лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Основними завданнями Мінекономіки України є:
1) участь у формуванні державної політики економічного і соціального розвитку України, розроблення механізмів її реалізації, прогнозів економічного і соціального розвитку на середньо- та короткостроковий періоди та відповідних програмних документів;
2) створення сприятливих економічних умов для функціонування суб’єктів господарювання всіх форм власності, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища; участь у реалізації антимонопольної політики;
3) розроблення пропозицій щодо формування державної політики у сфері реалізації прав власності;
4) участь у формуванні державної регіональної політики, організація роботи, пов’язаної з її проведенням;
5) забезпечення проведення єдиної зовнішньоекономічної політики, державної економічної політики щодо інтеграції України у світову економіку, здійснення економічного та соціального співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом);
6) участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, економічними угрупованнями, відповідними міждержавними і регіо­нальними організаціями, в тому числі кредитно-фінансовими установами інших держав, координація роботи, пов’язаної із залученням міжнародної технічної допомоги;
7) забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання;
8) участь у розробленні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг.
Окремої уваги заслуговує визначення функцій Державної митної служби та Антимонопольного комітету у регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.
Державна митна служба України:

 • здійснює митний контроль в Україні згідно з чинними законами України.

Антимонопольний комітет України:

 • здійснює контроль за додержанням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства.

До органів місцевого управління зовнішньоекономічною діяль­ністю належать:

 • місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі і розпорядчі органи;
 • територіальні підрозділи (відділення) органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

Зазначимо, що нормативні акти місцевих Рад народних депутатів України та підпорядкованих їм виконавчих органів стосовно регулювання зовнішньоекономічної діяльності приймаються тільки у випадках, прямо передбачених законами України. Місцеві Ради народних депутатів України та їх виконавчі органи діють як суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності лише через створені ними зовнішньоекономічні комерційні організації, які мають статус юридичної особи України.
Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяль­ності України можуть створювати свої територіальні підрозділи (відділення), якщо це випливає з їх компетенції, яка визначається законами України та положеннями стосовно дій цих органів державної влади.
Зазначені органи територіального регулювання зовнішньоекономічної діяльності створюються за погодженням з відповідними місцевими Радами народних депутатів України та в межах загаль­ного ліміту бюджетних коштів, що виділяються на утримання відповідних органів державного регулювання України. Дії зазначених підрозділів (відділень) не повинні суперечити нормативним актам місцевих Рад народних депутатів України, за винятком випадків, коли такі дії передбачені або випливають із законів України.
Заслуговує також на увагу розгляд постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії з питань удосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності» (далі — Постанова) від 07.04.2003 р. № 484.
Згідно із Постановою Комісія з питань удосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (далі — Комісія) є постійно діючим координаційним органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Основними завданнями Комісії є:

 • моніторинг соціально-економічних наслідків реалізації законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності;
 • аналіз практики застосування законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів виконавчої влади із забезпечення реалізації законодавства;
 • підготовка пропозицій стосовно вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності для забезпечення захисту національних інтересів України, детінізації економіки та запобігання вчиненню корупційних діянь;
 • проведення моніторингу національного законодавства з метою забезпечення його відповідності нормам та принципам Світової Організації Торгівлі, а також розроблення пропозицій щодо усунення виявлених розбіжностей.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 • заслуховує на своїх засіданнях інформацію керівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань застосування законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • організовує підготовку проектів нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної діяльності, проведення наукових досліджень та експертних оцінок, утворює з цією метою підкомісії, робочі групи;
 • розглядає проекти нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної діяльності, подає Кабінетові Міністрів Украї­ни відповідні пропозиції;
 • бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення виконання Україною міжнародних договорів з питань зовнішньоекономічної діяльності, готує в установленому порядку пропозиції щодо укладання відповідних міжнародних договорів;
 • подає пропозиції щодо скасування прийнятих органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, установами та організаціями рішень, які суперечать Конституції і законам України;
 • організовує роз’яснювальну роботу з питань законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі через засоби масової інформації;
 • здійснює контроль за виконанням прийнятих Комісією рішень.

Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

  • одержувати в установленому порядку безоплатно від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
  • залучати у разі потреби в установленому порядку для роботи в Комісії відповідальних працівників міністерств, інших централь­них і місцевих органів виконавчої влади, провідних учених, фахів­ців, представників підприємств та громадських організацій;
  • вносити Кабінету Міністрів України пропозиції з питань, що належать до її повноважень.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.