лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Загальна чисельність виробничих робітників по цеху визначається за формулою
,
де: х — кількість видів професій, що використовуються в с-му цеху;
6 — кількість розрядів з f-ї професії.
В умовах бригадної форми організації праці, коли робочі місця орієнтовано на виконання певних видів робіт, як правило, не пов’язаних між собою технологічним маршрутом, але таких, що потребують одночасної участі різних спеціалістів, доводиться розраховувати чисельний склад бригади. Наприклад, чисельність робітників-відрядників бригади визначається за формулою
,
де:  — нормована трудомісткість планованого обсягу k-го виду робіт по i-й бригаді с-го цеху за f-ю професією в m-му плановому періоді;
 — корисний фонд робочого часу i-ї бригади с-го цеху за f-ю професією в m-му плановому періоді;
 — коефіцієнт виконання норм за f-ю професією в i-й бригаді с-го цеху в m-му плановому періоді;
 — кількість обслуговуваних і-ю бригадою агрегатів.
Чисельність робітників з погодинною оплатою праці (погодинників, m) визначається з використанням затверджених нормативів чисельності за формулою
,
де:  — планова трудомісткість робіт з обслуговування g-го агрегату і-ї бригади с-го цеху в m-му плановому періоді;
 — норма обслуговування агрегатів одним робітником.
Чисельність інших допоміжних робітників визначається з урахуванням наявності робочих місць і норм обслуговування на підставі нормативів, установлених для відповідної професії.
Результати виконаних розрахунків записуються до бази даних у вигляді масиву планової потреби у виробничих кадрах, а також друкуються чи відображаються на екрані дисплея у вигляді відомостей, склад і зміст яких залежить від потреб користувачів. Зразок форми однієї з таких відомостей наведено в табл 7.4.
Таблиця 7.4
ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКУ ПЛАНОВОЇ ПОТРЕБИ
В РОБІТНИКАХ-ВІДРЯДНИКАХ НА ВИКОНАННЯ ВИРОБНИЧОЇ
ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ
за _______ квартал _____ р.


Професія

Цех

Код
дільниці

Нормативна трудо-місткість
ВП

Коефіцієнт

Корисний фонд
робочого часу

Планова потреба
в робітниках

Назва

Код

Назва

Код

виконання норм обслуговування

підвищення
продуктивності праці

Метою автоматизованого розв’язування третього комп­лексу задач є визначення планового фонду споживання (ЗП) на виконання виробничої програми за певний період. До комплексу належать такі задачі, як розрахунок фонду прямої ЗП, премій з фонду ЗП, доплат за їх видами, фонду основної ЗП, додаткової ЗП за її видами, фонду майстра, загального планового фонду споживання тощо.
Розрахунки виконуються по дільницях цеху, а показники по цеху одержують підрахунком підсумків дільниць. Показники в цілому по підприємству — також підсумовуванням.
Інформація для автоматизованого розв’язування цього комп­лексу задач міститься в масивах, записаних до бази даних АРМ економіста з праці при розв’язуванні двох попередніх комплексів задач, а також у масивах планових відсотків нарахування премій, доплат, додаткової ЗП, у довіднику видів нарахувань тощо.
За окремими задачами передбачаються кілька варіантів розрахунків. Наприклад, фонд премій розраховується за видами премій, дільницями цеху і професіями; фонд доплат розраховується за відсотками від прямої або основної ЗП тощо.

7.5. МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З КОНТРОЛЮ
ТА ОБЛІКУ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Облік і контроль за станом і використанням трудових ресурсів підприємства є однією з головних функцій управління ТР. Її мета — забезпечити достовірне визначення витрат праці на виробництво продукції, своєчасне і правильне нарахування ЗП робітникам і службовцям; контроль за використанням нормативного фонду ЗП за категоріями персоналу, цехами, бригадами.
Автоматизації розрахунків з обліку праці на підприємстві приділяється багато уваги. Існує бузліч варіантів автоматизованого розв’язування цього типу задач. Вони відрізняються використовуваним комплексом технічних засобів, змістом і складом програмного забезпечення, складом розв’язуваних задач, носіями інформації тощо.
Але незважаючи на те, що в галузі автоматизації розрахунків з обліку ТР підприємства нагромаджено певний досвід, існує низка проблем, які потребують вирішення. Однією з таких проблем є автоматизація первинного обліку. Тобто при комп’ютеризації процесів обліку трудових показників підприємства передусім необхідно вибрати ефективні засоби збирання, реєстрації і передавання інформації з праці. Адже при обліку ТР використовується різноманітна й велика за обсягом первинна документація. Тому первинний облік праці за трудомісткістю становить близько 50 % загальних витрат на автоматизовану обробку інформації.
Використання персональних ЕОМ на робочих місцях фахівців з праці дає змогу повною мірою вирішити цю проблему.
Задачі з обліку праці і ЗП в умовах функціонування мережі АРМ утворюють чотири комплекси:

  1. нарахування;
  2. утримання;
  3. формування розрахунково-платіжної документації;
  4. зведення.

