лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 

 

 

Нормативно-правові акти

 • Конституція України від 28.06.1996 р.
 • Цивільний кодекс України 2002 р.
 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.
 • Господарський процесуальний кодекс України. Закон України від 6.11.1991 р.
 • Кримінальний кодекс України від 5.04.2001 р.
 • Митний кодекс України 2002 р.
 • Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.
 • Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р.
 • Закон України»Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р.
 • Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р.
 • Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 р.
 • Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р.
 • Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р.
 • Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22.12.1995 р.
 • Закон України «Про державне оборонне замовлення» від 03.03.1999 р.
 • Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р.
 • Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р.
 • Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.
 • Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23.12.1997 р.
 • Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р.
 • Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 р.
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
 • Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р.
 • Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 р.
 • Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 р.
 • Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» від 20.12.1991 р.
 • Закон України «Про промислово-фінансові групи» від 21.11.1995 р.
 • Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р.
 • Закон України «Про власність» від 07.02.1991 р. (зміни від 21.09.2000 р.).
 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р.
 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р.
 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р.
 • Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р.
 • Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р.
 • Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19.02.1997 р.
 • Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р.
 • Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р.
 • Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р.
 • Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 р.
 • Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.
 • Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р.
 • Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.07.1996 р.
 • Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р.
 • Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р.
 • Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р.
 • Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р.
 • Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р.
 • Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р.
 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.
 • Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р.
 • Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р.
 • Декрет Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15.12.1992 р. № 8—920.
 • Класифікація форм власності, затверджена наказом Держстандарту України від 22.11.1994 р. № 288.
 • Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Держстандарту України від 22.11.1994 р. № 288.
 • Положення про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 740.
 • Положення Національного банку України «Про кредитування»: Затв. постановою правління Національного банку України від 28.09.1995 р. № 246.

Основна

 • Господарський кодекс України: Коментар. — Х.: ТОВ «Одиссей», 2004. — 848 с.
 • Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій. — К.: КНЕУ, 2002. — 348 с.
 • Щербина В.С. Господарське право: Навч. посіб. — К.: Атіка 1999; 2001; 2003.
 • Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні. Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999; 2001; 2003.
 • Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002. — 912 с.
 • Підприємницьке право: Навч. посіб. / Л. В. Ніколаєва та ін. — К.: Істина, 2001. — 480 с.
 • Предпринимательское право Украины: Учебник / Под ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Эспада, 2001. — 624 с.
 • Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под ред. Н. А. Саниахметовой. — Х.: Одиссей, 2001. — 560 с.

Додаткова

 • Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.
 • Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Є. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. — Львів: Престиж-Інформ, 2000. — 268 с.
 • Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання. КОО, 2003. — 302 с.
 • Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины.: Учеб. пособие. — Х.: Эспада, 2001. — 288 с.
 • Кибенко Е. Р. Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах». — Х.: Эспада, 2001. — 440 с.
 • Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2000. — 544 с.
 • Онищенко Т. Частный предприниматель. — 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: Фактор, 2001. — 468 с.
 • Дахно І. І. Антимонопольне право: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1998. — 352 с.
 • Антимонопольне законодавство України / За ред. В. П. Суп­рун. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 416 с.
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Кредісова. — К.: Альтерпрес, 2000. — 448 с.
 • Внешнеторговые сделки / Сост. И. С. Гринько. — Сумы: Фирма «Реал», 1994. — 464 с.
 • Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — К.: Вид. дім «Фінансист», 2000. — 636 с.
 • Правове регулювання іноземних інвестицій / За ред. В. М. Коссака. — К.: Укр. центр правничих студій, 1999. — 174 с.
 • Коссак В. М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. — Львів: Центр Європи, 1999. — 239 с.
 • Коссак В. М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). — Львів, 1996.
 • Омельченко А. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К., 1999.
 • Сіваченко І. Ю., Кухарська Н. О., Левицький М. А. Вільні економічні зони: Навч. посіб. — К.: Дакор: Алерта, 2002. — 480 с.

 


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ,
УМІНЬ І ПРАКТИЧНИХ НАВИКІВ СТУДЕНТІВ

 

 

 

Контроль знань з дисциплін, що викладаються кафедрою правознавства, складається з двох блоків планових заходів:

 • поточний контроль знань студентів;
 • підсумковий контроль знань студентів.

№ 
з/п

Форма оцінювання знань

Кількість балів

Результат

1

Оцінювання поточної роботи в семестрі, в т. ч.

від 0 до 40 балів
у т. ч.

