лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

АВТОМАТИЗОВАНІ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМІ УТР

6.1. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АІС З УТР

Технологічний процес обробки економічної iнформацiї з праці — це сукупнiсть взаємопов’язаних операцiй з обробки iнфор­мацiї, які виконуються у певній послiдовностi.
Операцiї у технологічному процесi (ТП) можуть поєднуватися по-рiзному, що й визначає тип технологічного процесу: операцiй­ний, предметний, змiшаний.
В операцiйному технологічному процесi автоматизованої обробки даних з праці за окремими працiвниками закрiплю­ється одна або кiлька (частіше одна) спорiднених операцiй з обробки будь-яких видiв iнформацiї. Наприклад, за працiвни­ком закрiплюється операцiя перенесення iнформацiї на «вiн­честер» ПЕОМ та операцiя контролю такого перенесення. Цей працiвник вводитиме до ПЕОМ iнформацiю з усiх використовуваних документiв.
У предметному технологічному процесi за окремими працiвниками закрiплюється одна або кiлька (частiше кiлька) операцiй з обробки iнформацiї одного виду або з одного документа. Наприклад, за працівником закрiплюються операцiї з введення до ПЕОМ, контролю введення, обробки та видавання результату щодо облiку відпрацьованого часу.
При змiшаному типi побудови технологічного процесу автоматизованої обробки економічної інформації з УТР частина операцiй виконується за операцiйним типом, а частина — за предметним. Наприклад, на АРМ бухгалтера введення iнформацiї про випуск продукції виконує один працiвник, про нарахування заробiтної плати — другий, а обробку iнформацiї i видачу результатiв з усiх дiлянок бухгалтерського облiку — третiй.
Кожний з цих типiв органiзацiї технологічного процесу має свої вади i свої переваги. Операцiйний тип дає змогу пiдвищити продуктивнiсть працi, а предметний — достовiрнiсть даних. Змiшаний технологічний процес має вади i переваги обох типiв. Якi з них домінуватимуть, залежить вiд обсягів iнформацiї, що переробляється, квалiфiкацiї працiвникiв тощо.
Операцiї можуть виконуватися послiдовно та паралельно. При послiдовному виконаннi наступна операцiя не почнеться, доки не закiнчиться попередня. При паралельному виконаннi операцiй кiлька з них можуть виконуватись одночасно.
У технологічному процесi автоматизованої обробки даних з праці вирізняють здебільшого три етапи: первинний, пiдготов­чий та основний. На первинному етапi iнформацiя збирається, реєструється та передається на обробку. На пiдготовчому етапi відбувається записування iнформацiї на машиннi носiї та контроль такого перенесення. На основному етапi iнформацiя обробляється на ЕОМ i видаються результатнi відомості. Статистика показує, що коли трудомiсткiсть всього технологічного процесу автоматизованої обробки економічної інформації з праці взяти за 100 %, то на первинний етап припадає 50 %, на пiдготовчий — 35 %, а на основний — 15 %.
Сучасні засоби обчислювальної техніки дають змогу суміщати окремі етапи (наприклад, при функціонуванні АРМ майстра відсутній підготовчий етап). Друкуючи на ПЕОМ наряд, майстер водночас формує масив обліку виробітку, тобто первинний етап технологічного процесу автоматизованої обробки даних суміщається з підготовчим. Розглядаючи технологiю складання бухгалтерського балансу, можна виявити вiдсутнiсть первинного i пiдготовчого етапiв технологічного процесу. Це пояснюється тим, що бухгалтерський баланс складається на підставі результатiв обробки iнформацiї на ЕОМ, якi вже записано на машиннi носiї.
Операцiї кожного етапу технологічного процесу можуть роз-
глядатись як окремий процес. Традицiйно розрізняють два технологічних процеси — технологічний процес збирання, реєстрацiї та передавання даних на обробку i технологічний процес обробки даних. Це пояснюється тим, що iнформацiя з праці здебільшого обробляється не в мiсцях її виникнення. Такi технологічні процеси відокремлені один від одного територiально i в часi.

