лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. Поняття та статус страхових компаній


Відносини у сфері страхування і на ринку страхових послуг, страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян регламентується Цивільним та Громадянським кодексами, Законом України «Про страхування» (далі — Закон).
Відповідно до ст. 2 Закону страховиками (страховими компаніями) визнаються фінансові установи, які створені у формі акціо­нерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Господарським кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.
Ведення Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) України як складової частини Державного реєстру фінансових установ здійснюється Держфінпослуг, яка є його розпорядником та адміністратором, відповідно до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 р. № 41.
Учасників страховика повинно бути не менше 3 осіб. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками — резидентами України. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн євро, а страховика, який займається страхуванням життя, — 1,5 млн євро за курсом обміну валют України.
Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’яза­на з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов’язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських потреб страховика.


6. Поняття та статус ломбардів, довірчих товариств,
установ накопичувального пенсійного забезпечення
та інших учасників ринку фінансових послуг


Окремої уваги заслуговує визначення понятійного аспекту — довірчого товариства.
Поняття довірчого товариства, особливості його створення та діяльності визначає Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» (далі — Декрет) від 17.03.1993 р. Довірчим товариством (ст. 1 Декрету) є товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників. Майном довірителя є кошти, цінні папери та документи, які засвідчують право власності довірителя.
Довірче товариство здійснює такі довірчі операції:
1) для громадян — збереження та представницькі послуги для обслуговування майна довірителів;
2) для юридичних осіб — розпорядження майном, агентські послуги, ведення рахунків для власників їх цінних паперів та управління акціями, які мають право голосу, переданими довірчому товариству шляхом участі в загальних зборах акціонерного товариства.
Детальніше статус та права інших учасників ринку фінансових послуг студент може ознайомитися з матеріалів підручника.
11.2. Рекомендована література
Основна

  • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (гл. 35) // Голос України. — 2003. — № 49—50. — 14 берез.
  • Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6. — Ст. 30.
  • Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 21. — Ст. 103.
  • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 1.
  • Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 15. — Ст. 101.
  • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 1. — Ст. 2.
  • Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. // Урядовий кур’єр. — 2003. — № 169. — 11 верес.
  • Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 р. // Урядовий кур’єр. — 2003. — № 154. — 20 серп.
  • Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р. // Урядовий кур’єр. — 2003. — № 149. — 13 серп.
  • Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. // Відомості Верхов­ної Ради України. — 2003. — № 38. — Ст. 313.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.