лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

 

 

 

Метою навчальної дисципліни є вивчення основних положень правового регулювання господарської діяльності, з’ясуван­ня правового статусу суб’єктів господарювання, принципів орга­нізації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин, захисту економічної конкуренції, правового інституту банкрутства та інвестування, а також набуття студентами досвіду роботи з господарсько-право­вими документами (договорами, установчими документами тощо).
Програма курсу розроблена таким чином, щоб активізувати використання студентами знань, отриманих під час вивчення дис­циплін економічного спрямування, безпосередньо пов’язаних з організацією господарської (підприємницької) діяльності з урахуванням положень норм чинного законодавства України, в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень господарського законодавства.
Вирішення практичних завдань дасть можливість студентам певною мірою оволодіти практикою застосування господарського законодавства, усвідомити рівень законодавчого регулювання у цій сфері.
Основними завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з системою чинного господарського законодавства, норми якого регулюють господарські відносини; вироблення навичок практичного застосування набутих знань та норм господарського законодавства України під час вирішення конкретних життєвих ситуацій.
У результаті вивчення господарського законодавства Украї­ни студенти повинні знати основні аспекти правового регулювання господарської діяльності; зміст більшості господарсько-правових норм; ознайомитися з практикою застосування господарського законодавства судами, іншими державними органами, з практикою реалізації норм господарського законодавства; уміти застосовувати набуті знання у процесі роботи за спеціальністю.
Предмет дисципліни складають господарсько-правові відносини, у тому числі господарсько-правові зобов’язання, порядок укладання господарських договорів, відповідальність у господарських правовідносинах, захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, правове регулювання окремих видів господарської діяльності.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі визначається її інтегральним характером, міждисциплінарним дискурсом; тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також фахових спеціальних економічних дисциплін.
Вимоги до знань: через засвоєння змісту основних тем курсу студенти повинні знати загальноправові засади господарської діяльності, організаційно-правові форми господарської діяльності, умови здійснення господарської діяльності, державне регулювання господарської діяльності, господарсько-правові угоди, юридичну відповідальність суб’єктів господарської діяльності, правове регулювання банкрутства, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, процесуальні форми захисту господарської діяльності.
Вимоги до вмінь: через оволодіння зазначеним комплексом знань студенти повинні орієнтуватись у системі чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері господарської діяльності; вміти користуватись офіційними правовими виданнями, джерелами права; застосовувати набуті знання у своїй практичній діяльності; самостійно вирішувати окремі питання правового характеру з реалізації господарських правовідносин.
Особливостями та сутністю системи контролю та оцінювання знань студентів є формування самостійного мислення та власної оцінки норм нормативно-правових актів, здатності застосовувати їх до конкретних ситуацій майбутньої професійної діяль­ності. З цією метою впроваджується комплекс завдань для поточ­ного та підсумкового контролю.
Підсумковою формою контролю знань є залік.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.