лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 7.7
ВІДОМІСТЬ ДЛЯ АНАЛІЗУ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО СКЛАДУ РОБІТНИКІВ ____________________ ЦЕХУ  за ____________ 200 _ р.


Бригада (дільниця)

Професія

Середній плановий розряд робіт

Середній
фактичний розряд робітників

Відповідність

назва

код

рівні

більше

менше

Інформація, яка міститься в цій відомості, дає змогу своєчасно виявити, яка з груп робітників потребує допомоги щодо підвищення своїх кваліфікаційних розрядів. Крім того, демонструється рівень майстерності в цеху і, отже, створюються умови для підвищення якості продукції. Такий аналіз конче потрібний при переході підприємства до ринкової економіки, оскільки дає змогу провести об’єктивну перетарифікацію робітників.
Аналіз використання виробничого часу робітників цеху в умовах автоматизації розрахунків виконують на підставі даних про планову трудомісткість за розрядами робіт, про фактичну кількість відпрацьованих нормо-годин — за розрядами робітників.
Методикою автоматизації розрахунків передбачено спільне групування двох масивів інформації за розрядами робіт і робітників, кодами професій і цехів, а також порівняння їх між собою.
Алгоритм розрахунків передбачає визначення величини відхилень фактичної трудомісткості від планової і рівня завантаженості робітників роботою відповідного розряду діленням відхилень фактичної трудомісткості від планової на фактичну трудомісткість.
Результатна інформація з аналізу використання робітників містить дані про планову і фактичну трудомісткість, які згруповані за розрядами робіт і робітників, професіями та виробничими підрозділами.
Автоматизоване розв’язування третього комплексу задач має на меті виявити абсолютні або відносні відхилення від фонду оплати праці за структурними підрозділами, видами нарахувань, професіями, категоріями персоналу, розрядами робіт тощо.
Автоматизована обробка даних з аналізу використання нормативного фонду ЗПпередбачає розв’язування таких головних задач: виявлення абсолютних і відносних відхилень від фонду ЗП; визначення відхилень від фонду ЗП за рахунок зміни чисельності, трудомісткості та інших факторів; визначення планового та фактичного співвідношень темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати; порівняння фактичних і планових сум заробітної плати за складом фонду. При цьому спільно обробляються масиви інформації, які містять фактичні та планові дані за такими показниками: основний фонд ЗП, тарифний фонд, фонд премій та доплат, фонд додаткової ЗП. Зміни тарифної ставки і виконання норм виробітку обчислюються у відсотках за табельними номерами, професіями, розрядами робіт, виробничими підрозділами тощо.
У рамках розв’язування задачі «Аналіз витрачання фонду заробітної плати робітників» виконуються розрахунки та операції з обчислення середньої ЗП робітників кожної професії діленням фонду ЗП на чисельність робітників за цехами та професіями; визначення відносних перевитрат або економії фонду ЗП за рахунок зміни чисельності робітників множенням планової середньої ЗП робітників на різницю між фактичною середньо-
списковою чисельністю і плановою, скоригованою на коефіцієнт виконання плану випуску продукції; розрахунку відносної економії або перевитрат фонду заробітної плати за рахунок зміни середньої ЗП множенням фактичної чисельності робітників на різницю між фактичною середньою ЗП і плановою, скоригованою на коефіцієнт виконання плану випуску валової продукції.
Машинограма з аналізу використання ЗП робітників містить дані про планову та фактичну чисельність робітників, їх планову та фактичну середню ЗП, плановий і фактичний фонд ЗП за професіями та виробничими підрозділами.
Оплату праці робітників згідно з їхньою кваліфікацією аналізують за кожною професією та характеризують кое­фіцієнтом пересування між розрядами в оплаті праці. Цей кое­фіцієнт визначається як частка від ділення відношення середньо­годинного заробітку даного розряду на відношення тарифної ставки даного розряду до тарифної ставки попереднього розряду.
Відношення темпів зростання продуктивності праці і середньої ЗП аналізують, порівнюючи фактичні та планові показники зростання середньої ЗП і зростання продуктивності праці. Наприклад, задача «Аналіз динаміки зростання продуктивності праці і середньої ЗП робітників» може розв’язуватися щомісяця, щокварталу, щороку або за запитом для виробничих підрозділів чи відділів управління. Для її розв’язування використовуються масиви інформації, які містять планові та фактичні дані про середній виробіток робітників за поточний період у нормо-годинах, фактичний виробіток робітників за попередній період, планові та фактичні дані про середню ЗП одного робітника за звітний період, фактичну середню ЗП за попередній період. При порівнянні темпів зростання продуктивності праці і ЗП передусім сортуються масиви інформації за кодом цеху, кодом дільниці, кодом бригади. Далі виконується розрахунок за звітний період планового та фактичного рівнів продуктивності праці, планового та фактичного рівнів середньої заробітної плати, планового та фактичного темпів зростання продуктивності праці, планового та фактичного темпів зростання середньої ЗП, їх відношення у вигляді коефіцієнта випередження.
Коефіцієнт випередження КL характеризує випередження темпів зростання продуктивності праці LPR порівняно з темпами зростання середньої заробітної плати LZP і визначається за формулою

Результатна інформація задачі використовується для аналізу виконання планів зростання продуктивності праці у співвідношенні із середньою ЗП як щодо планового, так і щодо попереднього періоду; уможливлює своєчасне прийняття управлінських рішень у разі порушення цього співвідношення.
Використання ЕОМ для аналізу трудових показників дає змогу прийняти й реалізувати найраціональніші управлінські рішення з праці, заробітної плати та соціального розвитку підприємства на підставі відповідних аналітичних даних.

