лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Процедурні знання — це набір деяких процедур (програм, моделей тощо), виконуваних зі знаннями як початковими даними.
У разі процедурного подання знань немає потреби зберігати всілякі стани предметної області, а достатньо мати опис початкового стану і процедур, які описують правила генерації необхідного стану з початкового. За такого подання знань семантика зводиться до опису елементів бази знань, а отже, підвищується ефективність пошуку рішень. Проте ця форма подання знань має менші можливості щодо нагромадження і коригування знань.
Поділ знань на декларативні та процедурні часто умовний, і межа між ними доволі рухлива. До того ж відомі моделі подання знань, які різною мірою використовують ті чи інші знання. Прикладом таких моделей є фрейми (від лат. farme — рамка) — це структура виду f [ < v1, g1 >, < v2, g2 >, ..., < vk, gk > ].
Знання також поділяються на інтенсіональні та екстенсіональні. Інтенсіональні знання являють собою понятійні, концептуальні знання щодо класів об’єктів предметної області та їх відношень; екстенсіональні знання це кількісні характеристики інтенсіональної частини, тобто це база даних автоматизованої експертної системи.
Блок вирішення (вирішувач) одна із головних частин АЕС, призначена для пошуку і формування висновків. Цей блок діє за аналогією до міркувань експерта — людини, яка оцінює проблему і пропонує гіпотетичне її розв’язування. Вирішувач виконує функції управління процесом пошуку рішення, тобто визначає спосіб і послідовність застосування різних правил. Правила, записані в базі знань більшості АЕС, становлять множину з великою кількістю елементів (середня за розміром автоматизована експертна система містить понад 500, а велика — понад 1000 елементів). Тому використання їх для перетворення бази даних (колекцій файла тверджень) потребує відповідної стратегії дій. Аби уникнути надмірного зростання файла (колекції сукупності) «змінних» даних, використовують різні способи обмеження числа елементів множини правил, призначених для аналізу. Дії модуля формування висновків можна подати як детектування (виявлення), вибір, дедукцію.
У фазі детектування (виявлення) вирізняються правила, які можуть бути застосовані при подальшому аналізі проблеми. У фазі вибору вибирають правила, які застосовуються при вирішенні певних проблем. У фазі дедукції формуються висновки згідно із системою вибраних правил. Цей процес можна реалізувати згідно з однією з двох «чистих» стратегій:

 • стратегії прогресивного висновку, тобто сукупності дій, виконуваних для визначення силогізму з відомих передумов за допомогою вибраного правила з подальшим визначенням чергових правил на основі раніше зроблених висновків, що тлумачаться як передумови для наступного правила, і так доти, доки не буде досягнуто мети;
 • стратегії регресивного висновку (у протилежному від кінця напрямку), яка полягає у визначенні передумов із запропонованих висновків (тлумачених інколи як гіпотези) за допомогою взятого до уваги правила, а потім у розгляді цих передумов як висновків наступних правил.

Обидві стратегії мають переваги і вади. Тому ведуться пошуки змішаних стратегій, які могли б ефективніше реалізувати процес формування висновків.
Однією з відмітних особливостей АЕС є здатність пояснити свої дії під час проведення експертизи, а також обгрунтувати спосіб здобуття поради, даної користувачеві. Цю функцію виконує модуль пояснень. Наявність цього блока дає змогу спеціалістам використовувати АЕС не лише для розв’язування прикладних задач, а й для навчання та підвищення рівня кваліфікації користувачів.
Проблема пояснень та обгрунтування вірогідності висновку важлива і складна задача, оскільки попри те, що система містить знання експертів і видає поради, відповідальність за прийняття рішення несе безпосередньо користувач. Оцінка АЕС користувачем значною мірою залежить від того, наскільки співробітництво з АЕС схоже на співробітництво з експертом, а отже, істотно залежить від пояснень відповідей на питання, які здаються користувачеві сумнівними. Сукупність запитань, які ставляться для отримання пояснень, можна поділити на такі групи: запитання, пов’язані з процесом вирішення проблеми (як і чому; із чого випливає; з якою метою; з яким результатом?); запитання, що стосуються значення термінів, застосовуваних у діалозі з користувачем; запитання про причини постановки окремого питання під час експертизи; запитання про наслідки, які випливають із даної користувачем відповіді на запитання, поставлене системою (наприклад, «що буде, коли...»); запитання про перелік відповідей, даних користувачем, зміна яких може спричинитися до знач­них змін здобутого висновку.
АЕС пояснює свої дії завдяки можливості перебирати базу знань (або базу даних згідно з ключовими словами), складаючи відповіді з окремих стандартних фрагментів тексту. Щоб АЕС могла швидко й успішно пояснити правильність висновків, а також доцільність поставлених запитань, вона записує в робочу пам’ять послідовність своїх дій або черговість, з якою застосовувала відповідні правила база знань, висновків, відповідей користувачів тощо.
Пояснюючи свої дії, АЕС створює ілюзію, що система перевіряє правильність правил, записаних у базі знань і висновків. Проте АЕС пояснює свої дії, маючи на меті лише поінформувати про перебіг реалізовуваного процесу формування висновків. Наприклад, в АЕС, що грунтується на правилах, які пояснюють інформацію, можна, скориставшись правилами продукції модифікованого вигляду, у базі знань записати:

