лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Read all the strategies and secrets of this game before play roulette spielen.
Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

  • Ф1 — підпорядкованість, довжиною 8 розрядів, побудований за чотириступеневим ієрархічним методом класифікації та послідовним і серійно-порядковим методом кодування;
  • Ф2 — адміністративно-територіальна підпорядкованість, довжиною 4 розряди, побудований за двоступеневим ієрархічним методом класифікації і порядковим методом кодування;
  • Ф3 — галузевої підпорядкованості, довжиною 5 розрядів, побудований з використанням кодів державного класифікатора галузей народного господарства.

Держстандартом допускається використання класифікаторів чотирьох видів: загальнодержавні (державні), міжгалузеві, галузеві та підприємств (локальні). В АІС з УТР, як правило, використовуються класифікатори двох видів — державні та локальні. У табл. 4.5 наведено орієнтовний перелік класифікаторів, які використовуються в АІС з УТР на рівні підприємства.
Загальнодержавний класифікатор професій робітників і посад службовців містить інформацію для розрахунків чисельності робітників і службовців, обліку складу та розподілу кадрів за категоріями, розрахунків за видами оплати і т. ін. Об’єктами класифікації ЗКПП є професії робітників і посади службовців. Струк­туру загальнодержавного класифікатора професій робітників і посад службовців унаочнює табл. 4.6.
При виборі методів класифікації і кодування об’єктів слід ураховувати: можливість розширення кодованої множини об’єк­тів і внесення відповідних змін; однозначність ідентифіковуваних об’єктів; мінімальну довжину коду; можливість обробки інформації за допомогою обчислювальної техніки; простоту методу кодування; застосування загальноприйнятих позначень.
Таблиця 4.5
СКЛАД КЛАСИФІКАТОРІВ, ВИКОРИСТОВУВАНИХ
В АІС З УТР НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА


Назва класифікатора

Довжина
коду

Метод
класифікації

Метод
кодування

загальнодержавні класифікатори

Класифікатор професій робітників
і посад службовців (ЗКПП)

5

Фасетний

Серійно-порядковий

Класифікатор галузей народного
господарства (ЗКГНГ)

5

Ієрархічний

Послідовний

Класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО)

8

Фасетний

Паралельний

Класифікатор територій (СПАТО)

7

Ієрархічний

Послідовний

Класифікатор органів державного управління (СПОДУ)

5

»

»

Класифікатор форм власності (ЗКФВ)

2

Фасетний

Порядковий

Класифікатор призначень одиниць вимірювання (СПОВ)

3

»

Серійно -порядковий

Класифікатор видів оплат, утримань, внесків і заліків (ЗКВО)

3

Фасетний

Серійно-порядковий

Класифікатор управлінської документації (ЗКУД)

8

Ієрархічний

Послідовний

Класифікатор категорій персоналу (ЗККП)

2

Фасетний

Порядковий

локальні класифікатори

Класифікатор структурних підрозділів

4

Ієрархічний

Послідовний

Класифікатор виробів (робіт, послуг)

4

Фасетний

Серійно-порядковий

Класифікатор деталай, складальних одиниць

9

Ієрархічний

Послідовний

Класифікатор технологічних операцій

3

Фасетний

Порядковий

Класифікатор видів устаткування

2

»

»

Класифікатор прізвищ працюючих (табельні номери) тощо

4

»

Серійно-порядковий

Таблиця 4.6
СТРУКТУРА  ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО  КЛАСИФІКАТОРА
ПРОФЕСІЙ  РОБІТНИКІВ  І  ПОСАД  СЛУЖБОВЦІВ


Інформаційний блок

Інформаційний блок

Клас

Підклас

Група

Фасет N 1

Фасет N 2

Фасет N 3

Фасет N 4

Фасет N 5

 

Назва розділу

Об’єкт класифі­кації

Конт-
рольний розряд

Види виробництва

Тарифні розряди

Класи класифі­кації

Системи оплати праці

Умови праці

 

Х

ХХХХ

Х

ХХ

Х

Х

ХХ

Х

 

Приклад кодування

Професія робіт-
ника

Апаратник вироб-
ництва гумових ниток

Конт-
рольне число

Номер випуску ЄСКД «Виробництво ГТВ»

Тарифний розряд

Клас класифікації

Відрядна форма оплати праці

Особливо тяжкі умови праці

1

0284

4

3

5

3

12

3

Штрихове кодування. Одним із найсучасніших методів формалізації інформації є штрихове кодування. Воно грунтується на принципі двоїстої системи обчислення і використанні методу оптичного читання. Штрихове кодування — це спосіб побудови коду за допомогою чергування широких і вузьких, темних і світлих смужок (штриховий кодце послідовність 0 та 1. Широким лініям і широким проміжкам привласнюється логічне значення 1, вузьким — 0). Існує декілька видів штрихових кодів, а саме:

  • UPC — універсальний товарний код (створений і застосовуваний у США);
  • EAN — товарний код (створений в Європі на базі UPC. Відповідає назві Європейської асоціації товарної нумерації, яка набула статусу Міжнародної організації — EAN International. Україна вступила до асоціації 1994 року);
  • UCC/EAN — єдиний стандартизований штриховий код (створений об’єднаними зусиллями організацій США і Канади (Uniform Code Council) i EAN International.

