лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Найвідомішими і найбільш використовуваними програмними засобами сервісного обслуговування є програми PCTOOLS та утиліти фірми NORTON.
За свою нетривалу історію спеціальне програмне забезпечення АІС з УТР, орієнтованих на використання персональних комп’юте­рів, пройшло кілька етапів у своєму розвитку. Спочатку персональні АІС були вкомплектовані окремими функціональними програмами, призначеними для розв’язування того чи іншого типу задач.
Функціонування АРМ управлінця з праці дає змогу користувачеві виконувати найрізноманітніші роботи: створювати і коригувати тексти, вести картотеки й провадити їх обчислювальну обробку, робити розрахунки, вставляти результати розрахунків до текстів і т. ін.
Тому при використанні ізольованих програм, призначених для розв’язування задач одного й того самого типу, виникають проблеми з передаванням даних і параметрів із однієї програми до іншої. Розв’язати цю проблему можна, створивши окремі програмні модулі, які забезпечували б перетворення результатів однієї функціональної програми у вихідний формат іншої. Тому раціональнішим є створення пакетів прикладних програм (ППП).
У сучасних АІС з УТР формування програмного забезпечення відбувається у двох напрямах:

 • створення інтегрованих пакетів прикладних програм (інтегрованих систем);
 • використання операційних оболонок (пакетів оболонок).

Інтегровані пакети призначені для виконання різноманітних робіт, пов’язаних з управлінням ТР. Вони, як правило, містять п’ять компонентів: систему обробки текстів, систему ділової графіки, систему управління базами даних (СУБД), табличний процесор і систему комунікації. До таких пакетів належать: LOTUS, SYMPHONY, EXEL, МАЙСТЕР тощо. Наприклад, у пакеті LOTUS 3 є система ділової графіки. Його табличний процесор побудовано так, щоб можна було зберігати організовані в певний спосіб дані, тобто він відіграє роль СУБД, але придатний і для обробки текстів.
Інтегровані ППП поряд з відчутними перевагами багатофункціональної роботи в рамках інтегрованих систем мають дві істотні вади:
1) потребують великих обсягів оперативної пам’яті (до 400 Кбайт);
2) до них через їх закритість важко вносити зміни або доповнення згідно з вимогами користувача.
Інтегровані пакети для офісів. В інтегрований пакет для офісів входять взаємодійні між собою програми. Основу пакета складають текстовий редактор, електронна таблиця і СУБД. Головною відмітною рисою програм, що складають інтегрований пакет, є загальний інтерфейс користувача, який дає змогу застосовувати схожі прийоми під час роботи з різними додатками пакета.
Складений в одному додатку документ можна вставити до іншого додатка, а коли є потреба, і змінити його.
У практиці автоматизації процесів управління використовуються три комплекси інтегрованих пакетів для офісів (табл. 5.3):

 • Borland Offise for Windows фірми Novell;
 • SmartSuite фірми Lotus Development;
 • Microsoft Offise фірми Microsoft.

Таблиця 5.3

СКЛАД  ІНТЕГРОВАНИХ  ПАКЕТІВ  ДЛЯ  ОФІСІВ

Тип програмного
продукта

Borland Offise

Lotus SmartSuite

Microsoft Offise Professional

Текстовий процесор

WordUPerfect

AmiPro

Word

Електронна таблиця

Quattro Pro

Lotus 1-2-3

Excel

СУБД

Paradox

Lotus Approach

Access

Презентаційна графіка

Відсутня

Freelance Graphics

PowerPoint

Інші

Відсутні

Organizer

Schedule

Найпопулярнішим набором офісних додатків є інтегрований пакет MICROSOFT OFFISE.
На відміну від інтегрованих ППП, які являють собою єдиний програмний продукт, пакети-оболонки — це своєрідні програми-інтегратори, які дають змогу підпорядкувати єдиному управлінню різнорідні програми і полегшують користувачеві роботу з ними.
Прикладом простої програми-оболонки є NORTON. Складніші програми-оболонки імітують робоче середовище користувача, дають йому можливість вибрати потрібний режим за допомогою меню режимів або сукупності піктограм, які наочно відображають ті чи інші режими роботи. Наприклад, зображення «розрахунок» відповідає вибору режиму електронного калькулятора, зображення блокнота — особистому архіву і т. ін.
Як такий пакет можна розглядати WINDOWS COMMANDER, що імітує мультипрограмний режим роботи. Крім того, цей пакет має спеціальні драйвери для підтримування будь-якого зовнішнього устаткування ПЕОМ. Пакети-оболонки забезпечують дві головні функції інтеграції програмних засобів: 1) включення нових прикладних програм до системи та організацію взаємодії між ними; 2) організацію багатовіконного інтерфейсу з користувачем у процесі управління розв’язуванням його задачі.
Багатовіконний інтерфейс — це програмний засіб, який дає змогу користувачеві створювати на екрані кілька вікон, а потім спостерігати в них хід і результати роботи різноманітних прог­рам, організувати передавання даних і повідомлень із вікна до вік­на, тобто від програми до програми. При цьому користувач у разі потреби може перервати роботу програми.
Текстові процесори — один із найчастіше застосовуваних функціонально-орієнтованих програмних засобів АРМ економіста з праці. До відомих текстових редакторів належать Word Star, MS Word, Professional Word, Word Perfekt, ChiWreiter, AmiPro, Microcoft Word, Лексикон, Стиль та ін. (рис. 5.9). Вони постійно розвиваються, створюються нові пакети і нові версії вже існуючих пакетів. Наприклад, у нових версіях українського Лексикону (LEXU) можливі такі операції:

