лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В УСТАНОВАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ


8.1. ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗВ’ЯЗувАННЯ ЗАДАЧ З ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН


Управління соціальним захистом населення України здійснюється за ієрархічною системою, в якій виокремлюють три рівні:

 • центральний — управління і відділи Міністерства соціального захисту населення України;
 • обласний — обласні управління соціального захисту населення;
 • районний — районні та міські відділи соціального захисту населення та будинки-інтернати.

Однією з головних функцій соціального захисту населення, яка виконується на всіх зазначених рівнях, є пенсійне забезпечення громадян.
Загальне керівництво процесом пенсійного забезпечення громадян здійснює Міністерство соціального захисту України через обласні управління та міські й районні відділи, що повинні виконувати такі основні функції:

 • забезпечувати правильне й своєчасне призначення та виплату встановлених законодавством пенсій і допомоги;
 • вживати заходів щодо працевлаштування й професійного навчання інвалідів та членів їх сімей, які втратили годувальника;
 • надавати пенсіонерам соціально-побутові послуги.

Призначення та виплата пенсій і допомоги (пенсійне обслуговування) — це справа районних і міських відділів соціального захисту (РВСЗН). Інформація, потрібна для реалізації такої функ­ції, надходить від підприємств та організацій, які розміщені на цій території, та від громадян, які тут мешкають.
Обсяги робіт з переробки відповідного потоку інформації постійно зростають. Установлено, що в середньому один інспектор РВСЗН обслуговує близько 2000 громадян. Спостерігається тенденція зростання кількості пенсіонерів (тепер їх в Україні 14 млн осіб). Крім того, процес призначення і виплати пенсій та допомоги вельми трудомісткий.
З огляду на зазначене було прийнято рішення про створення багаторівневої комп’ютерної інформаційної системи «Пенсійне обслуговування», яка має автоматизувати всі процеси з пенсійного забезпечення населення України, включаючи призначення пенсій, допомоги і компенсаційних витрат, їх нарахування, формування документів для виплати відділеннями зв’язку та ощадбанками, виконання індивідуальних і масових перерахувань пенсій та допомоги, видачу позовів підприємствам чи організаціям за сумами, які виплатили органи соціального забезпечення пенсіонерам через інвалідність, спричинену каліцтвом або професійним захворюванням з вини підприємства.
Автоматизована інформаційна система «Пенсійне обслуговування» — це мережа АРМ фахівців з управління соціальним захистом населення (наприклад, старшого інспектора та інспектора РВСЗН, спеціалістів операційних відділів з виплати пенсій тощо), призначена для автоматизації виконуваних ними функцій.
Структуру АІС «Пенсійне обслуговування» районного рівня зображено на рис. 8.1.
Вона утворена мережею автоматизованих робочих місць інспектора з таких питань:

 • призначення пенсії та допомоги;
 • ведення особових справ;
 • нарахування пенсії та допомоги;
 • утримань з пенсій;
 • формування та обробки документів з виплати пенсій.

АРМ інспектора з призначення пенсій і допомоги створюється для автоматизації інформаційних процесів призначення пенсій, виплачуваних органами соціального забезпечення особам, які стали пенсіонерами та інвалідами. Воно являє собою інформаційний програмно-технічний комплекс працівника РВСЗН, відповідального за виконання робіт, пов’язаних з призначенням, допризначенням, перерахунком пенсій і допомоги.
На АРМ інспектора РВСЗН з призначення пенсій і допомоги автоматизовано такі функції:

 • уведення первинних даних і зберігання їх у БД;
 • аналіз права заявника на призначувану йому пенсію;
 • вибір оптимального варіанта пенсії, якщо заявник має право на кілька видів пенсій;
 • контроль первинних даних на подвоєння (перехрещення), що виключає можливість повторного призначення пенсії одній і тій самій особі;
 • перерахунок пенсії;
 • видача протоколів з призначення пенсій.