Правило       ххх       якщо           ПЕРЕДУМОВА

то              ВИСНОВОК
оскільки     ПОЯСНЕННЯ
«ПОЯСНЕННЯ» є текстом, що його дістає користувач, застосувавши це правило в момент, коли є потреба в поясненні.
Оцінка АЕС значною мірою залежить від того, наскільки тісні зв’язки вона підтримує з користувачем. Для реалізації в АЕС таких зв’язків існує модуль пояснення, завдання якого — аналізувати запитання користувачів і формувати відповіді на них. При цьому мова спілкування (взаємодії) має бути наближена до природної мови, а точніше — до мови предметної області.
Перетворення природної мови — складна і не до кінця розв’язана задача. Це стосується не лише синтаксису та семантики, а й прагматики природної мови. Саме тому найчастіше застосовується метод аналізу і синтезу задач природної мови — метод, який спирається на виокремлення в задачах ключових слів. Пред­метна область АЕС, як правило, є вузькою, що допомагає успішно долати багатозначність природної мови.
АЕС здебільшого будуються для предметних областей, в яких постає потреба актуалізувати й розширювати знання. З огляду на це автоматизовані експертні системи оснащуються модулем нагромадження знань, який дає змогу експерту «завантажувати» базу знань, а також редагувати знання, зібрані в базі.
Здобування від експерта знань — найскладніший етап конструювання АЕС. На цьому етапі потрібне співробітництво експерта з інженером знань. Перший визначає, які знання необхідно вводити до бази знань, а другий подає знання експерта так, щоб АЕС мала доступ до них.
Становить інтерес питання автоматичного здобування знань автоматизованою експертною системою (актуалізація, коригування і розширення знань АЕС через процес навчання). Проблему навчання можна звести до створення нових понять і правил та внесення їх до бази знань із забезпеченням несуперечливості останніх.
Створення АЕСновий напрям наукових досліджень, який залежить від предметної області, експертів і середовища користувачів. Вирізняють три етапи створення АЕС (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Етапи розробки АЕС
Найважливіша проблема, яка має бути розв’язана при проектуванні АЕС, полягає у постановці цілей, визначенні кожної конкретної мети. Цілі умовно можна поділити на три типи: кінцеві, проміжні та допоміжні. Кожна мета має бути чітко поставлена, щоб проектувальник міг скласти повне уявлення про те, для чого створюється автоматизована експертна система. Кінцева мета вказує на остаточний результат функціонування АЕС. До проміжних цілей належать результати розв’язування окремих підзадач, на які розбивається початкова задача. Допоміжні цілі спрямовують проек­тувальників на визначення конкретних областей експертизи, необхідний для розв’язування поставленої проблеми.
При визначенні задач і підзадач з’ясовуються істотні особливості кожного розв’язання і встановлюється, чи доцільно його реалізувати, розробляючи АЕС, тобто порівнюються майбутні витрати на створення АЕС з очікуваним прибутком від її функціо­нування.
На етапі концептуалізації розв’язується низка питань. Важливе — вибір експерта. Це фахівець, знання якого в даній предметній області дають змогу вирішувати поставлені перед АЕС завдання.
Успіх функціонування АЕС залежить від того, наскільки повно подана база знань. Коли вибрано експерта, переходять до збирання знань. роботу експерта вивчає інженер зі знань. Це дуже відповідальний момент у проектуванні АЕС, оскільки експерт часто застосовує ті чи інші знання неначе автоматично, не аналізуючи ходу розв’язування і способу виведення здобутого висновку. Інженер зі знань при опитуванні експерта має виявити прийоми, способи і шляхи, якими той користується, розв’язуючи певну проблему.
Використовувані способи здобування знань при вивченні роботи експертів наведено в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
СПОСОБИ ЗДОБУВАННЯ ЗНАНЬ


Спосіб вивчення
роботи експерта

Опис способу

1. Спостереження на робочому місці

Спостереження за експертом у процесі розв’язування проблем і виявлення кола вирішуваних ним проблем і задач

