лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Технічною базою обчислювальних мереж є різноманітні сумісні ЕОМ, термінали і канали зв’язку. До складу мереж можуть входити як великі ЕОМ, так і міні- та мікро-ЕОМ, що виконують термінальні функції. Характерною особливістю мереж є дистанційний обмін між усіма обчислювальними засобами, які входять до них. Обмін відбувається по каналах зв’язку з використанням апаратури передавання даних. При цьому ЕОМ, які входять до мережі, повинні мати можливість підімкнення до каналів зв’язку.
Створювати обчислювальні мережі доцільно, оскільки вони дають змогу використовувати їх територіально розосередженим користувачам програмного забезпечення та інформаційної бази, які містяться в різних обчислювальних вузлах мережі, організовувати розподілену обробку даних залученням обчислювальних ресурсів кількох ЕОМ для розв’язання особливо складних задач.
Основними вимогами, що їх має задовольняти організація обчислювальних мереж в управлінні трудовими ресурсами, є:

  • відкритість, тобто можливість підімкнення нових ЕОМ, терміналів, вузлів, ліній зв’язку без зміни технічних і програмних засобів існуючих компонентів;
  • гнучкість, під якою розуміють збереження роботоздатності при зміні структури в результаті виходу із ладу ЕОМ, ліній та вузлів зв’язку; допустимість зміни типів ЕОМ і ліній зв’язку, а також можливість співпраці будь-яких ЕОМ з терміналами різних типів;
  • ефективність або забезпечення якості, якої вимагають користувачі, при мінімальних вартісних і кількісних витратах.

Ці вимоги задовольняються завдяки модульному принципу організації управління процесами в мережі за багаторівневою ієрархічною схемою, в основі якого лежить поняття процесу, рівня управління, інтерфейсу і протоколу.

Таблиця 5.1

Номер рівня

Назва рівня

Призначення

1

Фізичний

Підімкнення та відімкнення каналів зв’язку

2

Канальний

Передавання даних через фізичний канал

3

Сітьовий

Вибір маршруту передавання даних по лініях, які сполучають вузли зв’язку. Передавання даних через СПД

4

Транспортний

Реалізація процедури сполучання ЕОМ і терміналів з СПД

5

Сеансовий

Організація сеансів зв’язку

6

Подання

Трансляція різних мов, форматів даних і кодів для взаємодії ЕОМ

7

Прикладний

Виконання прикладних програм

Розрізняють сім рівнів управління: перший рівень — найнижчий, сьомий — найвищий (табл. 5.1). Модуль рівня n фізично взаємодіє лише з модулями сусідніх рівнів (n + 1) та (n – 1). Кожному рівню відповідають певні програмні та апаратні модулі, які реалізують окремі функції обробки і передавання даних.
Протокол в обчислювальній мережі — це документ, який однозначно визначає правила взаємодії однойменних рівнів працюючих один з одним абонентів. Наприклад, щоб сеансові програми абонентів 1 і 2 (коли сеансовий рівень кожного із них представлено комплексом програм) розуміли один одного, вони мають працювати однаково, тобто виконувати вимоги сеансового протоколу — стан­дарту. Вимога визначає список команд, якими можуть обмінюватися програми, порядок передачі команд, правила взаємоперевірки, розміри блоків даних, що передаються тощо.
Найважливішими функціями протоколів на всіх рівнях мережі є: захист від помилок, управління потоками даних в мережі, захист мережі від перевантаження, виконання операцій з маршрутизації повідомлень та оптимізації використання ресурсів у мережі.
При підімкненні компонентів мережі один до одного мають бути однозначно визначені правила їх стиковки (так звані інтерфейси). Інтерфейс — це зведення правил із взаємодії між функ­ціональними компонентами, які розташовані в суміжних рівнях і входять до однієї і тієї ж системи.
У системі управління трудовими ресурсами структура конкретної обчислювальної мережі залежить від об’єкта управління та його місця в ній. Наприклад, обчислювальна мережа типової територіальної АІС «Соціальне забезпечення» має дворівневу структуру. Верхній рівень (регіональна мережа) забезпечує інформаційне обслуговування обласних відділів соціального забезпечення, нижній рівень (локальна мережа) — районних відділів, будинків-інтернатів тощо.
Розподілена обчислювальна мережа для автоматизованої інформаційної системи з УТР має охоплювати три рівні. На верх­ньому необхідно створити глобальну обчислювальну мережу, яка об’єднала б потужні ЕОМ, призначені для розв’язування складних економічних задач з великими обсягами оброблюваних даних. Наприклад, прогнозування рівня зайнятості, темпів інфляції, продуктивності праці тощо. На середньому рівні доцільно створювати регіональні ОС для розв’язання економічних задач з праці, які є специфічними для регіонів (працевлаштування, перепідготовка кадрів, облік вакансій і робочих місць і т. ін.). На низовому рівні (підприємства, установи) необхідно створювати локальні обчислювальні мережі.

5.3. ЛОКАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ
МЕРЕЖІ В ІС З УТР

Комп’ютеризація процесів управління в наш час, як показує досвід багатьох країн, розвивається в напрямі створення автоматизованих інформаційних систем, що потребують координованої взаємодії. Це, зокрема, багатоабонентські комплекси та обчислювальні мережі.
Згідно з прийнятою термінологією локальною мережею ЕОМ називають відкриту систему пов’язаних між собою за допомогою єдиного передавального середовища обчислювальних машин, терміналів, периферійних засобів, розміщених один від одного на невеликій відстані (до 10 км), які мають низьку вартість, високу швидкодію, незначний відсоток помилок і стандартну комунікацію даних.
Існують різноманітні локальні обчислювальні мережі: управляючі, вимірні, інформаційні тощо. Локальні мережі, які призначені для розв’язування планово-економічних, облікових та інших економічних задач управління є інформаційно-обчислюваль­ними мережами (сітками) (ЛОС). Вони мають задовольняти такі допоміжні вимоги:

  • у мережі має бути не менш як дві ЕОМ;
  • мережа повинна обробляти кілька вхідних інформаційних потоків і не мати загальної операційної системи;
  • кожна з ЕОМ мережі має самостійно виконувати чітко визначений набір функцій незалежно від інших ЕОМ.

