лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Навчальний посібник

Друге видання, перероблене і доповнене

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2000
 

 

 

Рецензенти:
В. Л. Ревенко, д-р екон. наук
(Міжнар. наук.-навч. центр
інформ. технологій та систем);
А. Г. Ахламов, д-р екон. наук, проф.
(Одеський філіал Укр. Акад. держ. упр.
при Президентові України)

 

 

 

Писаревська Т. А.
П 34       Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 279 с.
ISBN 966–574–104–7
Викладено теоретичні основи й принципи створення автоматизованих інформаційних систем і застосування нових інформаційних технологій у сфері праці та соціального захисту на різних рівнях управління. Розглянуто структуру таких ІС та їх головні компоненти. Значну увагу приділено процесам автоматизації обробки інформації, що стосується праці та соціального захисту робітників промислових підприємств, установ, окремих галузей народного господарства, виконавчих органів.
Для студентів економічних спеціальностей, фахівців у галузі інформатизації процесів управління і керування персоналом.
Табл. 23. Рис. 47. Бібліогр.: 22 назв.

ББК 65.240

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/413 від 28.03.2000

 

a Т. А. Писаревська, 2000
ІSBN 966–574–104–7                                                                    a КНЕУ, 2000
Навчальне видання

 

 

 

ПИСАРЕВСЬКА  Тамара  Андріївна

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ
ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Навчальний посібник

Друге видання, перероблене і доповнене

 

 

 

 

Редактор  І. Стремовська
Технічний редактор  Т. Піхота
Художник обкладинки О. Стеценко
Коректор  Н. Анікєєнко
Комп’ютерна верстка О. Чуб
Комп’ютерний набір О. Костюк, Н. Коломієць,
Т. Мальчевської, І. Пантюхової

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.