лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Правовий режим іноземного інвестування.
Інвестування за межами України


Для засвоєння матеріалу цієї теми особливу увагу потрібно звернути на вид інвестування, в якому присутній іноземний елемент. У цьому зв’язку розглядаються дві категорії інвестування: іноземне інвестування в Україну та інвестування за межі України.
Особливе правове регулювання мають іноземні інвестиції, тобтоцінності, що вкладаються іноземними інвесторами (юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України; фізичні особи — іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України — ст. 390 ГК) в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Такі цінності (ст. 391 ГК) можуть інвестуватись у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Націо­нальним банком України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна).
Правове регулювання іноземних інвестицій здійснюється нор­мами Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р., Закону України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.1991 р.
Іноземним інвестором називають фізичну та юридичну особу або державу, які мають постійне місцезнаходження (проживання) за межами території України та приймають рішення про переміщення вільних або залучених коштів в економіку України.
Студент повинен самостійно з’ясувати, у яких формах можуть здійснюватися іноземні інвестиції.
Запам’ятайте, що іноземні інвестиції підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 7.08.1996 р. № 928.
Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяль­ності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України.
Господарським кодексом, Законом «Про режим іноземного інвестування», іншими законодавчими актами та чинними міжнародними договорами передбачена низка гарантій для іноземних інвесторів, які використовуються з метою забезпечення стабільності правового режиму іноземного інвестування.
Наявність зареєстрованої іноземної інвестиції передбачає наявність певних переваг. Насамперед майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. Причому таке майно не повинно відчужуватись протягом 3 років.
Як вже зазначалось вище, інвестування може відбуватись і за межами України. Ця діяльність врегульовується окремо. Насамперед це Указ Президента України № 839 від 13.09.1995 р. «Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України». Резиденти можуть інвестувати майнові цінності за межами України з такою метою: внесення до статутних фондів підприємств, створених за кордоном; закріплення за філіалами, представництвами та іншими відокремленими підрозділами для виконання покладених на них завдань.
Інвестування майнових цінностей за межами України підлягає ліцензуванню. Видачу індивідуальних ліцензій на проведення такого інвестування здійснює Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.


4. Державне сприяння інвестиційній діяльності.
Правове положення концесій


Сучасна інвестиційна політика України базується на створенні спеціальних режимів інвестиційної діяльності. Такі режими можуть діяти в рамках певної галузі господарювання або в межах певної території, визначеної як вільна економічна зона або територія пріоритетного розвитку.
Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.
Зверніть увагу, що захист інвестицій — це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній діяльності об’єк­тів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибут­ку (доходу) від інвестицій. Держава гарантує захист інвес-
тицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій.
Гарантії — це підкріплена силою держави система юридичних засобів і умов, що посилюють права управнених суб’єк­тів і обов’язку зобов’язаних суб’єктів правовідносин, забезпечуючи їх реалізацію опосередковано особливою процедурою (деталізація регулювання, надання регулювання більшої юридичної сили та ін.).
Насамперед, інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише на основі законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв’язку з припиненням інвестиційної діяльності.
Одним із джерел інвестування вітчизняної економіки є приватизація державного та відчуження комунального майна на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до законодавства можуть бути покупцями у процесі приватизації.
Надання інвесторам права на проведення господарської діяльності, пов’язаної з використанням об’єктів, що перебувають у державній або комунальній власності і передаються у концесію, відбувається на підставі Закону України «Про концесії» від 16.07.1999 р. шляхом укладення концесійного договору.
Концесія — це надання з метою задоволення громадських потреб уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній або фізичній особі (суб’єк­ту підприємницької діяльності) права на створення (будів­ництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття суб’єктом підп­риємницької діяльності (концесіонером) на себе зобов’язань зі створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об’єк­том концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику.
Самостійно визначте, у яких сферах господарської діяльності можуть надаватися об’єкти права державної чи комунальної влас­ності у концесію.


