На них виконуються специфічні процедури, пов’язані з новою інформаційною технологією управління: автоматизоване формування і ве­дення на машинних носіях масивів нормативно-довідкової інформації та автоматизоване діалогове введення оперативних даних.
Управління трудовими ресурсами різних ланок і рівнів пов’язане з постійним зверненням до різноманітних даних, з пошуком, вибором і групуванням цих даних за різними ознаками, необхідними для прийняття управлінських рішень. Створення мереж АРМ різних рівнів і призначення передбачає інформаційно-довідкове обслуговування користувачів і надає їм засоби оперативної діалогової взаємодії з інформаційно-обчислювальними ресурсами окремих АРМ або їх мереж.
Зауважимо, що значну кількість розрахунків з УТР на різних рівнях виконують як інформаційно-довідкову функцію. Інформаційно-довідкове обслуговування при цьому можна реалізувати у процесі діалогу при виконанні спеціалістом основних функцій або виділити в головному меню АРМ у самостійну функцію, якщо таке обслуговування реалізується на вимогу споживача, при роботі з нерегламентованими запитами, які важко передбачити у програмі діалогу.
Інформаційно-довідкове обслуговування реалізує запит користувача з подальшим відображенням на екрані результатної інформації у вигляді таблиці або тексту, діалоговий запит з використанням меню та діалоговий запит з видачею нерегламенто­ваної інформації у вигляді довідок у разі використання мов запитів високого рівня. Останній режим можуть використати лише споживачі, обізнані із застосуванням мовних запитів.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.