Допуск до іспиту

2

виконання обов’язкових завдань

до 20 балів

3

проходження модульного контролю знань

до 20 балів

4

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи

від 0 до 60 балів

Проходження підсумкового контролю знань з дисципліни і одержання підсумкової оцінки

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =
= результати поточної роботи + результати письмового
іспиту /1. (1.1 (до 20 балів) + 1.2 (до 20 балів)) + 2
(не менше 30 балів)/

У блоці першому — (1 = 1.1 + 1.2) менше 20 балів не зараховуються; максимальна кількість балів — 40.
У блоці другому — (2) — менше 30 балів не зараховуються; максимальна кількість балів — 60.
Підсумковий контроль знань з дисципліни проводиться у фор­мі письмового заліку за екзаменаційними білетами, кожен з яких складається з 6 питань.
Відповідь на кожне з 6 питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.
Відповідь на кожне з 6 питань оцінюється в:
10 балів — якщо відповідь студента містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу; виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної дисцип­ліни, його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характер­ні риси та особливості; відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правиль­не формулювання відповідних тлумачень; свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших — необхідно знати рік їх прийняття); містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору; містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики та ін.), їх оцінку та порівняння; логічно і граматично правильно викладена.
5 балів нараховується, якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:

 • є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання;
 • є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;
 • не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповід­них теорій, концепцій, наукових течій та ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;
 • свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;
 • викладена з порушенням логіки подання матеріалу;
 • містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень.

0 балів виставляється, якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.
Результат письмового заліку складається з суми балів, одержаних за всі 6 питань.
Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (не менше 20 і не більше 40 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну систему для фіксації оцін­ки в нормативних документах.
Об’єктом підсумкового контролю є залік, який здійснюється на основі результатів поточного контролю і безпосередньо заліку (підсумкового контролю). Передумовою для складання заліку з дисципліни є виконання всіх обов’язкових завдань та проходження модульного контролю знань і одержання не мен­ше 20 балів у процесі поточної роботи в семестрі. Студент, який не набрав 20 балів у процесі поточної роботи в семестрі, не допускається до заліку і вважається таким, що має заборгованість з даної дисципліні, яка погашається у встановленому порядку.
Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими темами програми, здатності творчого використання набутих знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми нав­чальної дисципліни тощо.
Оцінювання здійснюється за стобальної шкалою. Завдан-
ня поточного контролю оцінюються від нуля до сорока балів, завдання, що виносяться на іспит, — від нуля до шестидесяти балів.
Заліковий білет складається з шести завдань. Відповідь на кож­не завдання оцінюється «10», «5», «0» балів.
Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результати поточного контролю знань (за умови, що студент набрав двадцять балів і більше) та за виконання завдань, що виносяться на залік (за умови, що студент набрав тридцять балів і більше).
В разі, коли відповідь на завдання оцінена менше ніж у 30 ба­лів, студент отримує незадовільну оцінку за результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому разі результати поточного контролю не враховуються. Студенти, які отримали оцінку «незадовільно» і набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 15 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни та скласти залік.
Порядок переведення шкали оцінювання
знань студентів, що застосовуЄться в КНЕУ,
в шкалу системи ECTS


Кількість балів за шкалою оцінювання,
що застосовується в КНЕУ

Оцінка
за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

0—15

2 (незадовільно)

F — обов’язкове повторне вивчення дисципліни

20—45

2 (незадовільно)

FX — можливість повторного складання

50—60
50 (E)
55—60 (D)

3 (задовільно)

Е — виконання задовольняє мінімальні критерії
D — завдання виконано із значною кількістю помилок

65—80
65—70 (С)
75—80 (В)

4 (добре)

С — робота виконана з певною кількістю грубих помилок
В — робота виконана вище середнього рівня з кількома помилками

85—100

5 (відмінно)

А — робота виконана відмінно, лише з незначною кількістю помилок

Академічна заборгованість студентів з підсумкового модуль­ного контролю (ПМК).
Студенти, які набрали за результатами поточного контролю від 0 до 15 балів, зобов’язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету. Студенти, які набрали за результатами поточного контролю від 20 до 45 балів, зобов’язані написати заяву на індивідуально-консультаційну роботу з викладачем і згідно з направленням деканату отримувати та здавати викладачу під час консультації виконані завдання, модулі тощо і набрати бали поточної успішності, а в кінці семестру, відповідно до графіка, затвердженого деканом, пройти підсумковий модульний контроль.

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.