  Рис. 8.1. Структура ІС «Пенсійне забезпечення»


АРМ інспектора з ведення особових рахунків забезпечує електронне ведення пенсійних справ (особових рахунків) і можливість одержання повної інформації про будь-якого пенсіонера.
АРМ інспектора по утриманням з пенсій призначено для обліку та нарахування утримань з пенсії згідно з чинним законодавством і відповідними документами (виконавчими листами, квитанціями зі сплати штрафів тощо).
АРМ інспектора з нарахування пенсій та допомоги створюється для проведення електронних розрахунків з нарахування пенсій і компенсаційних виплат населенню.
АРМ інспектора з формування та обробки документів з виплати пенсій призначено для друкування й оформлення документів, пов’язаних із виплатою пенсій, компенсаційних виплат і утримань через відділення зв’язку, відділи ощадбанку та поштовими переказами, формування звітів про фактичні виплати за даними відділень зв’язку.
Автоматизована інформаційна система «Пенсійне обслуговування» створюється на базі мережі ПЕОМ типу IBM. За призначенням ПЕОМ в мережі поділяються на функційні та системні. Перші призначені для автоматизації основної діяльності спеціалістів, другі — для зберігання й нагромадження даних, а також здійснення обміну даними між рівнями системи.
Програмне забезпечення системи складається з програмного забезпечення (ПЗ) мережі (використано Netware 3.IIR), ПЗ серверу баз даних (Netware SQL), комунікаційного (Netware Access Server), загальносистемного та прикладного програмного забезпечення.
8.2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІС
«ПЕНСІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

До складу інформаційного забезпечення АІС «Пенсійне обслуговування» входять методичні та інструктивні матеріали з функціонування АІС, позамашинна та машинна інформаційні бази (ІБ).
Машинна ІБ такої системи — це певним чином організована сукупність даних, які розподілені на машинних носіях файлових серверів різних рівнів управління і використовуються у процесі функціонування системи різними програмно-технічними комплексами. До складу машинної ІБ входять бази даних, в яких відоб­ражаються об’єкти предметної області та їх властивості, а відношення і доступ до яких забезпечується СУБД.
В основу визначення складу і структури БД системи покладено такі принципи:
1) бази даних, які відображають однотипні об’єкти або їх властивості, мають однакову структуру незалежно від їх розміщення. Це означає, що БД, в яких зберігається однотипна інформація на ЕОМ різних рівнів управління, мусять мати однотипну структуру, незважаючи на те, що вони можуть відрізнятися кількістю відображуваних об’єктів і значеннями їх атрибутів;
2) склад атрибутів однотипних БД враховує вимоги до характеристик інформаційних об’єктів з боку всіх автоматизовуваних функцій, що дає змогу задовольнити потреби додатків щодо атрибутів інформаційних об’єктів без розширення кількісного складу БД;
3) структура БД забезпечує мінімальне дублювання даних і мінімальні обсяги пам’яті для зберігання необхідних даних. Для цього інформація, що зберігається в БД, за частотою зміни поділяється на умовно-постійну (нормативно-довідкову) та оперативну;
4) структура БД має забезпечувати включення нових об’єктів та їх характеристик у разі виникнення нових потреб. Даний принцип зумовлює орієнтування на реляційну СУБД, оскільки реляційні таблиці легко створити, легко і змінити їх структуру;
5) інформація, подана в базах даних районного рівня, зберігається також і в базах даних об’єкта обласного рівня, до якого належить даний районний об’єкт.
Технологія ведення відповідних баз даних районного та обласного рівнів забезпечує узгодження їх стану шляхом перенесення змін, внесених до даних на одному з рівнів, до БД іншого рівня управління. Ведення районних БД в узгодженому стані на районному та обласному рівнях дає змогу створювати однотипні АРМ на обох рівнях, а також забезпечує максимальну надійність зберігання даних і можливість їх дублювання в разі відмови засобів обчислювальної техніки.
Для ведення ІБ на всіх рівнях АІС «Пенсійне обслуговування» обрано SQL-сервер фірми Novell. Це система управління базами даних, яка використовує високорівневу мову визначення і маніпулювання даними SQL і призначена для файлових серверів локальної обчислювальної мережі.
Зміст інформаційного забезпечення цієї системи розглянемо на прикладі АРМ інспектора з ведення особових рахунків, який функціонує в районних відділах соціального захисту та обласних операційних відділах з нарахування і виплати пенсій.
Склад інформаційної бази комплексу задач з ведення особових рахунків унаочнює рис. 8.2.
Отже, автоматизоване ведення особових рахунків передбачає використання загальнодержавних (організацій, вулиць, районів, відділень зв’язку, видів пенсій та допомоги) і галузевих (причин і видів інвалідності, причин зняття з оплати тощо) класифікаторів.
Як первинні документи використовуються облікові картки, заяви пенсіонерів, довідки про інвалідність, копії дипломів про освіту, поштові перекази, доручення тощо.
Результатна інформація цього комплексу задач подається у вигляді машинограм або відеокадрів. Залежно від потреб користувачів це можуть бути довідки, які формуються за запитом, наприклад щомісячні виплати чи розшифрування боргів.

