лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Розділ
3

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ   СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ   ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З УТР

 


3.1. ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ З УТР

 


Людино-машинні комп’ютерні інформаційні системи вже на стадії проектування потребують як удосконалення організації основної діяльності об’єкта управління, так і поліпшення організації управлінських процедур. Масове проектування комп’ютерних інформаційних систем, яке розпочалося близько 30 років тому, потребувало розробки єдиних теоретичних засад, методичних підходів до їх створення та функціонування. Адже інакше неможлива взаємодія різних економічних об’єктів, їх нормальне функціонування в складному багаторівневому народногосподарському комплексі.
Початково сформульовані академіком В. М. Глушковим науково-методичні засади й практичні рекомендації щодо проектування автоматизованих інформаційних систем управління в сучасних умовах перетворилися на методичні принципи створення комп’ютерних ІС, закріплені державним стандартом [6]. До них належать принципи системності, розвитку, сумісності, стандартизації та уніфікації, ефективності.
Принцип системностіє основоположним при створенні, функ­ціонуванні й розвитку автоматизованих ІС. Він дає змогу роз-
глядати досліджуваний об’єкт як єдине ціле; виявляти завдяки цьому різноманітні типи зв’язків між структурними елементами, які забезпечують цілісність системи; встановлювати напрям виробничо-господарської діяльності системи та реалізовувані нею конкретні функції. Системний підхідпередбачає проведення двохаспектного аналізу, що поєднує в собі макро- і мікропідходи.
При мікроаналізі система або її елемент розглядається як частина системи вищого порядку. Особлива увага приділяється інформаційним зв’язкам: установлюється їх кількість, виокремлюються та аналізуються зв’язки, зумовлені метою вивчення системи, а далі відбираються найперспективніші, які реалізують задану цільову функцію. При мікроаналізі вивчається структура об’єкта, аналізуються її складові елементи щодо їх функціональних характеристик, які виявляються через зв’язки з іншими елементами та зовнішнім середовищем. У процесі проектування автоматизованих ІС з УТР системний підхід дає змогу використо­вувати математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів і системи в цілому, моделювати досліджувані процеси для аналізу роботи створюваних систем.
Для автоматизованих інформаційних систем управління характерна багаторівнева ієрархія з вертикально субпідрядними елементами (підсистемами). Ієрархічні структури в системах управління набули значного поширення завдяки їх важливим перевагам. Так, ієрархічна структура створює відносну свободу дій з окремими елементами для кожного рівня системи і надає можливість по-різному поєднувати локальні критерії оптимальності функціонування системи в цілому; забезпечує відносну гнучкість системи управління і можливість пристосування до умов, постійно змінюваних; підвищує надійність за рахунок можливості введення елементної надмірності, реалізації напрямків потоків інформації. Практичне значення системного підходуполягає в тому, що він дає змогу в доступній для аналізу формі не лише відобразити все істотне, цікаве для творця автоматизованої системи, а й використати ЕОМ для дослідження поводження системи в конкретних (заданих експериментатором) умовах. Тому в основу створення автоматизованих ІС управління в сучасних умовах покладено метод моделювання на базі системного підходу, завдяки якому вдається відшукати оптимальний варіант структури системи, забезпечуючи найвищу ефективність її функціонування.
Принцип розвиткуполягає в тому, що автоматизована ІС створюється з урахуванням можливості постійного поповнення й оновлення функцій цієї системи та видів її забезпечення. Перед­бачається, що комп’ютерна інформаційна система має нарощувати свої обчислювальні можливості, оснащуватися новими технічними й програмними засобами, бути здатною постійно розширювати й оновлювати склад задач та інформаційний фонд, створюваний у вигляді баз даних.
