лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Уніфіковані форми первинних документів розробляються окремими міністерствами і відомствами, а затверджуються Міністерством статистики, Міністерством фінансів України. Крім того, вони реєструються Держстандартом України.
Перелік уніфікованих систем документів, що використовуються в економіці країни, та їх ідентифікатори наведено в табл. 4.1.
Кожний з наведених класів уніфікованої документації поділяється на підкласи. Принцип виокремлення підкласів у кожній УСД залежить від специфіки задач, розв’язуваних на її основі. Природно, що найтісніші зв’язки проглядаються між плановими та обліково-статистичними системами документації, оскільки перші відображують структуру планів економічного розвитку об’єктів, а другі містять відомості з контролю за ходом виконання бізнес-планів.
Для розв’язування проблеми міжгалузевого узгодження форм має сенс розглянути рівень підкласів в управлінській документації і можливі зв’язки між ними, необхідні при проектуванні бази даних з праці в АІС з УТР.
Так, для проектування БЗ з праці по УТР на рівні промислового підприємства необхідно використати (рис. 4.2) підкласи документації, що відповідають класам планової і звітно-статистичної документації, первинної облікової та розрахунково-грошової документації. Сюди ж можна частково віднести систему конструкторської та технологічної документації.

Рис. 4.2. Основні підкласи УСД бази даних з праці
АІС з УТР на рівні промислового підприємства
Як показує практика, у загальному документопотоці кількість уніфікованих документів в АІС з УТР не перевищує 10—15%, а більшість форм не пристосовані до обробки на ЕОМ. Тому основним напрямом удосконалення системи документації з УТР є продовження робіт зі стандартизації та уніфікації.
Проектування уніфікованих форм документів має відповідати таким вимогам:

  • раціоналізація систем документообігу шляхом скорочення кількості форм документів і вилучення з них нормативно-довідкових, розрахунково-табличних та результатних показників;
  • використання єдиних форм документів з праці на різних рівнях управління (підприємство, галузь, відомство, регіон), єдиної типової термінології для всієї системи документації;
  • вибір реквізитів за принципом одноразовості запису і багаторазовості використання;
  • додержання держстандарту при розробці форми уніфікованих документів (три зони: заголовна частина, змістовна і оформлювальна);
  • додержання порядку розміщення елементів показників: сталі, довідково-групувальні, нормативно-розцінкові, кількісно-підсумовувальні реквізити.

При розробці первинних документів враховується такий факт: ті реквізити, які можуть уводитися до ЕОМ один раз, а використовуватися багаторазово при розв’язуванні різноманітних задач, із документа вилучаються. Це довідкові, нормативні, розцінкові дані і результатні показники. Наприклад, із наряду на відрядні роботи можна виключити реквізити «норма часу» і «розцінка» на одиницю робіт і відповідно «нормативна трудомісткість» та «сума» на виконаний обсяг робіт, які на ЕОМ можна отримати автоматично і роздрукувати у вихідному документі (машинограмі).
Процес розробки форм первинних документів починається з визначення порядку побудови і розташування реквізитів, тобто зі складання ескізу документа. Потім затверджені форми документів тиражуються і впроваджуються в АІС. Процес створення форм первинних документів пов’язаний з подальшим порядком розташування даних цих документів в пам’яті ЕОМ. Сучасний рівень розвитку технології автоматизованої обробки економічної інформації з праці передбачає два способи введення даних до ЕОМ.
Перший спосіб передбачає використання спеціальних засобів підготовки даних для попереднього перенесення економічної інформації на машинні носії: магнітні диски, магнітні стрічки і т. ін. Він притаманний централізованій обробці даних.
_________________                                          Типова форма № Т-2
підприємство, організація
Затверджена наказом Мінстату України
Від 11. 08. 93 р. № 180

 

 

Код за ЗКУД

 

Номер
документа

Стать (ч/ж)

Табельний номер

Алфавіт

 

 

 

 

ОСОБОВА КАРТКА № _______

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Прізвище ____________________________

 

7. Загальний стаж роботи ___________________

ім’я ________________________________

 

8. Безперервний стаж роботи ________________

по батькові __________________________

 

_________________________________________

2. Рік народження _____ місяць _____ число____

 

9. Останнє місце роботи, посада ____________

3. Місце народження ____________________

 

_________________________________________

4. Освіта

 

_________________________________________

а) __________________________________
вища, серед. заг., серед. спец.,
непов. серед., почат.

