лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Крім того, останнім часом в Україні все більшого поширення набувають альтернативні способи вирішення конфліктів. До таких способів зараховують посередництво (медіація), фасилітацію, міні-суди, приватний арбітраж та ін.
Зрозуміло, що винесення рішення компетентним органом ще не є гарантією свідомого виконання свого обов’язку правопорушником. З цією метою в Україні діє спеціалізований інститут — державна виконавча служба, правовий статус якої визначений Законом від 24.03.1998 р. Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів та інших органів відповідно до законів України. Отже, у разі відмови порушника від добровільного виконання свого обов’язку, що підтверджено рішенням компетентного органу, суб’єкт господарювання повинен звернутися саме до виконавчої служби.
Зазначимо, що органами державної виконавчої служби є:

 • Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;
 • відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управ­лінь юстиції;
 • районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

Базовим законодавчим актом, який визначає процедуру здійснення виконавчих дій, є Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. Його положення деталізують норми Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженої наказом Міністерства юстиції від 15.12.1999 р. № 74/5.
6.2. План семінарського заняття

 • Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності.
 • Поняття, функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності.
 • Види господарсько-правових санкцій.
 • Поняття, форми та способи захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин.
 • Правове становище і система господарських судів у системі судоустрою України. Значення третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу у вирішенні спорів між суб’єктами господарювання. Співвідношення господарських судів, третейських судів та міжнародних арбітражів у вирішенні спорів між суб’єктами господарювання.
 • Порядок виконання судових рішень.

Теми рефератів

 • Система органів, які здійснюють виконання судових рішень.
 • Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків.

6.3. Термінологічний словник

 • Юридична відповідальність.
 • Господарсько-правова відповідальність.
 • Господарсько-правова санкція.
 • Третейський суд.
 • Міжнародний комерційний арбітраж.

6.4. Навчальні завдання
для самостійного опрацювання

 • Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері господарської діяльності.
 • Загальні засади організації судової влади.
 • Склад і компетенція третейського суду.
 • Порядок виконання рішень іноземних судів і арбітражів.
 • Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

6.5. Рекомендована література
Основна

 • Закон України «Про судоустрій» України від 07.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 27—28. — Ст. 180.
 • Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. //
 • Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 25. — Ст. 198.
 • Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. —1999. — № 24. — Ст. 207.
 • Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» від 22.11.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 5. — Ст. 28.
 • Закон України «Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів» від 29.11.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. —2002. — № 10. — Ст. 76.
 • Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 10. — Ст. 44.
 • Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України: Затв. рішенням Президії Торгово-промислової палати України від 25.08.1994 р., протокол № 107 (3).

Додаткова

  • Кройтор В. А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. — Х.: Эспада, 2001.
  • Положення Вищого Арбітражного суду України про третейські суди для вирішення господарських спорів на Україні від 28.07.1991 р.
  • Дудоров О. О. Злочини у сфері підприємництва. — К., 2001.
  • Борисов В. І. Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності. — Харків, 2001.
  • Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України / С. С. Боровик, В. В. Джунь, С. М. Мудрий. — К.: Оріяни, 2001.
  • Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. А. Балюк. — К.: КНЕУ, 2002.
  • Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами. — К.: Юстініані, 2002.
  • Спасибо-Фадєєва І. Проблеми відповідальності юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 9. — С. 3—6.
  • Право на судебную защиту иностранных юридических лиц в Украине как составляющая их правового статуса // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 9. — С. 74—78.
  • Огляди господарського законодавства та процесу, організації діяль­ності господарського суду / В. С. Щербина // Вісник господарського судочинства. — 2002. — № 1. — С. 176—181.
  • Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів у системі права України / О. П. Загнітко // Вісник господарського судочинства. — 2001. — № 4. — С. 159—166.
  • Тіщенко В. Г. Підсудність справ з іноземним елементом арбітражним судам України // Митна справа. — 2001. — № 3. — С. 34—40.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.