Принцип сумісності полягає в забезпеченні здатності взаємодії автоматизованих ІС різних видів і рівнів у процесі їх спільного функціонування. Реалізація цього принципу дає змогу забезпечувати нормальне функціонування економічних об’єктів, підвищувати ефективність управління трудовими ресурсами в цілому та окремими їх ланками.
Принцип стандартизації та уніфікаціїполягає в необхідності застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування автоматизованих ІС. Упровадження у практику створення й розвитку автоматизованих ІС цього принципу дає змогу скоротити часові, трудові та вартісні витрати на створення автоматизованих ІС з УТР при максимально можливому використанні нагромадженого досвіду у формуванні проектних рішень та упровадженні автоматизації проектних робіт.
Принцип ефективностіполягає в досягненні раціонального співвідношення між витратами на створення автоматизованих ІС з УТР і цільовим ефектом, здобутим при їх функціонуванні.
Як правило, для ефективного здійснення управління, крім головних (загальних) принципів, вирізняють також низку частинних принципів, які деталізують загальні. Додержання кожного з частинних принципів дає змогу одержати певний економічний ефект. Один із них — принцип декомпозиції— використовується при вивченні особливостей, характерних властивостей елементів і системи управління об’єктом у цілому. Полягає він у поділі системи управління об’єктом на частини, виокремленні певних комплексів робіт, створенні умов для ефективнішого аналізу та проектування автоматизованої інформаційної системи. Принцип першого керівника передбачає закріплення відповідальності при створенні автоматизованої ІС за замовником — керівником підприємства, установи, галузі, тобто майбутнім користувачем, який відповідає за введення в дію та функціонування автоматизованої ІС з УТР.
Принцип нових задач пошук постійного розширення можливостей автоматизованої інформаційної системи, удосконалення процесів управління, одержання додаткових результатних показників з метою оптимізації управлінських рішень. Це може супроводжуватися постановкою та реалізацією на ЕОМ нових задач управління.
Принцип автоматизації інформаційних потоківі документообігу передбачає комплексне використання технічних засобів на всіх стадіях проходження інформації від моменту її реєстрації до здобуття результативних показників і формування управлінських рішень.
Принцип автоматизації проектуваннямає на меті підвищити ефективність самого процесу проектування і створення автоматизованих ІС на всіх рівнях народного господарства, забезпечивши скорочення часових, трудових і вартісних витрат за рахунок введення індустріальних методів. Сучасний рівень розробки й впровадження автоматизованих інформаційних систем дає змогу широко використовувати типізацію проектних рішень, уніфікацію методіві засобів при підготовці проектних матеріалів, стандартизації підходів при проектуванні окремих елементів автоматизованих ІС і підсистем, методи автоматизації виконання проектних робіт з використанням персональних ЕОМ і організованих на їх базі АРМ проектувальника автоматизованої ІС.
Проблеми створення АІС в УТР пов’язані, з одного боку, із загальними теоретичними основами розвитку економіки країни і конкретного економічного об’єкта (підприємства, організації, регіональної служби зайнятості тощо), а з іншого — зі специфікою технології автоматизованої обробки даних з праці. Тому розглянуті основні методологічні принципи створення АІС доповнюються організаційно-технологічними, без урахування яких немож­лива розробка і впровадження нових інформаційних технологій в практику управління. До них належать принципи: абстрагування, формалізації, концептуальної спільності, несуперечності й повноти, незалежності даних, структурування даних, доступу кін­цевого користувача.
Принцип абстрагування полягає у виділенні суттєвих (з конкретної позиції розгляду) аспектів системи та абстрагуванні від несуттєвих з метою представлення проблеми в зручному для аналізу й проектування вигляді.
Принцип формалізаціїполягає в необхідності використання формалізованих методів описування і моделювання процесів функціонування системи, які вивчаються і проектуються.
Принцип концептуальної спільностіполягає у дотримуванні єдиної методології на всіх етапах створення АІС і всіх її складових.
Принцип несуперечності й повнотиполягає у наявності у створюваній АІС усіх необхідних елементів та їх узгодженій взаємодії.