Комплекс задач «нарахування» (див. Додаток) охоплює такі облікові задачі, як нарахування відрядної ЗП за документацією з колективного виробітку бригади, розподіл нарахованої бригадної ЗП між її учасниками і нарахування доплат до них тощо. В умовах функціонування мережі АРМ задачі цього комплексу розв’язуються на АРМ начальника цеху (ділянки) та АРМ бухгалтера розрахункового сектора.
Комплекс задач «Утримання» (див. Додаток) — традиційний комплекс задач бухгалтерського обліку для будь-якого об’єкта управління. Це такі функціональні задачі, як облік та розрахунок прибуткового податку із ЗП працівників; облік і розрахунок внесків до пенсійного фонду; облік і розрахунок утримань за виконавчими листами та ін. Вони, як правило, розв’язуються на АРМ бухгалтера розрахункового сектора.
Комплекс задач «Формування розрахунково-платіжної документації» розв’язується лише після того, як зроблено всі нарахування ЗП та утримання з неї на АРМ бухгалтера розрахункового сектора. До нього належать такі задачі, як формування особистого рахунка тощо (див. Додаток).
Для зв’язку з іншими комплексами задач бухгалтерського обліку призначено комплекс задач «зведення» (див. Додаток), який розв’язується на АРМ бухгалтера розрахункового сектора.
Отже, більшість задач з обліку праці та ЗП виконується на АРМ бухгалтера розрахункового сектора. Інформаційні зв’язки цього АРМ зображено на рис. 7.5.

Рис. 7.5. Інформаційні зв’язки АРМ бухгалтера
розрахункового сектора
У разі використання персональних ЕОМ, що працюють як локально, так і в мережі, задачі з обліку праці та ЗП розв’язуються у два етапи: на першому — розраховують аванс з видачею відповідних платіжних відомостей; на другому — виконують розрахунки з виплати ЗП працівникам, видаючи всі потрібні документи щодо нарахування та розподілу ЗП. Нарахування провадяться згідно з типовою первинною документацією з обліку виробітку і використання робочого часу (наряди, табелі, листки непрацездатності, записки про відпустки тощо) та бази даних з праці з обліком тарифних сіток і тарифних ставок, відрядних розцінок і норм часу.
Розглянемо алгоритми деяких розрахунків, виконуваних на підставі трудових нормативів, які зберігаються в базі даних, і оперативної інформації, записаної на машинних носіях.
Наприклад, у комплексі задач «Нарахування» насамперед виконуються розрахунки з нарахування відрядної і погодинної ЗП.
Ці види нарахувань використовуються при оплаті праці бригади (колективна ЗП) і окремих працівників (індивідуальна ЗП).
Виробіток бригади в нормо-годинах за m-й поточний період визначається за формулою
,
де  — нормативний час на виконання b-ї технологічної операції при виготовленні d-ї деталі в с-му цеху.
Колективна пряма відрядна ЗП нараховується за основними розцінками з обліком фактичного виробітку бригади:
,
де:  — відрядна розцінка на виконання b-ї технологічної операції при виготовленні d-ї деталі в с-му цеху;
 — кількість виготовлених і-ю бригадою с-го цеху в m-му періоді деталей d-го виду;
l — кількість технологічних операцій, які виконуються в с-му цеху при виробництві d-ї деталі;
е — кількість видів (типів) деталей, виготовлених і-ю бригадою в с-му цеху.
Підрахований заробіток бригади між її членами може розподілятися по-різному. Якщо в бригаді всі робітники мають один і той самий розряд, то сума ЗП розподіляється пропорційно до відпрацьованого часу; якщо робітники мають різні розряди, то розподіл ЗП між членами бригади здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу і годинних тарифних ставок робітників. Нормативний час кожного члена бригади визначається пропорційно до часу, фактично відпрацьованого кожним із них.
На більшості промислових підприємств нині застосовується відрядно-преміальна система оплати праці, згідно з якою розподіл бригадного приробітку та праці виконується з урахуванням індивідуального внеску кожного робітника до колективних результатів праці по КТУ.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.