лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

7.2. ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА

У переліку проблем, які постають при створенні автоматизованих інформаційних систем обробки даних на рівні підприємства, є організація їх інформаційного забезпечення, що пояснюється низкою факторів, передусім тим, що саме інформаційне забезпечення об’єднує всі ланцюги цієї системи і всі розв’язу­вані задачі.
Інформаційне забезпечення мережі АРМфахівців з праці складається із позамашинної та машинної інформаційних баз (ІБ).
Позамашинна інформаційна база містить типові уніфіковані форми первинних документів з праці, частина яких (табель, наряд, робоча картка, протокол бригади, наказ, особова картка тощо.) формуються на ПЕОМ, а також класифікатори техніко-економічної інформації з праці, орієнтовний склад яких ілюструє табл. 4.5.
Машинна інформаційна база мережі АРМ фахівців з праці (рис. 7.2) поділяється на центральну, або загальносистемну, базу даних (ЦБД) та локальні бази даних (ЛБД) автоматизованих робочих місць, які входять до мережі.
У ЦБД системи містяться масиви нормативно-довідкової інформації та словники загального призначення. У ЛБД окремих АРМ містяться масиви нормативно-довідкової, оперативної та результатної інформації, що зберігається. При визначенні змісту як центральної, так і локальних баз даних ураховуються специфічні особливості конкретного об’єкта управління, до яких належать: склад та алгоритми розрахунку економічних показників з праці; склад та зміст прикладного програмного забезпечення; стан нормування; методи та способи збирання та реєстрації первинної інформації тощо.
Перелік та опис основних інформаційних масивів розподіленої БД з управління трудовими ресурсами промислового підприємства наведено в табл. 7.1.

Рис. 7.2. Структура ІБ мережі АРМ фахівців з праці

Таблиця 7.1

ПЕРЕЛІК ТА ОПИС ОСНОВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАСИВІВ
РОЗПОДІЛЕНОЇ БАЗИ ДАНИХ З УТР ПІДПРИЄМСТВАп/п

Назва масиву

Ідентифікатор

Джерело і місце формування

Місце зберігання

 

І. МАСИВИ НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1

Довідник видів продукції

SPROD

Класифікатор, АРМ економіста ПВ

ЦБД

1.2

Довідник видів устаткування

SUSTAT

класифікатор, АРМ економіста відділу головного механіка

»

1.3

Довідник особового складу

SRAB

класифікатор, АРМ інспектора відділу кадрів (ВК)

»

1.4

Довідник бригад

SBRIG

класифікатор, АРМ інспектора ВК

ЛБД АРМ майстра

1.5

Довідник структурних під­розділів

SPODR

»

ЦБД

1.6

Довідник категорій персоналу

SКАТ

»

»

1.7

Довідник професій і посад

SPROF

»

»

1.8

Довідник елементів витрат

SELEM

класифікатор, АРМ бухгалтера (АРМБ)

ЛБД АРМБ

1.9

Довідник видів нарахувань і утримань

SWDOP

»

»

1.10

Довідник ставок прибуткового податку

SPOD

закон, АРМБ

ЛБД АРМБ

1.11

Довідник категорій платників податків

SKPOD

Класифікатор, АРМБ

»

1.12

Довідник з виплат допомоги на утримання дітей

SPOMD

»

»

1.13

Довідник видів допомоги

SWPOM

»

ЛБД АР

1.14

Довідник утримань за
виконавчими листами

SISPD

виконавчі листи, АРМБ

»

1.15

Довідник організацій

SPRED

класифікатор, АРМБ

ЦБД

1.16

Довідник утримань із ЗП внесків до банку

SBANK

заява, АРМБ

ЛБД АРМБ

1.17

Довідник видів позик

SWPOZ

класифікатор, АРМБ

»

Продовження табл. 7.1


п/п

Назва масиву

Ідентифікатор

Джерело і місце формування

Місце зберігання

1.18

Довідник утримань сум позик

SPOZ

зобов’язання, АРМБ

 

1.19

Довідник видів відпусток

SOTP

класифікатор, АРМБ

»

1.20

Довідник-календар

SKAL

календар, АРМБ

ЦБД

1.21

Нормативи часу на виконання окремих елементів технологічних операцій

NORPR

довідник АРМ
нормувальника

ЛБД АРМ нормувальника

1.22

Нормативи режимів обробки

NOROB

»

»

1.23

Поопераційні норми витрат праці на деталь

NORDET

»

»

1.24

Довідник тарифних ставок

STARS

довідник АРМ економіста з праці

ЦБД

1.25

……………………………..

……….

………………….