Рис. 8.2. Склад ІБ АРМ інспектора з ведення особових рахунків
Нормативно-довідкова інформація машинної інформаційної бази АРМ міститься в таких довідниках: категорій вулиць (KLRATUL); вулиць (KLNL); видів виплат (KLUPEN); причин зняття з оплати (KLPSN); характеристик роботи пенсіонера (KLPRAB); адрес поштових індексів (KLI); категорій рідні утриманців (KLROD); категорій непрацездатності (KLNET); категорій годувальників (KLKOR); причин смерті (KLPS).

До оперативної інформації належать масиви особових рахунків (LS); стажу пенсіонера (STG); інвалідності пенсіонера (INV); даних про годувальника (KOR); отримувачів пенсій у разі втрати годувальника (IGD); надбавки до пенсій (NP); перерахунку пенсії (PER); боргів (DNA).
Зміст оперативних інформаційних масивів наведено в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

ЗМІСТ ОПЕРАТИВНИХ МАСИВІВ МАШИННОЇ ІБ КОМПЛЕКСУ
ЗАДАЧ З ВЕДЕННЯ ОСОБОВИХ РАХУНКІВ


№ п/п

Назва атрибута (поля)

Ідентифікатор масиву, де є атрибут

LS

STG

INV

KOR

IGD

NP

PER

LNA

1

Номер особового рахунка

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Прізвище, ім’я, по батькові

+

 

 

 

+

 

 

 

3

Стать

+

 

 

+

+

 

 

 

4

Дата народження

+

 

 

 

+

 

 

 

5

Серія і номер паспорта

+

 

 

 

 

 

 

 

6

Індекс відділення зв’язку

+

 

 

 

 

 

 

 

7

Код вулиці

+

 

 

 

 

 

 

 

8

Номер будинку

+

 

 

 

 

 

 

 

9

Номер корпусу

+

 

 

 

 

 

 

 

10

Номер квартири

+

 

 

 

 

 

 

 

11

Вид пенсії

+

 

 

 

+

 

 

 

12

Ознака часткової пенсії

+

 

 

 

 

 

 

 

13

Спосіб виплати

+

 

 

 

 

 

 

 

14

Ознака інвалідності

+

 

 

 

+

 

 

 

15

Ознака причетності до аварії на ЧАЕС

+

 

 

 

+

 

 

 

16

Ознака громадянства

+

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 8.1

№ п/п

Назва атрибута (поля)

Ідентифікатор масиву, де є атрибут

LS

STG

INV

KOR

IGD

NP

PER

LNA

17

Ознака наявності утриманців

+

 

+

 

+

+

+

+

18

Ознака сирітства

+

 

