лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Облік суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах.
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), у разі необхідності робити митне оформлення будь-яких вантажів, до момен­ту здійснення митного оформлення, повинен звернутись до мит­ного органу (вантажного відділу або митного поста) за місцем своєї державної реєстрації і стати на облік.
Облік ЗЕД в митних органах регламентується Порядком ведення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах (далі — Порядок), затвердженим наказом Держмиткому України від 31.05.1996 р. № 237.
Відповідно до п. 1.1 Порядку обліку в митному органі підлягають суб’єкти ЗЕД, які знаходяться в зоні діяльності цього митного органу незалежно від форми власності. Митні органи забезпечують ведення обліку суб’єктів ЗЕД, що здійснюють перемі­щення товарів через митний кордон України, а також надання Міністерству статистики, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України та Державній Податковій Адміністрації інформації про цей облік.
Відсутність облікової картки суб’єкта ЗЕД є підставою для відмови у митному оформленні вантажів.
Для ведення обліку суб’єкту ЗЕД або, за його дорученням, мит­ному брокеру, необхідно подати в митницю оригінали та завірені суб’єктом копії таких документів:

 • рішення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб’єкта підприємницької діяльності. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, такими рішеннями є установчий договір;
 • статут підприємства (якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної організаційної форми суб’єкта підприємництва);
 • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;
 • свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарювання в Україні;
 • довідку органів статистики про занесення суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЕДРПОУ) та присвоєння кодів території СПАТО, форми власності — ЗКФВ;
 • довідку уповноваженого банку про наявність гривневого розрахункового та (або) валютного рахунків, прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера підприємства, №№ телефонів;
 • наказ по підприємству про призначення відповідальних працівників за роботу з митницею, їх прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, зразки підписів, зразок печатки, яка використовується при оформленні документів у митних органах. Одночасно подається два примірники оригіналів «Облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності».

Інспектор вантажного відділу (поста) митниці, відповідальний за облік, звіряє копії з оригіналами поданих документів, завіряє обидва примірники «Облікової картки суб’єкта ЗЕД» особистою номерною печаткою, після чого — один примірник картки залишає у справах митниці разом з копіями поданих на облік докумен­тів, а другий — видає заявникові як свідоцтво про облік у митних органах. Оригінали документів повертаються суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності.
Інспектор митниці присвоює цьому суб’єкту обліковий номер, побудований за схемою: код митного органу/порядковий номер вантажного відділу/останні дві цифри року обліку в митному органі/порядковий номер облікової картки.
Докладніше з цими та іншими питаннями студент може ознайомитися з матеріалів підручника.
9.2. План семінарського заняття

 • Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.
 • Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
 • Зовнішньоекономічні контракти: правовий статус, специфіка форми, змісту, істотних, у тому числі платіжних умов.
 • Поняття ліцензування і квотування у зовнішньоекономічній діяльності.
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Теми рефератів

 • Правовий статус Державної митної служби.
 • Обмеження, які існують у зовнішньоекономічній діяльності.

9.3. Термінологічний словник

 • Зовнішньоекономічна діяльність.
 • ІНКОТЕРМС.
 • Зовнішньоекономічний договір.
 • Митна декларація.
 • Митні платежі.
 • Ліцензування.
 • Квотування.

9.4. Завдання для перевірки знань
1. Порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
2. Правовий статус Державної митної служби.
3. Агентська угода у зовнішньоекономічній діяльності.
4. Поняття контрабанди за законодавством України.
9.5. Рекомендована література
Основна

 • Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.
 • Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15—93.
 • Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5—6. — Ст. 44.
 • Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15.09.1995 р.
 • Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 40. — Ст. 364.
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21.06.1995 р. № 444.
 • Наказ № 201 Міністерства економіки України «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» від 06 09.2001 р.
 • Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998 р.
 • Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22.12.1998 р.
 • Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпор­ту в Україну» від 22.12.1998 р.
 • Указ Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.1994 р. № 567/94.
 • Генеральна угода з тарифів та торгівлі (ГААТ) від 30.10.1947 р.
 • Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980 р. (згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР Україна приєдналась до Конвенції 23.08.1989 р.).
 • Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів, підготов­лені Міжнародною торговою палатою у 1953 р. (Правила ІНКОТЕРМС в редакції 2000 р.).

Додаткова

  • Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Кредісова. — К.: Альтерпрес, 2000.
  • Солошенко Л. Ю. Зовнішньоекономічна діяльність: організація та документальне оформлення. — Х.: Фактор, 2001.
  • Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин / Ред. В. С. Ковальський. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
  • Дудчак В. І. Митна справа: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.