…………

ІІ. ОПЕРАТИВНІ МАСИВИ

2.1

Повна застосовуваність деталей у виробі

SPRIM

Задача, АРМ
конструктора

ЛБД АРМ економіста з праці

2.2

План виробництва продукції на рік і по кварталах

GPLAN

Задача, АРМ
економіста ПВ

ЛБД АРМ економіста з праці

2.3

План виробництва продукції на квартал і по місяцях

КPLAN

»

»

2.4

Плановий (календарний) фонд робочого часу одного робіт­ника

FONDWR

»

»

2.5

Планові відсотки виконання норм виробітку

PNORM

задача, АРМ
начальника ПЕВ

»

2.6

Планові відсотки премій та доплат за їх видами

PPREM

наказ, АРМ
начальника ВК

»

2.7

Планові відсотки зниження трудомісткості виробів

PSTRD

план, АРМ голов­ного технолога

»

2.8

Облік фактично відпрацьова­ного часу за поточний період

UCHAS

табель, АРМ
Майстра

ЛБД АРМ
начальника ВК

2.9

Облік виробітку бригади за поточний період

OBLBR

наряд, АРМ
майстра

ЛБД АРМБ

2.10

Облік індивідуального
виробітку за поточний період

OBLIND

»

»

Продовження табл. 7.1


п/п

Назва масиву

Ідентифікатор

Джерело і місце формування

Місце зберігання

2.11

Облік непрацездатності у
поточному періоді

OBOLP

листки непраце-
здатності, АРМБ

»

2.12

Облік відпусток у поточному періоді

OWIDP

наказ, АРМ
інспектора ВК

»

2.13

Облік простоїв у поточному періоді

UPROS

Листки, АРМ
майстра

»

2.14

Облік інших нарахувань ЗП у поточному періоді

OBLPRZ

довідки, АРМБ

»

2.15

Облік разових утримань із ЗП у поточному періоді

OBLUD

»

»

2.16

Облік виконання виробничої програми в поточному періоді

FAKTW

рапорт, накладна, АРМБ

ЛБД АРМБ

2.17

……………………………..

……….

………………….

…………

ІІІ. МАСИВИ, ЯКІ ОТРИМАНІ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗування ЗАДАЧ
І ЗБЕРІГАЮТЬСЯ В СИСТЕМІ

3.1

Поопераційні норми часу і розцінки на деталь

NORDO

АРМ
нормувальника

ЦБД

3.2

Подетальні норми часу і розцінки

NORD

»

»

3.3

Планова трудомісткість
одного виробу

NORIZP

»

ЛБД АРМ економіста з праці

3.4

Базова трудомісткість виробу

NORIZB

»

»

3.5

Трудомісткість річної виробничої програми

TRUDG

АРМ економіста з праці

»

3.6

Трудомісткість квартальної виробничої програми

TRUDК

»

»

3.7

Планова потреба у виробничих кадрах

TRUDK

»

»

3.8

Плановий фонд оплати праці

ZARPL

»

»

3.9

Облік нарахованої ЗП за
поточний місяць

NZARM

АРМБ

ЛБД АРМБ

3.10

Облік нарахованої ЗП з
початку звітного періоду

NZARI

»

»

3.11

Облік утримань із ЗП за
поточний місяць

UZARM

»

»

3.12

Облік утримань із ЗП з
початку звітного періоду

UZARI

»

»

3.13

……………………………..

……….

………………….

…………

Однією з головних проблем, які вирішуються при створенні машинної ІБ мережі АРМ, є вибір СУБД для організації діалогової системи введення, контролю і коригування первинних даних, а також записування їх на машинний носій.
Досвід створення розподілених баз даних показує, що най­ефективнішими є СУБД реляційного типу: вони дуже гнучкі щодо композиції; реляційні оператори забезпечують динамічну композицію децентралізованої інформації; високорівневі мови реляційних СУБД дуже ефективні при передаванні даних у мережі; високорівневі мови реляційних СУБД дають змогу легко виконувати декомпозицію баз даних.
Тому при організації мережі АРМ фахівців з праці на ПЕОМ класу IBM можна використати СУБД типу ORACL, а при організації локальних АРМ — СУБД типу dBASE, WINDOWS 95.
Це системи управління базами даних реляційного типу, які дають змогу подавати дані у вигляді двовимірних таблиць і мають доволі потужні засоби для роботи з масивами.
Дуже важливою є також проблема створення прикладного програмного забезпечення для формування і ведення БД. Воно має забезпечити введення, контроль, перегляд, коригування і записування на магнітний диск даних з первинних документів заданої структури.
У такому разі при роботі з даними користувачі можуть не мати спеціальних знань у галузі обчислювальної техніки і методики розробки програм. Їм потрібно лише вміти вибрати назву масиву, що формується, масив і зазначити режим роботи, а коли виникнуть будь-які утруднення, скористатися підказками.
Отже, прикладні програми мають забезпечити не тільки функції введення і первинної обробки даних з праці у режимі діалогу, а й реалізувати принцип навчання користувачів — фахівців з управління трудовими ресурсами підприємства роботі на персональних комп’ютерах.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.