лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 6
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


1. Поняття і види юридичної відповідальності суб’єк­тів господарської діяльності
2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення
3. Види господарсько-правових санкцій
4. Поняття захисту прав та законних інтересів учас­ників господарських правовідносин, його форми та способи
5. Співвідношення господарських судів, третейських судів та міжнародних арбітражів у вирішенні спорів між суб’єктами господарювання. Порядок виконання судових рішень
6.1. Методичні вказівки до вивчення теми


1. Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності


Розглядаючи дане питання насамперед зазначимо, що юридич­на відповідальність зазвичай розглядається як міра державного примусу, або як таке, що ототожнюється з покаранням за правопорушення.
Проте останнім часом в теорії права поняття «юридична відповідальність» тлумачиться більш широко, а саме, як явище загальносоціальне.
Категорія «відповідальність» — це усвідомлення індивідом, соціальною групою, народом свого обов’язку перед суспільством, людством, розуміння обов’язку, суті і значення власних вчинків, діяльності, узгодження їх з обов’язками і завданнями, які виникають у зв’язку з потребами суспільного розвитку.
Виконання суб’єктами відносин суспільно значущих обов’яз­ків відповідно до зазначених приписів контролюється суспільством за допомогою спеціально створюваних механізмів та інститутів, а також самими суб’єктами стосовно один до одного.
У разі порушення дозволів чи заборон, неналежного виконання суб’єктами господарювання обов’язків, покладених на них суспільством, або набутих ними згідно із зобов’язаннями за договором, вони несуть відповідальність не тільки перед конкретним партнером (іншим суб’єктом), а й перед суспільством у цілому.
Зазначимо, що відповідно до теорії права юридична відповідальність — це різновид соціальної відповідальності. В юридичній науці існує двоаспектне розуміння юридичної відповідальності:

  • позитивний аспект — передбачає заохочення за виконання корисних для суспільства варіантів поведінки на рівні, що перевищують загальні вимоги;
  • негативний аспект — передбачає покарання за правопорушення (юридична характеристика наслідків невиконання обов’язків).

Отже, юридична відповідальність — передбачені законом вид та міра державно-владного (примусового) терпіння особою позбавлення благ особистого, організаційного й майнового харак­теру за скоєне правопорушення.
Запам’ятайте, загальновизнаним є поділ юридичної відповідаль­ності за галузевою структурою права на цивільно-правову, кримінальну, адміністративну та дисциплінарну (передбачену нормами трудового права). Але специфікою юридичної відповідальності у сфері господарської діяльності є різноплановий харак­тер правопорушень. У зв’язку з чим постає питання — який суб’єкт несе відповідальність і яку саме. Проблема полягає в особливості статусу суб’єкта господарювання — юридичної особи. В будь-якому разі одні й ті самі дії певної посадової особи можуть мати негативні наслідки як для неї самої, так і для суб’єкта господарювання. Наприклад, укладення угоди без наміру виконувати її умови в майбутньому можуть призвести до притягнення суб’єкта господарювання до цивільно-правової (у відносинах з контрагентом договору), фінансової (накладення штрафів за ухилення від сплати податків) відповідальності, а посадова особа, яка вчинила такі незаконні дії, може бути притягнена, за наявності певних ознак, або до адміністративної, або до кримінальної та дисциплінарної відповідальності.
Аналіз законів України, які встановлюють відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері валютних, податкових та інших правовідносин, здійснив Конституційний Суд Украї­ни у 2001 р.
Так, норми Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» та податкових законів, що встановлюють відповідаль­ність за порушення їх приписів, спрямовані на забезпечення режиму здійснення валютних операцій, фінансової (в тому числі податкової) дисципліни. За змістом цих норм предметом їх регулювання є відносини не цивільно-правового, а публічно-правового характеру, передбачена ними відповідальність також є публічно-правовою.
Предмет і метод регулювання суспільних відносин, суб’єкт, що притягає до відповідальності (як правило, орган виконавчої влади під час здійснення контрольно-наглядових функцій, а в деяких випадках — суд), відсутність відносин безпосереднього підпорядкування між контролюючим органом і особою, що притягається до відповідальності, дали підстави певний час навіть юрисдикційним органам вважати, що така відповідальність юридичних осіб за своїм характером є адміністративною.
Однак у численних законодавчих актах, які встановлюють відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства у публічних сферах, у тому числі валютного та податкового, не дається прямої вказівки на її вид чи характер правопорушень, а йдеться про «фінансові санкції», «штрафи», «заходи впливу», «заходи впливу та санкції» тощо. Більше того, при встановленні у цих законодавчих актах відповідальності громадян і посадових осіб за правопорушення у зазначених сферах прямо вказується на її адміністративний характер та порядок притягнення до відповідальності саме таких осіб згідно з нормами КУпАП.
Отже, підставами юридичної відповідальності є сукупність обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність мож­ливою та повинною. Відсутність сукупності таких обставин її виключає.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.