лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Розміщення продуктивних сил України

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

РОЗМІЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНИХ
СИЛ УКРАЇНИ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2000

 

 

 

 

Автори:
С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник,
Т. А. Заяць, С. І. Бандур, В. І. Куценко, В. С. Міщенко,
О. Д. Краєвий, І. В. Білоконь, Б. З. Піріашвілі, В. П. Цибуляк,
Д. Я. Хусаїнов, Л. А. Устінова

 

Рецензенти:
П. П. Борщевський, д-р екон. наук, проф.,
засл. діяч науки і техніки України;
(Рада по вивченню продуктивних сил України)
Л. Г. Чернюк, д-р екон. наук, проф.
(Рада по вивченню продуктивних сил України)

 

Р 64       Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітю­ренко, Я. Б. Олійник та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 364 с.
ISBN 966–574–049–0
Розкрито сутність теоретичних, методологічних та методичних питань щодо розміщення продуктивних сил України, особливостей їх формування і розвитку. Розглянуто наукові засади економічного районування та державної регіональної економічної політики в нових умовах господарювання. Викладено основи народонаселення і демографії, трудових ресурсів і ринку праці, а також економічної оцінки природоресурсного потенціалу. Охарактеризовано галузеву і територіальну структуру народногосподарського комплексу України, визначено сучасні тенденції його розвитку. Розглянуто зовнішні економічні зв’язки України.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
ББК 65.04
©  С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко,
Я. Б. Олійник та ін., 2000
ISBN 966–574–049–0                                                  ©  КНЕУ, 2000

Навчальне видання

ДОРОГУНЦОВ Сергій Іванович,
ПІТЮРЕНКО Юхим Іванович,
ОЛІЙНИК Ярослав Богданович та ін.

РОЗМІЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНИХ
СИЛ уКРАЇНИ


Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

Редактор П. К. Вовк
Художник обкладинки О. О. Стеценко
Технічний редактор Т. М. Піхота
Коректор Л. Ф. Кучеренко
Комп’ютерна верстка О. М. Іваненко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.