лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.4. МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗВ’ЯЗувАННЯ ЗАДАЧ З ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ


Важливою частиною управління трудовими ресурсами підприємства є планування та прогнозування потреби в них шляхом розробки перспективних, річних та оперативних планів з праці та заробітної плати. Якість розробки зазначених планів впливає на виконання виробничих завдань, на ритмічність роботи підприємства, сприяє раціональному та ефективному використанню трудових ресурсів і водночас пов’язана з організацією планування ТР на споріднених рівнях управління (регіональні та центральні органи УТР).
Методику автоматизації функцій планування та прогнозування ТР промислового підприємства розглянемо на прикладі розробки планів з праці та заробітної плати.
Автоматизація розрахунків зі складання річних або квартальних планів з праці та заробітної плати на підприємстві передбачає розв’язування трьох комплексів задач, кожний з яких має на меті визначити:
1) трудомісткість виробничої програми;
2) планову чисельність працюючих щодо окремих категорій персоналу;
3) фонд споживання (оплати праці).
Склад задач, які належать до кожного комплексу, залежить від видів виробничо-господарської діяльності, виконуваних на підприємстві робіт, змісту інформаційної бази, складу програмного забезпечення, стану нормування та інших факторів. У додатку наведено орієнтований склад задач з планування потреби в ТР для приладобудівного підприємства.
При функціонуванні мережі АРМ ці задачі розв’язуються на АРМ економіста з праці. Інформаційні зв’язки такого АРМ (з формування плану з праці) наведено на рис. 7.4.

Рис. 7.4. Інформаційні зв’язки АРМ економіста з праці
Основним призначенням автоматизованого розв’язування першого комплексу задач є розрахунок трудомісткості річної за кварталами і квартальної за місяцями виробничої програми як підприємства у цілому, так і його виробничих підрозділів (цехів, дільниць, бригад), а також записування до бази даних результатів розрахунку для подальшого автоматизованого розв’язування задач з планування та аналізу трудових показників.
Найбільша за обсягом і водночас найбільш трудомістка задача цього комплексу — це розрахунок нормативної трудомісткості і нормованого фонду оплати праці на виробничу програму.
Метою автоматизованого розв’язування цієї задачі є визначення нормативної трудомісткості та фонду оплати праці на виробничу програму за дільницями, цехами й підприємством в цілому на рік з розбиттям по кварталах та на квартал з розбиттям по місяцях.
Розрахунок зазначених показників для обробних цехів (механічних, термічних тощо) базується на нормативах трудомісткості та розцінках на деталеоперацію з наступним їх перерахунком на один виріб і виробничу програму.
Для складальних цехів як первинні дані використовують трудомісткість і розцінку на один виріб.
Розглянемо методику та алгоритми розв’язування цієї задачі на прикладі складальних цехів.
Інформація для розв’язування задачі міститься у масивах: «План виробництва продукції на рік (квартал)» (формується на АРМ економіста виробничого відділу); «Нормативна трудомісткість виробу» та «Довідник виробів» (із загальносистемної — централь­ної інформаційної бази).
Спочатку обчислюють нормативну трудомісткість і ЗП за відрядними розцінками на програму випуску j-го виробу за m-й період на y-й дільниці с-го цеху відповідно за формулами
 і ,
де: — нормативна трудомісткість програми випуску j-го виробу на y-й дільниці с-го цеху за m-й плановий період;
 — нормативна трудомісткість (зведена норма часу) виготовлення одного виробу j-го виду на y-й дільниці с-го цеху;
 — заробітна плата за відрядними розцінками (нормована ЗП) на програму випуску j?го виробу на y-й дільниці с-го цеху в m-му плановому періоді;
 — зведена відрядна розцінка за виготовлення на y-й дільниці с-го цеху одного виробу j-го виду;
 — виробнича програма випуску в m-му плановому періоді на y-й дільниці с-го цеху j-го виробу.
Потім згідно з наведеними нижче формулами аналогічно визначають нормативну трудомісткість і ЗП за відрядними розцінками на програму випуску j-го виробу за m-й період в с-му цеху:
 і ,
де:  — нормативна трудомісткість програми випуску j-го виробу в с-му цеху за m-й плановий період;
 — нормативна трудомісткість (зведена норма часу) виготовлення одного виробу j-го виду в с-му цеху;
 — заробітна плата за відрядними розцінками (нормована ЗП) на програму випуску j-го виробу в с-му цеху в m?му плановому періоді;
 — зведена відрядна розцінка за виготовлення в с-му цеху одного виробу j-го виду;
 — виробнича програма випуску в с-му цеху j-го виробу в m-му плановому періоді;
а — кількість дільниць у с-му цеху.
Розрахунок нормативної трудомісткості і ЗП за відрядними розцінками на програму випуску j-го виробу в цілому по підприємству виконують відповідно за формулами