5. Правовий режим вільних економічних зон


З метою залучення іноземних інвестицій та сприяння їм, активізації спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, залучення і впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку держави на території України можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони. Їх правовий статус визначається Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р. (далі — Закон), ст. 39 Господарського кодексу та окремими законами, які визначають статус конкретних вільних зон (наприклад, Закон України «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» від 24.12.1998 р.).
Спеціальна (вільна) економічна зона (Закон та ст. 401 ГК) являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства України. На території спеціальної (вільної) економічної зони запроваджуються пільгові митні, валютно-фінансові, податкові та інші умови економічної діяльності національних та іноземних юридичних і фізичних осіб.
На території України можуть створюватись спеціальні (вільні) економічні зони різних функціональних типів: вільні митні зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-рек­реаційні, страхові, банківські тощо. Окремі зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним типам спеціальних (віль­них) економічних зон.
Крім того, існує так звана категорія Територія пріоритетного розвитку — це територія, на якій склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, незадовільний стан зайнятості населення і на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності для створення нових робочих місць.
Спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад та місцевої державної адміністрації.
На території спеціальної (вільної) економічної зони мають право функціонувати будь-які суб’єкти економічної діяльності згідно із законодавством України та законом про створення цієї зони.
Згідно зі ст. 404 ГК на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють інвестиції у спеціальній (вільній) економічній зоні, поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та про іноземні інвестиції. Держава гарантує суб’єктам господарювання спеціальної (вільної) економічної зони право на вивезення прибутків та інвестицій за межі даної зони і межі України відповідно до закону.
10.2. План семінарського заняття

 • Поняття інвестиційної діяльності в Україні.
 • Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій в розвитку економіки України. Правовий статус лізингу, капітального будівництва.
 • Правовий режим іноземного інвестування. Інвестування за межі України.
 • Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове положення концесій.
 • Правовий режим вільних економічних зон.

Теми рефератів

 • Корпоративна форма інвестування за законодавством України.
 • Особливості інвестування у процесі приватизації державного майна.

10.3. Термінологічний словник

 • Вільна економічна зона.
 • Концесія.
 • Лізинг.
 • Інвестиція.
 • Територія пріоритетного розвитку.

10.4. Навчальні завдання
для самостійного опрацювання

 • Капітальне будівництво як форма інвестування в Україні.
 • Складіть таблицю, в якій назвіть вільні економічні зони на території Україні та які пільги в них надаються.
 • Правовий статус лізингового договору.
 • Правовий статус концесійного договору.
 • Інвестиційна діяльність в Україні. Роль інноваційних технологій в розвитку економіки України.
 • Правовий режим іноземних інвестицій. Форми іноземного інвестування.
 • Правове положення концесій. Види концесій в Україні.

10.5. Рекомендована література
Основна

 • Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. (Глава 34, 38, Розділ VIII) // Голос України. — 2003. — № 49—50. — 14 берез.
 • Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 40. — Ст. 363.
 • Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 36. — Ст. 266.
 • Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 13. — Ст. 93.
 • Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 50. — Ст. 676.
 • Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 19. — Ст. 80.
 • Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 46. — Ст. 616.
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій» від 7.08.1996 р. № 928.
 • Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцен-
  зій на здійснення інвестицій за кордон» від 16.03.1999 р. № 122, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.04.1999 р. за № 259/3552.

Додаткова

 • Задыхайло Д. В. Ивестиционное право Украины: Сб. нормативно-правовых актов с комментариями. — Х.: Эспада, 2002.
 • Правове регулювання іноземних інвестицій / За ред. В. М. Коссака. — К.: Укр. центр правничих студій, 1999.
 • Коссак В. М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. — Львів: Центр Європи, 1999.
 • Омельченко А. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К., 1999.
 • Сіваченко І. Ю., Кухарська Н. О., Левицький М. А. Вільні економічні зони: Навч. посіб. — К.: Дакор: Алерта, 2002.

Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Господарське законодавство» передбачають підготовку студентами тем, які не розглядаються в рамках лекційних і семінарських занять. Насамперед це теми 11 і 12 робочого плану дисципліни. Вивчення цих тем дозволить переглянути основні положення, що стосуються регулювання господарської діяльності, і усвідомити специфіку правового регулювання окремих галузей економіки України.
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для найбільш повної реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують в процесі навчання.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.