 • виокремлення фрагмента тек­сту, його знищення, вставляння, перенесення;
 • запам’ятовування позицій у тексті і повернення до них;


Рис. 5.9. Структура ринку текстових процесорів

 • форматування тексту, вирівнювання за правим краєм, центрування заголовків, перехід на нову сторінку, автоматичне перенесення слів при вставлянні;
 • виокремлення певних елемен­тів тексту, зміна шрифту окремих слів, підкреслювання, розрядка, виділення яскравістю;
 • вставляння до тексту нетекстових фрагментів (малюнків, схем, графіків);
 • перевірка і коригування тексту щодо орфографії тощо.

В АІС з УТР, орієнтованих на використання ПЕОМ, важ­ливою частиною прикладного програмного забезпечення є СУБД, тобто комплекс програм, призначених для організації і зберігання даних у системі.
Парк сучасних СУБД для ПЕОМ досить різноманітний. Найпоширенішими є СУБД реляційного типу сім’ї dBASE, які працюють в операційній системі MS DOS. Наприклад, СУБД FOXBASE належить до dBASE-сумісних СУБД і розрахована на непрофесійного користувача. В АІС з УТР використовується в якості інструментального програмного засобу для автоматизованої обробки економічної інформації з праці як у діалоговому (інтерактивному), так і у пакетному режимі з «дружнім» командним інтерфейсом. FOXBASE орієнтована на формування і роботу з базою даних реляційного типу. Вона також має основні мовні засоби для складання програм обробки економічної інформації в програмному (автоматичному) режимі. FOXBASE сумісна з СУБД dBASE-II, dBASE-III PLUS за деякими винятками. Наприклад, до складу команд FOXBASE додано команду організації «меню», якої немає в dBASE-III PLUS.
СУБД FOXPRO — реляційна система управління БД. Містить мовний інтерпретатор, текстовий редактор, псевдокомпілятор, генератори екранів, кодів документації. Дає змогу переглядати і редагувати всі файли бази даних у вигляді таблиць, має багатовіконний інтерфейс і маніпулятор «миша». Ця СУБД повністю сумісна з FOXBASE, працює в 16 раз швидше за СУБД dBASE-III PLUS, містить понад 20 розширень мови типу FOXBASE.
СУБД ACCESSреляційна система управління БД, розроблена фірмою Microsoft для роботи в середовищі Windows. Існує декілька версій цієї системи:

 • ACCESS 7.0,
 • АCCESS 2.0
 • ACCESS 97.

СУБД ACCESS дає змогу розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування, тобто вона доступна для широкого кола непрофесійних користувачів персональних комп’ю­терів. Ця СУБД відрізняється від СУБД, створених у середовищі Paradox чи сім’ї dBASE. Відмінності полягають у тому, що в середовищах Paradox і dBASE кожна реляційна таблиця зберігається у вигляді окремого файла з розширенням .DB (PARADOX) чи .DBF (dBASE системи); всі інші об’єкти, з якими працюють зазначені СУБД (звіти та інші форми), також зберігаються у вигляді окремих файлів. В ACCESS усі відомості, що стосуються даної предметної області (управління ТР), подаються у вигляді сукупності пов’язаних між собою таблиць і на фізичному рівні зберігаються в одному файлі з розширенням .MDB. У цьому самому файлі разом із таблицями зберігаються всі інструментальні засоби для роботи з ними (форми, запити, звіти, макроси та модулі). Отже, база даних у середовищі ACCESS — це сукупність пов’язаних між собою таблиць, які належать до однієї теми чи предметної області, та інструментальних засобів для роботи з ними.
Основним поняттям в цій СУБД є об’єкт — в якості яко-
го виступають таблиці, запити, форми, звіти, макроси та модулі.
Таблиця — це поіменоване реляційне відношення, яке зберігає дані про певну сутність предметної області.
Запит — це об’єкт, за допомогою якого можна отримати необхідні дані з однієї чи кількох таблиць. За допомогою запитів можна зробити вибірку, вилучення чи поповнення даних, а також створити нові таблиці на базі вже існуючих.

Форма — це об’єкт, який використовується в основному для завантаження даних, відображення їх на екрані дисплея та управління роботою додатків. Їх також можна використовувати для запуску макросів чи процедур.