де:  — нормативна трудомісткість програми випуску j-го виробу за m-й плановий період;
 — нормативна трудомісткість (зведена норма часу) виготовлення одного виробу j-го виду;
 — заробітна плата за відрядними розцінками на програму випуску j-го виробу в m-му плановому періоді;
 — зведена відрядна розцінка за виготовлення одного виробу j-го виду;
 — виробнича програма випуску j?го виробу в m-му плановому періоді;
b — кількість цехів на підриємстві.
Результати розв’язування задачі записуються до бази даних АРМ, точніше, до масиву нормативної трудомісткості і нормованої ЗП на виробничу програму цеху, а також виводяться на екран дисплея чи друкуються. Склад і зміст друкованих машинограм залежать від потреб користувача. Форму відомості розрахунку трудомісткості річної виробничої програми підприємства за виробничими підрозділами та виробами наведено в табл. 7.3.
Таблиця 7.3
ВІДОМІСТЬ РОЗРАХУНКУ НОРМАТИВНОЇ
ТРУДОМІСТКОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА ВИРОБНИЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НА ______ р.


Виріб

Виробничий підрозділ

На один виріб

Виробнича
програма на

Нормативна
трудомісткість на

Назва

Код

Код цеху

Код діяльності

Розцінка

Норма часу

рік

за кварталами

рік

за кварталами

 

 

 

 

 

 

 

І

ІІ

ІІІ

IV

 

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метою автоматизованого розв’язування другого комплексу задач є визначення мінімально необхідної чисельності робітників за професіями і розрядами робіт для виконання у плановому періоді виробничої програми підприємства, а також виявлення забезпеченості підприємства робітниками необхідних професій і кваліфікації (розрядів).
Розглянемо методику та алгоритм автоматизованого розв’язу­вання другого комплексу задач на прикладі задачі «Розрахунок планової чисельності основних виробничих робітників за професіями».
Інформація для автоматизованого розв’язування задачі міститься в масивах нормативної трудомісткості і нормованої ЗП на виробничу програму цеху, планового фонду робочого часу одного виробничого робітника, норм обслуговування, довідника професій тощо.
Планову чисельність робітників-відрядників за професіями і розрядами робіт на виконання виробничої програми цеху визначають за формулою
,
де:  — нормативна трудомісткість виробничої програми с-го цеху в m-му плановому періоді за f-ю професією r-го розряду робіт;
 — корисний фонд робочого часу робітника f-ї професії r-го розряду робіт;
 — коефіцієнт виконання норм на g-й групі устаткування с-го цеху в m-му плановому періоді;
 — коефіцієнт підвищення продуктивності праці на g-й групі устаткування с-го цеху в m-му плановому періоді.
Чисельність допоміжних робітників на нормованих видах робіт знаходять за аналогією до потреби в основних робітниках з тією лише різницею, що плановий обсяг робіт установлюється в одиницях вимірювання, взятих лише для одного виду робіт.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.