6.2. ЗМІСТ ТИПОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ВИКОНАННЯ

Технологічний процес автоматизованої обробки економічної інформації з праці складається з операцій. Кожна операція — це дія чи сукупність дій над даними або їх носіями, які виконуються на одному робочому місці (засобі) і є елементарною частиною загального процесу.
Кількість, характер і зміст виокремлюваних у технологічному процесі операцій в кожному конкретному випадку можуть бути істотно різними. На їх вибір впливають такі фактори, як характер, кількість та алгоритми розв’язуваних задач з праці, склад і техніко-експлуатаційні характеристики комплексу технічних засобів АІС, терміни та періодичність обробки даних, методи контролю, рівень програмного забезпечення тощо.
Кожна операція технологічного процесу автоматизованої обробки даних може мати різні варіанти виконання. Тому вони характеризуються за призначенням, методами та засобами організації, кількісними та якісними параметрами виконання, а також отримуваними результатами.
Для розробки типових технологічних процесів автоматизованої обробки даних з праці велике значення має застосування сукупності стандартних операцій.
На відміну від виробничого технологічного процесу в управлінському ТП вибір алгоритму обробки даних залежить від конкретної ситуації. Продуктом в управлінському ТП є інформація, тому при її автоматизованій обробці передбачається закріплення окремих операцій за конкретними посадами-виконавцями. Інша особливість ТП автоматизованої обробки даних — це великий (порівняно з виробничим ТП) ступінь свободи, що надається виконавцеві. Це пов’язано з тим, що управлінці часто стикаються із ситуацією, коли вибір способу обробки даних залежить від поточного моменту або виконуються операції, що не змінюють змісту даних, а змінюють лише форму їх подання.
На практиці існують такі групи технологічних операцій автоматизованої обробки даних: збирання, реєстрація, передавання, машинне кодування або запис інформації на машинні носії, зберігання і пошук даних перед обробкою, обробка, формування звітів, операції розмноження результатної інформації після обробки, операції з формування управлінського рішення. Розглянемо призначення і порядок їх реалізації в умовах функціонування АІС з УТР.
Збирання і реєстрація інформації — дуже відповідальні й трудомісткі операції. Особливо це стосується нижчого рівня управління (підприємства, установи, цеху, дільниці тощо), оскільки там необхідно додержувати вимог вірогідності первинної інформації, її повноти та своєчасності отримання. При ручному виконанні трудомісткість цих операцій досягає 60% всього часу циклу обробки даних. Це характерно для ручної реєстрації інформації в документі. Проте якщо навіть для збирання і реєстрації використовується ПЕОМ, трудомісткість такої операції лишається досить високою.
Передавання економічної інформації з праці потрібно тому, що в системі автоматизованої обробки даних збирання і реєстрація інформації відбуваються, як правило, в одному місці, а її обробка — в іншому. Крім того, в автоматизованих інформаційних системах з УТР, які мають багаторівневу територіальну структуру, постає потреба передавати оброблену інформацію з одного рівня на інший.
Способи передавання інформації можуть бути найрізноманітніші: від послуг кур’єрської служби чи пересилання поштою, доставляння з допомогою транспортних засобів і до дистанційного передавання по каналах зв’язку. Інформація по каналах зв’язку надходить здебільшого двома способами. Перший полягає в тому, що інформація може надходити до абонентського пункту, який має технічні засоби. Прийняті й перевірені дані передаються для обробки на ЕОМ. Другий спосіб — автоматичне надход­ження інформації по каналах зв’язку безпосередньо до ЕОМ за допомогою спеціальних апаратних і програмних засобів.
Машинне кодування — це комплекс операцій машинного подання інформації на магнітних носіях у кодах ЕОМ. Кодування виконується перенесенням даних з первинних документів з праці на магнітні диски чи стрічки.
