лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

О. В. КРИШЕВИЧ, В. В. МАЧУСЬКИЙ

О. В. ПЕРЕПАДЯ, В. Є. ПОСТУЛЬГА

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 


 


ББК 67.403
        Г 72

Рецензенти
О. В. Баулін, канд. юрид. наук, доц.
(Національна академія внутрішніх справ України)
О. В. Копан, д-р юрид. наук
(Міжвідомчий науково-дослідний центр з боротьби
з організованою злочинністю при Координаційному комітеті з боротьби
з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України)

Редакційна колегія юридичного факультету
Голова редакційної колегії В. Ф. Опришко, д-р юрид. наук, проф.
Відповідальний секретар О. Ю. Нечипоренко, канд. екон. наук, доц.
Члени редакційної колегії: Ф. П. Шульженко, канд. філос. наук, доц.; Г. О. Федоренко, канд. юрид. наук, доц.; О. Г. Яновська, канд. юрид. наук, доц.

Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ
Протокол № 8 від 22.04.04

Господарське законодавство: Навч.-метод. посіб. для самост.
Г 72    вивч. дисц. / О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя,
В. Є. Постульга. — К.: КНЕУ, 2005. — 182 с.
ISBN 966-574-782-7
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Господарське законодавство» для студентів юридичних та неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. У посібнику розкриваються основні положення правового регулювання господарської діяльності, з’ясовуються правовий статус суб’єктів господарювання, принципи організації підприємницької діяльності та управління нею, порядок оформ­лення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин, захисту економічної конкуренції, правового інституту банкрутства та інвестування.
Посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, може бути використано під час викладання та вивчення курсу «Господарське право» та «Господарське законодавство».
ББК 67.403
Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

© О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга, 2005
ISBN 966-574-782-7                                                  © КНЕУ, 2005
Навчальне видання
Кришевич Ольга володимирівна
мачуський Володимир Володимирович
перепАдя олена валеріївна
постульга василь євгенович


Господарське законодавство

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Редактор  В. Білаш
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Верстка Я. Бєльська

 

 

 

 

Підп. до друку 13.07.05. Формат 60?84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 10,69.
Обл.-вид. арк. 11,44. Наклад 2500 пр. Зам. № 04-2871.

Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)
Тел./факс (044) 458–00–66; 456–64–58
E-mail: [email protected]

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.