лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Централізована форма передбачає в автоматизованій ІС наявність комп’ютерного центру (КЦ), інформаційно-обчислюваль­ного центру (ІОЦ) або обчислювального центру колективного використання (ОЦКВ), де зосереджені обчислювальні, інформаційні, програмні та інші ресурси, включаючи кваліфікованих спеціалістів з експлуатації технічних засобів, проектування й програмування процесів автоматизованого розв’язування нових задач, створення та ведення інформаційної бази. При цьому КЦ або ІВЦ функціонують як локальні центри, що виконують автоматизовану обробку інформації одного об’єкта управління (підприємства, установи, організації тощо). ОЦКВ здійснюють інформаційне обслуговування низки економічних об’єктів регіональ­ної, галузевої або міжгалузевої підпорядкованості здебільшого на умовах господарського договору.  Рис. 3.1. Структура ІСУ та ІСОД


Змішаний варіант грунтується на широкому використанні експлуатаційних можливостей ЕОМ, які мають розвинену систему периферійних засобів для введення, первинної обробки і нагромадження вхідної (первинної) інформації, каналів зв’язку, що забезпечують підімкнення ЕОМ до єдиної обчислювальної мережі. При цьому в процесі функціонування КЦ зберігає свою домінуючу роль щодо організації технології, управління інформаційними процесами, необхідними ресурсами, розподіленими за рівнями ієрархічно сформованої обчислювальної мережі.
Специфіка діяльності обчислювальних центрів, притаманна централізованій і змішаній формам використання обчислювальної техніки, зумовлює те, що вони стають центрами зосередження та розподілу потоків інформації, які зв’язують ці центри з джерелами да­них і користувачами інформації. Інформаційні потоки є також найважливішими елементами автоматизованої ІС, які потрібно вивчати й проектувати з метою їх упорядкування та автоматизації.
Під потоком інформаціїрозуміють сформований або організований на новій технічній базі рух набору даних у зазначеному напрямку за умови, що в цих даних є спільне джерело і спільний приймач. Наприклад, таким потоком є сукупність відомостей про стан трудових ресурсів, які передаються у процесі розв’язування економічних задач від одного підрозділу установи до іншого, від однієї функціональної частини автоматизованої ІС до іншої.
Потоки економічної інформації з праці характеризуються на­прямком, належністю до конкретних функцій управління, відношенням до процесу обробки, структурою, ступенем сталості елементів потоку та низкою інших ознак. Розглянемо особливості потоків інформації, які впливають на функціонування автоматизованих ІС з УТР.
Напрямок потоків інформації з праці визначається загальною структурою об’єкта і системою управління, існуючими в них функціональними та організаційними зв’язками. Щодо системи управління, яка вивчається, потоки поділяються на такі, що виникають усередині цієї системи, і такі, що надходять із зовнішнього середовища. Функції та функціональні задачі з праці, які реалізуються в системі управління, породжують потоки прогнозної, планової, облікової, нормативної та іншої інформації.
Щодо процесу автоматизованої обробки інформації потоки можуть бути вхідними, проміжними і такими, що несуть результатну інформацію, використовувану для управління.
За складом потоки неоднорідні. Елементарними частинами потоку є букви й цифри, з яких складаються реквізити — числа, слова, коди, а потім формуються складові елементи інформації — повідомлення, показники і, нарешті, складніші інформаційні утворення — документи та інформаційні масиви. Як одиниці потоку найчастіше виокремлюють повідомлення — складову одиницю інформації, що об’єднує кілька реквізитів і дає кількісну та якісну або лише якісну характеристику описуваного об’єкта (процесу, явища). Складову одиницю інформації, яка містить одну основу і один чи кілька реквізитів-ознак, що є мінімумом для створення документа, називають показником. Реквізит-ознака є складовою показника, визначає якісні характеристики описуваного об’єкта, тобто робить показник індивідуальним. Основа — це числова величина, яку дістали в результаті вимірювання або обчислення і яка не має змісту без ознак, що її характеризують. Розглянуті елементи економічної інформації, зафіксовані на матеріальному носії того чи іншого вигляду, є об’єктами автоматизованої обробки в комп’ютерних ІС.
Змістовний або функціональний аспектрозгляду елементів комп’ютерних ІС з УТР дає змогу вирізнити дві частини: забезпечувальну та функціональну. Забезпечувальна частина комп’ю­терної ІС з УТР складається з компонентів (підсистем), які створюють передумови для автоматизованого розв’язування задач з використанням ЕОМ та інших технічних засобів управління в установлених режимах функціонування.
Склад забезпечувальної частини автоматизованих ІС, як правило, однорідний для ІС різного рівня і призначення, що дає змогу реалізувати принцип сумісності різних автоматизованих інформаційних систем у процесі їх функціонування. Згідно з державним стандартом обов’язковими елементами забезпечення комп’ютерних ІС з УТР є інформаційне, лінгвістичне, технічне, програмне, математичне, правове, організаційне та ергономічне забезпечення.
Інформаційне забезпеченнямістить не тільки інформаційні ресурси як предмет праці та інформацію як продукт праці, а й засоби та методи ведення усієї інформаційної бази — об’єкта управління. Отже, до інформаційного забезпечення належать також методи класифікації та кодування інформації, способи організації нормативно-довідкової інформації, побудови банків даних, зокрема побудови та ведення інформаційної бази тощо.
Лінгвістичне забезпечення— це сукупність засобів і правил для формалізації природної мови, які застосовуються при спілкуванні користувачів та експлуатаційного персоналу автоматизованої ІС з комплексом засобів автоматизації при її функціонуванні.
Технічне забезпеченняоб’єднує сукупність усіх технічних засобів, використовуваних при функціонуванні комп’ютерної ІС.
До математичного забезпеченняналежить сукупність математичних методів, моделей та алгоритмів розв’язування функціо­нальних задач, які застосовуються в автоматизованій ІС. Моделі та алгоритми, що включаються до його забезпечення використовуються як інструмент подальшої розробки програмних засобів. А моделі системи управління, об’єкта автоматизації відносять звичайно до організаційного забезпечення.
Програмне забезпечення— це сукупність програм на носіях даних і програмних документів, які призначені для відлагодження, функціонування й перевірки роботоздатності автоматизованої ІС з УТР.
До правового забезпеченняналежить сукупність правових норм, які регламентують правові стосунки при функціонуванні автоматизованої ІС та юридичний статус результатів її функціонування.
Методичне забезпечення— це сукупність документів, які описують технологію функціонування автоматизованої ІС, методи вибору і застосування користувачами технологічних прийомів для одержання конкретних результатів при функціонуванні ІС.
Ергономічне забезпеченняавтоматизованої ІС — це сукупність засобів і методів, які створюють найсприятливіші умови праці людини в автоматизованій ІС, умови для взаємодії людини та ЕОМ.
Сукупність економічних показників утворює так звану функціональну частину автоматизованої ІС з УТР. Вона встановлює склад, порядок і принципи взаємодії автоматизованих функцій для досягнення поставленої перед економічним об’єк­том, як системою, мети функціонування. За основний складовий елемент функціональної частини автоматизованої ІС беруть, як правило, підсистему.
Головними принципами декомпозиції — виокремлення самостійних функціональних підсистем — є такі:

