лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2. Правові режими майна суб’єктів господарювання


Правовий режим майна — це сукупність вимог, що пред’яв­ляються до майна при його набутті, використанні у процесі господарської діяльності, вибутті. В господарській діяльності правовий режим майна виявляється у встановленні особливих правил обліку майна, порядку погашення його вартості, віднесення вартості майна на собівартість та ін.
Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права: право господарського відання, право оперативного управління, а також право оперативного використання майна.
Господарська діяльність може здійснюватися також на підставі інших речових прав (права володіння, права користування тощо), передбачених Цивільним кодексом України (розділ ІІ Книги 3).
Майно суб’єктів господарювання може бути закріплене на іншому праві відповідно до умов договору з власником майна.
Майнову основу господарювання становить право власності. Право власності — це речове право, що характеризується найбільш повним, абсолютним, виключним, безпосереднім і без-
строковим володарюванням особи над річчю, поєднане зі ставленням до речі як до власної, обмеження якого допускається лише в передбачених Конституцією та іншими законами випадках.
Суб’єкт господарювання, який здійснює господарську діяльність на правах власності, на свій розсуд, одноосібно або спільно з іншими суб’єктами володіє, користується і розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право надати майно іншим суб’єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених ГК.
Види права власності — це державна, комунальна і приватна. Господарський кодекс передбачає наявність так званої колективної власності, що викликає серед правознавців певне непорозуміння. На нашу думку, інститут колективної власності не може бути реалізований у сучасній правовій системі України.
Правову основу здійснення права власності становить Закон України від 7.02.1991 р. «Про власність».
Право господарського відання є правовою формою майнового статусу суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна згодою власника у випадках, передбачених законодавчими актами.
Власник майна, закріпленого на праві господарського відання за суб’єктом господарювання, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність підприємства.
Правом оперативного управління визнається правова форма майнового статусу суб’єкта господарювання, який володіє, корис­тується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної господарської діяльності, у межах, встановлених законами, а також власником майна (уповноваженим ним органом).
Власник майна, яке закріплене на правах оперативного управління за суб’єктом господарювання, здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, і має право вилучати у суб’єкта господарювання надлишкове, а також не використовуване майно та майно, використовуване ним не за призначенням.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяль­ність на правах оперативного використання майна, не можуть мати статусу юридичної особи і реалізують свою господарську компетенцію в межах статусу, визначеного господарською організацією, до складу якої вони входять.
Крім того, майно може використовуватись суб’єктом господарювання на підставі оренди. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Оренда регулюється нормами Цивільного кодексу України, що передбачають здійснення майнового найму, а також Закону України від 10.04.1992 р. «Про оренду державного та комунального майна» та Закону України «Про оренду землі» від 6.10.1998 р.


3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності


До державного майна у сфері господарювання належать цілісні майнові комплекси державних підприємств, цілісні майнові комплекси їх структурних підрозділів, нерухоме майно (будівлі, споруди, в тому числі об’єкти незавершеного будівництва, приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно державних підприємств, акції (частки, паї) держави у майні суб’єктів гос­подарювання різних форм власності, а також майно, закріплене за державними установами і організаціями для здійснення необхідної господарської діяльності, та майно, передане в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або в оренду для використання його у господарській діяльності. Держава через органи влади здійснює права власника також щодо об’єктів права власності народу України.
Управління об’єктами державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України і, за його уповноваженням, центральні та місцеві органи виконавчої влади. У випадках, передбачених законом, управління державним майном здійснюють також інші суб’єкти.
Тому управління об’єктами державної власності складають відносини:

  • усередині системи органів державної влади;
  • між центральними та місцевими органами державної влади;
  • між органами державної влади та державними підприємст­вами, установами, організаціями, а також корпораціями, акції (вклади, частки) яких належать державі.

Кабінет Міністрів України встановлює перелік державного майна, яке безоплатно передається у власність відповідних територіальних громад (комунальну власність). Передача об’єктів господарського призначення з державної у комунальну власність здійснюється в порядку, встановленому законом. Не можуть бути об’єктами передачі з державної у комунальну власність підприємства, що здійснюють діяльність, яку дозволяється здійснювати виключно державним підприємствам, установам і організаціям.
Передача об’єктів господарського призначення з державної у комунальну власність здійснюється за Законом України від 3.03.1998 р. «Про передачу об’єктів права державної та комуналь­ної власності». Управління об’єктами державної власності відповідно до закону здійснюють Кабінет Міністрів України і, за його уповноваженням, центральні та місцеві органи виконавчої влади. У випадках, передбачених законом, управління державним майном здійснюють також інші суб’єкти.
Однією з особливостей, що стосуються державної власності, є мораторій на примусову реалізацію майна, що введений в дію Законом України від 29.11.2001 р.
Майно, що може перебувати виключно у державній власності, відчуження якого недержавним суб’єктам господарювання не допускається, а також додаткові обмеження щодо розпорядження окремими видами майна, яке належить до основних фондів державних підприємств, установ і організацій, визначаються законом, наприклад Законом України «Про правовий режим майна у Збройних силах України» від 21.09.1999 р.
Майно державного (комунального) підприємства або його окремих підрозділів, що є цілісними майновими комплексами і виділяються в самостійні підприємства, а також об’єкти незавер­шеного будівництва, акції (частки, паї), що належать державі у майні суб’єктів господарювання, може бути відчужене на користь фізичних чи недержавних юридичних осіб і приватизоване цими особами (Закон України «Про приватизацію державного майна» від 4.03.1992 р., Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19.02.1997 р.).

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.