лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Студентові потрібно чітко розрізняти поняття «торговий патент» і «спеціальний торговий патент».
У певних випадках держава застосовує квотування, встановлюючи граничний обсяг (квоти) виробництва чи обігу певних товарів і послуг. Порядок квотування виробництва та/або обігу (включаючи експорт та імпорт), а також розподілу квот встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.
Стандартизація, за Законом України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р., — це діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підви­щення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву.
Визначте, в яких випадках застосування стандартів чи їх окремих положень є обов’язковим.
Сертифікація, за Законом України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р., — це процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.
Питанням регулювання цін і тарифів присвячені ст. 21 ГК, а також норми Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 3.12.1990 р. З’ясувавши норми цих актів, ви зможете дійти висновку, що суб’єкти господарювання можуть застосовувати у гос­подарській діяльності вільні ціни, державні фіксовані ціни та регульовані ціни — граничні рівні цін або граничні відхилення від державних фіксованих цін.
Вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт, послуг), за винятком тих, на які встановлені державні ціни. Вільні ціни визначаються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах — також за рішенням суб’єкта господарювання.
Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються на ресурси, що справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, а також на продукцію та послуги, що мають суттєве соціальне значення для населення. Перелік зазначених ресурсів, продукції, послуг затверджує Кабінет Міністрів України.
Держава може надавати дотації суб’єктам господарювання: на підтримку виробництва життєво важливих продуктів харчування, на виробництво життєво важливих лікарських препаратів та засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окремих товарів, послуги транспорту, що забезпечують соціально важливі перевезення, а також суб’єктам господарювання, що опинилися у критичній соціально-економічній або екологічній ситуації, з метою фінансування капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтримання їх ді­яльності, для технічного розвитку, що дають значний економічний ефект, а також в інших випадках, передбачених законом.
Держава може здійснювати компенсації або доплати сільськогосподарським товаровиробникам за сільськогосподарську продукцію, що реалізується ними державі.
Підстави та порядок застосування засобів державної підтримки суб’єктів господарювання визначаються законом.
Держава намагається стимулювати розвиток господарської діяльності. Насамперед це спрямоване на розвиток окремих видів підприємницької діяльності (Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р., Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 р.) або окремих галузей господарства (наприклад, Закон України «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні» від 18.11.1999 р. в редакції від 13.12.2001 р., Закон України «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001—2004 років» від 18.01.2001 р., Закон України «Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спецхімії» від 21.09.2000 р.).
2.2. План семінарського заняття

 • Роль держави в регулюванні господарської діяльності.
 • Державна підтримка господарської діяльності. Роль держави в організації та забезпеченні функціонування державного сектору економіки.
 • Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності. Ліцензування деяких видів господарської діяльності.
 • Засоби державного регулювання господарської діяльності.
 • Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. Облік господарської діяльності і звітність перед уповноваженими державними органами.

Теми рефератів

 • Правовий режим патентування певних видів підприємницької діяльності за законодавством України.
 • Проблеми удосконалення системи заходів регулюючого впливу держави на суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Система органів виконавчої влади, що беруть участь у регулюванні господарської діяльності.
 • Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Ліцензування господарської діяльності.

2.3. Термінологічний словник

 • Державна реєстрація.
 • Ліцензування.
 • Патентування.
 • Квота.
 • Стандартизація.
 • Сертифікація.

2.4. Навчальні завдання
для самостійного опрацювання

 • Система державних органів, які здійснюють контроль та нагляд за господарською діяльністю.
 • Зробіть аналіз документів, які подаються для реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
 • Проблеми стимулювання здійснення господарської діяльності з боку державних органів.
 • Особливості ліцензування видів господарської діяльності, не передбачених Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

2.4.1. Завдання для перевірки знань

 • У разі зміни свого місцезнаходження суб’єкт підприємниць­кої діяльності повинен повідомити про це орган державної реєстрації в термін до …
 • Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності не може бути меншим ніж …
 • Ліцензійні умови визначає: …
 • Процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції встановленим законодавством вимогам, має назву …
 • Суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи, в яких обсяг річного валового доходу не перевищує …
 • Торговий патент видається суб’єктам підприємницької діяль­ності за місцезнаходженням цих суб’єктів: …

2.5. Рекомендована література
Основна

 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (Глава 2) // Голос України. — 2003. — № 49—50. — 14 берез.
 • Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 25 (23.06.2000). — Ст. 195.
 • Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. // Урядовий кур’єр. —2003. — № 198. — 22 жовт.
 • Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 31—32. — Ст. 263.
 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 36. — Ст. 299.
 • Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 20. — Ст. 82.
 • Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 31. — Ст. 145.
 • Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 32. — Ст. 169.
 • Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 51—52. — Ст. 447.
 • Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 р. // Відомості Верхов­ної Ради України. — 2001. — № 7. — Ст. 35.
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40. — Ст. 365.
 • Положення про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 740.
 • Указ Президента України від 25.05.2000 р. № 721/2000 «Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва» (зм. № 1050/2000 від 09.09.2000 р.).
 • Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. № 24—92 «Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» № 4033-XII від 25.02.1994 р.

Додаткова

  • Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Є. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. — Львів: Престиж-Інформ, 2000.
  • Москаленко В. С. Проблеми вдосконалення механізмів регулювання економічних відносин // Колізії у законодавстві України: Зб. наук. виступів і повідомлень: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23—24 жовтня 1995 р., Київ. — К.: Генеза, 1996. — С. 88—91.
  • Проблемы становления хозяйственного законодательства Украины: Сб. науч. статей и материалов конф. — Донецк: ИЗПИ АН Украины, 1993.
  • Труш І. Упорядкуваня механізму проведення перевірок СПД контролюючими органами // Право України. — 2002. — № 4. — С. 32—35.
  • Саниахметова Н. Государственное регулирование экономики и предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 7. — С. 3—6.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.