Принцип незалежності даних передбачає, що моделі даних мають бути проаналізовані і спроектовані незалежно від процесів їх обробки, а також від їх фізичної структури і розподілу в технічному середовищі.
Принцип структурування данихпередбачає необхідність структурування та ієрархічної організації елементів інформаційної бази АІС.
Принцип доступу кінцевого користувачаполягає у тому, що користувач повинен мати засоби доступу до бази даних АІС.
Додержуватися наведених принципів необхідно під час проведення робіт зі створення та експлуатації АІС в УТР, тобто протягом усього їх життєвого циклу.
Життєвий цикл — це період, який проходить автоматизована ІС з УТР у своєму розвитку від моменту прийняття рішення про початок удосконалення системи управління об’єктом до моменту, коли АІС перестає функціонувати (припиняє своє існування).
3.2. СТРУКТУРА ІС З УПРАВЛІННЯ
ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Комп’ютерна ІС з УТР залежно від аспекту дослідження (технологічного чи функціонального) може бути розбита на кілька складових елементів.
Використовуючи технологічний аспектдослідження, в управ­ляючій частині системи ТР (орган управління) виокремлюють апарат управління, а також техніко-економічну інформацію (дані) та методи й засоби її технологічної обробки.
Якщо відокремити апарат управління, то ті елементи, що залишилися (за умови єдиного системного використання економіко-математичних методів і технічних засобів управління), як технологічно взаємопов’язані створюють інформаційну систему автоматизованої обробки даних (ІСОД) з праці.
ІСОД — це людино-машинна система з УТР, у межах якої реалізується інформаційна модель, що формалізує процеси обробки даних з праці в умовах використання нової інформаційної технології (рис. 3.1).
ІСОД через себе замикає прямі та зворотні інформаційні зв’язки між об’єктом управління (ОУ) та апаратом управління (АУ).
Призначення й функції ІСОД визначають її структуру, яка містить у собі такі елементи (підсистеми): збирання і реєстрація даних; підготовка інформаційних масивів; обробка, нагромад­ження і зберігання даних; випуск документації з результатною інформацією; передавання даних від джерел виникнення до місця обробки, а результатів розрахунків — до споживачів інформації для прийняття управлінських рішень.
До складу комплексу технічних засобів ІСОД з управління трудовими ресурсами належать супер-ЕОМ (ЄС ЕОМ), малі ЕОМ (СМ ЕОМ), міні-ЕОМ (персональні професійні ЕОМ), різноманітні технічні засоби підготовки та зберігання інформаційних масивів, пристрої збирання та реєстрації даних, канали зв’язку, апаратура дистанційного передавання даних тощо. Реалізуючи передусім обчислювальні функції, ІСОД забезпечує обмін інформацією зі споживачем у режимі діалогу, а також виконує машинну обробку даних при розв’язуванні задач регламентованої звітності, коли результат розв’язування однієї задачі слугує сигналом для автоматичного переходу до розв’язування наступної або до формування носіїв результатної інформації. оператори, інженерно-технічні працівники, а також програмісти, проектувальники, економісти і спеціалісти інших виробничих профілів, які обслуговують комплекси технічних засобів, забезпечують створення та функціонування ІСОД.
Матеріальні ресурси й обслуговуючий персонал у процесі переробки інформації з праці мають бути так організовані, щоб досягався необхідний економічний ефект. При цьому велика увага приділяється вибору організаційної форми використання обчислювальної техніки як одному з найважливіших елементів ІСОД та комп’ютерних ІС. У практиці склалися три організаційні форми використання обчислювальної техніки: децентралізована, централізована і змішана.
Децентралізована формаорієнтована на масове впровадження персональних ЕОМ на робочих місцях виконавців, працівників планово-економічних служб підприємств та організацій, керівних працівників, які використовують ЕОМ у своїй професійній діяльності. На базі широкої комп’ютеризації створюються АРМ, локальні обчислювальні мережі, що дає змогу підвищити ефективність виконання функцій управління за рахунок оперативності, вірогідності, повноти інформації в межах прийманих управлінських рішень.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.