 

10. Дата і причини звільнення ______________
_________________________________________

б) __________________________________
назва і дата закінчення вищого або
прирівняного до нього закладу*)

 

11. Родинний стан ___________________
___________________________________
перелічити членів сім’ї із зазначенням дати народження

в) __________________________________
назва і дата закінчення професійно-
технічного (професійного) училища

 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

г) Вид навчання (денний, вечірній, заочний)
______________________________________
потрібне підкреслити

 

5. Спеціальність за дипломом (свідоцтвом ________
________________________________________
який закінчили вищий навчальний заклад*)

 

12. Паспорт: серія ________ № ______________
Ким виданий _______________________

6. Кваліфікація за дипломом (свідоцтвом) ___
_______________________________________
який закінчили вищий навчальний заклад*)

 

_________________________________________

Диплом № ____ від «____» _______199_ р.
(свідоцтво)

 

Дата видачі ________________________

Дата заповнення
картки                       «____» _________ 199__ р.

 

13. Домашня адреса _______________________
_________________________________________

 

 

14. Телефон ______________________________

 

 

Особистий підпис ______________

Рис. 4.3. Уніфікований документ «Особова картка»
При децентралізованій обробці, як правило, введення даних до ПЕОМ здійснюється безпосередньо фахівцем з використанням клавіатури, одночасно з набором здійснюється прямий запис інформації на машинний носій. Введення інформації до ЕОМ і запис її на машинні носії виконуються за уніфікованими схемами (макетами). Макетом визначається послідовність розміщення даних первинного документа на машинному носії. Його можна створити за двома варіантами. Перший варіант передбачає проектування і відображення на екрані дисплея точної копії первинного документа (рис. 4.3). У цьому випадку дані документа вводяться до відображеного макета з клавіатури. Одночасно здійснюється візуальний і машинний контроль на повноту реквізитів, їх відповідність допущеним значенням, логічний та арифметичний контроль реквізитів тощо. При виявленні запису з помилками на екрані з’яв­ляється діагностичне повідомлення і він підлягає коригуванню.
Цей спосіб застосовується тоді, коли при автоматизації розрахунків використовується один вид первинного документа. Але при розв’язуванні економічних задач з управління ТР використовується безліч первинних документів. У такому разі проектується уніфікований макет (рис. 4.4), за яким вводяться однотипні реквізити з різних документів.

Рис. 4.4. Уніфікований макет введення даних
Уведення даних за уніфікованим макетом здійснюється з первинного документа порядково. Одночасно здійснюється контроль інформації, що вводиться. Можливість проектування форм первинних документів, відображених на екрані відеотермінала, дає змогу реалізувати ідею створення безпаперової технології, що забезпечує формування засобами обчислювальної техніки первинних документів, які в разі потреби можна швидко роздрукувати. В цьому випадку машинний документ виконує функції первинного документа, який має юридичну силу, оскільки підписується складачем (авторизація документа встановлюється паролями, що забезпечують обмежений доступ до ПЕОМ).
Форми подання вихідної результатної інформації (зведеної звітності) залежать від її призначення та експлуатаційних можливостей технічних засобів обробки даних. Сучасні ЕОМ дають змогу виводити інформацію на широкоформатний рулонний папір, дисплеї, магнітні диски й стрічки тощо. Залежно від того, яке обладнання ЕОМ використовується, змінюється форма подання результатної інформації. Наприклад, зведення, які отримано на друкуючих пристроях ЕОМ, мають форму машинограми, а ті, які виводяться на екран відеотермінала, — відеограми (відеокадру).
При проектуванні відеограм необхідно враховувати такі харак­теристики відеотермінала, як код формату, кількість рядків у кадрі, кількість символів в рядку, інформаційна ємність екрана (кількість знаків), набір відтворюваних знаків (до 256 символів) тощо.
В умовах обробки інформації з праці на ЕОМ усі вихідні документи формуються спочатку на машинних носіях, а потім відображаються у формі машино- або відеограм. Відображення результатної інформації у вихідних документах здійснюється у двох режимах: регламентному і запитовому. При регламентному режимі машинограми друкуються згідно з планом у раніше обумовлені терміни. Запитовий режим забезпечує видачу результатної інформації у будь-який час, коли постає така потреба. Наприклад, звіт з праці на рівні підприємства, установи складається щокварталу, до 10 числа наступного за кварталом місяця. Запит до бази даних, наприклад, АІС з УТР державного рівня управління, подається за певною формою (табл. 4.2). Згідно з нею в запиті має бути зазначено період часу, за який потрібні дані, а також структуру і зміст відеокадру (відеограми).
Таблиця 4.2
З А П И Т   №
Прошу  видати по  всіх міністерствах  за  і квартал  1999 р.
показники,  які містяться  в  базі  даних  і  подані  в  таблиці.
середньомісячний  фонд  споживання  за  категоріями  персоналу


Назва
міністерства
(відомства)

Фонд
споживання

У тому числі за категоріями персоналу

ІТР

робітники

учні

службовці

МОП

ВП

Начальник відділу
Старший економіст

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.