Залежно від характеристик засобів введення до ЕОМ введення може здійснюватись або із заздалегідь підготовлених машинних носіїв, або безпосередньо з клавіатури ЕОМ (у такому разі не потрібна підготовка машинних носіїв).
Під час записування інформації на машинні носії трапляються численні помилки. Тому обов’язково виконуються операції конт­ролю. Існує кілька способів контролю. В АІС з УТР найчастіше використовуються візуальний та програмний способи. Контроль записаної на машинні носії інформації здійснюється до повного збігу з даними первинних документів. У результаті створюються масиви первинної інформації.
Зберігання економічної інформації з праці потрібне з огляду на багаторазове використання умовно-постійної та довідкової інформації, необхідність нагромадження первинних даних. Зберігання відбувається на магнітних носіях у вигляді інформаційних масивів. Воно може бути короткостроковим і тривалим, організованим в одному місці або на місцях первинної обробки, мати вигляд окремих масивів або бази даних. Короткостроковому зберіганню підлягають змінні дані за поточний період, а також в окремих випадках результатні дані. Постійна інформація (нормативи з праці, тарифи тощо) зберігається тривалий час і в разі потреби коригується. Для кожного виду інформації встановлю-
ються терміни зберігання.
Пошук інформації — це вибирання даних з окремих масивів або баз даних, зокрема пошук інформації, що підлягає коригуванню або заміні. Операції пошуку виконуються на підставі пошукового розпорядження, складеного на потрібні дані з використанням інформаційно-пошукової мови.
Обробка економічної інформації в АІС з УТР може провадитися централізовано (в комп’ютерному центрі Міністерства праці, Міністерства соціального захисту України тощо) або децентралізовано на АРМ спеціалістів з праці.
Економічна інформація з праці обробляється в ЕОМ за машинною програмою, що містить низку логічних та арифметичних операцій, пов’язаних з перетворенням первинних даних за спеціально розробленим алгоритмом. Арифметичні операції обробки даних з праці включають усі види математичних дій, передбачених програмою обробки. Логічні операції забезпечують компонування даних в інформаційних масивах, які підлягають подальшій арифметичній обробці. Основними логічними операціями є упорядкування, розподіл, добір, вибирання, об’єднання.
При упорядкуванні вхідні дані розміщуються в масиві за групувальними ознаками в порядку зростання або спадання. Наприклад, для нарахування заробітної плати працівникам дані розміщуються у порядку зростання номерів цехів і табельних номерів. Розподіл передбачає поділ масивів за певною ознакою на групи, підгрупи тощо. Автоматизовано також добір даних з будь-якими однаковими значеннями, вибирання конкретних даних із масивів, об’єднання даних, узятих із різних масивів, у формований заново масив тощо. Усі ці операції виконуються за спеціально створеними програмами.
Результати автоматизованої обробки даних можуть друкуватися на АЦПУ або формуватись у вигляді відеокадру на екрані дисплея. Друкування відомостей на АЦПУ може супроводжуватись операціями тиражування, якщо документ з результатною інформацією необхідно подати кільком користувачам.
Процедура прийняття рішень у сучасних автоматизованих інформаційних системах з УТР реалізується, як правило, спеціалістами з праці без використання технічних засобів, а на основі ретельного аналізу результатної інформації, яку отримано з ЕОМ. Спеціаліст має вибрати із сукупності допустимих розв’яз­ків оптимальний з урахуванням мінімізації ресурсів.
Значне поширення ПЕОМ і використання термінальних засобів забезпечать поступовий перехід до автоматизації вироблення оптимальних управлінських рішень у процесі діалогу користувача з обчислювальним середовищем. В управлінні трудовими ресурсами країни вельми перспективним напрямом є створення інформаційних систем підтримки прийняття рішень та експертних систем.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.