Звіт — це об’єкт, який вміщує результати обробки однієї чи кількох таблиць і може бути виданий на друкування чи підключений до документів інших додатків.
Макрос — це об’єкт, що являє собою структурований опис однієї чи кількох дій, які необхідно виконати за певних умов. У вигляді макросів описуються певні дії, які досить часто повторюються.
Модуль — це програма на MICROSOFT ACCESS BASIC, яка може бути прив’язана до окремої форми чи звіту і виконувати деякі дії при виникненні в неї певних змін.
ACCESS є сучасним додатком до WINDOWS, тому вона дає змогу використати всі можливості DDE — динамічного обміну даними (Dynamic Data Exchance), а також виконувати зв’язок та включення OLE-об’єктів (Object Linking Embedding). DDE дає змогу виконувати обмін даними між ACCESS та іншими засобами WINDOWS, які підтримують DDE. За допомогою OLE-об’єктів можна виконувати зв’язок з іншими продуктами WINDOWS, а також включати в ACCESS такі об’єкти, як картини, діаграми чи документи з інших продуктів WINDOWS, що підтримують OLE-об’єкти.
В ACCESS можливий імпорт даних з інших СУБД (dBASE III, dBASE IV, FOXPRO, PARADOX, BTRIEVE), програм електронних процесорів EXCEL, LOTUS, текстових файлів. Інформацію з бази даних у середовищі ACCESS можна також експортувати в ці самі системи, тобто СУБД ACCESS виконує конвертацію даних з одного формату в інший.
ACCESS може працювати також з базами даних, які підтримують стандарт ODBC (Open Database Connectivity — відкритий доступ до даних), такими як Oracle, Microsoft SQL Server, DB-2, Rdb.
У своєму арсеналі СУБД ACCESS має також засоби захисту інформації, її стискування для зменшення обсягів пам’яті та підвищення швидкості роботи системи, шифрування даних.
Отже, СУБД ACCESS має розвинений арсенал технологічних засобів, які дають змогу виконувати процедури проектування, створення та ведення баз даних засобами СУБД, не потребуючи при цьому написання додаткових програм, які б виконували ці функції.
Із розділу необхідно запам’ятати

 • Складовими комплексу технологічних забезпечуючих засобів АІС з УТР є технічне і програмне забезпечення.
 • Комплекс технічних засобів (технічне забезпечення) АІС з УТР має забезпечити автоматизацію функцій збирання, передавання, зберігання, нагромадження, обробки, пошуку і видавання необхідної для управління ТР об’єкта інформації. Його склад залежить від конкретного об’єкта та умов його функціонування.
 • Удосконалення архітектури, апаратних і програмних засобів ЕОМ, а також розвиток методів організації та апаратури передачі даних по каналах зв’язку уможливили створення обчислювальних мереж (сіток). Останні поділяються на однорідні й неоднорідні; інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні; з шинною, кільцевою, зірчастою, повнопов’язаною та деревоподібною архітектурою; локальні й глобальні.
 • Найвідомішою і найпотужнішою глобальною мережею в світі є INTERNET.
 • Для управління трудовими ресурсами країни створюються переважно локальні обчислювальні мережі.
 • Використання засобів обчислювальної техніки для управління ТР у формі локальних інформаційно-обчислювальних мереж створили передумови для організації АРМ управлінців з праці.
 • АРМ управлінців з праці є багатофункціональними, їх основне призначення — впровадження нових інформаційних технологій в практику управління ТР.
 • Створення АРМ фахівців з праці потребує потужного програмного забезпечення, яке поділяється на загальне і спеціальне.
 • До загального програмного забезпечення належать операційні системи (WINDOWS 95, WINDOWS 98, MS DOS тощо), системи управління базами даних (ACCESS 2.0, ACCESS 97 7.0, FOXPRO, FOXBASE тощо), текстові графічні редактори та ін.
 • Спеціальне програмне забезпечення створюється у вигляді пакетів прикладних програм (інтегрованих та оболонок), а також окремих програм для розв’язування функціональних задач чи їх комплексів.

Запитання для самоконтролю

 • Дайте визначення комплексу технологічних забезпечувальних засобів АІС з УТР.
 • Що входить до складу технічного забезпечення АІС з УТР?
 • Якими властивостями характеризуються ПЕОМ? Які різновиди ПЕОМ ви знаєте?
 • Що таке обчислювальна мережа? Як такі мережі класифікуються?
 • Охарактеризуйте архітектуру та основні складові мереж.
 • Як здійснюється управління процесами в мережі?
 • Чим відрізняються глобальні інформаційні мережі від локальних?
 • Що являє собою рівень управління, протокол, інтерфейс?
 • Мета створення і призначення АРМ фахівця з праці.
 • Дайте визначення програмного забезпечення АІС з УТР.
 • Назвіть основні функції загального (спеціального) програмного забезпечення АІС з УТР.
 • Які операційні системи використовуються для автоматизації розрахунків з праці?
 • Назвіть найвідоміші СУБД. Які напрямки застосування СУБД?
 • Переваги СУБД ACCESS перед FOXPRO (FOXBASE).
 • Можливості текстових процесорів.
 • Особливості побудови й функціональні можливості табличних процесорів?
 • Що являють собою інтегровані пакети для офісів?
 • У чому переваги пакетів-оболонок перед інтегрованими пакетами?

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.