 

 

+

 

 

 

19

Ознака наявності стажу

+

 

 

 

 

 

 

 

20

Право на підвищений максимум

+

 

 

 

 

 

 

 

21

Ознака наявності надбавок і підвищень

+

 

 

 

+

 

 

 

22

Військове звання

+

 

 

 

 

 

 

 

23

Склад

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Код причини зняття з виплати

+

 

 

 

+

 

+

 

25

Ознака самотності

+

 

 

 

 

 

 

 

26

Ознака призначення

+

 

 

 

 

 

 

 

27

Дата звернення

+

 

 

 

 

 

 

 

28

Сума, яка сплачується

+

 

 

 

 

 

 

 

29

Борг з несплати

+

 

 

 

 

 

 

 

30

Останній місяць виплати

+

 

 

 

 

 

 

 

31

Код інспектора

+

 

 

 

 

+

+

 

32

Стаж

+

 

 

 

 

 

 

 

33

Кількість відпрацьованих років

 

+

 

 

 

 

 

 

34

Кількість відпрацьованих
місяців

 

+

 

 

 

 

 

 

35

Кількість відпрацьованих днів

 

+

 

 

 

 

 

 

36

Код причини інвалідності

 

 

+

 

 

 

 

 

37

Дата настання інвалідності

 

 

+

 

 

 

 

 

38

Стаж на момент настання
інвалідності (роки)

 

 

+

 

 

 

 

 

39

Дата початку встановлення інвалідності

 

 

+

 

 

 

 

 

40

Дата закінчення встановлення інвалідності

 

 

+

 

 

 

 

 

41

Вік на день смерті (років)

 

 

 

+

 

 

 

 

42

Категорія годувальника

 

 

 

+

 

 

 

 

43

Причина смерті

 

 

 

+

 

 

 

 

Закінчення табл. 8.1

№ п/п

Назва атрибута (поля)

Ідентифікатор масиву, де є атрибут

LS

STG

INV

KOR

IGD

NP

PER

LNA

44

Дата смерті (від’їзду)

 

 

 

+

+

 

 

 

45

Категорія рідні

 

 

 

+

 

 

 

 

46

Категорія непрацездатності

 

 

 

+

 

 

 

 

47

Ознака роботи

 

 

 

 

+

 

 

 

48

Код надбавки

 

 

 

 

 

+

 

 

49

Розмір надбавки

 

 

 

 

 

+

 

 

50

Дата початку права на
надбавку

 

 

 

 

 

+

 

 

51

Дата закінчення права на
надбавку

 

 

 

 

 

+

 

 

52

Вид виплати

 

 

 

 

 

 

+

+

53

Вид блока перерахувань

 

 

 

 

 

 

+

 

54

Оцінка обробки запису у
блоці перерахувань

 

 

 

 

 

 

+

 

55

Ознака початку або продовження блоку перерахувань

 

 

 

 

 

 

+

 

56

Дата початку виплати

 

 

 

 

 

 

+

 

57

Дата закінчення виплати

 

 

 

 

 

 

+

 

58

Щомісячна сума за кодом
виплати

 

 

 

 

 

 

+

 

59

Заробіток для визначення щомісячної суми за кодом виплати

 

 

 

 

 

 

+

 

60

Відсоток з визначення щомісячної суми за кодом виплати

 

 

 

 

 

 

+

 

61

Основа для розрахунку щомісячної суми за кодом виплати

 

 

 

 

 

 

+

 

62

Ознака активності запису під час розрахунку

 

 

 

 

 

 

 

+

63

Рік, на який нараховується борг

 

 

 

 

 

 

 

+

64

Місяць, на який нараховується борг

 

 

 

 

 

 

 

+

65

Рік боргового періоду

 

 

 

 

 

 

 

+

66

Місяць боргового періоду

 

 

 

 

 

 

 

+

67

Сума боргу за місяць боргового періоду

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.