лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Згідно з державним стандартом [17] до складу робочої документації належать, зокрема, такі документи:

 • інструкція зі збирання, реєстрації, первинної обробки, контролю і передавання інформації по каналах зв’язку;
 • інструкція з формування та ведення бази даних;
 • керівництво користувача;


Рис. 3.4. Структура документа «Опис алгоритму»

 • опис технологічного процесу обробки даних;
 • інструкція з експлуатації КТЗ;
 • посадові інструкції тощо.

Експлуатаційна документація на АІС — це частина робочої документації, яка призначена для використання під час експлуатації автоматизованої інформаційної системи і визначає правила дій персоналу та користувачів АІС при її функціонуванні, перевірці і забезпеченні її роботоздатності. Як правило, до цієї групи документів належать різноманітні інструкції.
Техноробочий проект комп’ютерної інформаційної системи з УТР — це комплект технічних документів АІС, затверджений у встановленому порядку, що містить рішення в обсязі технічного проекту й робочої документації на АІС.
3.6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АІС з УТР
Основним джерелом економічного ефекту від створення комп’ютерних інформаційних систем з УТР є поліпшення еконо мічних показників суб’єкта управління — установи, організації, яке досягається шляхом підвищення якості управління трудовими ресурсами.
На економічні показники суб’єкта управління справляє істотний вплив безліч факторів, серед яких можна назвати удосконалення технології виробництва, зміни номенклатури продукції, культуру виробництва, кваліфікацію працюючих, організацію виробництва, суспільні й соціальні заходи та багато інших. Тому подати в чистому вигляді залежність економічних показників об’єкта від уведення в експлуатацію комп’ютерної ІС з УТР практично неможливо. Діючі методики мають на увазі порівняння показників роботи суб’єкта управління до і після впровадження зазначеної системи за інших порівняно однакових умов. Крім того, результати господарської діяльності значною мірою залежать не лише від розв’язування окремих комплексів задач, а й від зв’язків між ними. Непідготовленість або невдале розв’язування однієї задачі може призвести до негативних результатів по кількох комплексах задач.
Часто джерело економічного ефекту лежить за межами автоматизованої інформаційної системи з УТР. Наприклад, підвищення якості продукції, ритмічність її випуску поліпшують показники роботи споживачів, але практично не позначаються на економічних показниках виробника. Ці та інші фактори, що визначають специфіку створення й функціонування комп’ютерних ІС з УТР порівняно з технічними системами, вносять деяку невизначеність у розрахунок економічних показників, які характеризують техніко-економічний рівень створення і впровадження АІС.
Показники економічної ефективності комп’ютерних ІС з УТР умовно можна поділити на дві великі групи: прямі й побічні. Прямі, у свою чергу, поділяються на трудові й вартісні, а побічні — на вартісні та якісні.
Результат розрахунку ефективності комп’ютерних ІС з УТР можна подати сумарною ефективністю, яка складається з прямої та побічної ефективності, виражається в однакових одиницях і стосується одного й того самого часу:
Ес = Епр + Епоб .
Економічні показники ефективності визначають безпосередній результат автоматизації розрахунків з УТР.
Якісні показники, не виявляючи прямої ефективності від упровадження АІС, визначають побічні результати прискорення обробки даних, тобто зростання оперативності інформації з праці, підвищення точності розрахунків, упорядкування системи обліку й планування трудових показників, підсилення контрольно-пізнавальної ролі та аналітичності інформації з УТР тощо. Якісні показники дають змогу визначити вплив комп’ютерної обробки на трудову діяльність персоналу.
Розрахунок ефективності, визначення її вартісних і трудових показників грунтується на зіставленні порівнюваних величин. Наприклад, трудомісткість на будь-якій ділянці управлінських робіт у базисний період порівнюється з трудомісткістю в умовах функціонування на даній дільниці в той самий період засобів обчислювальної техніки тощо.
Якісні показники ефективності, істотно впливаючи на сумарну економію від упровадження комп’ютерних ІС з УТР, усе ж таки не дають чіткого уявлення про вигідність того чи іншого рішення, тому для конкретного оцінювання порівнюваних варіантів робіт доводиться користуватися вартісними та кількісними показниками.
Основним вартісним показником економічної доцільності створення комп’ютерних АІС суб’єктів управління є річна економія, що визначається за формулою
,
де А1, А2 — річний обсяг реалізовуваної продукції відповідно до і після впровадження АІС з УТР;
П — прибуток від реалізації продукції до впровадження автоматизованої інформаційної системи;
С1, С2 — витрати на 1 грн. реалізовуваної продукції відповідно до і після впровадження АІС, які визначаються відношенням собівартості до відповідного обсягу реалізовуваної продукції.
Основними кількісними показниками ефективності впровадження комп’ютерних АІС з УТР є коефіцієнт економічної ефективності та термін окупності капітальних вкладень.
Коефіцієнт економічної ефективності
 ,
де Вс — капітальні вкладення на створення системи.
Термін окупності капітальних вкладень на створення АІС з УТР обчислюється так:
.
Узагальнюючим показником економічної ефективності створюваних в УТР комп’ютерних інформаційних систем є річний економічний ефект
,
де Кн — нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень для даної галузі.
Віддаючи перевагу при розрахунках ефективності вартісним і кількісним показникам, які дають змогу обчислити прямий ефект від застосування обчислювальної техніки, не можна нехтувати і якісними показниками, що визначають побічну економію в результаті удосконалення організації праці управлінців.
Побічний ефект буває іноді значнішим за прямий. Використання технічних засобів управління дає змогу звільнити персонал управління від виконання рутинних робіт — на користь його основній діяльності (прийняття управлінських рішень та аналіз їх виконання).
Поліпшення якісних показників ефективності — підвищен­ня точності розрахунків, підвищення оперативності та об’єк­тивності інформації, посилення її контрольно-пізнавальної ролі — означає, що раціональніше стали використовуватися час, основні та оборотні виробничі засоби, підвищилася продуктивність праці, а також усунуто втрати, до яких неминуче призводить застосування методів, орієнтованих на ручне управління. Отже, справжня ефективність від упровадження комп’ютерних АІС з УТР визначається у процесі спільного розрахунку як прямих, так і побічних показників економічної ефективності (табл. 3.1).
Значного ефекту від упровадження АІС можна досягти лише в тому разі, коли поряд з комп’ютеризацією процесів управління провадити й організаційну перебудову апарату управління.
Таблиця 3.1

