лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. Правове регулювання відносин, пов’язаних з правом промислової власності.
Об’єкти права промислової власності


Право промислової власності є особливою формою права влас­ності суб’єкта господарювання, що забезпечує захист його майнових та інших прав і законних інтересів.
Загальні умови захисту прав на об’єкти промислової власності визначаються Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. та законами.
Об’єктами прав промислової власності у сфері господарювання згідно зі ст. 155 ГК визнаються винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин та породи тварин, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, комерційна таємниця, комп’ютерні програми, інші об’єкти, передбачені законом. До інших об’єктів законодавство відносить раціоналізаторські пропозиції, компонування (топографії) інтегральних мікросхем.
Для самостійного опрацювання даної теми слід скористатися текстами лекцій підручника.
4.2. План семінарського заняття

 • Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’яз­ків у сфері господарювання. Види майна у сфері господарювання та джерела його формування. Цінні папери у господарській діяль­ності. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання.
 • Правові режими майна суб’єктів господарювання. Право власності. Право оперативного управління. Право господарського відання.
 • Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності.
 • Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання.
 • Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності.

Теми рефератів

 • Правовий статус похідних цінних паперів.
 • Правовий статус Фонду державного майна України.

4.3. Термінологічний словник

 • Майно суб’єктів господарювання.
 • Цінні папери.
 • Право власності.
 • Право оперативного управління.
 • Право господарського віддання.
 • Приватизація.
 • Об’єкти промислової власності.

4.4. Завдання для перевірки знань
1. Порядок реєстрації випуску цінних паперів та роль у цьому процесі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Визначте перелік органів державної влади, які надають права користування природними ресурсами.
3. Проблеми правового регулювання в галузі управління комунальною власністю.
4. Корпоративні права засновників суб’єкта господарювання — проблеми визначення та змісту.
4.5. Рекомендована література
Основна

 • Закон України «Про власність» від 07.02.1991 р. (зм. від 21.09.2000 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 20. — Ст. 249.
 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 30. — Ст. 416.
 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 7. — Ст. 36.
 • Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24. — Ст. 348.
 • Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19.02.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 42. — Ст. 603.
 • Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» від 29.11.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 10. — Ст. 77.
 • Декрет Кабінету Міністрів України від 15.12.1992 р. № 8-920 «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності».
 • Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 47. — Ст. 251.
 • Указ Президента України «Про державну комісію з цінних паперів та фондового ринку» від 14.02.1997 р.
 • Класифікація форм власності: Затв. наказом Держстандарту Украї­ни від 22.11.1994 р. № 288.

Додаткова

  • Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України. — К., 2001.
  • Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні. — К., 1996.
  • Право власності в Україні: Навч. посіб. / О. В. Дзера, Н. С. Кузнє­цова, О. А. Підопригора та ін. — К.: Юрінком Інтер, 2000.
  • Проблеми вдосконалення регулювання права приватної власності / Я. М. Шевченко, М. В. Венецька, І. М. Кучеренко. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002.
  • Проблеми права власності та господарювання в сільському господарстві / Семчик В. І. та ін. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001.
  • Степанчук Н. Правове регулювання відчуження майна державними підприємствами // Право України. — 2001. — № 10. — С. 32—35.
  • Назарова Ю. Правовые особенности внесения прав на изобретения, промышленные модели, полезные образцы в уставный фонд хозяйственного общества // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 6. — С. 40—44.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.