лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

За домовленістю сторін в договорі (контракті) можуть визначатись додаткові умови.
Порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється відповідно до Наказу Міністерства економіки України від 29.06.2000 р. № 136 з урахуванням Наказу № 207 Міністерства економіки України від 11.07.2002 р. «Про затвердження Переліку товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».
Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, поданих для реєстрації, несе керівник суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України або фізична особа, яка є таким суб’єктом.
Документи на реєстрацію контрактів подаються до Міністерства економіки в установлений час (графік) і приймаються у спеціально визначеному приміщенні міністерства фахівцями управління нетарифного регулювання та контрактного обліку. Датою подання документів на реєстрацію контрактів уважається день реєстрації заяви в Міністерстві економіки України, що підтверджується відповідним записом у журналі реєстрації. Підтвердженням реєстрації зовнішньоекономічного договору (контракту) є картка реєстрації-обліку контракту, установленої форми.
У разі виявлення під час розгляду контракту підстав для відмови в реєстрації заявнику направляється лист з обґрунтуванням мотивів відмови в реєстрації контракту. Заявник має право доопрацювати документи згідно з вимогами цього наказу. В цьому разі термін розгляду документів переривається на строк до внесення заявником доопрацьованих документів.
Оригінали зовнішньоекономічного договору (контракту) та договорів повертаються після розгляду матеріалів суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України, який подавав їх на реєстрацію.
Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) у двох примірниках (один надається у митний орган, другий — заявнику) та оригінал договору (контракту) видаються заявникові при пред’явленні ним документа, що засвідчує особу, та доручення на їх отримання.
Засвідчена копія картки реєстрації-обліку надається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України в Торгово-промислову палату України або в регіональну Торгово-промислову палату для отримання сертифіката про походження товару.
Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) дійсна для митного оформлення експортної продукції протягом 12 місяців з дати її оформлення.
Заявник має право оскаржити відмову в реєстрації контракту в порядку, встановленому законодавством України.
Детальніше зупинимося на загальній характеристиці Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів (ІНКОТЕРМС).
Правила ІНКОТЕРМС відомі у світі і широко впроваджуються у міжнародній торгівлі. ІНКОТЕРМС — скорочення від англійського International commercial terms — міжнародні торгові терміни. В повному вигляді мають назву Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів. Правила видаються Міжнародною торговою палатою і вперше були опубліковані в 1936 р. У подальшому до них вносились зміни і доповнення в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 та 2000 рр. За своєю суттю Правила є систематизованим збірником міжнародних торгових звичаїв. Хоча вони мають лише рекомендований характер, проте це не зменшує їх важливості і значення. Застосування Правил ІНКОТЕРМС спрощує складання і погодження договорів, сприяє однаковому розумінню і тлумаченню контрагентами різних країн умов поставки, оскільки вони застосовуються в зовнішньоекономічній діяльності суб’єктами господарювання більшості країн світу.
Указом Президента України від 04.10.1994 р. № 567/94 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» з метою однакового тлумачення комерційних термінів суб’єктами підприємницької діяльності України під час укладання договорів, а також учасниками відносин, що виникають у зв’язку з такими договорами, встановлено, що при укладанні суб’єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності договорів, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), предметом яких є товари, застосовуються Міжнарод­ні правила інтерпретації комерційних термінів, підготовлені Міжнародною торговою палатою у 1953 р. Суб’єктам підприємницької діяльності України під час укладання договорів, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), необхідно забезпечувати додержання Правил IНКОТЕРМС.
Таким чином, суб’єкти підприємницької діяльності — резиден­ти України можуть застосовувати посилання в зовнішньоекономічних контрактах, які ними укладаються, на правила ІНКОТЕРМС в редакції 2000 р.
Посилання на ІНКОТЕРМС-2000 в договорі купівлі-продажу чітко визначає відповідні обов’язки сторін та зменшує ризик юридичних ускладнень.
Метою ІНКОТЕРМС є забезпечення єдиного набору міжнародних правил для тлумачення найбільш уживаних торговельних термінів у зовнішній торгівлі. Таким чином можна уникнути або, щонайменше, значною мірою скоротити невизначеності, пов’язані з неоднаковою інтерпретацією таких термінів у різних країнах.
Слід підкреслити, що сфера дії ІНКОТЕРМС обмежується питаннями, пов’язаними з правами та обов’язками сторін договору купівлі-продажу відносно поставки товарів (під словом «товари» розуміють «матеріальні речі», а «нематеріальні товари», такі як комп’ютерне програмне забезпечення, виключаються).
Інкотермс поширюються виключно на відносини між продавцями та покупцями в рамках договору купівлі-продажу, більш того, тільки в деяких, чітко визначених аспектах.
У той час як експортерам і імпортерам необхідно враховувати практичні зв’язки між різними договорами, необхідними для здійснення міжнародної торгової угоди, де вимагається не лише договір купівлі-продажу, але й договори перевезення, страхування та фінансування, — ІНКОТЕРМС стосуються тільки одного з цих договорів, а саме договору купівлі-продажу. Проте домовленість сторін про застосування певного терміна ІНКОТЕРМС обов’язково має значення й для інших договорів.
В ІНКОТЕРМС-2000 терміни для полегшення розуміння згруповані в чотири категорії, відмінні між собою по суті, — починаючи з терміна, за яким продавець тільки забезпечує покупцю доступ до товару на власних площах продавця («E»-термін — Ex Works); далі йде друга група, в рамках якої продавець зобов’язаний доставити товар перевізнику, призначеному покупцем («F»-терміни — FCA, FAS і FOB); далі «C»-терміни, відповідно до яких продавець повинен укласти договір на перевезення, не беручи, проте, на себе ризик втрати чи пошкодження товару або додаткові витрати внаслідок подій, що мають місце після відвантаження та відправлення товару (CFR, CIF, CPT і CIP); і, нарешті, «D»-терміни, за яких продавець має нести всі витрати та ризики, необхідні для доставки товару до місця призначення (DAF, DES, DEQ, DDU і DDP).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.