лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.8. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ З ПРАЦІ НА ПЕОМ

Технологічний процес обробки інформації з праці в умовах функціонування АРМ — це сукупність технологічних операцій обробки даних, які виконуються на ПЕОМ у певній послідовності.
Такий процес має бути дуже простим, оскільки зорієнтований він на непрофесіонала-користувача, і абсолютно надійним, щоб забезпечити високу якість і вірогідність розрахунків, які провадяться.
На організацію технологічного процесу обробки даних з праці в умовах функціонування АРМ фахівців впливають такі особливості персональних ЕОМ:

 • можливість організації комбінованого введення інформації як з клавіатури відеотермінала, так і з машинних носіїв;
 • наявність засобів пам’яті на магнітних носіях, які уможливлюють зберігання значних обсягів інформації безпосередньо в пунктах її виникнення, тобто в підрозділах підприємства;
 • можливість створення мережі АРМ об’єднанням ПЕОМ каналами зв’язку, що дає змогу організувати обмін інформацією між різними АРМ;
 • можливість комплектації АРМ необхідними периферійними засобами залежно від потреб користувача.

Оскільки в умовах функціонування АРМ виникають часові та технологічні розриви, до яких призводить необхідність виправлення допущених помилок, вибір користувачем необхідних дій, кодування інформації тощо, в технології обробки даних на ПЕОМ при функціонуванні АРМ розрізнюють такі групи операцій:

 • організація доступу користувачів до системи;
 • введення даних;
 • контроль інформації та її коригування;
 • формування інформаційних масивів на різних носіях;
 • обчислювальна обробка;
 • відображення інформації.

Перша група операцій пов’язана з тим, що при використанні ПЕОМ спростився доступ до інформаційної бази. Тому дуже актуальними є питання її захисту як від користувачів, що не мають права доступу до неї, так і від неправильних дій користувачів, які працюють з ІБ.
Захист даних можна організувати на рівні апаратних (технічних) засобів і на рівні алгоритму розв’язування задач, тобто технологічно. Наприклад, можна зберігати дані не явно, а в закодованому вигляді, використовуючи при цьому для зберігання даних систему кодів. У такому разі необхідно передбачити операції кодування і декодування інформації.
Захист на апаратному рівні можна організувати в кількох ва­ріантах: заборона несанкціонованого доступу до працюючого ком­п’ютера; заборона доступу до окремого масиву бази даних; захист диска паролем; упровадження системи перевірки біометричних характеристик (підпис, манера роботи з клавіатурою тощо).
Важливою є також група технологічних операцій з організації введення даних до ПЕОМ.
Введення даних можна організувати за одним з таких варіантів:

 • введення значення, тобто набір на клавіатурі дисплея полів масиву (файла);
 • використання діалогу для набору потрібних значень (пропонуються можливі варіанти. Наприклад, «будете набирати» — відповідь: «да (ні)»);
 • вибір потрібного значення із запропонованого списку;
 • комбінація різних варіантів.

При створенні АРМ фахівця з праці переважає вибір значення, оскільки в цьому разі користувач, як правило, працює з текстовою інформацією, а до формованого масиву заноситься закодована інформація. Але в цьому разі вибір значення необхідно обмежити.
При виборі операцій контролю даних для АРМ ураховують діючі методи контролю. У практиці переважають візуальний і лічильні методи контролю. Як лічильні найчастіше застосовуються різноманітні балансові методи.
На склад технологічних операцій коригування даних впливає спосіб її організації. Коригування даних може здійснюватися будь-яким користувачем у будь-який момент часу; конкретним користувачем у певний момент часу; різними користувачами у різні моменти часу.
Склад і послідовність технологічних операцій коригування даних на АРМ залежить також від виду інформації (оперативна чи нормативно-довідкова), що пов’язаний як зі способом зберігання інформації, так і з обмеженням доступу до оперативної інформації.
Технологічний процес формування і ведення масивів нормативно-довідкової інформації (НДІ) залежить від способу зберігання даних (централізований, розподілений, з копіюванням, з дублюванням), а також необхідності забезпечення несуперечливості даних, що зберігаються.
При централізованому способі зберігання даних усі зміни до масивів НДІ вносить адміністратор бази даних. У цьому разі до технологічного процесу обробки даних включаються такі операції, пов’язані з внесенням змін до масивів НДІ: реєстрація змін у місцях виникнення кінцевим користувачем; передавання відомостей про зміни адміністратору БД; внесення змін до БД і контроль внесених змін; друкування протоколу змін; копіювання масиву, до якого внесено зміни.
Якщо обрано способи зберігання масивів НДІ з копіюванням або дублюванням і якщо зміни вносить адміністратор БД, то технологія внесення змін до зазначених масивів аналогічна наведеній. Якщо ж зміни до БД вносить кінцевий користувач, то технологія коригування масивів складається з таких операцій: реєстрація у місцях виникнення змін кінцевим користувачем; передача відомос­тей про зміни адміністратору БД; реєстрація адміністратором БД змін у спеціальному журналі; виписування повідомлень про внесені зміни; розсилання повідомлень кінцевим користувачам; внесення змін адміністратором БД до еталона масиву; копіювання еталона масиву; внесення змін до БД і контроль внесених змін; друкування змін; копіювання масиву, до якого внесено зміни.
При розподіленому методі зберігання масивів НДІ, як правило, за окремими користувачами закріплюється група масивів та корис­тувачі відповідають за внесення змін до масивів і їх вірогідність. У цьому разі технологічний процес внесення змін до масивів НДІ складається з таких операцій: реєстрація змін; внесення змін до масивів НДІ з контролем; створення страхової копії з масивів бази даних; передавання повідомлень про зміни адміністратору БД; внесення змін до протоколу та еталонної копії масиву.
Крім того, необхідно включити операції із зміни кодів і передачі нових кодів до місць реєстрації змін (нові коди визначає адміністратор БД).
Технологія контролю і коригування оперативних масивіві масивів НДІ різна. Так, для оперативних масивів чітко визначені особи, відповідальні за внесення змін, можливі варіанти коригування, часові інтервали.
Розглянемо як приклад фрагмент технологічного процесу внесення змін до масивів, де зберігається інформація про фактично відпрацьований час. За внесення змін до цих масивів відповідальним є інспектор відділу кадрів. Дії з внесення змін залежать від моменту виявлення помилок введення. В обраному варіанті технологічного процесу інформація про фактично відпрацьований час зберігається в трьох оперативних масивах: місячному, добовому та сеансовому.
У сеансовому масиві міститься інформація, яка введена у поточному сеансі. Її коригує табельник (майстер, начальник цеху) в будь-який спосіб. Із закінченням сеансу введення вся інформація переміщується в добову порцію інформації, і на її основі вносяться зміни до масиву — аналога табеля обліку робочого часу. Цю інформацію також може коригувати табельник, але на кожний вид коригування такої інформації складається протокол коригування, який передається до відділу кадрів.
Наступного дня добова порція інформації переміщується до місячного масиву. Якщо виявляються помилки і в місячному масиві, то коригувати його має право лише інспектор відділу кадрів.
Технологічні операції обчислювальної обробки та відображення інформації є типовими для обробки даних на ЕОМ.
Технологічний процес може розроблятися на мережу АРМ, окремий АРМ, функцію або задачу.
Як приклад розглянемо технологічний процес АРМ бухгалтера розрахункового сектора, розроблений для Баришівського заводу «Блискавка».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.