лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Обробка інформації здійснюється в інтерактивному режимі, що дає змогу бухгалтеру вести діалог з ПЕОМ типу: вибір з меню, робота за підказкою, заповнення шаблону, запитання-відповідь. Це дає змогу забезпечити автоматизовану обробку інформації у режимі безпосереднього введення первинних даних і вилучити низку ручних операцій з контролю та підготовки даних, що вводяться, зменшити потоки інформації на паперових носіях, підвищити якість інформаційного обслуговування.
Така технологія реалізується з допомогою спеціально розроблених програм введення, контролю, коригування, обробки та видавання до друку або на екран дисплея необхідної інформації.
Програмне забезпечення побудовано з мінімальною кількістю сортувань, повним використанням оперативної пам’яті та оптимального звернення до зовнішніх носіїв. Система має розвинений діалог, є компактною, незалежною від типу дисплея, з прямим доступом до записів.
При створенні програмного забезпечення цього АРМ особлива увага приділялась організації діалогу «ПЕОМ — користувач».
Діалог у ПЕОМ підтримується за допомогою структури багаторівневого меню. Меню (рис. 7.7) будь-якого рівня містить перелік видів виконуваних робіт (автоматизованих функцій). Наприклад, головним меню АРМ передбачається виконання таких режимів:

 • ведення довідників (масивів НДІ);
 • формування оперативних масивів;


Рис. 7.7. Структура і зміст меню АРМ бухгалтера
розрахункового сектора

 • нарахування;
 • утримання;
 • формування розрахунково-платіжної документації;
 • зведення;
 • депоненти;
 • вихід (повернення до оперативної системи).

Меню першого рівня з ведення довідників і формування оперативних масивів містять переліки масивів, які необхідно мати в БД для автоматизації розрахунків з обліку праці, а меню другого рівня — перелік режимів формування і ведення масивів, таких як введення; коригування; перегляд; знищення; друкування; вихід.
При виконанні кожного з названих режимів передбачено систему підказок типу «Ви працюєте з масивом (назва масиву)»; «Будете продовжувати введення (коригування)?», «Так», «Ні», «Початок (кінець) масиву» і т. ін.
Заповнення шаблону будь-якого масиву (режими: введення і коригування) за бажанням бухгалтера може виконуватися в один із таких способів:

 • набиранням на клавіатурі дисплея кодів відповідних номенклатур (табельні номери, коди видів нарахувань і утримань, категорій персоналу тощо). При цьому передбачено контроль реквізитів, що вводяться, на присутність у довідниках;
 • викликом відповідного довідника (особового складу, професій і посад, видів нарахувань тощо) та автоматичного переміщення з нього до формованого масиву необхідних даних.

Перегляд кожного масиву виконують з його початку; з певного табельного номера; з певного структурного підрозділу; з певної літери.
Переглянутий запис у разі потреби можна скоригувати (перехід до режиму коригування) або знищити (режим знищення). Знищити можна один запис, один масив або всю базу. Друкується також фрагмент масиву, масив, уся база.
Меню першого рівня режимів «Нарахування», «Утримання», «Формування розрахунково-платіжної документації», «Зведення», «Депоненти» містять перелік задач, які розв’я­зуються на АРМ. Меню другого рівня містить режими та умови автоматизованого розв’язування задач, а саме:

 • перевірка на наявність в БД інформації, необхідної для розв’язування задачі;
 • контроль на відповідність періоду розрахунку;
 • повторне розв’язування задачі;
 • видавання результатів за вимогою бухгалтера на відеотермінал чи до друку;
 • друкування всього обсягу результатної інформації чи лише деякої її частини;
 • захист од відмов друкуючого пристрою (друкування зі сторінки або місця відмови принтера);
 • видавання довідкової інформації типу «Задача розв’язується після того, як сформовані оперативні масиви (назва масивів)» тощо.

Із розділу необхідно запам’ятати

 • Ефективне функціонування системи управління тру­довими ресурсами на рівні промислового підприємства можливе за умови впровадження передових інформацій­них технологій, які базуються на використанні сучасної комп’ю­терної техніки.
 • Управління ТР на рівні промислового підприємства здійснюється шляхом виконання функцій управління, які включають комплекси економічних задач, що мають внутрішні і зовнішні зв’язки. Вивчення цих зв’язків необхідне для розробки ефективних комп’ютерних систем обробки даних.
 • Автоматизована інформаційна система з управління ТР є складовою автоматизованої інформаційної системи промислового підприємства і створюється у вигляді мережі автоматизованих робочих місць управлінців з праці.
 • У структурі мережі автоматизованих робочих місць управлінців з праці промислового підприємства, як і в його організаційній структурі, виокремлюють рівні управління і види управлінських робіт, кількість яких залежить від специфіки об’єкта управління.
 • Кожному рівню системи управління ТР належить певний склад задач, що підлягають автоматизації.
 • Інформаційне забезпечення мережі АРМ фахівців з праці формується у вигляді позамашинної та машинної ІБ.
 • До складу позамашинної інформаційної бази входить система документації (первинної та зведеної), державні, галузеві та локальні класифікатори, а також система їх ведення.
 • Машинна ІБ ділиться на центральну БД мережі і локальні БД окремих АРМ. У центральній БД містяться масиви нормативно-довідкової інформації та словники загального призначення. В локальних БД містяться масиви нормативно-довідкової, оперативної та результатної інформації, що зберігається.
 • Зміст як центральної, так і локальних БД залежить від специфіки конкретного об’єкта управління, тобто від сфери його діяльності, комплексів розв’язуваних задач, методів збирання і передавання інформації тощо.
 • Технологія автоматизованої обробки економічної інформації з праці має свої особливості на малих, середніх і великих підприємствах.

Запитання для самоконтролю

  • Які підходи використовуються при організації автоматизованого розв’язування задач із забезпечення виробництва трудовими ресурсами?
  • Що являє собою розподілена система обробки даних з праці?
  • Скільки рівнів має мережа АРМ з управління ТР підприємства? Що впливає на вибір структури мережі АРМ?
  • Що входить до складу позамашинної інформаційної бази мережі АРМ управлінців з праці?
  • Визначте склад машинної інформаційної бази мережі АРМ управлінців з праці.
  • Які фактори впливають на склад і зміст інформаційної бази мережі АРМ управлінців з праці?
  • За якими критеріями відбирають функціональні задачі, що підлягають автоматизації в умовах функціонування мережі АРМ управлінців з праці?
  • Яка методика використовується для автоматизованого розв’язування задач з визначення норм часу?
  • Назвіть основні економічні показники комплексу задач з визначення норм часу та алгоритми їх формування.
  • У чому полягає суть методики автоматизованого розв’язування задач з визначення режимів роботи устаткування та норм часу за нормативами?
  • Назвіть основні економічні показники комплексу задач з визначення режимів роботи устаткування та норм часу за нормативами та алгоритми їх формування.
  • Назвіть склад задач з визначення трудових нормативів і норм оплати праці, алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з визначення трудомісткості виробничої програми підприємства та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з визначення планової чисельності працівників та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з визначення планового фонду оплати праці та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з контролю та обліку нарахованої заробітної плати та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з контролю та обліку утримань із заробітної плати та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з контролю та обліку розрахунків з працівниками та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з аналізу продуктивності праці на підприємстві та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з аналізу забезпеченості та використання робочої сили та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з аналізу використання коштів на оплату праці та алгоритми їх розв’язування.
  • Назвіть склад задач з управління персоналом підприємства та алгоритми їх розв’язування.
  • Особливості в організації технологічного процесу обробки інформації з праці на ПЕОМ.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.