7.7. МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗВ’ЯЗувАННЯ ЗАДАЧ
З УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ

Кадри — це штатний склад підготовлених, кваліфікованих працівників підприємства.
У сучасних умовах ефективність виробництва та управління значною мірою залежить від успішного добору і розподілу фахівців, організації навчання, підвищення кваліфікації та раціонального використання кадрів на підприємстві. Відповідна діяльність пов’язана з великими документо-потоками, опрацювання яких потребує значних матеріальних, трудових і фінансових витрат на формування та прийняття управлінських рішень.
Що ж до функціонування в мережі автоматизованих робочих місць підприємства АРМ працівників відділу кадрів (наприклад, начальника, інспектора тощо), то завдяки йому вдається з мінімальними витратами оптимізувати процес прийняття управлінських рішень: дібрати й розставити кадри; проаналізувати рух і плинність кадрів; організувати оперативний облік втрат робочого часу; створити інформаційно-довідкову систему даних, яка містить усі відомості про працівника.
На АРМ інспектора відділу кадрів розв’язуються такі задачі: облік складу працівників; планування, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів; аналіз руху й плинності кадрів; атестація спеціалістів і службовців; облік втрат робочого часу. Найпоширеніші інформаційні зв’язки такого АРМ зображено на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Інформаційні зв’язки АРМ інспектора відділу кадрів
Користувачі можуть взаємодіяти з АРМ інспектора ВК за трьома основними напрямками:
1) отримувати довідки згідно з персональним запитом;
2) безпосередньо спілкуватися з АРМ через канали зв’язку;
3) складати машинограми, які містять усі відомості про працівників.
Довідки згідно з персональним запитом видаються в разі заповнення бланків-запитів облікових та обліково-аналітичних відомостей за певною уніфікованою формою. Дані з бланків-запитів вводяться до ЕОМ, і в результаті логічного пошуку за певною ознакою друкується машинограма — довідка, яка містить усі необхідні користувачеві відомості, що є в базі даних.
Взаємодія користувачів з АРМ інспектора ВК відбувається передаванням персональних відомостей про працівника для зацікавлених відділів, суспільних організацій та адміністрації підприємства по каналах зв’язку і на екран відеотермінала в режимі «запитання—відповідь».
Згідно зі змістом локальної бази даних з кадрів складаються також машинограми, які містять різноманітні відомості з обліку кадрів. Наприклад, для аналізу складу робітників за професіями і системами оплати праці складається машинограма за формою, наведеною в табл. 7.8.
Результатна інформація, яка міститься в машинограмах, використовується для планування, аналізу виконання плану чисельності, кваліфікації і професійного складу працівників на підприємстві, а також подання звітності з кадрів.
Таблиця 7.8
СКЛАД РОБІТНИКІВ ПО _________ ЦЕХУ ЗА _______ 200_ р.
ЩОДО ПРОФЕСІЙ І СИТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ


Дільниця

Професія

Всього
робітників

У тому числі за системами оплати праці

Назва

Код

Назва

Код

відрядна

погодинна

акордна

інша

Планування, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів — одна з найважливіших задач з управління кадрами, оскільки у процесі її автоматизованого розв’язування формуються відомості про склад керівників, спеціалістів, службовців і робітничих кадрів на підприємстві; план підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників тощо. Наприклад, машинограма «План підготовки і підвищення кваліфікації робітників» (табл. 7.9) відбиває витрати на підготовку щойно прийнятих робітників і на підвищення кваліфікації основних робітників.

Таблиця 7.9

ПЛАН ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ
ПО ПІДПРИЄМСТВУ на ____________ 200 __ р.


Цех

Професія

Чисельність робітників

Підготовка щойно прийнятих робітників

Підвищення кваліфікації

Назва

Код

Назва

Код

планова

фактична

Чисельність

Вартість

Чисельність

Вартість

Отримана в результаті автоматизованого розв’язування даної задачі інформація використовується для прийняття управлінських рішень з добору на підприємстві спеціалістів; поліпшення якісного складу керівних працівників і спеціалістів за посадами; правильного використання спеціалістів.
Важливою умовою роботи підприємства є наявність сталих кадрів. Автоматизоване розв’язування задачі «Аналіз руху і плин­ності кадрів» дає змогу простежити зміни чисельного складу працівників, структуру робітничих кадрів за стажем роботи, плинність кадрів і т. ін.
Результати розв’язування задачі містять інформацію з чисельності працівників; про кількість прийнятих, звільнених у розрізі причин і т. ін. Наприклад, для аналізу контингенту звільнених складається машинограма за формою, наведеною в табл. 7.10.

Таблиця 7. 10

ВІДОМІСТЬ  ЧИСЕЛЬНОСТІ  ЗВІЛЬНЕНИХ  НА  ПІДПРИЄМСТВІ
РОБІТНИКІВ  за ________ 200 __ р.


Цех

Причина звільнення

Чисельність звільнених за категоріями

Плинність
кадрів, %

Назва

Код

Робітники

Учні

Спеціалісти

....

Всього

У відомості подається чисельність звільнених робітників за причинами звільнення та категоріями персоналу. Підрахунок здійснюється за допомогою методу алгебричного підсумовування. Крім того, обчислюється коефіцієнт плинності кадрів. Це відношення кількості звільнених робітників до їх середньоспискової чисельності.
Найважливішим фактором зростання продуктивності праці є скорочення непродуктивних витрат і втрат робочого часу. Для цього на АРМ інспектора відділу кадрів передбачено розв’язу­вання спеціальної задачі з обліку втрат робочого часу. Усім заінтересованим підрозділам підприємства видається оперативна інформація про втрати робочого часу, кількість фактично відпрацьованих годин понаднормово і в свята як за поточний, так і за попередні періоди часу. Отримана інформація використовується для підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень, спрямованих на скорочення непродуктивних витрат і втрат робочого часу.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.