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ АІС З УТР

Види
показників

Групи показників

Часові

Час розробки; час упровадження; час виконання операцій технологічного процесу обробки даних, починаючи від формування інформаційної бази і закінчуючи передаванням результатів користувачам

Вартісні

Витрати на розробку (проектування, будівництво і придбання устаткування, створення ІБ тощо); витрати на впровадження; витрати на експлуатацію (зберігання даних, підтримання системи в актуальному стані, обробка)

Технічні

Необхідний обсяг пам’яті (для зберігання масивів даних та їх обробки); необхідна кількість технічних засобів; завантаження КТС; габарити та інші конструктивні характеристики ТЗ

Споживчі

Запізнення інформації (несвоєчасне надання необхідної інформації); швидкодія (час реакції на запит); вірогідність результатної інформації

Із розділу необхідно запам’ятати

 • Комп’ютерні автоматизовані інформаційні системи різних рівнів і рангів створюються на єдиних методичних засадах, а саме на принципах: системності, розвитку, су­місності, стандартизації та уніфікації, ефективності. Цим забезпечується взаємодія різних економічних об’єктів в умовах функціонування АІС.
 • АІС належать до класу складних систем, які містять велику кількість різноманітних елементів, що взаємодіють. Тому при створенні комп’ютерних АІС потрібно визначати їх структуру, під якою розуміють характеристику внутрішнього стану АІС, опис постійних зв’язків між її елементами.
 • При описуванні АІС використовують кілька видів структур, які різняться типами елементів і зв’язків між ними. Найчастіше в ній вирізняють дві частини: забезпечувальну та функціональну.
 • Забезпечувальна частина АІС з УТР складається з інформаційного, лінгвістичного, технічного, програмного, організаційного, правового, методичного, математичного та ергономічного видів забезпечення.
 • Сукупність економічних показників, для автоматизованого визначення яких призначено АІС, утворюють її функціональну частину.
 • Склад і зміст елементів АІС з УТР (глибина її розподілу) залежать від мети проектування та критеріїв функціонування. Крім того, склад елементів за інших однакових умов залежить від сфери дії АІС.
 • Процес створення АІС — це сукупність розбитих на стадії та етапи робіт, що починаються з формування вхідних вимог до системи й закінчуються введенням її в дію.
 • Метою створення АІС з УТР є вдосконалення системи управління працею на конкретному економічному об’єкті завдяки застосуванню засобів обчислювальної техніки та економіко-матема­тичних методів.
 • Кожний фахівець з праці на своєму робочому місці повинен зробити внесок у створення АІС своїми знаннями специфіки і методики виконуваних ним функцій і розв’язуваних задач.
 • Постановка економічної задачі здійснюється при впровадженні нової інформаційної технології в практику управління за спеціальною методикою, володіти якою повинен кожний економіст з праці.

Запитання для самоконтролю

  • У чому полягає зміст основних методичних та організаційно-технологічних принципів створення і функціонування АІС в УТР?
  • Що розуміється під структурою АІС з УТР? Які види структур використовуються при створенні АІС?
  • Які види забезпечення необхідно створити для нормального функціонування АІС? Їх місце і роль в структурі АІС.
  • Дайте визначення функціональної задачі АІС. Особливості задач.
  • В яких випадках здійснюється проектування автоматизованих ІС? Що розуміється під цим поняттям?
  • Що являє собою «життєвий цикл» АІС?
  • Які методи і засоби створення АІС ви знаєте?
  • Назвіть стадії та етапи створення і функціонування АІС, охарактеризуйте виконувані на них роботи.
  • Які права та обов’язки замовника і розробника АІС?
  • Обгрунтуйте необхідність участі користувача (економіста з праці) в роботах зі створення і впровадження АІС в УТР.
  • Назвіть основні проектні документи, які складаються на різних етапах «життєвого циклу» АІС.
  • Що таке опис постановки задачі? Яка структура цього документа?
  • Що таке опис алгоритму? Яка структура цього документа?
  • Що таке пряма і побічна ефективність?
  • Які показники економічної ефективності АІС ви знаєте ?
  • Дайте визначення технології проектування АІС.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.