За видами розрізняють такі штрихові коди: UPC-12, EAN-13, EAN-8, UCC/EAN-128 (Code-39).
UPC-12 (рис. 4.5) є дванадцятирозрядним кодом, в якому виокремлюють: ознаку системи нумерації (перша цифра коду), номер виробника (наступні п’ять цифр), код продукту (цифри з сьомої до одинадцятої) і контрольне число (остання цифра коду).


Рис. 4.5. Структура коду UPC-12

Рис. 4.6. Структура коду EAN-13

У наведеному прикладі: 3 — код лікарських препаратів США; 00025 — код виробника; 00234 — код продукту; 9 — контрольне число.
EAN-13 (рис. 4.6) — це тринадцятирозрядний код, у структурі якого перші три цифри позначають країну — виробника товару (код України — 482), наступні чотири цифри — код підприємства-виробника; потім п’ять цифр — код товару; остання цифра є контрольною.
У наведеному прикладі: 460 — код країни (Росія); 0023 — код виробника; 10012 — код товару, 9 — контрольне число.
Мета штрихового кодування полягає у відображенні таких інформаційних ознак товару, які забезпечують реальну можливість контролю за рухом товару до споживача.
В Україні штрихове кодування почало впроваджуватися в сфері торгівлі. Але на міжнародному рівні штрихові коди застосовуються в обліку, митному контролі, у сфері пенсійного забезпечення, охорони здоров’я, соціального страхування, при працевлаштуванні тощо (електронний довідник ООН станом на 1 січня 1997 р.).
4.4. МАШИННА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ІС З УТР
Електронна обробка економічної інформації з праці передбачає раціональну організацію інформаційної бази на машинних носіях, розміщення її у внутрішній пам’яті ЕОМ і забезпечення доступу до даних, що зберігаються.
Машинна ІБ з УТР складається з окремих масивів (файлів), які містять дані про будь-які однорідні об’єкти. Великі обсяги економічної інформації з праці і багаторазовість її використання зумовлюють необхідність складної організації даних у внутрішній пам’яті ЕОМ.
Удосконалення технічної бази і програмно-технічного забезпечення істотно впливають на зміну способів формування машинної інформаційної бази з УТР. Перший етап застосування ЕОМ в УТР характеризується локальним, найпростішим методом організації інформаційної бази, який передбачає для розв’язу­вання кожної задачі створення окремих масивів сталої і змінної (оперативної) інформації. За такої організації сталою інформацією слугують різноманітні довідники та класифікатори, які призначені для автоматизованого розв’язування кількох задач. А файли оперативної інформації, в яких поряд з числовими даними розміщуються всі ознаки, що використовуються для формування необхідних результатних показників, зорієнтовані на окремі задачі з УТР. Така організація масивів не потребує розробки складної технології і застосовується для розв’язування низки локальних задач з праці.
Проте локальний спосіб організації масивів не передбачає встановлення зв’язків між різноманітними масивами і забезпечує їх жорстку прив’язку до однієї або кількох задач. Застосування такого способу перешкоджає поглибленню автоматизації інформації з праці, яка грунтується на взаємозв’язках показників різноманітних задач і рівнів управління.
Локальний метод не забезпечує також автоматичного нагромадження даних за тривалий період, доступ користувачів до інформації, не усуває дублювання інформації. Це унеможливлює використання локальних інформаційних масивів для розв’язуван­ня нових задач і не дає змоги підвищити ефективність обробки економічної інформації з праці.
Раціональнішою формою організації машинної ІБ є створення єдиного інтегрованого інформаційного фонду з УТР, який включає інформаційні масиви складної структури багатоцільового використання на засобах пам’яті прямого доступу, що істотно підвищує рівень автоматизації процесів управління з праці.
Така організація інтегрованих інформаційних масивів відома як автоматизований банк даних (АБД). АБД — це сукупність програмних, технічних, інформаційних та організаційних засобів, які забезпечують нагромадження, ведення, актуалізацію, пошук, обробку і видавання даних. Функціонування АБД з УТР виявляється у введенні, нагромадженні, зберіганні, поновленні, інтегрованій обробці і видаванні інформації у будь-якій комбінації для розв’язування регламентних задач та інформаційно-довідкового обслуговування користувачів. До АБД ставляться такі вимоги: одноразове введення даних до системи, багаторазове їх використання, мінімум дублювання, можливість розширення і поновлення, швидкий доступ до даних та їх захист, інтеграція даних для використання на різних рівнях управління.
В основу створення банку даних в АІС з УТР покладено принципи розвитку та інтеграції. Принцип розвитку передбачає поетапну організацію банку даних, у міру розвитку технічного і програмного забезпечення — поступове розширення складу показників, що вводяться до нього. Принцип інтеграції означає взаємне ув’язування інформаційних масивів.
Структурними елементами АБД з праці (рис. 4.7) є база даних і система управління базами даних. База даних (БД) — це сукупність використовуваних в АІС з УТР даних, організованих за певними правилами, що передбачають загальні принципи описання, зберігання й маніпулювання даними, незалежна від прикладних програм. База даних включає сукуп­ність взаємопов’язаних інформаційних масивів, які описують процеси управління трудовими ресурсами. Вона є основою інформаційного забезпечення АБД з праці. Рівень її організації визначає ступінь інтеграції обробки інформації. В основу концепції побудови БД покладено логічний і фізичний принципи.

Рис. 4.7. Фрагмент структури АБД з УТР

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.