2. Опис задачі

Словесний опис експертом прототипної задачі для кожного варіанта можливої відповіді

3. Аналіз задачі

Подання експертові низки реальних задач для розв’язу­вання уголос з метою виявлення логіки конкретних кроків розмірковувань, тобто встановлення відповідних правил

4. Доведення системи

Подання експертом інженерові кількох класів задач (від простих до дуже складних), що їх має розв’язувати під його контролем інженер зі знань на підставі виявлених правил

5. Оцінювання си-
стеми

Аналіз і оцінювання експертом кожного правила з точки зору обгрунтованості його застосування

6. Перевірка системи

Наведення прикладів, розв’язаних експертом і прототипом майбутньої АЕС, для оцінювання іншим незалежним експертом

Після збирання інформації знання аналізуються, щоб вирішити питання про способи їх подання. Якщо для розв’язування задачі знання можна подати з допомогою правил, то для опису вибирають знання у формі правил ЯКЩО—ТО. Іноді подати знання у вигляді правил неможливо, тоді використовують подання у вигляді фреймів або вдаються до інших способів. Коли вибрано спосіб подання знань, проектується база знань, тобто опис зібраних знань формальним способом, покладеним в основу обраної мережі.
У процесі програмування розв’язуються задачі перетворення формалізованих знань на комп’ютерні програми. Важлива проблема — вибір мов програмування. За інструментальний засіб для програмування можна взяти мову програмування для обробки знань (наприклад, ЛІПС) або мову інженерії знань. Якщо за мову програмування вибрано одну з проблемно-орієнтованих мов, наприклад ПАСКАЛЬ, то це дає змогу розробляти ефективніші і гнучкіші системи, але з більшими витратами.
Після написання програм виконують їх тестування та оцінюють роботу АЕС на кількох прикладах. При тестуванні виявляються неточності у поданні знань, відсутність потрібних понять або відношень, неправильно вибраний рівень деталізації знань або незручні механізми управління. Виявлені при тестуванні вади іноді спричинюють необхідність доопрацювання не лише програм, а й бази знань у плані її модифікації або поповнення.
Функціонування АЕС визнається задовільним, якщо система допомагає експертові прийняти рішення; правила висновку є несуперечливими і повними; система охоплює всі задачі та проблеми, що належать до компетенції спеціаліста обраної предметної області, а також адекватно пояснює порядок здобування тих чи інших висновків. Крім того, мають бути оцінені такі характеристики системи, як час її реакції на запит користувача, ступінь «дружності» інтерфейсу.
Розглянуті етапи розробки АЕС і характеристики робіт, виконуваних на кожному етапі, показують, що розробка АЕСскладний процес, який пов’язаний із залученням великої кількості спеціалістів і характеризується значними витратами часу (від двох до чотирьох років).
Існує інший підхід до розробки АЕС, який потребує значно менших витрат. Він грунтується на використанні систем-оболонок («скелетів»). Система-оболонка містить механізм висновку і управління висновком, а також засоби подання знань. Оболонка АЕС певною мірою подібна до компілятора з мови програмування. Використовувати оболонки вигідно на етапі апробування нової технології та обгрунтування потреби розробити оригінальну АЕС. Як система-оболонка використовується система GURU.
Нині фахівці різних галузей (економісти, інженери, техніки, лікарі тощо) виявляють великий інтерес до АЕС. Створено десят­ки комерційних автоматизованих експертних систем, переважно у США та Західній Європі. Досвід їх проектування та експлуатації дає змогу висунути низку вимог до АЕС нового покоління. Основні вимоги такі:

  • мають бути розроблені ефективні засоби для створення і підтримки великих баз знань, оскільки сучасні АЕС (за відсутності таких засобів) зорієнтовані на вузькі предметні області;
  • мають бути розроблені системи пояснень, які оперуватимуть термінами, пов’язаними із загальними принципами побудови баз знань у частині метазнань, тобто знань системи про себе та свої функціональні можливості;
  • автоматизований процес здобування знань від експерта реалізацією індуктивних і правдоподібних схем розмірковування;
  • автоматизований процес вибору стратегій залежно від розв’язуваної задачі;
  • налагоджена робота в динамічному, змінюваному середовищі, тобто побудова динамічних автоматизованих експертних систем;
  • мають бути створені гнучкі (інтегровані) АЕС, що поєднують можливості традиційних АЕС, систем управління баз знань (баз даних) та інтелектуальних пакетів прикладних програм;
  • апаратна реалізація автоматизованих експертних систем (або їх частин), яка забезпечує значне підвищення відповідних обчислювальних потужностей, швидкодії та надійності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.