  • відносна самостійність кожної з підсистем, тобто наявність конкретного об’єкта управління;
  • наявність відповідного набору функцій і функціональних задач з чітко визначеною локальною метою функціонування;
  • мінімізація складу включених до підсистеми елементів;
  • наявність одного чи кількох локальних критеріїв, які допомагають оптимізувати режим роботи підсистеми і узгоджуються з глобальним критерієм оптимізації функціонування автоматизованої інформаційної системи.

Декомпозиція функціональної частини автоматизованих ІС з УТР виконується не довільно, а з урахуванням певних підходів. Найчастіше це структурний або функціональний підхід, кожний з яких пов’язаний з дією місцевого та функціонального принципів управління.
При структурному підході декомпозицію здійснюють з огляду на організаційну структуру об’єкта управління. Це означає, що, підсистеми виокремлюються згідно з конкретними підрозділами і службами, які існують на об’єкті управління (наприклад, підсистема управління кадрами, підсистема планування, обліку та аналізу фонду споживання тощо).
При функціональному підходів основу виокремлення підсистем покладено ознаки, що характеризують функції управління (планування, облік, аналіз, регулювання і т. ін.), періоди (цикли) управління, рівні управління, види керованих ресурсів, функціональну сферу діяльності тощо.
Кожна функціональна підсистема містить комплекси задач управління виробничими, господарськими процесами, рухом того чи іншого виду ресурсів. Під функціональною задачеюавтоматизованої інформаційної системи з УТР розуміють частину її функцій, що являє собою формалізовану сукупність автоматичних дій, виконання яких приводить до результату заданого виду. Іншими словами, функціональна задача — це формалізоване подання економічного процесу чи явища з допомогою алгоритму або сукупності алгоритмів формування вихідних показників, які можуть бути оформлені документально чи існувати у вигляді повідомлень, що передаються для відображення на відеотерміналі і використовуються для прийняття управлінських рішень.
Глибина поділу автоматизованих ІС з УТР на частини, а отже, склад і зміст елементів різні і залежать від мети проектування та критеріїв функціонування конкретних АІС. Крім того, склад елементів за інших однакових умов істотно залежить від сфери дії АІС.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.