Основними причинами виникнення ЛОС є створення високопродуктивних систем шляхом об’єднання кількох персональних ЕОМ; підвищення надійності й життєздатності системи завдяки сітьовій організації даних; скорочення витрат на лінії зв’язку, коли джерело інформації перебуває в одному місці, а засоби обробки — в іншому; інтеграція обчислювальних ресурсів та ефективніше, ніж раніше, використання ресурсів недорогих ЕОМ.
Крім того, у ЛОС створюються умови для наближення користувача до засобів обчислювальної техніки та передумови обробки інформації в момент її виникнення, що сприяє підвищенню оперативності та обгрунтованості прийняття управлінських рішень. У ЛОС, як правило, об’єднуються однорідні ПЕОМ. Вони використовують моноканал або поліканал, їх топологія здебільшого будується за принципом загальної шини або кільця, що не потребує створення центру комутації.
Багато в чому успіх розвитку локальних обчислювальних мереж визначається їх доступністю широкому загалу користувачів, з одного боку, і тими соціально-економічними наслідками, які вони вносять в різні сфери діяльності людини — з другого. Якщо на першій стадії свого розвитку ці мережі в основному здійснювали обмін між машинною і міжпроцесорною інформацією, то на наступних стадіях в ЛОС стала передаватися й цифрова, текстова і мовна інформація. Завдяки цьому виникли центри машинної обробки документальної інформації з праці — звітів, листів, наказів, документів тощо. Такі центри являють собою сукупність АРМ осіб, які працюють з документами, і є новим етапом на шляху створення безпаперової інформаційної технології.
Нині на підприємствах, в установах та організаціях функціонує значна кількість вітчизняних і закордонних локальних мереж з інформаційно-обчислювальних робіт. Вони мають різні характеристики і топологію побудови, об’єднують різні ЕОМ, але спільною властивістю для всіх локальних мереж є розподіл за термінами роботи «дорогих» периферійних засобів ЕОМ, дискової пам’яті, швидкого друкування, тобто розподіл ресурсів мережі.
При побудові локальних обчислювальних мереж застосовуються в основному три базові топології: зірчаста, кільцева, шинна. На їх базі розвиваються комбіновані топології, наприклад шинно-зірчаста.
Структура конкретної ЛОС в управлінні трудовими ресурсами залежить від об’єкта управління та його місця в системі управління країни. Крім того, у ринкових умовах важливого значення набувають питання ефективності та окупності комп’юте­ризації організаційно-управлінської діяльності, тобто необхідно врахувати фактор вартості ЛОС.
Локальна мережа зірчастої топології — найпростіший тип мережі. Вузлами її можуть бути персональні ЕОМ і дисплеї — термінали або лише ПЕОМ (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Локальна інформаційно-обчислювальна
мережа зірчастої топології
Щодо розв’язання задач УТР, то тут центральною є ЕОМ, яка забезпечує розв’язування задач з прогнозування й формування балансу трудових ресурсів і підтримує загальносистемну інформаційну базу з праці, дані якої використовуються для розв’язування задач в інших вузлах мережі. Кожний вузол мережі (з ПЕОМ) з’єднується з центральною ЕОМ, яка коригує всі процеси обміну в мережі.
Але швидкості обміну між терміналами — функціональними ПЕОМ, дисплеями і центральною ПЕОМ у такій мережі незначні, що обмежує доступ до інформаційної бази, яка міститься на дисках центральної ПЕОМ. З цієї самої причини обмежено й активний обмін інформацією між функціональними ПЕОМ. У зв’язку з цим ЛОС, зорієнтовані на розв’язування задач управління ТР зірчастої топології, рекомендуються для невеликих та середніх установ і підприємств.
ЛОС кільцевої топології (рис. 5.4) порівняно із зірчастою більш надійна, оскільки не містить центральної ПЕОМ.

Рис. 5.4. Локальна інформаційно-обчислювальна
мережа кільцевої топології
У такій мережі як вузли обов’язково застосовуються ПЕОМ. Інформація в ній передається лише в одному напрямку. Файли бази даних з праці розподіляються за окремими ПЕОМ мережі. Вадою кільцевої мережі є те, що розрив кільця у будь-якому вузлі призводить до відмови усієї системи. Тому, якщо за основу технічного забезпечення АІС з УТР береться кільцева топологія локальної мережі, необхідно передбачити додаткові заходи забезпечення її надійності, наприклад створення паралельного кільця.
Архітектуру ЛОС шинної топології унаочнює рис. 5.5. Ця мережа також не містить центральної ПЕОМ. Як і в кільцевій мережі, файли бази даних з праці розподіляються за функціональними ПЕОМ.

Рис. 5.5. Локальна інформаційно-обчислювальна мережа
шинної топології
Але на відміну від кільцевої мережі відмова будь-якої ПЕОМ (або її додаткове введення чи вилучення) не впливає на робото-
здатність усієї мережі.
Локальна мережа шинної топології може легко сполучатися з іншими локальними мережами через спеціальну станцію — шлюз, ПЕОМ якої виконує функції узгодження протоколів обміну різних мереж.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.